Скачать презентацию Работна среща по прилагане на изискванията на законодателството Скачать презентацию Работна среща по прилагане на изискванията на законодателството

0c81b54498674d1f3e59ee70129f6ae5.ppt

  • Количество слайдов: 58

Работна среща по прилагане на изискванията на законодателството по комплексни разрешителни и екологична отговорност Работна среща по прилагане на изискванията на законодателството по комплексни разрешителни и екологична отговорност Модул „Екологична отговорност“ Ред за подаване на информация в публичния регистър по ЗОПОЕЩ. Текущо състояние на информационната система, поддържаща регистъра по ЗОПОЕЩ. Албена Бъчварова – главен експерт, направление “Екологична отговорност”, отдел “Предотвратяване на промишленото замърсяване”, дирекция “Превантивна дейност” Министерство на околната среда и водите

Министърът на околната среда и водите създава и поддържа публичен регистър на операторите, които Министърът на околната среда и водите създава и поддържа публичен регистър на операторите, които извършват дейности по приложение № 1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Нормативно основание: Съгласно чл. 15 от ЗОПОЕЩ и съответната подзаконова нормативна уредба - Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, МОСВ има задължение да създаде и води публичен регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ, достъпът до който да се осъществява по електронен път.

Ред за подаване на информация: • Органите на изпълнителната власт, които издават лицензи, разрешителни, Ред за подаване на информация: • Органите на изпълнителната власт, които издават лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация за извършване на дейности по приложение № 1, предоставят на министъра на околната среда и водите информация за поддържане на публичния регистър по ЗОПОЕЩ. • Операторите, които извършват дейностите по приложение № 1, с изключение на операторите, на които са издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация по чл. 16, ал. 1 от ЗОПОЕЩ, предоставят информация на министъра на околната среда и водите за поддържане на публичния регистър по чл. 15 от закона.

В какъв срок се предоставя информацията? • Органите на изпълнителната власт предоставят информацията в В какъв срок се предоставя информацията? • Органите на изпълнителната власт предоставят информацията в срок 60 дни от влизането в сила на съответния административен акт. • Операторите по ЗОПОЕЩ предоставят информацията в срок 30 дни от започването на дейността. • При промяна на някое от обстоятелствата, представени с информацията, операторите и органите на изпълнителната власт са длъжни в срок 14 дни от настъпване на промяната да уведомят министъра на околната среда и водите.

Към настоящия момент задължени да подават данни за вписване в регистъра са следните органи Към настоящия момент задължени да подават данни за вписване в регистъра са следните органи на изпълнителната власт: • По т. 1 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: • Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда. • По т. 2 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: • Директорите на Регионални инспекции по околна среда и води; • Министърът на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице. • По т. 3 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: • Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице; • Изпълнителният директор на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав; • Кметовете на общини; • Директорите на басейнови дирекции.

 • • По т. 5 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: Изпълнителният директор • • По т. 5 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или оправомощено от него длъжностно лице; Министърът на земеделието и храните. • • По т. 7 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: Председателят на Агенцията за ядрено регулиране. • • • По т. 8 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: Министърът на околната среда и водите; Министърът на земеделието и храните.

 • По т. 9 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: • Министърът на • По т. 9 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: • Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице. • По т. 10 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: • Министърът на енергетиката. • По т. 11 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: • Министърът на енергетиката.

 • Оператори, които имат задължение да подават данни за вписване в регистъра са • Оператори, които имат задължение да подават данни за вписване в регистъра са всички физически и юридически лица, които извършват дейност от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ и нямат издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация по чл. 16, ал. 1 от ЗОПОЕЩ. Операторите подават данни за вписване в регистъра във връзка с изпълнението на дейности по т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 10 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ. • Обхватът и съдържанието на данните в регистъра е описан подробно в чл. 4 и чл. 5 от Наредбата.

В приложното поле на ЗОПОЕЩ са регламентирани: • в 11 точки - различни видове В приложното поле на ЗОПОЕЩ са регламентирани: • в 11 точки - различни видове дейности; • 184 вида поддейности.

