Скачать презентацию Регионална здравна инспекция Кърджали Оценка на нивото Скачать презентацию Регионална здравна инспекция Кърджали Оценка на нивото

56ef6d41d227822251bd2743391b4f24.ppt

  • Количество слайдов: 29

Регионална здравна инспекция – Кърджали Оценка на нивото на костната плътност и рисковите фактори Регионална здравна инспекция – Кърджали Оценка на нивото на костната плътност и рисковите фактори за остеопороза сред населението от област Кърджали за периода 2010 - 2011 година Доц. д-р Жени Стайкова, дм Директор на РЗИ - Кърджали

 • • • Остеопорозата е дефинирана от Световната здравна организация (СЗО) като системно • • • Остеопорозата е дефинирана от Световната здравна организация (СЗО) като системно заболяване, характеризиращо се с ниска костна маса и нарушения в микроархитектурата на костната тъкан, водещи до повишена чупливост на костите и увеличен фрактурен риск През последните десетилетия в света се разви истинска епидемия от остеопороза и остеопорозни фрактури, като честотата им нарасна повече от 2 пъти Поради голямата си разпространеност и разходи на здравните системи тя е обявена за третото по значимост социално заболяване след сърдечно-съдовите и онкологичните, а в средата на века се очаква да заеме първо място поради увеличената продължителност на живота и застаряването на населението

 • • Превенцията на поведенческите рискови фактори за остеопороза и промоцията на здравословен • • Превенцията на поведенческите рискови фактори за остеопороза и промоцията на здравословен начин на живот са стратегии с огромен потенциал в борбата с остеопорозата Целта на настоящото проучване е да анализира резултатите от скрининговите изследвания на населението от област Кърджали за периода 2010 -2011 година за определяне на костната плътност и риска от остеопороза

Материали и методи • • Първичната информация е събрана от протоколи с резултати от Материали и методи • • Първичната информация е събрана от протоколи с резултати от измерване на костната плътност чрез остеодензитометрия на 1321 лица от област Кърджали за периода 2010 -2011 година Остеодензитометрията представлява количествен метод за оценка на минералната плътност на костта, чрез който може да бъде определен рискът от патологични фрактури Здравите лица имат костна минерална плътност (КМП) или костно минерално съдържание (КМС) в рамките на плюс-минус 1 стандартно отклонение (SD) от съответната средна стойност за млада здрава популация Остеопенията се характеризира с намалена КМП със стойности от -1 до -2. 5 SD, а остеопорозата – със стойности под -2. 5 SD (табл. 1)

Табл. 1. Определяне на резултатите от остеодензитометрията според СЗО Нормална костна маса Костнатата плътност Табл. 1. Определяне на резултатите от остеодензитометрията според СЗО Нормална костна маса Костнатата плътност е до 1 SD-стандартно отклонение от стойността на млад човек Остеопения Костнатата плътност е от 1 SD до 2, 5 SD (от -1 до -2, 5 SD) Остеопороза Костнатата плътност е намалена повече от 2, 5 SD (>-2, 5 SD) Тежка остeопороза Костнатата плътност е намалена с много повече от 2, 5 SD (>-2, 5 SD) и вече е имало поне една фрактура

Материали и методи • • Величината, която показва с колко КМП на дадено лице Материали и методи • • Величината, която показва с колко КМП на дадено лице се отличава от референтната стойност, се обозначава с понятието score (скор) В практиката са въведени два вида скорове – T и Z скор Първият отразява сравнението с млада здрава популация, т. е. с пикова костна маса, а вторият – с костната маса на връстниците Т и Z скоровете се изчисляват автоматично от всички предлагани остеодензитометри въз основа на измерените величини и вложените в тях референтни база данни Т-скорът показва сравнението на КМП на лицето с млада здрава популация Ето защо обичайно той е отрицателна величина и намалява по стойност с напредване на възрастта Т-скорът лежи в основата на дензитометричното определение на остеопорозата

