Скачать презентацию Різноманітність фітопланктону ставка Грабарка м Бердичів та Скачать презентацию Різноманітність фітопланктону ставка Грабарка м Бердичів та

Гончаренко Катерина 42а.ppt

  • Количество слайдов: 26

 «Різноманітність фітопланктону ставка Грабарка (м. Бердичів) та оцінка його екологічного стану за структурно-функціональними «Різноманітність фітопланктону ставка Грабарка (м. Бердичів) та оцінка його екологічного стану за структурно-функціональними показниками водоростей» Виконала: студентка 42 а групи природничого факультету Гончаренко Катерина Павлівна Керівник: к. б. н. , доц. Шелюк Юлія Святославівна

2 Мета дослідження: з’ясувати структурно-функціональну організацію різноманіття фітопланктону ставка Грабарка (м. Бердичів), а також 2 Мета дослідження: з’ясувати структурно-функціональну організацію різноманіття фітопланктону ставка Грабарка (м. Бердичів), а також дати оцінку його екологічного стану. Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання: - оцінити стан вивчення фітопланктону водойм антропогенного походження, зокрема ставків; - встановити видовий склад та з’ясувати особливості таксономічної структури планктонних водоростей ставка Грабарка 1; - вивчити особливості сезонної динаміки розвитку планктонних водоростей ставка; - представити флористичне зведення планктонних водоростей ставка Грабарка 1; - дати еколого-географічну характеристику фітопланктону ставка Грабарка 1; - здійснити оцінку сучасного екологічного стану ставка Грабарка за індикаторними характеристиками водоростей, гідрохімічними показниками, а також за співвідношенням продукційно-деструкційних процесів.

3 Об’єкт дослідження: водоростеві планктонні комплекси ставка Грабарка. Предмет дослідження: якісні та кількісні параметри 3 Об’єкт дослідження: водоростеві планктонні комплекси ставка Грабарка. Предмет дослідження: якісні та кількісні параметри фітопланктону ставка. Методи дослідження: використано методи відбору і опрацювання альгологічних проб, визначення таксономічного складу водоростей. Проби відбирали та опрацьовували загальноприйнятими методами. Флористичний аналіз проведено з урахуванням останніх флористичних зведень.

4 Наукова новизна дослідження: вперше проведено детальне вивчення видового складу та кількісного розвитку планктонних 4 Наукова новизна дослідження: вперше проведено детальне вивчення видового складу та кількісного розвитку планктонних водоростей ставка Грабарка. Проаналізована таксономічна структура фітопланктону ставка, його частота трапляння видів водоростей. З’ясовано особливості кількісного розвитку фітопланктону та його домінантного комплексу, здійснено аналіз сезонної динаміки розвитку планктонних водоростей у досліджуваній водоймі. Визначено якість води та оцінено екологічний стан ставка за наявністю видів-індикаторів певного чинника водного середовища, а також за співвідношенням первинної продукції фітопланктону і деструкції органічної речовини. Практичне значення дослідження: дані, які були отримані в результаті наших досліджень, є суттєвим доповненням щодо флори водоростей антропогенно створених водних об’єктів Українського Полісся. Отримані дані можуть знайти широке застосування при проведенні екологічного моніторингу та прогнозуванні змін якості води за дії антропогенного навантаження.

5 Станція відбору проб 5 Станція відбору проб

Таксономічний спектр водоростевих угрупувань ставка Грабарка (2012 – 2015 р. р. ) 6 Відділ Таксономічний спектр водоростевих угрупувань ставка Грабарка (2012 – 2015 р. р. ) 6 Відділ Число таксонів, од. Клас Порядок Родина Рід Родовий Вид В. в. т. коефіцієнт Cyanoprokarуota 2 3 5 6 8 8 1, 3 Euglenophyta 1 1 1 5 10 13 2, 0 Cryptophyta 1 1 1 1, 0 Xanthophyta 1 1 1 1, 0 Bacillariophyta 3 6 7 10 14 14 1, 4 Chrysophyta 1 2 3 5 6 7 1, 2 Dinophyta 1 1 2 3 6 6 2, 0 Chlorophyta 3 4 11 24 37 38 1, 5 Streptophyta 1 1 1 2 1, 0 Всього 13 20 32 56 84 90 1, 5

7 Співвідношення відділів у флористичному спектрі ставка Грабарка Пропорція флор становить: 1: 1, 8: 7 Співвідношення відділів у флористичному спектрі ставка Грабарка Пропорція флор становить: 1: 1, 8: 2, 6: 2, 8.

8 Найвищим видовим різноманіттям характеризувалися класи Chlorophyceae – 27 видів і 28 внутрішньовидових токсинів, 8 Найвищим видовим різноманіттям характеризувалися класи Chlorophyceae – 27 видів і 28 внутрішньовидових токсинів, що становлять 32% загального видового та внутрішньовидового різноманіття водоростей, Euglenophyceae – 10 видів (13 в. в. т. ), (12%), Trebouxiophyceae – 9 видів (9 в. в. т. ), (11%).

