Скачать презентацию REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA -REPUBLIC OF KOSOVA Скачать презентацию REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA -REPUBLIC OF KOSOVA

754289e4e8844f8cf8814fd39f76b000.ppt

  • Количество слайдов: 60

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA -REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA – VLADA - GOVERNMENT MINISTRIA REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA -REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA – VLADA - GOVERNMENT MINISTRIA E PUNËVE TË MBRENDSHME/ MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA /MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS POLICIA E KOSOVËS / POLICIJA KOSOVA /KOSOVO POLICE DREJTORIA RAJONALE E POLICIS PRISHTINË-DIREKCIJA REGIONALNE POLICIJE PRISTINA NJËSITI I TRAFIKUT RAJONAL P R I SH T I N Ë RAPORTI DHE ANALIZA E PUNËS Për vitin 2008 NJËSITI I TRAFIKUT REGJIONAL

 • • • • Historik i shkurtë Organizimi Divizioni i Patrullave Njësiti i • • • • Historik i shkurtë Organizimi Divizioni i Patrullave Njësiti i motoçikletave Operimi Harta e regjionit Ngjarjet dhe rezultatet e punës Njësiti i hetuesisë Diagrami i aksidenteve Lokacionet e aksidenteve të trafikut Zyra e MTO-së- Logjistikës Masat disiplinore dhe Propozimet për mirënjohje Kurset dhe analiza Konkluzionet

 • NJRT Vepron në kuadër të Regjionit të Prishtinë • Rajoni I përgjegjësis • NJRT Vepron në kuadër të Regjionit të Prishtinë • Rajoni I përgjegjësis I NJRT Jan: • Rr. Magjistrale dhe Rajonale në Teritorin e 6 • Komunave të Regjionit: 1. Prishtinë 2. F. Kosovë 3. Obiliq 4. Podujevë 5. Gllogoc 6. Lipjan

 • Siguria në Komunikacion, • Rregullimi dhe kontrollimi i trafikut, • Kryerje e • Siguria në Komunikacion, • Rregullimi dhe kontrollimi i trafikut, • Kryerje e vend shikimeve të aksidenteve ato me • • • pasoja fatale, lëndime të rënda dhe aksidentet e shkaktuara me veturat e PK-së, Përcjellja e delegacioneve dhe personaliteteve Asistime Drejtorive përkatëse për komunikacion si dhe punët administrative në kuadër të stacionit. Angazhimi dhe mbështetja si mbas kërkesave Regjionale

Efektivi i kësaj njësie është : • • 118 persona të punësuar, prej tyre Efektivi i kësaj njësie është : • • 118 persona të punësuar, prej tyre : 103 POLIC 1 Kapiten, 4 Toger, 4 rreshter 6 janë staf civil. Vetëm të uniformuar janë: 112

STRUKTURA E NJËSITIT 1% 4% 6% Kapiten Toger Rreshter Polic 89% 11 % Të STRUKTURA E NJËSITIT 1% 4% 6% Kapiten Toger Rreshter Polic 89% 11 % Të stafit janë Polic të graduar GJINIA Nga numri i përgjithshëm në aspektin gjinor janë 8 femra dhe 110 meshkuj.

Bërbërja nacionale të Uniformuarve: 107 Shqiptar , Sërb dhe 1 Boshnjak 2% 2% Shqiptar Bërbërja nacionale të Uniformuarve: 107 Shqiptar , Sërb dhe 1 Boshnjak 2% 2% Shqiptar Serb 97% 2

Skema e strukturës momentale NJRT Prishtinë Skema e strukturës momentale NJRT Prishtinë

Divizioni i patrullave është i organizuar në katër ndërrime dhe atë: Duke filluar prej Divizioni i patrullave është i organizuar në katër ndërrime dhe atë: Duke filluar prej orës 7 -15 , 15 -23 dhe 23 -07. Mbikëqyrësit e ndërrimeve janë Togerë dhe rreshterët të cilit drejt për drejt menaxhojnë me ndërrimin. Prej orës 23 -07 në thirrje është një oficer nga njësiti i hetuesisë dhe eprori kujdestar.

Në kuadër të NJTR në gjashtëmujorin e parë ka vepruar njësiti i motoçikletave në Në kuadër të NJTR në gjashtëmujorin e parë ka vepruar njësiti i motoçikletave në përbërje 1 rreshter dhe 2 polic operator. Veprimtaria kryesore tyre ishte përcjellja e delegacioneve duke filluar prej Kryetarit, Kryeministrit deri tek delegacionet e shteteve të huaja. Për këto përcjellje në të cilin kanë treguar profesionalizëm të madh , njësiti ka marr disa lëvdata nga Shërbimi , zyra e Kryetarit, Kryeministrit dhe zyrave të shteteve të huaja në Kosovë. Përpos angazhimit në përcjellje ky njësit ka treguar rezultate të shkëlqyeshme në zbulimin e kundërvajtjeve në të gjitha rrugët magjistrale të Regjionit. Tani ky njësit përkohsisht është transferuar në Drejtorin e Trafikut.