Материали и методи • Z-скорът има две основни приложения: 1. При менопаузални жени и Материали и методи • Z-скорът има две основни приложения: 1. При менопаузални жени и мъже над 50 -годишна възраст стойности на Z-скора по-малки от -2. 0 означават, че е налице значима разлика с референтната популация на същата възраст и се налага търсене на причина за понижената КМП (изключване на вторична остеопороза) 2. При пременопаузални жени и мъже под 50 -годишна възраст, както и при деца, Z-скорът е основната диагностична величина. Тук не се прилага системата за Т-скоровете. Ако Zскорът е по-малък от 2. 0 се диагностицира „понижена КМП за възрастта”

Материали и методи • • • За оценка на риска от остеопороза е проведено Материали и методи • • • За оценка на риска от остеопороза е проведено индивидуално интервю с всеки изследван, като е използван Въпросник Едноминутен тест на Международната фондация по остеопороза (IOF) Въпросникът обхваща 19 рискови фактори (РФ), включени в два раздела: лични рискови фактори от начина на живот на изследваните (табл. 2) Данните са обобщени за периода 2010 -2011 година

Табл. 2. Рискови фактори (РФ), включени във Въпросник Едноминутен тест на Международната фондация по Табл. 2. Рискови фактори (РФ), включени във Въпросник Едноминутен тест на Международната фондация по остеопороза (IOF) Рискови фактори (РФ) Лични рискови фактори РФ 1 Фамилна история с остеопороза или счупване след минимална травма РФ 2 Прегърбване при родителите РФ 3 Навършени 40 и повече години РФ 4 Счупване на кост след минимална травма РФ 5 Чести падания РФ 6 Снижение на ръста над 3 см. след навършване на 40 години РФ 7 Поднормено тегло РФ 8 Лечение с кортикостероиди РФ 9 Диагноза ревматоиден артрит РФ 10 Свръхактивна тиреоидна или паратиреоидна жлеза РФ 11 Менопауза преди 40 години РФ 12 Спиране на менструацията за повече от 12 месеца РФ 13 Отстранени яйчници преди 50 годишна възраст, без хормонална терапия РФ 14 Импотентност, недостиг на либидо и други симптоми

Табл. 2. Рискови фактори (РФ), включени във Въпросник Едноминутен тест на Международната фондация по Табл. 2. Рискови фактори (РФ), включени във Въпросник Едноминутен тест на Международната фондация по остеопороза (IOF) Рискови фактори (РФ) Фактори от начина на живот РФ 15 Редовна консумация на алкохол над 2 единици дневно РФ 16 Тютюнопушене РФ 17 Физическа активност под 30 минути дневно РФ 18 Нисък прием или алергия към мляко и млечни продукти РФ 19 Престой под 10 минути дневно на открито без прием на Вит. D

Резултати и обсъждане • • Епидемиологичните проучвания на остеопорозата, проведени през последните години в Резултати и обсъждане • • Епидемиологичните проучвания на остеопорозата, проведени през последните години в област Кърджали (2010 и 2011 г. ), обхващат данни за костната плътност при 1321 лица (1282 жени и 39 мъже) на възраст 20 -84 г. При 56 % от изследваните до 50 години костната плътност е намалена, като по-голямата част от тях са с остеопения По-значително повишаване честотата на остеопенията и остеопорозата настъпва след 50 -годишна възраст, което съвпада с наличие на постменопаузална и сенилна остеопороза В напреднала възраст само около 1/4 от жените имат нормална костно минерална плътност (КМП)

Епидемиология на понижената костна маса по възрастови групи в област Кърджали средно за периода Епидемиология на понижената костна маса по възрастови групи в област Кърджали средно за периода 2010 -2011 година

Табл. 3. Разпределение на костната минерална плътност (КМП) сред общата група и подгрупата на Табл. 3. Разпределение на костната минерална плътност (КМП) сред общата група и подгрупата на постменопаузалните жени Обща група (N= 494) Жени над 50 г. (N= 788) Нормална КМП 43. 52 % (N= 215) 24. 49 % (N= 193) Остеопения 47. 37 % (N= 234) 48. 10 % (N= 379) Остеопороза 9. 11 % (N= 45) 27. 41% (N= 216)

