Скачать презентацию Робота класного керівника Виконала cтудентка 301 групи Кулай Скачать презентацию Робота класного керівника Виконала cтудентка 301 групи Кулай

Кулай Н. 301 група.pptx

  • Количество слайдов: 21

Робота класного керівника Виконала cтудентка 301 групи Кулай Наталія Робота класного керівника Виконала cтудентка 301 групи Кулай Наталія

Нормативно-правова база: Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (Наказ Міністерства Нормативно-правова база: Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України від 06. 09. 2000 р. № 434), зміни до Положення про класного керівника (наказ МОН від 29. 06. 2006 № 4890)

Роль класного керівника у навчально – виховному процесі У вихованні все повинно базуватися на Роль класного керівника у навчально – виховному процесі У вихованні все повинно базуватися на особі вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості. К. Ушинський Вихователь - це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства — душі, розуму, почуттів дітей. В. Сухомлинський

Функції, права і обов’язки класного керівника. Діагностична Вивчення учнів класу, їхніх особливостей, інтересів, нахилів, Функції, права і обов’язки класного керівника. Діагностична Вивчення учнів класу, їхніх особливостей, інтересів, нахилів, потреб, рівня вихованості, мотивів поведінки тощо. Організаторська Залучення класного колективу до різних видів виховної діяльності (пізнавальної, суспільно корисної, ціннісно-орієнтаційної, художньотворчої тощо). Виховна Визначення змісту, форм і методів виховної діяльності. Складання плану виховної роботи. Проведення виховних заходів, які є дієвим засобом формування в учнів соціально цінних мотивів поведінки, духовних потреб, здорових інтересів, позитивних якостей. Координаційна Спрямування виховних зусиль усіх суб’єктів виховання (батьків, педагогів, представників громадськості) на позитивні результати у вихованні учнів.

 Координаційна Спрямування виховних зусиль усіх суб’єктів виховання (батьків, педагогів, представників громадськості) на позитивні Координаційна Спрямування виховних зусиль усіх суб’єктів виховання (батьків, педагогів, представників громадськості) на позитивні результати у вихованні учнів. Стимулююча Своєчасне виявлення зрушень на краще в розвитку учнів, заохочення їх до наступних позитивних дій та вчинків. Корекційна Корекція роботи як з класом, так і з окремими учнями на основі глибокого аналізу результатів попередньої роботи. Соціальна Вивчення чинників (об’єктивних і суб’єктивних), які впливають на формування і розвиток особистості. Вироблення в учнів навичок соціальної поведінки

Класний керівник має право на: – відвідування уроків, занять із теоретичного і виробничого навчання, Класний керівник має право на: – відвідування уроків, занять із теоретичного і виробничого навчання, виробничої практики та позакласних занять у своєму класі, присутність на заходах, що проводять для учнів навчальні, культурнопросвітні заклади, інші юридичні або фізичні особи; – внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів; – ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів; – внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів класу щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством; – відвідування учнів за місцем їх проживання ( за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їхнього побуту та виховання; – вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання; – вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями; – захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства; – матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.

Класний керівник зобов’язаний: – вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів; Класний керівник зобов’язаний: – вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів; – здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу; – інформувати педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків про етапи виховного процесу в класі та рівень успішності ; – дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; – пропагувати здоровий спосіб життя; – постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру; – вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника(класні журнали, особові справи, плани роботи тощо).

Напрями і форми роботи класного керівника індивідуальні групові фронтальні Напрями і форми роботи класного керівника індивідуальні групові фронтальні

Практичні (походи, екскурсії) Словесні(збори, доповіді, бесіди) Наочні (музеї, виставки) КТС Практичні (походи, екскурсії) Словесні(збори, доповіді, бесіди) Наочні (музеї, виставки) КТС

Зміст роботи класного керівника Спрямований на: – виховання громадянина України; – формування особистості учня Зміст роботи класного керівника Спрямований на: – виховання громадянина України; – формування особистості учня , його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань; – виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності; – виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини й громадянина, відповідальності перед законом за свої дії; – реалізацію права учнів на загальне формування політичних і світоглядних переконань; – виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; – виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів

Основні напрямки організацінопедагогічної роботи класного керівника: Робота з класом З вчителямипредметниками З батьками З Основні напрямки організацінопедагогічної роботи класного керівника: Робота з класом З вчителямипредметниками З батьками З громадськістю

Планування роботи класного керівника Планування – один із етапів управління процесом формування особистості та Планування роботи класного керівника Планування – один із етапів управління процесом формування особистості та учнівського колективу. Це спільна діяльність класного керівника, учнів і дорослих щодо визначення цілей, змісту й способів організації виховного процесу та життєдіяльності класного колективу, організаторів і учасників намічених заходів, термінів проведення останніх.

Види педагогічного планування Перспективне планування передбачає складання плану роботи на тривалий період оперативне планування Види педагогічного планування Перспективне планування передбачає складання плану роботи на тривалий період оперативне планування – складання плану підготовки і проведення конкретного заходу поточне – планування життєдіяльності класного колективу на день, тиждень, місяць тощо

Структура плану будь-якого виду може включати такі розділи навчальні , виховні та розвивальні завдання Структура плану будь-якого виду може включати такі розділи навчальні , виховні та розвивальні завдання характеристику педагогічної ситуації зміст і основні форми навчальної та виховної роботи очікуванні результати і показники ефективності роботи, критерії оцінювання запланованої роботи

Оптимальні розділи плану виховної роботи Аналіз виховної роботи за минулий рік. Цілі та завдання Оптимальні розділи плану виховної роботи Аналіз виховної роботи за минулий рік. Цілі та завдання виховної діяльності Психолого-педагогічна характеристика класу Індивідуальна робота з учнями Основні напрями діяльності та справи класного колективу Організація діяльності учнівського самоврядування Вивчення стану та Робота з батьками. ефективності виховного процесу в класі.

НАПРЯМКИ ВИХОВАНН Я НАПРЯМКИ ВИХОВАНН Я

Зміст виховання: Ціннісне Ціннісне ставлення ставлення до до до суспільства і держави людей природи Зміст виховання: Ціннісне Ціннісне ставлення ставлення до до до суспільства і держави людей природи мистецтва праці себе

 Орієнтовна структура виховної технології. Аналіз-планування-дія Мета завда вихо ння вання Цільо Кінце ва Орієнтовна структура виховної технології. Аналіз-планування-дія Мета завда вихо ння вання Цільо Кінце ва вий група резул ьтат крите Зміст рії діяль ності Форми методи час

Робота класного керівника з батьками Робота класного керівника з батьками

Виховання - це багатогранний процес постійного духовного збагачення і оновлення тих, хто виховується, і Виховання - це багатогранний процес постійного духовного збагачення і оновлення тих, хто виховується, і тих, хто виховує. . . В. О. Сухомлинський