 • Njësiti i Trafikut Regjional i Prishtinës e ka zonën e përgjegjësisë për • Njësiti i Trafikut Regjional i Prishtinës e ka zonën e përgjegjësisë për mbulimin e Rrugëve Magjistrale dhe udhëkryqeve kryesore në qytetin e Prishtinës. • Regjioni i Prishtinës i ka 361. 7 km rrugë, prej tyre Rrugë Magjistrale 182, 7 km dhe rrugë Rajonale 179 km. • Në rajonin e Prishtinës si mbas statistikave të qendrës për regjistrimit të veturave prej 260. 000 veturave të regjistruara në tërë territorin e Kosovës, në rajonin tonë janë të regjistruara 100. 000 vetura. • Duke u bazuar në disa analiza, vetëm në qytetin e Prishtinës brenda 24 orëve qarkullojnë 120. 000 vetura e cila infrastrukturë rrugore nuk mundet mi përballu. • Po ashtu numri popullatës sillet rreth 800. 000 banorë.

Detyrat e çdo polici të Trafikut Janë: • Kontrolli dhe rregullimi i trafikut, • Detyrat e çdo polici të Trafikut Janë: • Kontrolli dhe rregullimi i trafikut, • Patrullimi preventiv, ndërmarrja e masave represive (ndëshkimeve) • • • të vozitësve të cilit nuk i respektojnë rregullat e trafikut , Vend shikimi i aksidenteve të trafikut ku si pasojë kanë dëme të mëdha materiale dhe lëndime trupore dhe vazhdimin e hetimeve tek rastet të panjohura , Identifikimi i parregullsive në vendosjen e shenjave të Komunikacionin, dëmtimeve të tyre në rrugë ose paraqitjen e mungesave të tyre, Ndihma profesionale pjesëmarrësve në komunikacion, Puna e përbashkët me drejtorin e rrugëve, Përcjelljet e delegacioneve dhe personaliteteve, Asistimi i inspektorëve komunal të komunikacionit Punët tjera të cilat kërkohen nga shërbimi siç janë: Mbajtja e ligjëratave në shkolla për mënyrën e sjelljes në komunikacion nga nxënësit, Organizimin e garave në tema të komunikacionit. Pjesëmarrja në takimet (ligjërata) të ndryshme për komunikacion etj.

Rrugët Magjistrale dhe Rajonale të cilat mbulohen nga NJRT Prishtinë 1. Prishtinë- Podujevë-(Luzhan. Orllan)/Podujevë-Merdare Rrugët Magjistrale dhe Rajonale të cilat mbulohen nga NJRT Prishtinë 1. Prishtinë- Podujevë-(Luzhan. Orllan)/Podujevë-Merdare dhe Podujevë-Kërpime 2. Prishtinë- Gjilan (Novo-Bërd) 3. Prishtinë-Ferizaj (Babush) 4. Prishtinë-Lipjan -Shtime (Gjurakoc)- Lipjan-Magure-Sllatinë 5. Prishtinë-Pejë (Orllat) – Komoran-Drenas- (Polluzh), Komoran-Fushticë dhe Llapushnik. Malishevë (Tërpezë) 6. Prishtinë-Mitrovicë (Babinmofc) 7. Prishtinë-Lesovc-(Mutivodë)

BASHKËPUNIMI I NJTR ME INSTITUCIONET TJERA: Ministrinë për Transport Drejtorin e rrugëve Inspekcioni i BASHKËPUNIMI I NJTR ME INSTITUCIONET TJERA: Ministrinë për Transport Drejtorin e rrugëve Inspekcioni i komunikacionit KK Prishtinë KFOR-in Sigurimi i UN

 • GJITHSEJT AKSIDENETE……………. 2. 726 • • • Aksidentet e trafikut të kryera • GJITHSEJT AKSIDENETE……………. 2. 726 • • • Aksidentet e trafikut të kryera nga patrullat. . . 2401 Aksidentet e trafikut të kryer nga (hetuesia). . . 325 Aksidentet me fatalitet. . . 31 Aksidentet me lendime…………………… 1190 Aksidentet me deme materiale……………… 1279 Aksidentet me vetura të SHPK-së. . . . 198 Persona të vdekur………………………. 35 Pika Kontrolli. . . . 24083 Tiketat e shqiptuara Gjithsejtë. . . . 44. 597 Dokumente të konfiskuara. . . . . 44. 501 Tiketat për Gjykatë. . . . 9. 599 Automjete të konfiskuara. . . 548