Приложното поле на ЗОПОЕЩ пряко кореспондира с 12 закона и съответната подзаконова нормативна уредба Приложното поле на ЗОПОЕЩ пряко кореспондира с 12 закона и съответната подзаконова нормативна уредба към тях: 1. 2. 3. 4. Закон за опазване на околната среда; Закон за управление на отпадъците; Закон за водите; Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси; 5. Закон за защита на растенията; 6. Закон за автомобилните превози; 7. Закон за железопътния транспорт; 8. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България; 9. Закон за гражданското въздухоплаване; 10. Закон за генетично модифицирани организми; 11. Закон за подземните богатства; 12. Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.

 • 1. Дейностите в приложното поле на ЗОПОЕЩ: Експлоатация на инсталации и съоръжения, • 1. Дейностите в приложното поле на ЗОПОЕЩ: Експлоатация на инсталации и съоръжения, за които се изисква издаване на комплексно разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, с изключение на инсталациите и съоръженията или частите от тях, използвани за изследователска работа, разработки и изпитания на нови продукти и процеси. 2. За дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т. ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно Закона за управление на отпадъците. 3. Извършване на дейности по използване на водите и водните обекти, за които се изисква издаване на разрешително по смисъла на Закона за водите. 4. Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 5. Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на продукти за растителна защита по смисъла на Закона за защита на растенията. 6. Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на биоциди по смисъла на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 7. Извършване на дейности по превоз на опасни товари по смисъла на Закона за автомобилните превози, Закона за железопътния транспорт, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Закона за гражданското въздухоплаване. 8. Извършване на дейности по работа с генетично модифицирани организми (ГМО) в контролирани условия, освобождаване на ГМО в околната среда, пускане на пазара на ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти, пренасяне на ГМО, внос, износ и транзит на ГМО по смисъла на Закона за генетично модифицирани организми, за които дейности се изисква разрешение в съответствие със Закона за генетично модифицирани организми. 9. Извършване на дейности по внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци по смисъла на глава пета, раздел IV от Закона за управление на отпадъците, за които се изисква разрешение или регистрация. 10. Извършване на дейности по управление на минните отпадъци. 11. Експлоатация на места за съхранение в съответствие със Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.

Поддейност по т. 1 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ - Експлоатация на инсталации Поддейност по т. 1 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ - Експлоатация на инсталации и съоръжения, за които се изисква издаване на комплексно разрешително по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, с изключение на инсталациите и съоръженията или частите от тях, използвани за изследователска работа, разработки и изпитания на нови продукти и процеси. 87 Поддейност по т. 2 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ - 30 За дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т. ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно Закона за управление на отпадъците. Поддейност по т. 3 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ Извършване на дейности по използване на водите и водните обекти, за които се изисква издаване на разрешително по смисъла на Закона за водите. 23

Поддейност по т. 4 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ - 10 Извършване на Поддейност по т. 4 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ - 10 Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Поддейност по т. 5 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ - 5 Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на продукти за растителна защита по смисъла на Закона за защита на растенията. Поддейност по т. 6 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ - 5 Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на биоциди по смисъла на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Поддейност по т. 7 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ Извършване на дейности по превоз на опасни товари по смисъла на Закона за автомобилните превози, Закона за железопътния транспорт, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Закона за гражданското въздухоплаване. 4

Поддейност по т. 8 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ - 7 Извършване на Поддейност по т. 8 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ - 7 Извършване на дейности по работа с генетично модифицирани организми (ГМО) в контролирани условия, освобождаване на ГМО в околната среда, пускане на пазара на ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти, пренасяне на ГМО, внос, износ и транзит на ГМО по смисъла на Закона за генетично модифицирани организми, за които дейности се изисква разрешение в съответствие със Закона за генетично модифицирани организми. Поддейност по т. 9 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ - 3 Извършване на дейности по внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци по смисъла на глава пета, раздел IV от Закона за управление на отпадъците, за които се изисква разрешение или регистрация. Поддейност по т. 10 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ - 9 Извършване на дейности по управление на минните отпадъци. Поддейност по т. 11 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ Експлоатация на места за съхранение в съответствие със Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. 1

Кои са поддейностите в приложното поле на ЗОПОЕЩ? По т. 1 от Приложение № Кои са поддейностите в приложното поле на ЗОПОЕЩ? По т. 1 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: 1. Енергийно стопанство: 1. 1. Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW. 1. 2. Рафинерии за суров нефт и газ. 1. 3. Коксови пещи. 1. 4. а) Заводи за газифициране или втечняване на въглища. 1. 4. б) Заводи за газифициране или втечняване на други горива в инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност 20 MW или повече.

