Скачать презентацию REVIEW Chapter 13 aivw n Age eternity Скачать презентацию REVIEW Chapter 13 aivw n Age eternity

1c8d9716dc7a02909e199c7f09142467.ppt

  • Количество слайдов: 77

REVIEW Chapter 13 REVIEW Chapter 13

aivw, n “Age, eternity” aivw, n “Age, eternity”

aivw, nioj “Eternal” aivw, nioj “Eternal”

dida, skaloj “Teacher” dida, skaloj “Teacher”

euvqu, j “Immediately” euvqu, j “Immediately”

e[wj “Until” Or As far as (with the Genitive) e[wj “Until” Or As far as (with the Genitive)

maqhth, j “Disciple” maqhth, j “Disciple”

me, n “On the one hand” “Indeed” me, n “On the one hand” “Indeed”

mhdei, j “No one” mhdei, j “No one”

mhdemi, a “No one” mhdemi, a “No one”

mhde, n “No one” mhde, n “No one”

mo, noj “Alone, only” mo, noj “Alone, only”

o[pwj “How, that, in order that” o[pwj “How, that, in order that”

o[soj “As great as, as many as” o[soj “As great as, as many as”

ou=n “Therefore, then, accordingly” ou=n “Therefore, then, accordingly”

ovfqalmo, j “Eye, sight” ovfqalmo, j “Eye, sight”

pa, lin “Again” pa, lin “Again”

pou, j “Foot” pou, j “Foot”

podo, j “Feet” podo, j “Feet”

u`pe, r With Genitive: “In behalf of” With Accusative: “Above” u`pe, r With Genitive: “In behalf of” With Accusative: “Above”

pneu/ma zwh/j evk tou/ qeou/ “A spirit of life from God” pneu/ma zwh/j evk tou/ qeou/ “A spirit of life from God”

eivj ta. j kardi, aj auvtw/n eivj ta. j kardi, aj auvtw/n

su, su,

kai. ei=pen auvtoi/j o` VIhsou/j oi` ui`oi. tou/ aivw/noj tou, tou gamou/sin “Marry and kai. ei=pen auvtoi/j o` VIhsou/j oi` ui`oi. tou/ aivw/noj tou, tou gamou/sin “Marry and are given in marriage” kai. (Luke 20: 34) gami, skontai

mh, mh,

ou-toj ou-toj

nu/n kri, sij evsti. n tou/ “Judgment” ko, smou tou, tou( nu/n o` a; nu/n kri, sij evsti. n tou/ “Judgment” ko, smou tou, tou( nu/n o` a; rcwn tou/ ko, smou “Shall be cast out” tou, tou evkblhqh, setai e; xw (John 12: 31)

le, gei auvtw/| o` Pila/toj ti, evstin avlh, qeiaÈ (John 18: 38) le, gei auvtw/| o` Pila/toj ti, evstin avlh, qeiaÈ (John 18: 38)

eiv mh, “Except” eiv mh, “Except”

mi, a “One” mi, a “One”

u`mei/j de. mh. klhqh/te r`abbi,  ei-j ga, r evstin “Be called” u`mw/n o` u`mei/j de. mh. klhqh/te r`abbi, ei-j ga, r evstin “Be called” u`mw/n o` dida, skaloj( pa, ntej de. u`mei/j avdelfoi, evsteÅ But do not be called Rabbi; for One is your Teacher, and you are all brothers (Matthew 23: 8)

kai. nu/n o` avnticri, stoj evn tw/| ko, smw| evsti. n h; dh And kai. nu/n o` avnticri, stoj evn tw/| ko, smw| evsti. n h; dh And now the antichrist is already in the world

Parakalw/ de. u`ma/j( “I exhort” avdelfoi, ( dia. tou/ ovno, matoj tou/ kuri, ou Parakalw/ de. u`ma/j( “I exhort” avdelfoi, ( dia. tou/ ovno, matoj tou/ kuri, ou h`mw/n VIhsou/ Cristou/ (I Corinthians 1: 10)

ou`dei, j “No one, none” ou`dei, j “No one, none”

le, gei auvtw/| o` VIhsou/j evgw, eivmi h` o`do. j kai. h` “Way” avlh, le, gei auvtw/| o` VIhsou/j evgw, eivmi h` o`do. j kai. h` “Way” avlh, qeia kai. h` zwh, “He Comes” ouvdei. j e; rcetai pro. j to. n pate, ra eiv mh. di. V evmou/Å