 • • • Patentë shoferi të konfiskuara për dyshim. . . . 27 • • • Patentë shoferi të konfiskuara për dyshim. . . . 27 Asistime Inspekcionit , Drejtorisë dhe stacioneve. . . . 151 Vozitës të çkyçur nga trafiku nën ndikim të alkoolit. . . 33 Përcjellje të delegacioneve. . . . 55 Gjithsej oficer të angazhuara në përcjellje ose bllokim të rrugëve. . . . . 370 • Gjithsej Operacione të Planifikuara nga Operativa si mbas Planit vjetor. . . . . 17 • Planet Operative të arritura nga Drejtoria e Trafikut KK ose nga Operativa Regjionale. . . 17

Krahasimi i totalit të aksidenteve Krahasimi i totalit të aksidenteve

Krahasimi i Aksidenteve të kryer nga (hetuesia) Krahasimi i Aksidenteve të kryer nga (hetuesia)

Krahasimi i aksidenteve të kryera nga patrullat Krahasimi i aksidenteve të kryera nga patrullat

Krahasimi i nr. të rasteve me pasoja fatale Krahasimi i nr. të rasteve me pasoja fatale

Aksidentet me lëndime të rënda trupore Aksidentet me lëndime të rënda trupore

Persona të vdekur Persona të vdekur

Aksidentet me vetura të PK-së Aksidentet me vetura të PK-së

Pika Kontrolli Pika Kontrolli

Gjithsejtë tiketa të shqiptuara Gjithsejtë tiketa të shqiptuara

Dokumente të konfiskuara Dokumente të konfiskuara

Tiketat Për Gjykatë Tiketat Për Gjykatë

Automjete të konfiskuara Automjete të konfiskuara

Patentë shofer të konfiskuar për dyshim Patentë shofer të konfiskuar për dyshim

Vozitës të ç, kyçur nga komunikacioni nën ndikim të alkoolit Vozitës të ç, kyçur nga komunikacioni nën ndikim të alkoolit

Nr. i asistimeve inspekcionit, Drejtorisë dhe stacioneve tjera Nr. i asistimeve inspekcionit, Drejtorisë dhe stacioneve tjera

Përcjellje të delegacioneve Përcjellje të delegacioneve

Numri total i oficerëve të angazhuar në përcjellje dhe bllokim të rrugëve Numri total i oficerëve të angazhuar në përcjellje dhe bllokim të rrugëve

Gjithsejtë operacione të planifikuara nga operativa si mbas planit vjetor Gjithsejtë operacione të planifikuara nga operativa si mbas planit vjetor

Planet operative të arritura nga Regjioni dhe Drejtoria e Trafikut Planet operative të arritura nga Regjioni dhe Drejtoria e Trafikut

 • Në bazë të statistikave të paraqitura mundemi të konkludojmë se : • • Në bazë të statistikave të paraqitura mundemi të konkludojmë se : • Aaksidentet e trafikut me fatalitet janë në zbritje për 26 %. • Persona të vdekur janë në zbritje për 23. 91 %, • Aksidentet e trafikut me lëndime te renda janë ne zbritje për 18. 75% • Aksidentet e trafikut me dëme materiale në përgjithësi të kryera nga Njësiti janë në rritje për 19. 17 %. • Në rritje është totali I tiketave për 6. 47%

STATISTIKA e Vitit 2008 Persona të vdekur Vozitësa Pasagjer Këmbësor 10 10 15 Gjithësejt STATISTIKA e Vitit 2008 Persona të vdekur Vozitësa Pasagjer Këmbësor 10 10 15 Gjithësejt 35 Persona të vdekur janë në zbritje për % 23. 91 %,

Personat të lënduar - Vo Pa z i t ë s a Kë s Personat të lënduar - Vo Pa z i t ë s a Kë s a g j e r m b ë s Gjith ës o r ejt

Lokacioni i aksidenteve fatale • • Rrugë Magjistrale…. 20 Rrugë Lokale………. . 4 Qytet…………………. Lokacioni i aksidenteve fatale • • Rrugë Magjistrale…. 20 Rrugë Lokale………. . 4 Qytet…………………. . 6 Rrugë pa kategori…. 1 • Totali………. 31