Резултати и обсъждане • • Въз основа на данните от таблица 3 и тези Резултати и обсъждане • • Въз основа на данните от таблица 3 и тези за възрастовата структура на женското население у нас може да се направи приблизителна оценка на жените с остеопороза и остеопения Според данните на НСИ средно за периода 2010 - 2011 година 31 099 жени са били на възраст над 50 г. Прилагайки процентното разпределение от таблицата се получава обща бройка на жените с риск за остеопороза – 8 524, а тези с риск за остеопения - 14 959 Тези данни показват, че приблизително 23 500 постменопаузални жени от област Кърджали имат повишен риск за остеопорозни счупвания

Резултати и обсъждане • • • Резултатите от проведеното през 2001 г. представително епидемиологично Резултати и обсъждане • • • Резултатите от проведеното през 2001 г. представително епидемиологично проучване на костната минерална плътност на предмишницата при 8869 жени на възраст 20 -87 г. показват, че намалена костна маса (остеопения) се установява при 32. 50%, а остеопороза при 20. 45%, от изследваните 6221 жени над 50 годишна възраст Екстраполирайки тези данни върху общата популация, авторите приемат, че около 504 558 от всички български жени над 50 г. са с остеопения и 317 483 с остеопороза С други думи казано, в началото на 21 век 822 041 българки имат повишен риск за остеопорозни фрактури Точни данни за разпространението на ниска костна маса сред българските мъже засега липсват Предполага се, че от остеопороза боледуват около 160 хил. мъже

Резултати и обсъждане • • За област Кърджали данните показват, че 51. 28% от Резултати и обсъждане • • За област Кърджали данните показват, че 51. 28% от мъжете са с нормална КП и 48. 72% са с риск от остеопения От изследваните лица не са открити такива с риск от остеопороза (табл. 4) Табл. 4. Разпределение на КМП при мъжете Обща група (N= 39) Нормална КМП 51. 28 % (N= 20) Остеопения 48. 72 % (N= 19) Остеопороза 0. 00 % (N= 0)

Резултати и обсъждане • Данните за разпределението на рисковите фактори (РФ) за остеопороза на Резултати и обсъждане • Данните за разпределението на рисковите фактори (РФ) за остеопороза на популационно ниво (табл. 5), показват, че с найголямо разпространение (над 20. 00%) са рисковите фактори: - РФ 3 (навършени 40 и повече години) – 90. 01% (1189 изследвани) - РФ 16 (тютюнопушене) - 21. 12% (279 изследвани)

Резултати и обсъждане • Рисковите фактори с разпространение от 10. 00 до 20. 00% Резултати и обсъждане • Рисковите фактори с разпространение от 10. 00 до 20. 00% са: - РФ 11 (менопауза преди 40 години) – 13. 96 % (179 изследвани) - РФ 13 (отстранени яйчници преди 50 годишна възраст, без хормонална терапия) - 12. 17% (156 изследвани) - РФ 1 (фамилна история с остеопороза или счупване след минимална травма) - 11. 05% (146 изследвани) - РФ 2 (прегърбване при родителите) – 11. 05% (146 изследвани) - РФ 10 (свръхактивна тиреоидна или паратиреоидна жлеза) 10. 98% (145 изследвани) - РФ 4 (счупване на кост след минимална травма) - 10. 90% (144 изследвани) - РФ 6 (снижение на ръста над 3 см. след 40 години) - 10. 37% (137 изследвани)

