Rozhodovací procesy Adéla Masopustová Alena Seifrtová Lukáš

Скачать презентацию Rozhodovací procesy Adéla Masopustová Alena Seifrtová Lukáš Скачать презентацию Rozhodovací procesy Adéla Masopustová Alena Seifrtová Lukáš

ct845-rozhodovaci_procesy.ppt

 • Размер: 298.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Rozhodovací procesy Adéla Masopustová Alena Seifrtová Lukáš по слайдам

 Rozhodovací procesy Adéla Masopustová Alena Seifrtová Lukáš Hůla Rozhodovací procesy Adéla Masopustová Alena Seifrtová Lukáš Hůla

 Charakteristika rozhodovacích procesů • Rozhodnutí - výběr ze dvou či více Charakteristika rozhodovacích procesů • Rozhodnutí — výběr ze dvou či více alternativ, je přijímáno na všech úrovních a ve všech oblastech organizace. • Rozhodovací proces — soubor osmi kroků; začíná identifikací problému a končí rozhodnutím a následným hodnocením, jak bylo dané rozhodnutí efektivní.

 Postup rozhodování 1. krok – Identifikace problému • skutečnost se liší Postup rozhodování 1. krok – Identifikace problému • skutečnost se liší od požadovaného stavu 2. krok – Identifikace rozhodovacích kritérií • stanovení, co je důležité z hlediska rozhodování, čemu dáváme přednost, co ovlivní naše konečné rozhodování 3. krok — Přiřazení váhy jednotlivým kritériím • např. 10 – nejdůležitější, 1 – nejméně důležité 4. krok — Formulování alternativ • vytvoření seznamu možných alternativ

 5. krok - Analýza alternativ • zhodnocení alternativ, slabé a silné 5. krok — Analýza alternativ • zhodnocení alternativ, slabé a silné stránky každé alternativy 6. krok — Výběr alternativy 7. krok — Implementace alternativy • přenesení rozhodnutí k lidem, kterých se bude týkat, za účelem získání jejich souhlasu 8. krok — Hodnocení efektivnosti rozhodnutí

 Dělení podle složitosti postupů při řešení • Dobře strukturované - dostupnost všech Dělení podle složitosti postupů při řešení • Dobře strukturované — dostupnost všech vstupních informací, kvantitativní kritéria — např. objednávka materiálu • Špatně strukturované — neúplné informace, kvalitativní kritéria — rozhodování na vyšších úrovních řízení • Semistrukturované — nejčastější v praxi

 Základní druhy rozhodovacích procesů Rozdělení podle určitých hledisek : 1. Časový Základní druhy rozhodovacích procesů Rozdělení podle určitých hledisek : 1. Časový horizont — operativní – jednotlivé kroky mají rutinní charakter — taktické – problémy střednědobého charakteru — strategické – dlouhodobý charakter 2. Míra důležitosti – souvisí s organizační a řídící úrovní problémů 3. Míra složitosti — vysoce důležité – složitá rozhodovací situace — jednoduché – jednoduché problémy

 4. Přístup kanalýze - deskriptivní – „Co bylo? “ „Co 4. Přístup kanalýze — deskriptivní – „Co bylo? “ „Co je? “ — prognostické – „Co by mohlo být? “ — normativní – „Co by mělo být? “ 5. Časový faktor — statické – není respektován — dynamické – je respektován 6. Věcný obsah

 Metody používané vrozhodování • Jednoduché metody rozhodovací - tabulky, rozhodovací analýza, rozhodovací Metody používané vrozhodování • Jednoduché metody rozhodovací — tabulky, rozhodovací analýza, rozhodovací stromy • Matematické metody a operační analýza — metody lineárního programování, modely zásobování • Prognostické metody rozhodování — metody heuristické analýzy — metody extrapolační

 Prvky rozhodovacího procesu 1. Subjekty rozhodování – vedoucí pracovníci, týmy, Prvky rozhodovacího procesu 1. Subjekty rozhodování – vedoucí pracovníci, týmy, celé řídící jednotky 2. Objekty rozhodování = problémy 3. Rozhodovací situace — rozhodování za jistoty – úplné informace — rozhodování za nejistoty – nedostatečné info. — rozhodování s rizikem – neúplné informace

 Rozhodování za jistoty Rozhodování za jistoty

 Rozhodování za nejistoty Rozhodování za nejistoty

 Rozhodování s rizikem Rozhodování s rizikem

 4. Problém rozhodování – odchylka současného stavu objektu rozhodování od jeho 4. Problém rozhodování – odchylka současného stavu objektu rozhodování od jeho cílového stavu. 5. Cíle rozhodování — vázány na požadovanou strukturu nebo chování systémů nebo jejich prvků 6. Okolí subjektu rozhodování — vnější a vnitřní prostředí systémů 7. Kritéria rozhodování — vyplývají z hierarchie hodnot uplatňované rozhodovacím systémem

 Styly rozhodování 2 pohledy: • Způsob myšlení – racionální, logické – Styly rozhodování 2 pohledy: • Způsob myšlení – racionální, logické – kreativní, intuitivní • Tolerance k nejednoznačnosti – malá – velká

 Čtyři rozhodovací styly • Direktivní – racionální myšlení, efektivní, logika Čtyři rozhodovací styly • Direktivní – racionální myšlení, efektivní, logika • Analytický – pečliví, schopni zvládat unikátní situace • Koncepční – široký rozhled, tvůrčí řešení problémů • Behaviorální – velmi dobře vychází s ostatními, snaží se vyhnout konfliktům

 Podpory rozhodovacích procesů • Transaction Processing Systems (TPS) Pro jednotlivé funkční Podpory rozhodovacích procesů • Transaction Processing Systems (TPS) Pro jednotlivé funkční oblasti podniku (finance, logistika, výroba, marketing, konstrukce apod. ) • Manažerské informační systémy (MIS) • Systémy pro podporu rozhodování — Decision Support Systems (DSS) • Systémy podpory vrcholového managementu — Executive Support Systems (ESS)

 Děkujeme za pozornost Použitá literatura: • prof. Ing. Jan Hron, Dr. Děkujeme za pozornost Použitá literatura: • prof. Ing. Jan Hron, Dr. Sc. , dr. h. c. . Teorie řízení. Praha 2007, ČZU • Robbins, Coulter. Management , Praha 2004, Grada