Скачать презентацию Регионите на пасивната къща в Европа и България Скачать презентацию Регионите на пасивната къща в Европа и България

e9367148c7f785e57c11d0556b9792ee.ppt

  • Количество слайдов: 15

Регионите на пасивната къща в Европа и България - един от пътищата за налагане Регионите на пасивната къща в Европа и България - един от пътищата за налагане на сградите с близко до нулево потребление на енергия Buildin. Green 2013 Eнергийна ефективност и обновяване на съществуващия сграден фонд в България. Приоритети 2014 -2020 г. София, 20 март 2013 г.

Проект Проект "Региони на Пасивната сграда и възобновяемата енергия" - Pass. REg Водещи цели Ø На ниво ЕС: да се създаде комплекс от благоприятни условия, които да способстват за налагането на нискоенергийното строителство като стандартна практика. Ø На ниво региони: да подкрепи създаването на нови водещи „пасивни” райони, като използва опита на вече установени лидери в областта. Подготовката на регионите ще се базира предимно на стандарта „Пасивна сграда”, с акцент върху използването на енергия от възобновяеми източници. Project name: Pass. REg. Coordinator: Passive House Institute Project duration: 36 months. Starting date: 01. 05. 2012

Проектът Pass. REg Основни участници Ø Passive House Institute (Германия, координатор на проекта) Ø Проектът Pass. REg Основни участници Ø Passive House Institute (Германия, координатор на проекта) Ø Ен. Ефект (България), pro. Klima (Хановер, Германия), PMP/PHP (Белгия), IG Passivhaus Tirol (Австрия), Building Research Establishment (Великобритания), Dubonetwerk Foundation (Нидерландия), Politecnico di Milano (Италия), Nobatek (Франция) Ø Община Бургас – пълноправен партньор по проекта, общините София, Варна и Габрово– асоциирани региони Project name: Pass. REg. Coordinator: Passive House Institute Project duration: 36 months. Starting date: 01. 05. 2012

Проектът Pass. REg Постигнати резултати ü Описания на “Моделите на успеха” на Хановер, Брюксел Проектът Pass. REg Постигнати резултати ü Описания на “Моделите на успеха” на Хановер, Брюксел и Тирол ü Дефиниране, описание и анализ на “Набор от възможни решения” ü База данни с най-добри строителни проекти, възникнали като резултат от моделите www. passreg. eu Project name: Pass. REg. Coordinator: Passive House Institute Project duration: 36 months. Starting date: 01. 05. 2012

Проектът Pass. REg Следващи стъпки ü Разработване на “Модели на успеха” за участващите общини Проектът Pass. REg Следващи стъпки ü Разработване на “Модели на успеха” за участващите общини ü Допълване и актуализиране на “Набор от възможни решения” ü Допълване на базата данни за строителни проекти Ø Публикация “Наръчник за успешни решения” ü Провеждане на обучения ü Мониторинг и демонстрации на успешни проекти ü Навлизане на темата в публичния и политическия дневен ред Project name: Pass. REg. Coordinator: Passive House Institute Project duration: 36 months. Starting date: 01. 05. 2012

Euro. PHit Проект “Енергийни обновявания – стъпка по стъпка” - Euro. PHit Водещи цели Euro. PHit Проект “Енергийни обновявания – стъпка по стъпка” - Euro. PHit Водещи цели Ø Да адаптира критериите за основни обновявания към подхода “стъпка по стъпка” Ø Да обучи местни екипи от специалисти за прилагане на подхода “стъпка по стъпка” според стандарта Ener. PHit Ø Да предложи подходящи финансови механизми за стимулиране на поетапните енергийни обновявания Ø Да идентифицира подходящи материали, продукти и технологии и да подпомогне навлизането им на пазара Project name: Euri. PHit. Coordinator: Passive House Institute Project duration: 36 months. Starting date: tbd

Euro. PHit Проектът Euro. PHit Основни участници Ø Passive House Institute (Германия, координатор на Euro. PHit Проектът Euro. PHit Основни участници Ø Passive House Institute (Германия, координатор на проекта) Ø Ен. Ефект (България), IG PH Sverige (Швеция), Passivhus. dk Aps (Дания), BRE (Великобритания), Mos. Art (Ирландия), PEP (Испания), ZEPHIR (Италия), La Maison Passive (Франция) и др. Ø Заявен интерес за ползване на резултатите от ОМЕЕ Еко. Енергия и Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници” Project name: Euro. PHit. Coordinator: Passive House Institute Project duration: 36 months. Starting date: tbd

Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в сградите за България до 2020 г. BUILD UP SKILLS Ен. Ефект, Център за енергийна ефективност (координатор) www. eneffect. bg Камара на строителите в България (КСБ) www. ksb. bg Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) www. navet. government. bg Skill. ROAD BG 2020: Contract No. IEE/11/BWI/415/SI 2. 604347 Project duration: 01. 11. 2011 – 30. 04. 2013