Резултати и обсъждане • Рисковите фактори с разпространение по-малко от 10% са: - РФ Резултати и обсъждане • Рисковите фактори с разпространение по-малко от 10% са: - РФ 17 (физическа активност под 30 минути дневно) - 9. 54% (126 изследвани) - РФ 12 (спиране на менструацията за повече от 12 месеца) 9. 28% (119 изследвани) - РФ 5 (чести падания) - 8. 93% (118 изследвани) - РФ 8 (лечение с кортикостероиди) - 6. 06% (80 изследвани) - РФ 9 (диагноза ревматоиден артрит) - 5. 07% (67 изследвани) - РФ 19 (престой под 10 минути дневно на открито без прием на Вит. D) - 3. 71% (49 изследвани) - РФ 7 (поднормено тегло) - 3. 18% (42 изследвани) - РФ 15 (редовна консумация на алкохол над 2 единици дневно) - 2. 19% (29 изследвани) - РФ 18 (нисък прием или алергия към мляко и млечни продукти) - 1. 06% (14 изследвани) - РФ 14 (импотентност, недостиг на либидо и други, свързани с ниски нива на тестостерон) - 0. 00% (0 изследвани)

Табл. 5. Абсолютен брой и относителен дял на рисковите фактори (РФ) в нисходящ ред Табл. 5. Абсолютен брой и относителен дял на рисковите фактори (РФ) в нисходящ ред за перода 2010 -2011 година Рискови фактори (РФ) Брой % РФ 3 1189 90. 01 РФ 16 279 21. 12 РФ 11 179 13. 96 РФ 13 156 12. 17 РФ 1 146 11. 05 РФ 2 146 11. 05 РФ 10 145 10. 98 РФ 4 144 10. 90 РФ 6 137 10. 37 РФ 17 126 9. 54 РФ 12 119 9. 28 РФ 5 118 8. 93 РФ 8 80 6. 06 РФ 9 67 5. 07 РФ 19 49 3. 71 РФ 7 42 3. 18 РФ 15 29 2. 20 РФ 18 14 1. 06 РФ 14 0 0. 00

Резултати и обсъждане • Резултатите показват следната корелация между наличните рискови фактори и нивото Резултати и обсъждане • Резултатите показват следната корелация между наличните рискови фактори и нивото на костната плътност на изследваните: - Веднага прави впечатление, че 90. 09% от жените, които са развили остеопения и 93. 89% с остеопороза са преминали възрастта от 40 години (РФ 3) - Предразположението към тази болест се увеличава с напредване на възрастта и нарушението в хормоналното равновесие при настъпване на климактериума, тъй като организмът им вече не произвежда поддържащите костната маса хормони-естрогени

Резултати и обсъждане - С високо ниво на разпространение при жените с остеопения и Резултати и обсъждане - С високо ниво на разпространение при жените с остеопения и остеопороза са и рисковите фактори: РФ 16 (тютюнопушене) и РФ 11 (менопауза преди 40 години) - Тютюнопушенето увеличава риска от остеопорозни фрактури - Освен че рискът от фрактури, свързан с пушенето, нараства с възрастта, цигареният дим има ефект върху костите и при млади пушачи - Като последствие от настъпилия естрогенен дефицит при менопаузата остеопоротичният процес се развива значително поинтензивно

Табл. 6. Абсолютен брой и относителен дял на рисковите фактори (РФ), диференцирани по измерена Табл. 6. Абсолютен брой и относителен дял на рисковите фактори (РФ), диференцирани по измерена костна минерална плътност в нисходящ ред за перода 2010 -2011 година РФ Нормална КП Брой % РФ Остеопения Брой % РФ Остеопороза Брой % РФ 3 370 87. 47 РФ 3 573 90. 09 РФ 3 246 93. 89 РФ 16 85 20. 09 РФ 16 151 23. 74 РФ 4 48 18. 32 РФ 1 51 12. 06 РФ 11 94 15. 36 РФ 16 43 16. 41 РФ 13 49 12. 01 РФ 13 78 12. 75 РФ 11 38 14. 50 РФ 2 49 11. 58 РФ 10 71 11. 16 РФ 2 37 14. 12 РФ 11 47 11. 52 РФ 4 68 10. 69 РФ 5 37 14. 12 РФ 10 40 9. 46 РФ 6 68 10. 69 РФ 6 37 14. 12 РФ 17 37 8. 75 РФ 17 67 10. 53 РФ 1 36 13. 74 РФ 6 32 7. 57 РФ 12 63 10. 29 РФ 10 34 12. 98 РФ 4 28 6. 62 РФ 2 60 9. 43 РФ 8 31 11. 83 РФ 12 27 6. 62 РФ 1 59 9. 28 РФ 12 29 11. 07 РФ 5 26 6. 15 РФ 5 55 8. 65 РФ 13 29 11. 07 РФ 8 16 3. 78 РФ 8 33 5. 19 РФ 9 28 10. 69 РФ 19 11 2. 60 РФ 9 29 4. 56 РФ 17 22 8. 40 РФ 9 10 2. 36 РФ 19 25 3. 93 РФ 19 13 4. 96 РФ 7 9 2. 13 РФ 7 24 3. 77 РФ 7 9 3. 44 РФ 15 8 1. 89 РФ 15 16 2. 52 РФ 15 5 1. 91 РФ 18 5 1. 18 РФ 18 9 1. 42 РФ 14 0 0. 00 РФ 18 0 0. 00