 2. Производство и обработване на метали: 2. 1. Инсталации за пържене или агломериране 2. Производство и обработване на метали: 2. 1. Инсталации за пържене или агломериране на метални руди (включително серосъдържащи руди). 2. 2. Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене, с капацитет над 2, 5 т за час. 2. 3. a) Инсталации за обработване на черни метали: станове за горещо валцуване с капацитет над 20 т необработена стомана за час. 2. 3. б) Инсталации за обработване на черни метали: ковашки цехове с преси, чиято енергия превишава 50 килоджаула на преса, където използваната топлинна мощност превишава 20 MW. 2. 3. в) Инсталации за обработване на черни метали: нанасяне на защитни покрития от разтопен метал с консумация над 2 т необработена стомана за час. 2. 4. Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20 т за денонощие. 2. 5. a) Инсталации за: производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2. 2, 2. 3 и 2. 4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси. 2. 5. б) Инсталации за: претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2. 2, 2. 3 и 2. 4, и експлоатация на леярни, с топилен капацитет над 4 т за денонощие за олово и за кадмий и 20 т за денонощие за всички останали метали. 2. 6. Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 кубични метра.

3. Производство на продукти от нерудни минерални суровини: 3. 1. a) Инсталации за производство 3. Производство на продукти от нерудни минерални суровини: 3. 1. a) Инсталации за производство на цимент, вар и магнезиев оксид, както следва: за циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 т за денонощие или в други пещи с производствен капацитет над 50 т за денонощие. 3. 1. б) Инсталации за производство на цимент, вар и магнезиев оксид, както следва: за вар в пещи с производствен капацитет над 50 т за денонощие. 3. 1. в) Инсталации за производство на цимент, вар и магнезиев оксид, както следва: за производство на магнезиев оксид в пещи с производствен капацитет над 50 т за денонощие. 3. 2. Инсталации за производство на азбест и производство на продукти на азбестова основа. 3. 3. Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 т за денонощие. 3. 4. Инсталации за разтопяване на минерални вещества, включително производство на минерални влакна, с топилен капацитет над 20 т за денонощие. 3. 5. Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 т за денонощие и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 кубични метра и с плътност на подреждане за една пещ над 300 килограма/кубичен метър.

4. Химическа промишленост: 4. 1. а) Инсталации за производство на органични химични вещества, като: 4. Химическа промишленост: 4. 1. а) Инсталации за производство на органични химични вещества, като: прости въглеводороди (ациклични или циклични, наситени или ненаситени, алифатни или ароматни). 4. 1. б) Инсталации за производство на органични химични вещества, като: кислородсъдържащи въглеводороди, като: алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери и смеси от естери, ацетати, етери, прекиси и епоксидни смоли. 4. 1. в) Инсталации за производство на органични химични вещества, като: серосъдържащи въглеводороди. 4. 1. г) Инсталации за производство на органични химични вещества, като: азотосъдържащи въглеводороди, като: амини, амиди, съединения на тривалентния азот, нитрати, нитрили, цианати, изоцианати. 4. 1. д) Инсталации за производство на органични химични вещества, като: фосфоросъдържащи въглеводороди 4. 1. е) Инсталации за производство на органични химични вещества, като: халогеносъдържащи въглеводороди; 4. 1. ж) Инсталации за производство на органични химични вещества, като: органометални съединения; 4. 1. з) Инсталации за производство на органични химични вещества, като: пластмаси (полимери, синтетични влакна на целулозна основа); 4. 1. и) Инсталации за производство на органични химични вещества, като: синтетичен каучук; 4. 1. к) Инсталации за производство на органични химични вещества, като: багрила и пигменти; 4. 1. л) Инсталации за производство на органични химични вещества, като: повърхностноактивни средства и повърхностноактивни вещества. 4. 2. а) Химически инсталации за производство на основни неорганични химически вещества: газове: амоняк, хлороводород, флуор, флуороводород, въглеродни оксиди, съединения на сярата, включително серен диоксид, азотни оксиди, водород, карбонилхлорид. 4. 2. б) Химически инсталации за производство на основни неорганични химически вещества: киселини: хромова киселина, флуороводородна киселина, фосфорна киселина, азотна киселина, солна киселина, сярна киселина, олеум, сернисти киселини. 4. 2. в) Химически инсталации за производство на основни неорганични химически вещества: основи: амониев хидрооксид, калиев хидрооксид, натриев хидрооксид. 4. 2. г) Химически инсталации за производство на основни неорганични химически вещества: соли: амониев хлорид, калиев хлорат, калиев карбонат, натриев карбонат, перборати, сребърен нитрат. 4. 2. д) Химически инсталации за производство на основни неорганични химически вещества: неметали, метални оксиди или други неорганични съединения, като: калциев карбид, силиций, силициев карбид. 4. 3. Инсталации за производство на фосфорни, азотни и калиеви торове (прости или смесени торове). 4. 4. Инсталации за производството на биоциди или продукти за защита на растенията. 4. 5. Инсталации за производство на фармацевтични продукти, включително междинни продукти. 4. 6. Инсталации за производство на експлозиви.

