Скачать презентацию Рочева Светлана Сыръя выло шевкнитчом сикт Скачать презентацию Рочева Светлана Сыръя выло шевкнитчом сикт

Пустыня.pptx

  • Количество слайдов: 35

Рочева Светлана Сыръя выло шевкнитчом сикт. Рочева Светлана Сыръя выло шевкнитчом сикт.

 Сыръя вылö шевкнитчöм сикт !! Тадз шулісны пöчьяслöн пöчьяс, Енмöн чужтöм Пустыня! Праяслöн Сыръя вылö шевкнитчöм сикт !! Тадз шулісны пöчьяслöн пöчьяс, Енмöн чужтöм Пустыня! Праяслöн мусаник Рöдина! Лун и вой пыкинныд тшыглунсö, сьöкыдсö. Семьялы, челядьлы, ыджыда котырлы. Пияныд быдмисны тöлкаöсь, винёлöсь, Быдöнлöн сьöлöмыс олöмлань кыскысис. Куваркан бордъяснас инмöдчис тагесö, Ковмис тай пиянлы дорйыны муныссö. Финскöйын лолыс тай кольыштіс Öльöлöн, Талунöдз ог тöдöй, кыдзи да кытöні? Степанлöн вынйöрыс ворсіс кыдз гармоне, Лолыс тай волывлö юсьяслöн борд вылын. Гришуклöн душаыс олыштö суйöрын, Прикулька шойнаыс лоис тай мöд гортöн. Ранитчöм вокъясыс- Дорош да Öньöыс Воисны ас гортö. Нюжöдны олöмсö.

ё ё

 Мамныс öд бöръяöдз виччысис пиянсö, Отсаліс быдтыны нукъяссö, нучкаяс. Эз измы сьöлöмыс бöрдöмысь, Мамныс öд бöръяöдз виччысис пиянсö, Отсаліс быдтыны нукъяссö, нучкаяс. Эз измы сьöлöмыс бöрдöмысь, шоглунысь, Ки пырті муніс и томыс, и пöрысьыс: Бабитчис, зырасис, гöг пуктіс, кыпöдіс. Öнöдз на Пöтшелöн нимыс йöз кыв улын. Олöмлöн гöгыльыс катовтчö водзö пыр. Му пасьта разöдчис рöдвужлöн колясыс, Ставныслöн асланыс ордымöд - трöпаöд. Пöль – пöчлöн керкаыс ланьтöма, ваймöма, Öшиньын аддзывтöм би руыс саймовтчö, Öдзöслöн шыасьтöм дзуртöмыс киасьö. Кутчыси öдзöсö, видзаси рöдвужкöд, Плака пом дзуртыштіс, пернапас чöвтышті. Лабичын пукалі, лолавсис кокниа, Быттьöкö некоді абу и мунлöма. Шонді кöч ворсыштіс пач вомын тэрыба, Анна баб пöжасьö, нучкаыс воöма. Номъясыс зыньгöны, Дорош дед пыдсасьö. Мазіяс öшиньын, челядьяс шойччöны, Кузь туйсö казьтыліг: Васьöыс, Степаныс,

 Гришöыс, Öльöыс, Порфирыс, Öньöыс, Любаыс, Вераыс, Альбиныс, Надяыс, Гришукыс, Öльöыс, Лёняыс, Ас позйö Гришöыс, Öльöыс, Порфирыс, Öньöыс, Любаыс, Вераыс, Альбиныс, Надяыс, Гришукыс, Öльöыс, Лёняыс, Ас позйö чукöртчис Рочевлöн ордпуыс.

 Кык баб. Сьöлöм кудъяным новлам шоныдсöМиян бабъясным. Биа югöрыс туйсö югзьöдöМуса бабъясным. Юрйыв Кык баб. Сьöлöм кудъяным новлам шоныдсöМиян бабъясным. Биа югöрыс туйсö югзьöдöМуса бабъясным. Юрйыв кодзулыс ликтö ордымсöМада бабъясным. Изьва нывкаыс косьтіс зонмыслысь Садьтöг сьöлöмсö. Ю паныд кывтіс- катöдіс Мича Зоясö. Уса ю вомысь нылыс вöрзьöдіс сьöлöмсö Повтöм зонмыслысь. Ю визув лэччöдіс нэм кежлö Лöз синма Аннасö. Радейтчöм поздысис керкаас Мича Зоялöн.

