Скачать презентацию РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ НПО МАЙ-ЮНИ 2009 г Скачать презентацию РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ НПО МАЙ-ЮНИ 2009 г

d5450950d134d4dcbef0da54c543e285.ppt

  • Количество слайдов: 14

РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ НПО МАЙ-ЮНИ 2009 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ НПО МАЙ-ЮНИ 2009 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ВИДОВЕ НПО (според естеството на работа) q „Мозъчни тръстове” – влияят върху формиране и ВИДОВЕ НПО (според естеството на работа) q „Мозъчни тръстове” – влияят върху формиране и провеждане на политики чрез изследвания, консултации, изработване на становища, стимулиране на иновативни форми на пряко гражданско участие (примерът на ЦИР) q Доставчици на услуги или разпределящи средства q Лобиране и застъпничество - инициират законодателни, регулативни и антикорупционни инициативи q Работещи в различни области и сфери (опазване на природни ресурси, анализ и решаване на проблеми на специфични общности и др. )

ВИДОВЕ НПО (според нивото на въздействие) q С приоритетно местна ориентация – организации за ВИДОВЕ НПО (според нивото на въздействие) q С приоритетно местна ориентация – организации за подкрепа на малцинствата, за гражданско участие и граждански права, културни, образователни организации, спортни и женски организации; q С балансирана регионална и местна ориентация – асоциации на общини, агенции за регионално развитие, бизнес центрове и други сдружения за развитие, стопански камари и търговско-промишлени палати, природозащитни, земеделски организации и др. q С приоритетно национална ориентация – организации за разработване на политики, лобиране и подкрепа на НПО

НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НПО, обусловена от: q Недостатъчен капацитет q Малки и силно НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НПО, обусловена от: q Недостатъчен капацитет q Малки и силно поляризирани q Недостатъчно обучени q Проблеми, свързани с финансирането q Проблеми, свързани с информираността и информацията – недостатъчно актуална, недостатъчна като количество и разбираемост q Сериозни проблеми в капацитета в малките и средни общини и в селските общини

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, обусловени от: q Натрупан опит – съществен и по-голям от опита ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО, обусловени от: q Натрупан опит – съществен и по-голям от опита на бизнеса q Висока активност на НПО (в т. ч. и в разработването на проекти) q Сравнително добро познаване на източниците на финансиране (ФАР, ИСПА, САПАРД, други програми на ЕС, други външни източници, национални фондове) q Натрупан опит от участие в планиране и програмиране (работни групи, публични обсъждания, представяне на писмени мнения и предложения, ресурсно подпомагане на процесите на планиране, особено на местно ниво) q Опитът на ЦИР (участие в работни групи за подготовка на НПР, НСРР, ОП Конкурентоспособност, ОПАК и др. ; анализи на документи – Национална програма за реформи, Правителствена стратегия за борба срещу корупцията и др. )

КАПАЦИТЕТ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПАРТНЬОРСТВА Сътрудничество с публичните власти (на централно и на местно КАПАЦИТЕТ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПАРТНЬОРСТВА Сътрудничество с публичните власти (на централно и на местно ниво) q НПО осъзнават и оценяват високо необходимостта от добро взаимодействие и сътрудничество с публичните власти q Форми на взаимодействие: q Разпространение на информация (в т. ч. за проекти и програми – опитът на ЦИР) q Дискусии и срещи с представители на заинтересованите страни (опитът на ЦИР – проектът в Разлог) q Обществени съвети (опитът на ЦИР – участие в ОС за усвояване на европейските фондове) q Групови дискусии q Граждански форуми (опитът на ЦИР – учредител и участник в Европейски форум – 2000 -2001 г. ) q Проучване на нуждите на заинтересованите чрез анкети, допитвания (опитът на ЦИР – Естат социологическа агенция)