kai. basileu, sei eivj tou. j “He shall reign” aivw/naj tw/n aivw, nwn And kai. basileu, sei eivj tou. j “He shall reign” aivw/naj tw/n aivw, nwn And he shall reign for ever and ever (Rev 11: 15)

peri, With the Genitive Concerning peri, With the Genitive Concerning

peri, With the Accusative Around peri, With the Accusative Around

Louka/j evsti. n mo, noj met. V evmou/ “Only Luke is with me” Louka/j evsti. n mo, noj met. V evmou/ “Only Luke is with me”

Kai. o` lo, goj sa. rx evge, neto “Became” Kai. o` lo, goj sa. rx evge, neto “Became”

Ouvk e; stin maqhth. j u`pe. r to. n dida, skalon ouvde. dou/loj u`pe. Ouvk e; stin maqhth. j u`pe. r to. n dida, skalon ouvde. dou/loj u`pe. r to. n ku, rion auvtou/ A disciple is not above his teacher, nor a slave above his master (Matthew 10: 24)

ca, riti de. qeou/ eivmi o[ eivmi “But by the Grace of God I ca, riti de. qeou/ eivmi o[ eivmi “But by the Grace of God I am what I am” (1 Cor 15: 10)

kai. ei=pen o` VIhsou/j tou/to, mou, evstin to. sw/ma to. u`pe. r u`mw/n “And kai. ei=pen o` VIhsou/j tou/to, mou, evstin to. sw/ma to. u`pe. r u`mw/n “And Jesus said, ‘This is my body that is for you’”

Kai. euvqu. j h=n evn th/| sunagwgh/| auvtw/n a; nqrwpoj evn pneu, mati “Unclean” Kai. euvqu. j h=n evn th/| sunagwgh/| auvtw/n a; nqrwpoj evn pneu, mati “Unclean” avkaqa, rtw| And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit (Mark 1: 23)

Le, gei auvtoi/j o` VIhsou/j( Eiv te, kna tou/ VAbraa. m “you were” h=te( Le, gei auvtoi/j o` VIhsou/j( Eiv te, kna tou/ VAbraa. m “you were” h=te( ta. e; rga tou/ “you would do” VAbraa. m evpoiei/teÅ (John 8: 39)

auvtw/| h` do, xa kai. nu/n kai. eivj h`me, ran aivw/noj To Him be auvtw/| h` do, xa kai. nu/n kai. eivj h`me, ran aivw/noj To Him be the glory, both now and to the day of eternity (2 Peter 3: 18)

kai. Mwu? sh/j me. n pisto. j evn tw/| oi; kw| auvtou/ And Moses kai. Mwu? sh/j me. n pisto. j evn tw/| oi; kw| auvtou/ And Moses indeed was faithful in His house

ti, j “Who? ” “What? ” “Which” “Why? ” ti, j “Who? ” “What? ” “Which” “Why? ”

tij “Someone” “Something” “Anyone” tij “Someone” “Something” “Anyone”

Petroj hvn evn th/| Galilai, a| Petroj hvn evn th/| Galilai, a|

h` fwnh, evk tou/ ouvranou/ h` fwnh, evk tou/ ouvranou/

o` logoj avpo. qeou/ patro. j h`mw/n kai. kuri, ou VIhsou/ Cristou/Å o` logoj avpo. qeou/ patro. j h`mw/n kai. kuri, ou VIhsou/ Cristou/Å

h` avsqe, neia ouvk “Sickness” e; stin pro. j qa, naton avll. V u`pe. h` avsqe, neia ouvk “Sickness” e; stin pro. j qa, naton avll. V u`pe. r th/j do, xhj tou/ qeou/ John 11: 4

su ei= ton dou/lon kuri, ou su ei= ton dou/lon kuri, ou

evn th/| evsca, th| h`me, ra|Å evn th/| evsca, th| h`me, ra|Å

evn auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n to. fw/j tw/n avnqrw, pwn John evn auvtw/| zwh. h=n( kai. h` zwh. h=n to. fw/j tw/n avnqrw, pwn John 1: 4

evn th/| kardi, a| Paulou/ evn th/| kardi, a| Paulou/

e; stin ga. r sa, bbata tw/| kuri, w| e; stin ga. r sa, bbata tw/| kuri, w|

do, xa qew/| do, xa qew/|

evk ton oivko, n evk ton oivko, n

evn tw/| euvaggeli, w| evn tw/| euvaggeli, w|

…eivj th. n aivw, nion basilei, an tou/ kuri, ou h`mw/n kai. swth/roj VIhsou/ …eivj th. n aivw, nion basilei, an tou/ kuri, ou h`mw/n kai. swth/roj VIhsou/ Cristou/ …into the eternal kingdom of our Lord and Saviour Jesus Christ (2 Peter 2: 11)