Резултати по проект BUILD UP SKILLS: ü Създаване на национална платформа за диалог ü Резултати по проект BUILD UP SKILLS: ü Създаване на национална платформа за диалог ü Провеждане на анализ на ситуацията в строителния сектор и системата за професионално образование във връзка с прилагането на решения в областта на енергийната ефективност и ВЕИ в сградите ü Разработване на пътна карта за обучения по прилагане на интелигентни енергийноефективни решения в строителството Текущи дейности: ü Провеждане на комуникационна кампания сред заинтересуваните институции за приемане на резултатите Skill. ROAD BG 2020: Contract No. IEE/11/BWI/415/SI 2. 604347 Project duration: 01. 11. 2011 – 30. 04. 2013

Информация за проекта ü Общ интернет сайт на проект “Build Up Skills” (www. buildupskills. Информация за проекта ü Общ интернет сайт на проект “Build Up Skills” (www. buildupskills. eu) ü Интернет сайт на проект “Build Up Skills” в България (www. buildupskillsbg. com) ü Портал „Build Up” (www. buildup. eu) Информация за програма Интелигентна енергия - Европа http: //ec. europa. eu/energy/intelligent/ Skill. ROAD BG 2020: Contract No. IEE/11/BWI/415/SI 2. 604347 Project duration: 01. 11. 2011 – 30. 04. 2013

Сгради с почти нулево потребление на енергия: към дефиниция и пътна карта Методика База Сгради с почти нулево потребление на енергия: към дефиниция и пътна карта Методика База данни Референтни сгради Симулации ИНСТИТУТ ПО ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ ЕВРОПА (BPIE) www. bpie. eu ECOFYS GERMANY www. ecofys. com ЕНЕФЕКТ www. eneffect. bg Анализ Препоръки, пътна карта

Сгради с почти нулево потребление на енергия: към дефиниция и пътна карта Семейна къща Сгради с почти нулево потребление на енергия: към дефиниция и пътна карта Семейна къща Многосемеен блок Офис сграда В 1 Сградна обвивка + външни сенници В 2 Сградна обвивка + слънчеви колектори Вентилация с рекуперация Сградна обвивка + външни сенници + осветление В 3 Сградна обвивка + вентилация с рекуперация Сградна обвивка + външни сенници + осветление + прозорци + рекуперация В 4 Сградна обвивка + вентилация с рекуперация + слънчеви колектори ТП “въздух - вода” ТП “въздух – вода” ТП “солен разтвор – вода” Котел за еко-пелети Газов котел Централизирано топлоснабдяване A B C D E

Сгради с почти нулево потребление на енергия: към дефиниция и пътна карта Проучване за Сгради с почти нулево потребление на енергия: към дефиниция и пътна карта Проучване за България Предложени дефиниции Пътна карта Ø Еднофамилна жилищна сграда Ø Многофамилна жилищна Ø Офис сграда Ø Обществени сгради Ø Планиране на политиката Ø Строителни правилници Ø Енергийни сертификати Ø Изпълнение и контрол Ø Укрепване на съществуващите и създаване на нови политики Ø Институционално изграждане Ø Квалификация Ø Информираност Ø Демонстрационни проекти Ø Изследователска дейност Показатели Ø Първична енергия [k. Wh/m 2/год. ] Ø Дял на енергията от ВЕИ [%] Ø Емисии на CO 2 [kg CO 2/m 2/год. ]

Национална платформа за диалог в подкрепа на Споразумението на кметовете Декларация на ОМЕЕ Еко. Национална платформа за диалог в подкрепа на Споразумението на кметовете Декларация на ОМЕЕ Еко. Енергия, 14. 03. 2013 г. Участниците в Общото събрание на Еко. Енергия: Øнастояват повишаването на енергийната ефективност да се превърне в реален приоритет за изпълнителната власт в България; Øапелират към централните и местните власти да насърчават добрите практики в областта на нискоенергийното строителството; Øапелират за разработването и прилагането на по-силни политически и финансови инструменти в подкрепа на действията на местните власти в областта на устойчивото енергийно развитие. ОМЕЕ Еко. Енергия ще насочи реурсите си към: Ø подкрепа за изготвянето на определението на “сграда с почти нулево потребление на енергия” за България; Ø подбор на инструменти за насърчаване и финансиране на проекти по стандарта “сграда с почти нулево потребление на енергия”; Ø разработване на принципи и индикатори за подбор на проекти за финансиране чрез национални и европейски обществени фондове.

За контакт: Център за енергийна ефективност Ен. Ефект София 1164, Бул. Христо Смирненски 1, За контакт: Център за енергийна ефективност Ен. Ефект София 1164, Бул. Христо Смирненски 1, ет. 3 Тел. : +359 2 963 17 14 Факс: +359 2 973 25 74 E-mail: [email protected] bg www. eneffect. bg