Скачать презентацию Розділ 7 Організація як функція менеджменту Лекція Скачать презентацию Розділ 7 Організація як функція менеджменту Лекція

презентация л. 9 ТКД-112.ppt

  • Количество слайдов: 30

Розділ 7. Організація як функція менеджменту Лекція № 5. Тема : Організування як загальна Розділ 7. Організація як функція менеджменту Лекція № 5. Тема : Організування як загальна функція менеджменту. Дисципліна : “Основи менеджменту”, Викладач : Пронак Ірина Миколаіївна

Розділ 7. Організація як функція менеджменту Лекція № 9. Тема : Структура організації n Розділ 7. Організація як функція менеджменту Лекція № 9. Тема : Структура організації n План. n n Сутність організаційної структури, її роль та складові елементи. Види організаційних структур управління. n Ключові терміни та поняття : організування, повноваження, відповідальність, делегування, організаційна структура, лінійна структура, функціональна структура, лінійно-функціональна структура, матрична структура, дивізіональна структура.

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 1. Структура організації n Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 1. Структура організації n n n Організування – вид управлінської діяльності, який відображає процес формування і створення структури управління організацією. Організування редбачає поділ організації на підрозділи відповідно до цілей, завдань і стратегії, а також встановлення взаємовідносин повноважень вищих та нижчих рівнів управління. Складові елементи організаційної діяльності : повноваження Це обмежене право використовувати ресурси організації для забезпечення виконання певних завдань відповідальність Це покладений на посадову особу обов”язок виконувати поставлені завдання делегування Це є передача завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність на їхнє виконання

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 1. Структура організації n Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 1. Структура організації n n Структура ( побудова, будую, зводжу) – внутрішня будова чогось, певний взаємозв”язок сладових частин цілого. Організаційна структура менеджменту – це склад і супідрядність взаємозв”язаних упарвлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління орагнізацією. Побудова організацій здійснюється за допомогою організаційного проектування, яке здійснюється на основі прийнятої стратегії та з урахуванням тактичних завдань. Етапи організаційного проектування : 1. Встановлення вертикальних рівнів управління 2. Горизонтальний поділ організації, тобто закріплення обов”язків за лінійними та функціональними підрозділами 3. Установлення зв”язків між різними підрозділами 4. Визначення посадових обов”язків, закріплення їх за конкретними посадовими особами, шляхом розробки і затвердження посадових інструкцій 5. Установлення повноважень і відповідальності різних посад

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 1. Структура організації n Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 1. Структура організації n До складу організаційної структури управління належить : Ланки управління на кожному його рівні Склад та структура функцій управління Чисельність працівників для виконання кожної управлінської функції Професійно-кваліфікований склад працівників апарату

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 1. Структура організації n Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 1. Структура організації n Організаційна структура підприємства в сучасних умовах повинна забезпечувати вирішення цілого ряду принципово нових для діяльності підприємства завдань: отримання надійної, достовірної інформації про ринок – структуру і динаміку попиту, смаків і побажань споживачів, тобто інформації про зовнішні умови функціонування підприємства; орієнтація підприємства при виборі номенклатури продукції, надання послуг споживачам, на можливості забезпечення виробничого циклу матеріальними ресурсами; забезпечення виробництва всіма елементами виробничого та торговельно-технологічного процесу; створення такого асортименту товарів та послуг, який відповідає вимогам ринку краще, ніж товар чи послуга конкурента, задовольняючи попит, вирішує "проблему споживача"; необхідний вплив на споживача, попит І ринок, що забезпечує максимально можливий контроль над сферою реалізації. реалізація своєї продукції і досягнення фінансового благополуччя; прогнозна оцінка прибутку підприємства і її розподіл; раціональний добір і розстановка кадрів; успішне вирішення соціальної програми;

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 1. Структура організації n Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 1. Структура організації n Основні вимоги до організаційних структур управлінння : адаптивність Здатність організаційної структури пристосовуватись до Змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі Гнучкість, динамізм Здатність чітко реагувати на зміну попиту, вдосконалення технології виробництва, появу інновацій адекватність спеціалізація Постійна відповдальність організаційної структури параметрам керованої системи Функціональна замкнутість структурних підрозділів, обмеження та конкретизація сфери діяльності кожної керуючої ланки

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 1. Структура організації n Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 1. Структура організації n Основні вимоги до організаційних структур управлінння : оптимальність оперативність надійність економічність Налагодження раціональних зв”язків між рівнями управління Недопущення безповоротних змін у керованій системі за час прийняття рішення Гарантованість вірогідної передачі інформації Відповідність витрат на утримання орагнів управління можливостям організації

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n На сучасному етапі розвитку ринкових відносин широко застосовуються такі ефективні організаційні структури управління : ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ лінійні функціональні Раціональної бюрократії продуктові споживчі територіальні дивізійні Комбіновані Лінійно-штабні лінійнофункціональні бюрократичні проектні матричні Програмно-цільові координаційні адаптивні конгломератні