9 Значимі порядки фітопланктону ставка Грабарка 9 Значимі порядки фітопланктону ставка Грабарка

10 Значимі родини фітопланктону ставка Грабарка 10 Значимі родини фітопланктону ставка Грабарка

Рангова оцінка родового складу фітопланктону ст. Грабарка (2012 -2015 р. р. ) 11 Trachelomonas Рангова оцінка родового складу фітопланктону ст. Грабарка (2012 -2015 р. р. ) 11 Trachelomonas Ehr. Oscillatoria Ag. Phacus Pochm. Chlamydomomas Snow. Synedra Küts. Pseudokephyrion Monoraphidium Korsch. N. G. G. Schmid Coelastrum Nag. Cyclotella Kütz. 1 6% 2 3, 6% Ninzchia Hantzsch. Glenodinium Bourr. Peridiniopsis Bourr. Peridinium Lemm. Phacotus Korsch. Tetraedron Hansg. Acutodesmus Küts. Crucigeniella Korsch. Oocystis Lagerh. 3 2, 3%

12 В усі сезони провідна роль у формуванні видового та внутрішньовидового різноманіття належала відділам 12 В усі сезони провідна роль у формуванні видового та внутрішньовидового різноманіття належала відділам Chlorophyta, Bacillariophyta та Euglenophyta. Уперше для Українського Полісся у ставку ідентифіковано 9 видів водоростей: Pseudokephyrion latum N. G. G. Schmid, Pseudokephyrion ovum N. G. G. Schmid, Synedra famelica Küts, Peridiniopsis balticum (Levander), Cryptomonas pseudolobata H. Ettl. , Elakatotrix acuta Pasch. , Chlamydomonas monadina var. Charkowiensis Korsch. , Chlamydomonas parallelistriata Korsch. , Chloromonas reticulata Gorozh.

13 Число видових і внутрішньовидових таксонів, їх флористичний індекс Fsрp та середня частота трапляння 13 Число видових і внутрішньовидових таксонів, їх флористичний індекс Fsрp та середня частота трапляння (%) (за результатами досліджень 2012 2015 рр. Назва відділу Fsрp Середня частота трапляння Cyanoprokaryota 13, 6 12, 2 Euglenophyta 17, 6 12, 6 Chrysophyta 2, 6 3, 2 Xanthophyta 1, 0 7, 1 Bacillariophyta 14, 8 7, 6 Dinophyta 3, 6 4, 4 Cryptophyta 0, 3 2, 4 Chlorophyta 46, 2 9, 0 Streptophyta 0, 3 2, 4 Найбільшу частоту трапляння мали Chlamydomomas globosa Snow (92, 9%), Trachelomonas volvocina Ehr. (78, 6%), Desmodesmus armatua (Chod) Hegew. (28, 6%), Phacotus coccifer Korsch. (26, 2%) та Stephanodiscus Hantzschii Grun. (23, 8%).

Сезонна динаміка чисельності фітопланктону ст. Грабарка 14 Сезонна динаміка біомаси фітопланктону ст. Грабарка Сезонна динаміка чисельності фітопланктону ст. Грабарка 14 Сезонна динаміка біомаси фітопланктону ст. Грабарка

15 Структура домінуючого комплексу ст. Грабарка За чисельністю За біомасою 15 Структура домінуючого комплексу ст. Грабарка За чисельністю За біомасою

16 Сезонна динаміка зміни інформаційного різноманіття фітопланктону ст. Грабарка за біомасою та чисельністю. 16 Сезонна динаміка зміни інформаційного різноманіття фітопланктону ст. Грабарка за біомасою та чисельністю.

17 Граничні та середні X ± m x показники первинної продукції та деструкції органічної 17 Граничні та середні X ± m x показники первинної продукції та деструкції органічної речовини, А max /∑А - коефіцієнти ст. Грабарка (за даними досліджень 2012 – 2015 рр. ) ∑А, О 2/м 2∙добу ∑R, О 2/м 2∙добу А/R, О 2/м 2∙добу А max, О 2/м 3∙добу R, О 2/м 3∙добу 0, 98– 18, 72 10, 80± 2, 80 0, 54– 5, 87 2, 59± 0, 79 1, 49– 11, 82 5, 53± 1, 61 6, 55– 17, 69 10, 38± 1, 76 0, 90– 9, 31 3, 55± 1, 32

18 Розподіл фітопланктону ставка Грабарка за біотопічною приуроченістю 18 Розподіл фітопланктону ставка Грабарка за біотопічною приуроченістю