 5. Управление на отпадъците: . 1. а) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на 5. Управление на отпадъците: . 1. а) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за 5 управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: биологично третиране. 5. 1. б) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: физико-химично третиране. 5. 1. в) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени в т. 5. 1 и 5. 2. 5. 1. г) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: препакетиране преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени в т. 5. 1 и 5. 2. 5. 1. д) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: възстановяване/регенериране на разтворители. 5. 1. е) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: рециклиране/възстановяване на неорганични материали, различни от метали или метални съединения.

5. 1. ж) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на 5. 1. ж) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: регенериране на киселини или основи. 5. 1. з) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването. 5. 1. и) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: оползотворяване на компоненти от катализатори. 5. 1. к) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла. 5. 1. л) Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: повърхностни заграждения. 5. 2. а) Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци: за неопасни отпадъци с капацитет над 3 т за час. 5. 2. б) Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци: за опасни отпадъци с капацитет над 10 т за денонощие.

 5. 3. 1. а) Инсталации за обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 5. 3. 1. а) Инсталации за обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 50 т за денонощие, включващо една или повече от следните дейности и изключващо дейностите по пречистване на отпадъчни води от населени места: биологично третиране. 5. 3. 1. б) Инсталации за обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 50 т за денонощие, включващо една или повече от следните дейности и изключващо дейностите по пречистване на отпадъчни води от населени места: физико-химично третиране. 5. 3. 1. в) Инсталации за обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 50 т за денонощие, включващо една или повече от следните дейности и изключващо дейностите по пречистване на отпадъчни води от населени места: подготовка на отпадъци за изгаряне или съвместно изгаряне. 5. 3. 1. г) Инсталации за обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 50 т за денонощие, включващо една или повече от следните дейности и изключващо дейностите по пречистване на отпадъчни води от населени места: третиране на шлака и пепел. 5. 3. 1. д) Инсталации за обезвреждане на неопасни отпадъци с капацитет над 50 т за денонощие, включващо една или повече от следните дейности и изключващо дейностите по пречистване на отпадъчни води от населени места: третиране в инсталации за раздробяване (шредиране) на отпадъци от метал, включително отпадъци от електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни средства и техните компоненти.

