Скачать презентацию РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВАРНА REGIONAL INSPECTORAT OF Скачать презентацию РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВАРНА REGIONAL INSPECTORAT OF

db4c872ccde0aa91b95634769be46fc2.ppt

  • Количество слайдов: 31

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА REGIONAL INSPECTORAT OF HEALTH - VARNA РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА REGIONAL INSPECTORAT OF HEALTH - VARNA

РЗИ – Варна Регионалната здравна инспекция (РЗИ) осъществява провеждането на държавната здравна политика н РЗИ – Варна Регионалната здравна инспекция (РЗИ) осъществява провеждането на държавната здравна политика н а т е р и т о р и я т а н а о б л а с тт а. Министърът на здравеопазването осъществява контрол върху дейността на регионалните здравни инспекции чрез определен от него ресорен заместникминистър, подпомаган от главния държавен здравен инспектор.

Дейността на РЗИ обхваща контрол над територията на Варненски регион, а също така и Дейността на РЗИ обхваща контрол над територията на Варненски регион, а също така и радиационен контрол над обекти с източници на йонизиращи лъчения в Шуменски и Добрички региони

Варненски регион обхваща 3 820 кв. км площ, разделена между 12 общини, с общо Варненски регион обхваща 3 820 кв. км площ, разделена между 12 общини, с общо 159 населени места (от които 10 града и 149 села) и 474 076 население

РЗИ – Варна • РЗИ е юридическо лице на бюджетна • издръжка - второстепенен РЗИ – Варна • РЗИ е юридическо лице на бюджетна • издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на здравеопазването, със седалище населеното място - административен център на областта. Приходите на РЗИ се формира от субсидия от републиканския бюджет и собствена дейност, съгласно чл. 10 а от Закона за здравето.

Източници на финансиране Източници на финансиране

Структура на РЗИ Обща численост на служителите: - общо 146; - по служебно правоотношение Структура на РЗИ Обща численост на служителите: - общо 146; - по служебно правоотношение – 112; - по трудово правоотношение - 34. Организирани в обща и специализирана администрация • Обща администрация : – дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”. • Специализирана администрация : – дирекция “Медицински дейности”; – дирекция “Надзор на заразните болести”. ; – дирекция “Лабораторни изследвания”; – дирекция “Обществено здраве”.

Организация и взаимодействие на дирекциите и отделите в РЗИ Обществено здраве Медицински дейности Надзор Организация и взаимодействие на дирекциите и отделите в РЗИ Обществено здраве Медицински дейности Надзор на заразните болести Лабораторни изследвания Административно-правно, финансово и стопанско обслужване

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ • РЗИ осъществява своята дейност в ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ • РЗИ осъществява своята дейност в непосредствена връзка на • национално ниво с: – Министерство на здравеопазването - Дирекция “Обществено здраве и управление на специализирани донорски програми”, Дирекция “Медицински дейности” – по въпросите на организацията и провеждането на дейностите по държавния здравен контрол и опазването на общественото здраве – Изпълнителната агенция по лекарствата – по контрол на лекарствените продукти; Националните центрове по проблемите на общественото здраве – по приложението на научните достижения по опазване и укрепване на общественото здраве в практиката и по квалификация на кадрите. РЗИ осъществява своята дейност в постоянна връзка и взаимодействие на регионално ниво с: – Областната дирекция по безопасност на храните; – Регионалната инспекция по околна среда и води; Басейнова дирекция – Агенция Гражданска защита, Дирекция Полиция; – Регионален инспекторат по образование към Министерство на образованието, младежта и науката; – Областна управа - Варна, общините на територията на областта. – Обществените и неправителствени организации на територията на областта и медии.

Схема на структурата на РЗИ Директор Зам. директор Гл. секретар Директор на Дирекция АПФСО Схема на структурата на РЗИ Директор Зам. директор Гл. секретар Директор на Дирекция АПФСО Директор на Дирекция МД Директор на Дирекция ОЗ Директор на Дирекция НЗБ Директор на Дирекция ЛИ Отдел АПИО Отдел ОКМД Отдел ДЗК Отдел ПЕК Отдел ХФИ Отдел ФССД Отдел РКМЕ Отдел РК Отдел МБВ Отдел СМБ Отдел ПБПЗ Отдел МП

Дейност на РЗИ – Варна по дирекции и отдели Регионалната здравна инспекция контролира над Дейност на РЗИ – Варна по дирекции и отдели Регионалната здравна инспекция контролира над 7 029 обекта, от които: • 5482 са обекти контролирани от отдел “ДЗК”, Дирекция “ОЗ”; • 340 са обекти контролирани от отдел “РК”, Дирекция “ОЗ”, 245 от които са във Варненски регион. • 1547 са обекти в лечебни заведения и други обекти контролирани от Дирекция “Медицински дейности” и Дирекция “Надзор на заразните болести”. • От всички оперативни отдели в дирекциите се следи за спазването на разпоредбите на чл. 56 от ЗЗ в контролираните от РЗИ обекти, а така също и в заведения, търговски обекти, обществени сгради.