19 Розподіл фітопланктону ставка Грабарка за відношенням до реофільності 19 Розподіл фітопланктону ставка Грабарка за відношенням до реофільності

20 Розподіл видів водоростей-індикаторів солоності вод ставка Грабарка 20 Розподіл видів водоростей-індикаторів солоності вод ставка Грабарка

21 Розподіл фітопланктону ставка Грабарка за відношенням до р. Н 21 Розподіл фітопланктону ставка Грабарка за відношенням до р. Н

22 Розподіл видів водоростей планктону ставка Грабарка за географічним поширенням 22 Розподіл видів водоростей планктону ставка Грабарка за географічним поширенням

23 Розподіл водоростей планктону ст. Грабарка за групами індикаторних видів (за Ватанабе) 23 Розподіл водоростей планктону ст. Грабарка за групами індикаторних видів (за Ватанабе)

24 Розподіл водоростей за сапробіологічними показниками якості води Індекс сапробності, розрахований за чисельністю становить1, 24 Розподіл водоростей за сапробіологічними показниками якості води Індекс сапробності, розрахований за чисельністю становить1, 931, за біомасою – 1, 927 (категорія якості «помірно забруднені води» ). Ранжування видових та внутрішньовидових таксонів за зонами сапробності показало, що переважна більшість водоростей ставка належить до ІІІ класу якості вод (36%) – «вода задовільної якості» .

25 ВИСНОВКИ: 1. Уперше в результаті оригінальних досліджень у складі фітопланктону ставка Грабарка 1 25 ВИСНОВКИ: 1. Уперше в результаті оригінальних досліджень у складі фітопланктону ставка Грабарка 1 (м. Бердичів Житомирської області) ідентифіковано 84 види (90 в. в. т. ) водоростей. 2. У фітопланктоні ставка Грабарка 1 за багатством і складом провідних родів домінували зелені, діатомові, евгленові та синьозелені водорості. Пропорція флор становить: 1: 1, 8: 2, 6: 2, 8. 3. Уперше для Українського Полісся у ставку ідентифіковано 9 видів водоростей: Pseudokephyrion latum N. G. G. Schmid, Pseudokephyrion ovum N. G. G. Schmid, Synedra famelica Küts, Peridiniopsis balticum (Levander), Cryptomonas pseudolobata H. Ettl. , Elakatotrix acuta Pasch. , Chlamydomonas monadina var. Charkowiensis Korsch. , Chlamydomonas parallelistriata Korsch. , Chloromonas reticulata Gorozh. 4. У фітопланктоні ставка переважали види-космополіти (80%), планктонно-бентосні (40%) і планктонні форми (46%), що відображає специфіку досліджуваної водойми; індиференти за відношенням до солоності (72%), індиференти (61%) та алкаліфіли (35%) за відношенням до р. Н, мешканці стоячо-текучих вод (70%). 5. Ранжування видових та внутрішньовидових таксонів за зонами сапробності показало, що переважна більшість водоростей ставка належить до ІІІ класу якості вод (36%) – «вода задовільної якості» . Індекс сапробності, розрахований за чисельністю становить1, 931, за біомасою – 1, 927 (категорія якості «помірно забруднені води» ). 6. Кількісні показники розвитку фітопланктону ст. Грабарка впродовж 2012– 2015 рр. коливалися в широких межах (біомаса змінювалася від 0, 02 до 13, 55 г/м 3, чисельність від 45 до 61, 70 млн. кл/дм 3. Середня біомаса упродовж 2012– 2014 рр. становила 1, 55 0, 45 г/м 3, чисельність – 4, 72 1, 86 млн. кл/дм 3. Структуроутворюючими відділами у формуванні чисельності і біомаси були Cyanoproкarуota, Euglenophyta та Chlorophyta. 7. У цілому у фітопланктоні ст. Грабарка було виявлено 40 домінантів за чисельністю та біомасою водоростевих клітин, що складає 47, 6% видового багатства ставка. 8. Інформаційне різноманіття, розраховане за індексом Шеннона як за чисельністю, так і за біомасою, вказувало на переважання у часовому інтервалі олігодомінування фітопланктону. 9. Аналіз еколого-токсикологічної ситуації ставкової води у різні сезони 2012– 2015 рр. показав, що концентрації екологічно-небезпечних речовин переважно не перевищують допустимих. 10. Досліджуваному ставку властива досить висока продуктивність. Інтенсивність фотосинтезу в одиниці об’єму склала 10, 38± 1, 76. Швидкість деструкції в одиниці об’єму води (R) у середньому була в 3, 55± 1, 32 раз нижча швидкості утворення органічної речовини. Переважання продукційних процесів над деструкційними у ставку 5, 53± 1, 61 вказує на автотрофну направленість продукційно-деструкційних процесів.

26 Дякую за увагу!!! 26 Дякую за увагу!!!