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ (продължение) q Пречки пред сътрудничеството с публичните власти q Липса СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ (продължение) q Пречки пред сътрудничеството с публичните власти q Липса на регламентирани форми и процедури за взаимодействие q Липса на правно задължение за администрацията да взаимодейства с НПО q Централизирана система за взимане на решения q НПО не винаги се разглеждат от администрацията като равноправни партньори q Неефективни форми на взаимодействие q Липса на опит за взаимодействие

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НПО Бариери пред взаимодействието между НПО: q Незачитане на интереси q Провалени СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НПО Бариери пред взаимодействието между НПО: q Незачитане на интереси q Провалени партньорства q Липса на опит в сътрудничеството q Състезателност и конкуренция q Липса на подходящи организации

НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА НПО В ПОСОКА НА: q Повече финансови ресурси НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА НПО В ПОСОКА НА: q Повече финансови ресурси q Повече информация q По-добре обучен персонал q Натрупване на практически опит с проекти q По-достъпни и добри ръководства q Връзки с чуждестранни партньори q Сътрудничество с местната и държавната администрация, бизнеса, НПО

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБМЯНА НА ОПИТ И ОБУЧЕНИЕ В: q Разработване и изпълнение на проекти НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБМЯНА НА ОПИТ И ОБУЧЕНИЕ В: q Разработване и изпълнение на проекти q Стратегическо планиране q Структурни фондове на ЕС q Гражданско участие q Работа в партньорство

КАК НПО ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА СЕ УТВЪРЖДАВАТ? Необходимо е държавата да: q Прилага диференциран КАК НПО ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА СЕ УТВЪРЖДАВАТ? Необходимо е държавата да: q Прилага диференциран подход към секторите и групите в тях, съобразен със спецификата им q Прилага диференциран териториален подход q Задълбочава процеса на децентрализация q Установява по-тясна връзка (особено при програмирането и усвояването на структурните фондове) с въпросите на местното и регионалното развитие q Подобрява количеството и качеството на предоставяната информация q Осигурява по-голяма прозрачност и яснота на основата на следните принципи: максимално опростяване на процесите и процедурите, обективни и прозрачни решения за финансиране на проекти, разбираема и непротиворечива информация q Променя обучителните стратегии чрез ориентиране от общото към конкретното, прилагане на съвременни обучителни технологии, нови обучителни материали, съчетаване на обучение с консултиране, диференцирано обучение q Подкрепя финансирането им (възможност за глобален грант за развитие на капацитета на сектора)

СЪЩНОСТ НА МРЕЖАТА от НПО (по-висока степен на развитие на пратньорствата) Необходимо е НПО СЪЩНОСТ НА МРЕЖАТА от НПО (по-висока степен на развитие на пратньорствата) Необходимо е НПО да засилват партньорството, в т. ч. и чрез създаване на МРЕЖИ (на местно, регионално, национално или международно ниво) q Комуникационна структура, изградена от организации, обикновено официално регистрирани като юридически лица q В основата на мрежите най-често е обработка, обмяна и разпространение на информация q Свързани на доброволна основа с цел обмен на информация по теми от професионален интерес

ДЕЙНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА РАЗВИВАТ МРЕЖИТЕ ОТ НПО q Организиране на работни срещи и ДЕЙНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА РАЗВИВАТ МРЕЖИТЕ ОТ НПО q Организиране на работни срещи и обучения за членовете им (по стратегическо планиране; управление на проекти и др. ) q Организационен мениджмънт и маркетинг (връзки с обществеността и работа с медиите) q Обмяна на информация между НПО (в т. ч. и за добри практики) q Привличане на нови членове с доказан авторитет в общностите q Използване на всички възможни канали за акумулиране на финансови средства q Активизиране на диалога с местните и централни власти q Лобиране пред местните и централни власти q Влияние върху общественото мнение q Изграждане и поддържане на общ сайт и др.

ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ НА МРЕЖИТЕ q Съпричастност към определени каузи q Ефективно управление q ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ НА МРЕЖИТЕ q Съпричастност към определени каузи q Ефективно управление q Подкрепа от донори q Връзка с осъществяването на икономически дейности ДОБРИ ПРАКТИКИ