6. Други дейности: 6. 1. а) Промишлени инсталации за производство на: целулозна каша от 6. Други дейности: 6. 1. а) Промишлени инсталации за производство на: целулозна каша от дървесина или други влакнести материали. 6. 1. б) Промишлени инсталации за производство на: хартия и картон с производствен капацитет над 20 т за денонощие. 6. 1. в) Промишлени инсталации за производство на: дървесни плоскости, като: плочи от ориентирани частици (OSB), плочи от дървесни частици или плочи от дървесни влакна, с производствен капацитет над 600 кубични метра за денонощие. 6. 2. Инсталации за предварителна обработка (дейности, като измиване, избелване, мерсеризиране) или багрене на текстилни влакна и/или текстил с капацитет над 10 т за денонощие. 6. 3. Инсталации за дъбене на необработени и сурови кожи при капацитет над 12 т готова продукция за денонощие. 6. 4. 1. Кланици с производствен капацитет над 50 т трупно месо за денонощие. 6. 4. 2. а) Инсталации за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни от: единствено животински суровини (без обработването само на мляко) с производствен капацитет над 75 т готова продукция за денонощие. 6. 4. 2. б) Инсталации за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни от: единствено растителни суровини с производствен капацитет над 300 т готова продукция за денонощие или 600 т готова продукция за денонощие, когато инсталацията работи в продължение на не повече от 90 последователни дни през която и да е година. 6. 4. 2. в) Инсталации за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни от:

 • По т. 2 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ : 1. Събиране • По т. 2 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ : 1. Събиране на отпадъци. 2. Транспортиране на отпадъци. 3. Оползотворяване на отпадъци. a) използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия - код R 1; б) пречистване или регенериране на разтворители - код R 2; в) рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане - код R 3; г) рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения - код R 4; д) рециклиране или възстановяване на други неорганични материали - код R 5; е) регенериране на киселини и основи - код R 6; ж) възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването - код R 7; з) възстановяване на компоненти от катализатори - код R 8; и) повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла - код R 9; к) обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда - код R 10; л) използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване по букви "а" - "к" - код R 11; м) (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г. ) размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви "а" - "л" - код R 12. При отсъствие на друг подходящ код R този код може да включва предварително третиране преди оползотворяването, като демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от операциите с кодове R 1 - R 11. н) съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване - код R 13.

4. Обезвреждане на отпадъци. а) депониране (наземно или подземно) - код D 1; б) 4. Обезвреждане на отпадъци. а) депониране (наземно или подземно) - код D 1; б) обработване на замърсени земя и почви (например биоразграждане на течности или утайки в почви) - код D 2; в) дълбочинно инжектиране (например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани) - код D 3; г) повърхностни заграждения (например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения) - код D 4; д) специално проектирани депа (например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда) - код D 5; е) изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета/океани - код D 6; ж) изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в т. ч. инжектиране под морското дъно - код D 7; з) биологично третиране, непосочено на друго място, при което се образуват крайни съединения или смеси, които се обезвреждат по някоя от операциите по букви "а" - "м" - код D 8; и) физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (например изпарение, сушене, калциниране, микровълнова обработка и други, при което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от операциите по букви "а" - "м") - код D 9; к) наземно изгаряне (инсинерация) - код D 10; л) изгаряне в море - код D 11; м) постоянно съхраняване (например съхраняване в контейнери в мини и други) - код D 12; н) (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г. ) смесване преди предаване за обезвреждането им по някоя от операциите по букви "а" - "м" - код D 13. При отсъствие на друг подходящ код D този код може да включва предварително третиране преди обезвреждането, като сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране или разделяне преди подлагане на някоя от операциите с кодове D 1 - D 12. о) препакетиране преди предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите по букви "а" - "н" - код D 14; п) съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "о", освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им - код D 15.

 По т. 3 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ : 1. Водовземане 1. По т. 3 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ : 1. Водовземане 1. 1. от повърхностни води; 1. 2. от подземни води. 1. 2. 1. чрез нови съоръжения; 1. 2. 2. чрез съществуващи съоръжения. 2. Ползване на воден обект: 2. 1. изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за: а) регулиране на оттока; б) линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи; в) хидрогеоложки проучвания във връзка с дейностите по буква "з"; г) защита от вредното въздействие на водите; д) хидротехнически пристанищни съоръжения; е) плаващи съоръжения в язовири; ж) водовземане от повърхностни или от подземни води; з) реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води - в случаите по чл. 118 а, ал. 2; 2. 2. аквакултури и свързаните с тях дейности; 2. 3. заустване на отпадъчни води в повърхностни води за: а) проектиране на обекти, в т. ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания; б) експлоатация на съществуващи обекти, в т. ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания; 2. 4. изземване на наносни отложения от повърхностни водни обекти; 2. 5. реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни обекти; 2. 5. 1. чрез нови съоръжения; 2. 5. 2. чрез съществуващи съоръжения. 2. 6. изкуствено подхранване на подземни води; 2. 6. 1. чрез нови съоръжения; 2. 6. 2. чрез съществуващи съоръжения. 2. 7. отвеждане на замърсители в подземни води в случаите по чл. 118 а, ал. 2; 2. 7. 1. чрез нови съоръжения; 2. 7. 2. чрез съществуващи съоръжения. 2. 8. инжектиране на природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти; 2. 9. поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци в зоните по чл. 119 а, ал. 1, т. 5, обявени за опазване на местообитания и биологични видове.