Дирекция Медицински дейности § Извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и Дирекция Медицински дейности § Извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2 а от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация; § Издава удостоверения за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, правилника по чл. 28 а, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове; § Извършва регистрация, пререгистрация и заличаване на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им;

§ Издава разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от лекари и лекари § Издава разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина съгласно Наредба № 5/06. 07. 2011 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина; § Организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза; § Извършва проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване на правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване, и участва в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински одит"; § Събира и анализира информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и осъществява контрол по спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването; § Контролира спазването на нормативните изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и медицинските специалисти;

§ Изготвя актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по чл. 50, 51 § Изготвя актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по чл. 50, 51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и предоставя информация за издадените наказателни постановления на Изпълнителната агенция по лекарствата; § Събира, обработва и предоставя финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на Област Варна. Събира, обработва и предоставя медико-статистическа информация за дейността на лечебните и здравните заведения; § Изработва анализи и прави оценка на здравно-демографските процеси на територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика; § Контролира обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти; § Планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Разработва военновременни планове за организацията на медицинската помощ за населението в региона и извършва дейности по отбранително-мобилизационна подготовка при възлагане от МЗ; § Осъществява дейности свързани с детското здравеопазване на територията на Област Варна.

Дирекция Надзор на заразните болести n n n Организира, провежда, ръководи и контролира профилактичните Дирекция Надзор на заразните болести n n n Организира, провежда, ръководи и контролира профилактичните и противоепидемични дейности на територията на област Варна, координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински органи и други организации по отношение на надзора на заразните заболявания. Следи и анализира епидемичната обстановка на територията на област Варна, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемични ситуации, извършва регистрация на заразните болести на територията на област Варна и подава оперативни данни в Националния център по обществено здраве и анализи, Националния център по заразни и паразитни болести и Министерството на здравеопазване, оказва методична и консултативна помощ на ОПЛ и ЛЗ по диагностиката на инфекциозните болести, извършва епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове или епидемии, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, подпомага и методично ръководи лечебните заведения при разработването и провеждането на мерки за ограничаване епидемичните взривове и тяхната превенция. Изготвя планове за профилактичните имунизации и реимунизации на лицата, включени в Имунизационния календар и отчети за тяхното изпълнение, ръководи методично и контролира изпълнението на Националния имунизационен календар, съхранява и разпределя ваксини и биопродукти за задължителната имунопрофилактика.

n n n Осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, домове n n n Осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, домове за медико-социални грижи за децата, домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи и специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца, извършва контрол върху дейността на физически и юридически лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Издава становища за класификация на опасни болнични отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците. Организира дейностите по граничния здравен контрол и опазване на страната от разпространение на заразни болести. Извършва микробиологична, вирусологична и паразитологична диагностика на инфекциозните болести в съответствие с Националните стандарти по микробиология, вирусология и паразитология, профилактични изследвания по Наредба № 15 за здравните книжки. Извършва лабораторно-диагностични изследвания по искане на лечебни заведения, физически и юридически лица.

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ n Прилага задължителни имунизации на лица без ОПЛ, препоръчителни имунизации за пътуващи ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ n Прилага задължителни имунизации на лица без ОПЛ, препоръчителни имунизации за пътуващи в рискови райони за екзотични инфекции КАБКИС n Извършва анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН /КАБКИС/.

Дирекция Обществено здраве Извършва систематичен и насочен държавен здравен контрол за спазването на здравните Дирекция Обществено здраве Извършва систематичен и насочен държавен здравен контрол за спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека, и на факторите на жизнената среда Регистрира в публичния регистър на РЗИ обекти с обществено предназначение, продукти и стоки със значение за здравето на човека Контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние

Взема образци или проби от продуктите и стоките със значение за здравето на човека Взема образци или проби от продуктите и стоките със значение за здравето на човека за лабораторни анализи и изготвя заключения за съответствието им със здравни норми и изисквания Оценява документация при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на строежите в Р България и извършва нспекции в хода на строителство на обекти с обществено предназначение Налага принудителни административни мерки при констатиране на нарушения, неспазване на здравните норми и изисквания; и в случаи, когато е налице опасност за живота и здравето на хората.

