Скачать презентацию РЕКЛАМА ТЕХНОЛОГИЯ ДИЗАЙН Въведение в курса Преподавател Скачать презентацию РЕКЛАМА ТЕХНОЛОГИЯ ДИЗАЙН Въведение в курса Преподавател

7c5bba8ede534b8397bc9b2dc1e11ab3.ppt

  • Количество слайдов: 17

РЕКЛАМА, ТЕХНОЛОГИЯ, ДИЗАЙН Въведение в курса РЕКЛАМА, ТЕХНОЛОГИЯ, ДИЗАЙН Въведение в курса

Преподавател ст. ас. Евгения Ковачева n ФМИ, каб. 302, n epk@fmi. uni-sofia. bg n Преподавател ст. ас. Евгения Ковачева n ФМИ, каб. 302, n [email protected] uni-sofia. bg n Subject: RTD

Web сайт за курса www-it. fmi. uni-sofia. bg/courses/rtd/ Web сайт за курса www-it. fmi. uni-sofia. bg/courses/rtd/

Съдържание на курса 1/3 Задържане на вниманието Психология на Интернет, на индивида, на отношението Съдържание на курса 1/3 Задържане на вниманието Психология на Интернет, на индивида, на отношението 1: 1 Психология на група – динамика Потребителят във фокус - Характеристики на добрия web Дискусия Представяне на личните си сайтове

Съдържание на курса 2/3 Интересите на различни целеви групи Форми Цветове Шрифтове Съдържание на курса 2/3 Интересите на различни целеви групи Форми Цветове Шрифтове

Съдържание на курса 3/3 Обработка и използване на изображения Обработка и използване на звук Съдържание на курса 3/3 Обработка и използване на изображения Обработка и използване на звук Обработка и използване на анимация / видео Дискусия - Състоянието на българското виртуално пространство

Организация - смесена форма аудиторни занятия (резюме на новия материал; практически упражнения) самостоятелна работа Организация - смесена форма аудиторни занятия (резюме на новия материал; практически упражнения) самостоятелна работа с учебни материали от сайта на курса и ресурси от Интернет комуникация: традиционна, по e-mail (Subject: RTD) и чрез сайта на курса

Учебни дейности в курса Предварителна (само)подготовка: проучване на учебни материали и ресурси от сайта Учебни дейности в курса Предварителна (само)подготовка: проучване на учебни материали и ресурси от сайта на курса и от Интернет Лекции и семинари – кратко резюме и дискусии по основните теми; студентски презентации Упражнения: създаване на Web страници, разработка на Web сайт, консултации по проекти

Задачи за студентите в курса 1. Да уведомят преподавателя, че ще участват в този Задачи за студентите в курса 1. Да уведомят преподавателя, че ще участват в този курс, като му изпратят по e-mail трите имена, специалност, курс, фак. Номер, Subject: RTD до 12 часа на 05. 03. 2004. 2. Да проучат Web сайта на курса и да се ориентират какви учебни материали и ресурси може да ползват оттам. 3. Да се запознаят с учебните материали, представени в Web сайта на курса

Задачи за студентите в курса 4. Да изпълняват текущите задачи, поставени от преподавателя (например, Задачи за студентите в курса 4. Да изпълняват текущите задачи, поставени от преподавателя (например, търсене и анотиране на ресурси, свързани с тематиката на курса; оценка на онлайн курсове; участие в дискусия и др. ) 5. Да изберат тип проект – реферат, Web разработка, изображение 6. Да разработят и защитят пред групата зададения курсов проект

Оценяване Крайната оценка се състои от два равностойни компонента: n n текуща оценка (формира Оценяване Крайната оценка се състои от два равностойни компонента: n n текуща оценка (формира се на базата на участието на студента през семестъра и качеството на изпълнение на текущите задачи) оценка на проекта (включва разработката и представянето на проекта)

Задържане на вниманието Задържане на вниманието

Мотиви 3 типа - междуличностни отношения n n n включване в общност, привързаност, контрол Мотиви 3 типа - междуличностни отношения n n n включване в общност, привързаност, контрол 6 мотива за комуникация n n n удоволствие привързаност усещане като част от група бягство почивка контрол

Нужди осъществявани чрез традиционните медии n n n социални контакти губене на време навик Нужди осъществявани чрез традиционните медии n n n социални контакти губене на време навик информация забавления други – от новата медия n n Преместване във времето Среща с хората

Често посещавани мотиви Практични сайтове Сайтове за обучение удовлетворение Привличане на внимание Сайтове за Често посещавани мотиви Практични сайтове Сайтове за обучение удовлетворение Привличане на внимание Сайтове за забавления

Характеристики на Web дизайна Обърнатата пирамида (Нилсен, 1996) n n Потребителя не се придвижва Характеристики на Web дизайна Обърнатата пирамида (Нилсен, 1996) n n Потребителя не се придвижва по страницата Потребителя не чете, той сканира страницата Потребителят във фокус n n Философия и процес Принципи w w Видимост Ненатоварване на мозъка Достъпност / ориентация Удоволствие

Насоки за създаване на сайтове Ясни цели Познаване на потребителя Въвличане на потребителите Подходящ Насоки за създаване на сайтове Ясни цели Познаване на потребителя Въвличане на потребителите Подходящ интерфейс Достъпност, добра ориентация Ненатоварване на паметта Удоволствие Подходящ език Комуникационни средства Обратна връзка Защита