 • По т. 4 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ : 1. Производство • По т. 4 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ : 1. Производство на химични вещества. 2. Производство на химични смеси. 3. Употреба на химични вещества. 4. Употреба на химични смеси. 5. Съхранение на химични вещества. 6. Съхранение на химични смеси. 7. Пълнене в околната среда на химични вещества. 8. Изпускане в околната среда на химични вещества. 9. Пълнене в околната среда на химични смеси. 10. Изпускане в околната среда на химични смеси.

 По т. 5 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: 1. Производство на продукти По т. 5 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: 1. Производство на продукти за растителна защита. 2. Употреба на продукти за растителна защита. 3. Съхранение на продукти за растителна защита. 4. Пълнене в околната среда на продукти за растителна защита. 5. Изпускане в околната среда на продукти за растителна защита.

 По т. 6 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ 1. Производство на биоциди. По т. 6 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ 1. Производство на биоциди. 2. Употреба на биоциди. 3. Съхранение на биоциди. 4. Пълнене в околната среда на биоциди. 5. Изпускане в околната среда на биоциди.

 По т. 7 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ 1. Извършване на дейности По т. 7 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ 1. Извършване на дейности по превоз на опасни товари по смисъла на Закона за автомобилните превози. 2. Извършване на дейности по превоз на опасни товари по смисъла на Закона за железопътния транспорт. 3. Извършване на дейности по превоз на опасни товари по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 4. Извършване на дейности по превоз на опасни товари по смисъла на Закона за гражданското въздухоплаване.

 По т. 8 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ 1. Извършване на дейности По т. 8 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ 1. Извършване на дейности по работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия. 2. Извършване на дейности по освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда. 3. Пускане на пазара на генетично модифицирани организми или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти. 4. Пренасяне на генетично модифицирани организми. 5. Внос на генетично модифицирани организми. 6. Износ на генетично модифицирани организми. 7. Транзит на генетично модифицирани организми.

1. клас 1 - дейности с незначителен риск, за които е подходящо прилагането на 1. клас 1 - дейности с незначителен риск, за които е подходящо прилагането на първо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда; 2. клас 2 - дейности с ниска степен на риск, за които е подходящо прилагането на второ ниво на защита на човешкото здраве и околната среда; 3. клас 3 - дейности с умерена степен на риск, за които е подходящо прилагането на трето ниво на защита на човешкото здраве и околната среда; 4. клас 4 - дейности с висока степен на риск, за които е подходящо прилагането на четвърто ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

1. клас А - дейности, при които рискът не е завишен в сравнение с 1. клас А - дейности, при които рискът не е завишен в сравнение с генетично немодифицирания организъм и за които е подходящо прилагането на първо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда; 2. клас Б - дейности, при които рискът е завишен в сравнение с генетично немодифицирания организъм и за които в зависимост от конкретния случай е подходящо прилагането на предпазни и защитни мерки, съответстващи на второ ниво или по-високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

 По т. 9 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ 1. Внасяне на отпадъци. По т. 9 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ 1. Внасяне на отпадъци. 2. Изнасяне на отпадъци. 3. Транзит на отпадъци.

 По т. 10 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ 1. Транспортиране на минни По т. 10 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ 1. Транспортиране на минни отпадъци. 2. Депониране на минни отпадъци. 3. Съхраняване на минни отпадъци. 4. Изграждане на съоръжение за минни отпадъци. 5. Експлоатация на съоръжение за минни отпадъци. 6. Закриване на съоръжение за минни отпадъци. 7. Осъществяването на последващ мониторинг. 8. Поддръжка на закритото съоръжение за минни отпадъци. 9. Технически надзор на закритото съоръжение за минни отпадъци.