Timo, qeon evsti, n mou te, knon avgaphto. n kai. pisto. n evn kuri, Timo, qeon evsti, n mou te, knon avgaphto. n kai. pisto. n evn kuri, w|

avgaphtoi, ( nu/n te, kna qeou/ evsmen avgaphtoi, ( nu/n te, kna qeou/ evsmen

ta. te, kna tou/ qeou/ ta. te, kna tou/ qeou/

o` ui`o. j tou/ avnqrw, pou evn th/| do, xh| auvtou/ kai. pa, ntej o` ui`o. j tou/ avnqrw, pou evn th/| do, xh| auvtou/ kai. pa, ntej oi` a; ggeloi met. V auvtou/ (Matthew 25: 31)

Kai. ivdou. avnh. r ovno, mati VIwsh. f, avnh. r avgaqo. j kai. di, Kai. ivdou. avnh. r ovno, mati VIwsh. f, avnh. r avgaqo. j kai. di, kaioj

h` ga. r sa. rx evpiqumei/ “Lusts” kata. tou/ pneu, matoj( to. de. pneu/ma h` ga. r sa. rx evpiqumei/ “Lusts” kata. tou/ pneu, matoj( to. de. pneu/ma kata. th/j sarko, j Galatians 5: 17

oi` a[gioi tou/ qeou/ oi` a[gioi tou/ qeou/

evdikaiw, qhte evn tw/| “You were justified” ovno, mati tou/ kuri, ou VIhsou/ Cristou/ evdikaiw, qhte evn tw/| “You were justified” ovno, mati tou/ kuri, ou VIhsou/ Cristou/ kai. evn tw/| pneu, mati tou/ qeou/ h`mw/nÅ (1 Corinthians 6: 11)

kataba. j de. Pe, troj pro. j “Went down” tou. j a; ndraj kataba. j de. Pe, troj pro. j “Went down” tou. j a; ndraj

To. musth, rion tou/to me, ga evsti, n evgw. de. le, gw eivj cristo, To. musth, rion tou/to me, ga evsti, n evgw. de. le, gw eivj cristo, n kai. eivj th. n evkklhsi, an

Pau/loj avpo, stoloj VIhsou/ cristou/ kat. V evpitagh. n “Command” qeou/ swth/roj h`mw/n( kai. Pau/loj avpo, stoloj VIhsou/ cristou/ kat. V evpitagh. n “Command” qeou/ swth/roj h`mw/n( kai. kurio, u VIhsou/ cristou/ th/j evlpi, doj

Timoqe, w| gnhsi, w| te, knw| “Legitimate” evn pi, stei( ca, rij e; leoj Timoqe, w| gnhsi, w| te, knw| “Legitimate” evn pi, stei( ca, rij e; leoj “Mercy” “Peace” eivrh, nh avpo. qeou/ patro. j kai. Cristou/ VIhsou/ tou/

tou/to ga. r qe, lhma qeou/ evn Cristw/| VIhsou/ eivj u`ma/jÅ …for this is tou/to ga. r qe, lhma qeou/ evn Cristw/| VIhsou/ eivj u`ma/jÅ …for this is God's will for you in Christ Jesus. (1 Thessalonians 5: 18)

eva. n ei; ph| o` pou, j o[ti ouvk eivmi. cei, r( ouvk eivmi. eva. n ei; ph| o` pou, j o[ti ouvk eivmi. cei, r( ouvk eivmi. evk tou/ sw, matoj( “Hand” ouv para. tou/to ouvk If the foot should say, "Because I am not e; stin evk tou/ sw, matoj a hand, I am not a part of the body, " it is not for this reason any the less a part of the body. (1 Corinthians 12: 15).