Фиг. 2. Корелация между наличните рискови фактори и нивото на костната плътност на изследваните Фиг. 2. Корелация между наличните рискови фактори и нивото на костната плътност на изследваните от област Кърджали средно за периода 2010 -2011 година

Изводи • Данните от проведения скрининг позволяват да се направят следните основни изводи: - Изводи • Данните от проведения скрининг позволяват да се направят следните основни изводи: - При около 56 % от изследваните до 50 години костната плътност е намалена, като по-голямата част от тях са с остеопения - По-значително повишаване честотата на остеопенията и остеопорозата настъпва след 50 -годишна възраст, което съвпада с вижданията за наличие на постменопаузална и сенилна остеопороза - В напреднала възраст само около 1/4 от жените имат нормална костно минерална плътност - Въз основа на процентното разпределение на измерената костна минерална плътност и възрастовата структура на женското население може да се каже, че жените с риск за остеопороза са 8 524, а с риск за остеопения - 14 959, т. е. около 23 500 постменопаузални жени от област Кърджали имат повишен риск за остеопорозни счупвания

Изводи - Данните за мъжете показват, че 51. 28% от тях са с нормална Изводи - Данните за мъжете показват, че 51. 28% от тях са с нормална КП и 48. 72% са с риск от остеопения - На първо място с най-висок дял от рисковите фактори, които превишават 20. 00% стои възрастта. Жените преминали 40 години са по-застрашени от намаляване на костната плътност - Вредните навици (тютюнопушене и употреба на алкохол) още от детството и юношеството са сериозен рисков фактор за субоптимална пикова костна маса и остеопороза в по-късна възраст - Освен расови и полигенетични наследствени фактори, ниска пикова костна маса достигната в пубертета и естрогенен дефицит при жени в менопауза, основна причина за възникване на заболяването е и намалената двигателна активност във всички възрасти

Изводи - Намалената двигателна активност води и до намаляване на контрола на нервната система Изводи - Намалената двигателна активност води и до намаляване на контрола на нервната система върху мускулите, а това - до намаляване на координацията на движенията и повишен риск от падания, които на фона на намалената костна плътност многократно повишават риска от счупвания - Пушачките и водещите живот с малка двигателна активност явно са повече застрашени от развитие на остеопения или остеопороза, ако не променят начина на живот по отношение на рискови фактори 16 и 17 - Факторите, които могат да се контролират са повишена функция на щитовидната жлеза, неправилно хранене, особено в детската възраст, теглото и физическата активност

Заключение • Събраните до момента данни показват необходимостта от комплексно въздействие за ограничаване на Заключение • Събраните до момента данни показват необходимостта от комплексно въздействие за ограничаване на остеопорозния и фрактурен риск, което може да бъде осъществено чрез интегрален мултидисциплинарен подход към проблема, както и с дейности за обучение по проблема на три нива – лекари, пациенти и общественост, за постигане на реални резултати в превенцията, преди настъпване на първата фрактура, намаляване инвалидизирането и смъртността от това заболяване