 Челядьлöн радлуныс шыасьö Горт гöгöр олöмын. Удж-нокыс вичмыліс мужика котырын Дорош Анналы. Пуксис Челядьлöн радлуныс шыасьö Горт гöгöр олöмын. Удж-нокыс вичмыліс мужика котырын Дорош Анналы. Пуксис тай кырнышыс кык тагес керкаö, Öкталіс мужикъяс. Верöсъяс колисны семьясö, Дорйыны Рöдина. Зоялöн керка шöр сулалö Шуйга ки чуньясыс. Анналöн нывъясыс сылісны, кулісны Тшыглунысь, висьöмысь, кöдзыда олöмысь. Почтальон кежыштіс, шог юöр вайыштіс. Сьöдасис Зояыс. Керка тыр челядьсö, шуйга ки чуньяссö Кыпöдны колö öд. Верöслöн пасъясыс челядьын олöны, Олöмö петкöдны. Збойлунсö, повтöмлун, уджачлун, винёвлун Чукöртіс кабырö. Вой и лун уджалö изьваса нывбаба, Челядьсö кыпöдö. Анналöн верöсыс ранитчöм бергöдчис, Кокниджык лоыштіс. Гöтыртöм деверъяс юрныссö пуктісны, Тыртöмсис керкаыс. Чужис и Гришöыс, Лёняыс, Öльöыс, Быдмö мöд тшупöдыс. Зоялöн челядьяс статяöсь, тöлкаöсь, Мамныслöн веськыд ки. Корасьысь кежавліс, нулывліс öдзöс пас, Туй вожыс дзугсьывліс. Виччысис нэм помöдз мусаник Димитрсö, Пернапас чöвтлывліс камодын фотолань. Сьöлöм гажöдысь, олöм нюжöдысь, Миян бабъяслöн- внук да внучкаыс. Зоя бабыслöн мада внукыс öд Кулем-ёрöма , дедас мунöма. Анна бабыслöн оз тусь внучкаыс, Кулöм нывъясыс чукöр-öкмöма. Сьöлöм кудъяныс, вежöр-лоланыс, Олöм подувныс пыді пуксьöма. Дырöдз олісны, бурсö кöдзисны, Енмыс босьтіс öд аслас овмöсас. … Туй вывті мунöны кык баб, Пыр шуалöны: «Внук да внучка… Быть колö аддзысьöдны нач, Мед шудныс петавлас кöть öтчыд» .

. Сиктным миян туöма Зарниöн. Сиктным миян вöччöма Зарниö. Арын йöзыс озырöсь Зарниöн. Вольсасьöма . Сиктным миян туöма Зарниöн. Сиктным миян вöччöма Зарниö. Арын йöзыс озырöсь Зарниöн. Вольсасьöма кок улад Зарниыс. Мöдан, вузав зарнисö, Оз босьтны. Кöсъян, козьнав зарнисö, Сералас. Шуан, зарни кывйыс пö, Меддона. Сöмын арыс зарникöд Лöсясьö.

 Ар…А сэсся тöв… А сэсся тулыс… Час… А сэсся лун… А сэсся тöлысь… Ар…А сэсся тöв… А сэсся тулыс… Час… А сэсся лун… А сэсся тöлысь… Челядьдыр… А сэсся томлун… Пырö пöрысьлун… Ме… А сэсся тэ… А сэсся ми… Тэчсьö олöмным бабным сундукö: Ладан дукö, тшай пачкаö, носки гозйö, Ситеч чышъянö, нимлун ковтаö, öтка письмöö… Сылö олöмыс, кольö паметьыс.

 Арыс быд пельöсын, Муын и ваын. Вöзйысьö пыравны öдзöса керкаö. Ворсыштас, дзугыштас кагалысь Арыс быд пельöсын, Муын и ваын. Вöзйысьö пыравны öдзöса керкаö. Ворсыштас, дзугыштас кагалысь юрсисö. Малыштас, жалейтас пöчöлысь кияссö. Каньмыслы козьналас небыдик лысторсö. Окота ышмыштны, абу тай дышиник. Гöгöртас керкасö, кадитас ладанöн, Исковтас öшинь кост суседлöн керкаö.

чышъяныд, Киад пестерыд, озъя вомдорыд. Аслысполос ловнас и рунас. Тшака зэръясон, усьом коръясон, Аддзи чышъяныд, Киад пестерыд, озъя вомдорыд. Аслысполос ловнас и рунас. Тшака зэръясон, усьом коръясон, Аддзи тэно со помтом- дортомысь, Ота- паськыдысь, джуджыд Асъя уллелон, рытъя пемыдон. ляпкыдысь. Воро ветлывла, корся пув тусьсо, Дзебсьом ягсерсо, воттом лежногсо. Видза нэм помодз яла пос вылын, Зарни стенъясын, состом сынодын. Корся тэно со пуяс мыгорысь, Пося радейта зарни кудрито, Кони зонманыс, сьолом Небыд моросто, маа вомдорто. косьтысьыс? Муна ордымти, гогор кыйкъяла, Тадзи мойдис со пашкыр пожомыд, Коз пу лапъяссьыс аддзи синвато. Отка нылыслы, ворса чибльоглы. Найос юышти, вытьос веськоди. Водзын сулало отка пожом пу, Увнас шенасьо, коро волыны. Зарни мыгорсо топта сывъяли, Синмос восьти а…воча сулалан. - Дыр нин корси ме помтом пармаысь, Нимтом ельясысь, васод ольясысь. Матын тыдыштис еджыд Со и петкодчис ар,

 Асъя мовпъяса Гожся содз луныс. Кельоб гезъяса Быдлунъя нокыс. Варгысь ёльяса Изьваса сёрниыс. Асъя мовпъяса Гожся содз луныс. Кельоб гезъяса Быдлунъя нокыс. Варгысь ёльяса Изьваса сёрниыс. Енмон тэчома Кодзувкот воромыс. Мортлон гогыльтчо Восньыдик оломыс.