Krahasimi i aksidenteve me persona të lënduar rëndë Lënd. tërënda 2007 80 Lënd. tërënda Krahasimi i aksidenteve me persona të lënduar rëndë Lënd. tërënda 2007 80 Lënd. tërënda 2008 65 Aksidentet me persona të lënduar janë në rrënje për 18. 75 %

Faktoret kontribues në aksidentet e trafikut (faktor njeri-shofer) Nën ndikim të alkoolit 14 Tejkalim Faktoret kontribues në aksidentet e trafikut (faktor njeri-shofer) Nën ndikim të alkoolit 14 Tejkalim I shpejtësisë 196 Mos përshtatja e shpejt. 395 Distanca 429 Kyçja e pasigurt ne rruge 224 Manipulimi I pasigurt 188 Mos dhënia e përparësisë 92 27% faktori njeri është për mospërshtatjen e shpejtësisë kushteve të rrugës dhe 30 % mosmbajtja e distancës

Gjendja teknike e automjeteve 43 % të aksidenteve ku si faktor I gjendjes teknike Gjendja teknike e automjeteve 43 % të aksidenteve ku si faktor I gjendjes teknike janë pneumatik

Gjendja e rrugës Mungesa e sinjalizimit 33 Dëmtimetnë rrugë 38 Shiu 92 Akulli 119 Gjendja e rrugës Mungesa e sinjalizimit 33 Dëmtimetnë rrugë 38 Shiu 92 Akulli 119 42% si faktor kontribues janë kushtet e rrugës të mbuluar me bor dhe akull

Mosha e viktimave në Aksident viti 2008 Të rritur mbi 18 vjeq: Vozitësa. . Mosha e viktimave në Aksident viti 2008 Të rritur mbi 18 vjeq: Vozitësa. . . . 515 Bashkëudhëtar. . . . 692 Këmbësorë. . . 194 Të rinjë 13 -18 vjeqar Vozitësa. . . . 10 Bashkëudhëtar. . . . 94 Këmbësorë. . . 92 Fëmij prej 0 -12 vjeq Bashkëudhëtar. . . . 24 Këmbësorë. . . 54

Ditët dhe ora e aksidenteve: Janar-Dhjetor 2008 • Hënë……………. 379 • Marte……………. 394 • Ditët dhe ora e aksidenteve: Janar-Dhjetor 2008 • Hënë……………. 379 • Marte……………. 394 • Mërkurë………. . . 385 • Enjte……………. . 385 • Premte………. . … 344 • Shtune…………. . 337 • Diele……………. . 258 22 -02. . . 219 aksidente 02 -06. . 106 06 -10. . . 449 10 -14. . . 624 14 -18. . . 627 18 -22. . 456

Njësiti i trafikut regjional i ka pasur në dispozicion dhe ka vepruar me gjithsej Njësiti i trafikut regjional i ka pasur në dispozicion dhe ka vepruar me gjithsej 19 vetura dhe 3 motoçikleta. Gjithsej KM të kaluara. . . . 348. 953 ose (7. 17% në zbritje) Gjithsej derivate të harxhuara. . . . . 31. 629 l (17. 64 % në zbritje ) Gjithsej aksidente me vetura zyrtare. . . . 3 Duke u bazuar në këto statistika konkludojmë se është një diferencë në km të kaluara dhe derivateve të harxhuara në krahasim me gjashtëmujorin e vitit 2007. janë harxhuar më pak derivate për 17. 64 % dhe janë kaluar më pak kilometra për 7. 17 % se gjashtëmujorin e vitit të kaluar.

 • • Njësiti i trafikut në tërësi është i pajisur me inventar, kompjuter • • Njësiti i trafikut në tërësi është i pajisur me inventar, kompjuter dhe vetura, përpos me pak e pajisur është me pajisje tjera për punë profesionale siç janë metra, kamera digjitale, numra dhe pajisje tjera siç janë printer me ngjyrë. Disa herë janë bërë kërkesa për pajisje siç janë: radiolidhjet, dhe pajisje tjera per punën profesionale

 • Për gjashtëmujorin e vitit 2008 janë aplikuar këto masa disiplinore ndaj policëve • Për gjashtëmujorin e vitit 2008 janë aplikuar këto masa disiplinore ndaj policëve të kësaj njësie: Suspendim me pagesë. . . . 2 Vërejtje me shkrim. . . . . 0 Ndalim i ngasjes për vetura zyrtare. . . . 2 Transfer disiplinor. . . . . 0 Gjithsejtë ankesa të qytetarëve ishin 8 raste të cilat janë percjellë në IPK-së • Në përgjithësi mund të konkludojmë se policët e njësitit janë të disiplinuar e sidomos nuk kemi vërejtje në paraqitjen dhe shkuarjen nga puna, bartja e uniformës dhe kodin e etikës dhe vlerave policore si dhe në rezultatet e punës.