Дейности по Национални програми, изготвяне и реализиране на регионални програми и проекти в областта Дейности по Национални програми, изготвяне и реализиране на регионални програми и проекти в областта на профилактика на болестите и промоция на здравето. Проучвания, изготвяне на анализи и оценки за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, мерки за ограничаване на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата Планиране, организиране и осъществяване на здравно – образователна дейност за повишаване на здравните знания, умения и нагласи сред различни групи от населението за здравословен начин на живот Организиране на масови прояви, свързани с международни и национални дни, посветени на здравен проблем Осъществяване на здравен контрол за забрана на тютюнопушенето на обществени места, спазване наредбите за организирано детско и ученическо хранене, учебни седмични разписания, шум по жалби на граждани и организации

Дирекция Лабораторни изследвания n n n Участва в набирането на проби и извършва лабораторни Дирекция Лабораторни изследвания n n n Участва в набирането на проби и извършва лабораторни анализи и изпитвания на продукти и стоки със значение за здравето на населението и факторите на жизнената среда. Извършва физични, химични, токсикологични, санитарномикробиологични, изследвания за обективизиране на предварителния и текущия здравен контрол. Извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението.

Основни задачи n n n Извършва химични, физични, микробиологични изследвания и изпитвания на факторите Основни задачи n n n Извършва химични, физични, микробиологични изследвания и изпитвания на факторите на жизнената среда, на продукти и стоки със значение за здравето на населението, участва в проучвателни и аналитични дейности по програми. Прилага принципите и разпоредбите на Закона за здравето за: системен мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда с цел опазване на общественото здраве. Осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената система за управление на качеството, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020 и БДС ЕN ISO/IEC 17025.

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА n n n n n ОТДЕЛ „ХФИ” и ОТДЕЛ „СМБ” ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА n n n n n ОТДЕЛ „ХФИ” и ОТДЕЛ „СМБ” Мониторинг на качествата на питейната вода Контрол на води от плувни басейни Контрол на минерални води от водоизточниците и на бутилирани минерални води анализ на козметични продукти контрол на химични вещества и препарати, почистващи и перилни препарати изследвания на храни – микробиологичен и физикохимичен контрол, изследвания за съдържание на пестицидни остатъци, микотоксини, нитрати, тежки метали и др. контрол на химични агенти и прах във въздух на работна среда контрол на шум, микроклимат, осветление, електромагнитни полета. микробиологичен контрол на производствена среда

АКРЕДИТИРАН ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС (ЛИК), n съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025. n Дейността на АКРЕДИТИРАН ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС (ЛИК), n съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025. n Дейността на ЛИК обхваща: n Храни – химия и микробиология n Води – химия и микробиология n Козметични средства и битови химични препарати - химия и микробиология n Материали и предмети, предназначени за контакт с храни n Химични вещества n Вземане на проби

АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ от вида А ( ОКА), • съгласно БДС ЕN ISO/IEC АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ от вида А ( ОКА), • съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020 • ОКА осъществява контрол върху: • Химични фактори на работната среда • Физични фактори на средата • Атмосферен въздух • Радиационен контрол

Дирекция Административно-правно, финансово и стопанско обслужване Дирекция “АПФСО” подпомага реализиране правомощията на Директора на Дирекция Административно-правно, финансово и стопанско обслужване Дирекция “АПФСО” подпомага реализиране правомощията на Директора на РЗИ-Варна, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация , извършва техническите дейности по административното обслужване.

Основни задачи • Организира и участва в изготвяне, разработване, • актуализиране на длъжностното разписание Основни задачи • Организира и участва в изготвяне, разработване, • актуализиране на длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите; длъжностните характеристики, провеждане на конкурси; изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РЗИ; поддържа трудови и служебни досиета Организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа "едно гише" и съхранява документи в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;

 • Изразява становища за законосъобразността на проектите на • • актове по Административнопроцесуалния • Изразява становища за законосъобразността на проектите на • • актове по Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните постановления по Закона за административните нарушения и наказания; разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ; изготвя договори, по които РЗИ е страна; осъществява процесуално представителство. Изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ; осъществява финансово-счетоводното обслужване и предприема действия за своевременно събиране вземанията на инспекцията и тяхното администриране; организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; Организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и сигурността на автоматизираната информационна инфраструктура на РЗИ; създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет страницата на РЗИ ; организира работата с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи;

Благодаря за вниманието ! Благодаря за вниманието !