 Коми морт Босьтлывлис Еджыдик бобулон дядьяс, и вокъяс ! Видз вылын тыдало. Конось Коми морт Босьтлывлис Еджыдик бобулон дядьяс, и вокъяс ! Видз вылын тыдало. Конось ти ? Микулай, Санюшко, Комтом, тшыг пищальсо Семьясо верднысо. Суседон- делоон Олисны шы ни тов. Вуграсис, тшупсис и Бертис, и вартис Сьод уджыс сюрлывли. Быдтисны челядьсо Матьтысьтог, уджлунон Тэчисны оломсо. Сьод войыс пуксис од Лодз да ном толысьо Керкаяс тыртомсис. Нывбаба чышъянъяс челядьыс Мам дорын бергало. « Ставыс фронтлы да Ставсо Победалы!!» Коньоръяс, бабаяс, Шудтомъяс, челядьяс. Сомын дум выланыд. Сёйны и сёйны ! Джын сиктным нэм кежло Разали – сылыштис. Кывлам тай тодтом ним – Прикулька, Гдынька да. Веросъяс, айяс и Егорей, Ванька ? Быдлунъя виччысьом пуксис тай миянлон. Оти лунаось лоинныд … Окмысод числоыс тулослон отувтис.

 Пернапас човтигмоз Доръям на мунымос. Дедолон тылаыс Ойдома турунон. Возйысьо косалы, Сабри пинь Пернапас човтигмоз Доръям на мунымос. Дедолон тылаыс Ойдома турунон. Возйысьо косалы, Сабри пинь костъясо. Попниюр зымвидзо Дозьора войвывсянь, Вевттьома шалльон моз Китыра керкаяс. Радалон моросас Пуксьома утка гоз Шойччодо бордъяссо Кузь волок келигон. Батьолон сод дорыс Чов- лоньон тырома. Челядьыс разодчис Асланыс овмосод. Мир пасьта тувччало Роднымлон бурлуныс.

 Пустыня ! Сыръя выло шевкнитчом сикт ! Казьтывлан, медводдза керкалысь тшупомсо? Шыасьлан, первойя Пустыня ! Сыръя выло шевкнитчом сикт ! Казьтывлан, медводдза керкалысь тшупомсо? Шыасьлан, первойя кагалон бордомон ? Киасьлан, ёрта – ёрт костаныд оломкод ? Быд керка пельосын озйо на сисьторйыс, Быд керка пытшкын на почолон печканыс, Быд керка дорын на польолон курьяныс. Кира род, Захар род, Митрук род, Марин род. Ондрей род, Петыр род, Степан род, Павел род. Борис род, Мишка род, Ари род – Вужъясис нэм кежло ичотик оломыс !!

 Оломлон пасыс. Кык ловлон радейтчом. Оломлон подулыс. Пыдди пуктомлон чунькытшыс. Асъя оломлон могыс. Оломлон пасыс. Кык ловлон радейтчом. Оломлон подулыс. Пыдди пуктомлон чунькытшыс. Асъя оломлон могыс. Челядьын нокыс. Рытъя оломлон ньожысЁрта- ёрт кутчысьом. Асъя шондиыс рытъя пуксьомкод Тшай юо. Асъя кыаыс ошкамошкакод Пусьо- пожасьо. Рытъя кыаыс содз синва лысвакод Варго- сёрнито. Тэчсьо мувыв оломыс Дзоридза сикотшо.

 Пустыня весьтын югзис кодзув, Ондрей родын чужис ныв. Ай- мам нимодисны сийос, Лера, Пустыня весьтын югзис кодзув, Ондрей родын чужис ныв. Ай- мам нимодисны сийос, Лера, Валерия, шондибан ныв ! Ныв быдмис, радуйтис семьясо, Козин пыдди лоис лызи гоз. Еджыд ордымод котортнылэбны, Войвыв товнырсо ордйодны нач. Кодзыд лымйыскод ёртасис нывка, Парма- ворным тшотш содтыштис вын.

 Код сэтшом мастерыс ? Оз кольччы лавкаса Вочавидз, Пиой? Тшап юра гырйысь. Польыд Код сэтшом мастерыс ? Оз кольччы лавкаса Вочавидз, Пиой? Тшап юра гырйысь. Польыд со керкато - Мортыд од уджон пот! нэм кежло. Пывсяныс, сарайыс, Амбарыс, шыыс. Ставыс тай чача кодь Пельк да ки вылŐ. Зырйыс и кураныс, Лэбыныс, черыс – Служито мортыдлы Товсо и гожомсо. Лабичыд, улосыд, Пызаныд, шкапыд- ТшупŐма – Шуало польо. - Эн пов ! Сэсся ставыс на артмас! - Юрнад ов , Генагей! Ог на од туйсо ми Тэкодыд дзебыштой! Быдлунъя подулыс Оломын вужъясис. Казьтывла дедолысь Кывъяссо лосасиг!

Презентация вочысь- Трошин Максим Презентация вочысь- Трошин Максим