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n За лінійної структури управління всі функції управління нижчестоячими підрозділами (об'єктами управління) зосереджуються в одній ланці n Кожний працівник підпорядкований і підзвітний тільки одному керівнику І зв'язаний з вищестоячою організацією тільки через нього. n Принципова схема лінійної структури управління Лінійний керівник Виконавець 1 Виконавець 2 Секретар офісу Виконавець 3 Виконавець 4

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Переваги лінійного типу структури характеризується простотою, ясністю і чіткістю взаємозв'язків між ланками і працівниками, ефективністю взаємодії. n Недоліком лінійної структури управління є те, що керівник повинен бути універсальним висококваліфікованим спеціалістом, здатним вирішувати будь-які питання підпорядкованих йому ланок. n Тому в чистому вигляді лінійна структура може застосовуватися лише для простої по змісту управлінської діяльності на малих підприємствах або окремих підрозділах.

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Функціональна структура передбачає, що кожний нижчестоячий підрозділ отримує вказівки від декількох керівників ланок n Принципова схема функціональної структури управління Керівник організації Функціональний керівник А Виконавці Функціональний керівник Б Виконавці Секретар офісу Функціональний керівник В Виконавці

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Основними принципами функціональної структури управління є: n 1) сукупність функціональних підрозділів повинна охоплювати весь склад функцій управління; 2) організація функціональних підрозділів повинна відповідати цілям і змісту діяльності цього підприємства; 3) у функціональній структурі управління необхідна чітка диференціація підрозділів; 4) служба або спеціалісти, які здійснюють певну функцію, повинні бути не тільки висококомпетентними і мати певні повноваження, але й нести відповідальність за повноту і якість роботи, яку вони виконують. n n n

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n n Функціональна структура управління має ряд суттєвих недоліків: 1) в системі управління часто з'являється велика кількість інформації (іноді суперечливої); 2) виникають проблеми вибору і погодження вказівок, які надходять від вищих ланок до одного виконавця; 3) зростає кількість функціональних служб, що призводить до зниження оперативності управління. n Функціональна структура управління застосовується переважно середніми за розміром і чисельністю працюючих підприємствами, а також науково-дослідними організаціями. n В управлінні великими сучасними вітчизняними підприємствами застосовується переважно лінійнофункціональна структура управління

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n З метою подолання недоліків лінійної і функціональної структур управління було створено різноманітні комбіновані структури управління, до яких належать : лінійно-штабні, n лінійно-функціональні, n бюрократичні, n адаптивні n конгломератні. n

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n За цієї структури при лінійних керівниках створюють штаби (служби), що спеціалізуються на виконанні певних управлінських функцій. Правами прийняття управлінських рішень вони не наділені, а лише сприяють розробленню конкретних положень у межах властивих їм функцій управління. Однак за лінійно-штабної структури управління існує тенденція до розширення штатів штабних служб. n Лінійно-штабна організаційна структура управління а 1, б 1, в 1 – штабні (функціональні служби), підпорядковані лінійному керівнику № 1 а 2, б 2, в 2 – штабні (функціональні служби), підпорядковані лінійному керівнику № 2 Керівник організації лінійний Керівник № 1 Лінійний керівник № 3 лінійний керівник № 2 Штабні служби № 1 а 1 А 1 Штабні служби № 2 а 2 Б 1 б 1 В 1 в 1 А 2 Б 2 В 2 б 2 в 2 . . .

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n n n Лінійно-функціональна структура об'єднує в собі переваги лінійної і функціональної. В цій структурі при лінійному керівництві на кожному рівні управління створюються спеціалізовані підрозділи, які мають визначені права по відношенню до нижчестоячих ланок. Лінійні керівники координують діяльність функціональних підрозділів, виробляють рішення для нижчестоячих ланок. При цьому вони спираються в основному на адміністративний вплив - накази і розпорядження. Лінійно-функціональна організаційна структура управління Лінійні зв”язки ________ Функціональні зв”язки - - Керівник організації лінійний Керівник № 1 Лінійний керівник № 3 лінійний керівник № 2 Виконавці а 1 А 1 Б 1 б 1 Виконавці в 1 А 2 а 2 Б 2 В 2 б 2 в 2 . . .

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Лінійно-функціональна структура має ієрархічну будову, де різні ланки управління поєднуються по горизонталі, а ступені - по вертикалі. n Недоліком цієї структури є захоплення функціональних служб прямими вказівками, розпорядженнями, збільшення їх кількості. Крім цього в умовах частих технологічних змін, оновлення номенклатури продукції (послуг) використання цієї структури розтягує терміни підготовки та прийняття управлінських рішень, не забезпечує злагодженості у роботі функціональних підрозділів. n n Тому для підприємства з широкою номенклатурою продукції (послуг), в яких швидко змінюються споживачі, а також для міжнародних організацій, сьогодні широко використовуються дивізіональні та матричні структури.