 • • • Ricertifikim. . . 34 polic Kursin e menaxhimit të hetimeve. • • • Ricertifikim. . . 34 polic Kursin e menaxhimit të hetimeve. . . . 6 Kursi për zhvillimin e instruktorëve. . . 2 Kursi radar- alkotest……………. . 6 Kursi për ngasje të veturës Golf……………. . 62

NJRT Prishtinë me pëlqimin e Komandës Regjionale në kuadër të Regjionit ka organizuar Trajnime NJRT Prishtinë me pëlqimin e Komandës Regjionale në kuadër të Regjionit ka organizuar Trajnime për vend shikimin e aksidenteve të Trafikut në të gjitha stacionet e Regjionit.

 • Në bazë të statistikave të paraqitura mundemi të • konkludojmë se aksidentet • Në bazë të statistikave të paraqitura mundemi të • konkludojmë se aksidentet e trafikut me fatalitet janë në zbritje për 25 %. Persona të vdekur janë në zbritje për 40%, ndërsa Aksidentet e trafikut me dëme materiale në përgjithësi të kryera nga patrullat janë në rrënje për 0. 62 %. • Në zbritje janë harxhimet e derivateve për 17. 64 % dhe km e kaluara për 7. 17 %.

 • NJTR i ka analizuar faktorët kontribues të aksidenteve dhe duke I referuar • NJTR i ka analizuar faktorët kontribues të aksidenteve dhe duke I referuar këtyre faktorëve e ka përpiluar planin e veprimit për qëllim të zvogëlimit të rasteve të aksidenteve me pasoja fatale. • Faktori kontribues – sinjalizimi ; NJTR do ti zhvilloj takimet e shumta me subjektet tjera përmisimin e gjendjes të sinjalizimit. • Faktori Kontribues-Këmbësori ; NJTR do të përqendrohet në zbatimin e planeve operative (vjetor) me fillimin e vitit shkollor për mënyrën e sjelljes të këmbësorëve dhe vozitësve.

 • Faktori kontribues- Gjendja teknike e automjeteve ; NJTR në planifikimin e operacioneve • Faktori kontribues- Gjendja teknike e automjeteve ; NJTR në planifikimin e operacioneve është e përqendruar edhe në këtë problematikë duke I referuar bashkëpunimit me MTPT në organizimin e operacioneve të përbashkëta të kontrollit të jashtëzakonshëm të automjeteve. • Identifikimi I parregullësive nga NJTR dhe • • domosdoshmëria për bashkëpunim me organet tjera të lidhura me Trafikun rrugorë. - Tek trafiku komercial (ngarkesa mbi peshën e lejuar) -Tek trafiku urban dhe ndër-urban (ndalja e mjeteve për transport të udhëtarëve, me të cilën pengohet zhvillimi normal I trafikut)

Konkluzion • Duke i analizuar të dhënat e lartcekura mundë të • konkludojmë se Konkluzion • Duke i analizuar të dhënat e lartcekura mundë të • konkludojmë se aktivitet e njësitit nuk kanë munguar pikërisht në mbulimin e territorit për 24 orë dhe zvogëlimin e aksidenteve të trafikut. Këto metoda të preventivës dhe represionit kanë rezultuar me zvogëlimin e aksidenteve me fatal për 25 % dhe me persona të vdekur me 40%. NJTR është bazuar në statistikat e lart paraqitura dhe ka përpiluar planin e veprimit të kontrollit të shtuar për të gjitha sezonat me qëllim që komunikacioni të zhvillohet pa pasoja për qytetarë.

Mirënjohjet • Njësiti I trafikut Regjional për rezultatet dhe kontributin e dhënë në vitin Mirënjohjet • Njësiti I trafikut Regjional për rezultatet dhe kontributin e dhënë në vitin 2007 ka marr dy mirënjohje: • • 1. Nga Komanda Regjionale Prishtinë 2. Nga Departamenti I Rendit-Drejtoria e Trafikut KK Prishtinë

 • Duke u bazuar në kriteret që kërkohen për policin më të mirë • Duke u bazuar në kriteret që kërkohen për policin më të mirë të gjashtëmujorit të parë 2008, prej mbikëqyrësve të ndërrimeve i kemi marrë këto propozime: • • • Ndërrimi 1: Ndërrimi 2: Ndërrimi 3: Ndërrimi 4: Hetuesia: Motoristët: Mbikëqyrës: Administrata: Staf Civil:

PYETJE PYETJE