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n n n n Бюрократичні організаційні структури управління. На початку XX ст. німецький соціолог Макс Вебер (1864— 1920) запропонував концепцію бюрократії як своєрідну нормативну модель, ідеал, назвавши її модель раціональної (традиційної) бюрократії. її характеризують такі особливості: — чіткий поділ праці, що забезпечує формування висококваліфікованих спеціалістів; — ієрархічність рівнів управління, за якої нижчий рівень контролюється вищим; — наявність взаємопов'язаної системи формальних правил і стандартів; — формальна безособовість, згідно з якою офіційні особи виконують свої обов'язки; — домінування кваліфікаційних вимог під час формування штатів організації. Недоліками цієї моделі є негнучкість, неадекватне реагування на нові рішення, зміни, конфліктні ситуації.

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n n n Бюрократичні організаційні структури управління. Дивізійні організаційні структури управління - використовують в організаціях із широкою номенклатурою продукції (послуг), у яких швидко змінюються споживачі, а також у міжнародних організаціях. Переваги дивізіонної структури управління : Швидка реакція на зміни ринку товару; Легкість управління ресурсами; Оптимальна чисельність персоналу; Висока кваліфікація менеджерів. Недоліки дивізіонної структури : Дублювання ресурсів у кожному відділенні ; Низька конкуренція серед відділень; Зменшення глибокої експертизи; Обмеженний поділ досліджень ринку між відділеннями

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Найпоширеніші дивізіонні структури : продуктові територіальні Орієнтовані нас поживача

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Згідно з продуктовою організаційною структурою управління керівнику делегують повноваження щодо управління певним типом продукції. n Переваги продуктової структури управління : Оперативність рішень щодо забезпечення якості продукту Залучення до керівництва більш компетентних у конкретній галузі спеціалістів Створення згуртованого управлінського і виробничого колективу Оперативність у розв”язанні нестандартних ситуацій Підвищення персональної відповідальності всіх працівників n. Основні недоліки продуктової структури управління : Ризик спаду обсягу продажу Труднощі координації діяльності всіх підрозділів

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Принципова схема продуктової структури управління Директорат організації Менеджер продукту W 1 Технічна служба Виробництво бухоблік збут Секретар офісу Менеджер продукту W n Технічна служба Виробництво бухоблік збут

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Територіальна організаційна структура управління формується за географічним розташуванням підприємства. Так, підрозділи збуту можуть функціонувати в різних регіонах України і навіть світу. Переваги територіальної ( регіональної) структури управління : Забезпечення оперативності та якості обслуговування клієнтів або ринків Залучення до керівництва і виконання місцевих працівників, які краще знають свій регіон Створення згуртованого управлінського і виробничого колективу Оперативність у розв”язанні нестандартних ситуацій Підвищення персональної відповідальності всіх працівників n. Основні недоліки територіальної структури управління : Труднощі планування діяльності всієї фірми Труднощі координації діяльності всіх підрозділів

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Регіональна структура управління : Фірма “Альфа” Відділення у Києві Відділення у Дніпропетровську Відділення у Донецьку

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Споживча організаційна структура управління орієнтована на споживача – це модифікація ієрархічної структури менеджменту. Вона побудована аналогічно до схеми “продуктової” структури. n Переваги споживчої структури управління : Швидке забезпечення оперативності і якості обслуговування споживачів або ринків Залучення до керівництва найбільш компетентних у конкретній галузі спеціалістів Створення об”єднаного управлінського і виробничого колективу Оперативність у розв”язанні нестандартних ситуацій Підвищення персональної відповідальності n. Основні недоліки споживчої структури управління : Великий ризик спаду обсягу обслуговування Труднощі координації діяльності всіх підрозділів

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Структура управління, що орієнтована на споживача : Директор фірми “Альфа” Менеджер відділу обслуговування інвалідів Секретар офісу Менеджер відділу обслуговування мешканців нових житлових масивів

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n n Адаптивні організаційні структури управління – на відміну від бюрократичних вони здатні швидко пристосовуватися до змін у навколишньому середовищі. Існує чотири основних типи адаптивних (органічних) організаційних структур управління: проектні створюються для розв'язання конкретних завдань. Найчастіше вони концентрують зусилля на одному завданні. матричні члени проектної групи підпорядковані як керівнику проекту, так і керівникам функціональних відділів, де вони працюють постійно. програмно-цільові координаційні постійно змінюються роль і місце керівника програми, тобто керівник змушений пристосовуватися до нових умов, цілей, завдань. використовують за умов одночасної реалізації великої кількості програм. Функції керівника делегують менеджерамкураторам служб або функціональним блокам, що складаються з кількох служб.

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Матрина (проектна) структура управління Президент фірми Функціональний підрозділ 1 Менеджер проекту 1 Виконавчі підрозділи проекту Секретар офісу Функціональний підрозділ 2 Функціональний підрозділ 1 N Менеджер проекту 1 Виконавчі підрозділи проекту

Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур Лекція № 9. Тема : Організація як функція менеджменту Питання 2. Види організаційних структур управління. n Конгломератна організаційна структура управління формується за рахунок поєднання різних типів організаційних структур. n Наприклад, на підприємстві в одній службі застосовують продуктову структуру управління, в другій — лінійнофункціональну, в третій — матричну. n Можливо, що певна організаційна структура управління (наприклад, координаційна) реалізується через матричну.