 По т. 11 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ Експлоатация на места за По т. 11 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ Експлоатация на места за съхранение в съответствие със Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.

Видове отпадъци (по Закона за управление на отпадъците): по Наредба № 2 от 23. Видове отпадъци (по Закона за управление на отпадъците): по Наредба № 2 от 23. 07. 2014 г. за класификация на отпадъците: Код на отпадъка/ наименование на отпадъка • • Битови отпадъци Производствени отпадъци Строителни отпадъци Опасни отпадъци

 1. Видове минни отпадъци (по Закона за подземните богатства): 1. Видове минни отпадъци 1. Видове минни отпадъци (по Закона за подземните богатства): 1. Видове минни отпадъци (въз основа на качествената им характеристика и състав): 1. незамърсени почви, инертни отпадъци, неопасни отпадъци от проучването и отпадъци от добива и преработката на торф; 2. неопасни неинертни отпадъци; 3. опасни отпадъци. 2. Видове минни отпадъци (по произход): 1. отпадъци от: проучването, добива и преработката на подземни богатства, натрупани в резултат на дейности по разрешение за търсене и проучване или за проучване или по концесии за добив; 2. шлаки от металургията, сгурия и пепели от топлоелектрически и термични централи, фосфогипс, пиритни угарки, унос, шламове и други. 3. Класификация на минните отпадъци (по Наредба № 2 от 23. 07. 2014 г. за класификация на отпадъците): Код на отпадъка Наименование на отпадъка 01 по Закона за подземните богатства Отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства 01 01 Отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми 01 03 Отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми 01 04 Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми

Генетично модифицирани организми Видове: 1. Растения. 2. Животни. 3. Микроорганизми. 4. Продукти по смисъла Генетично модифицирани организми Видове: 1. Растения. 2. Животни. 3. Микроорганизми. 4. Продукти по смисъла на Закона за генетично модифицираните организми, състоящи се, съдържащи или произведени от генетично модифицирани организми. 4. 1. Медицински продукти.

Видове опасни химични вещества, които се произвеждат, употребяват, съхраняват, обработват, пълнят или изпускат в Видове опасни химични вещества, които се произвеждат, употребяват, съхраняват, обработват, пълнят или изпускат в околната среда: Класове на опасност и елементи на етикета съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Приложение І, части 2 – 5).

Физични опасности: 1. Оксидиращи течности: 1. Категория 1 1. Категория 2 1. Категория 3 Физични опасности: 1. Оксидиращи течности: 1. Категория 1 1. Категория 2 1. Категория 3 Физични опасности: 1. Оксидиращи твърди вещества: 1. Категория 1 1. Категория 2 1. Категория 3 Физични опасности: 1. Органични пероксиди 1. Тип А 1. Тип B 1. Тип C и D 1. Тип E и F 1. Тип G Физични опасности: 1. Корозивни за метали 1. Категория 1 Опасности за здравето: 1. Остра токсичност: 1. 1. Категория 1 2. Категория 2 2. Категория 3 Опасности за здравето: 1. Корозия/дразнене на кожата: 2. 1. Категория 1 A/1 B/1 C 2. Категория 2 Опасности за здравето: 1. Сериозно увреждане/дразнене на очите 3. 1. Категория 1 2. Категория 2 Опасности за здравето: 1. Респираторна или кожна сенсибилизация

 • В допълнение операторите представят информация: за видове опасни химични вещества, които се • В допълнение операторите представят информация: за видове опасни химични вещества, които се произвеждат, употребяват, съхраняват, обработват, пълнят или изпускат в околната среда: 1. Списък на предупрежденията за опасност на български език съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Приложение ІІІ, част 1): Пр. Предупреждения за опасност, отнасящи се до физични опасности: Код – формулировка напр. Н 200 – нестабилен експлозив Предупреждения за опасности за здравето Код – формулировка напр. Н 300 - Н 200 2. Списък на препоръките за безопасност на български език съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Приложение ІV): Пр. Препоръки за безопасност при предотвратяване Код – формулировка - Условия за използване напр. P 250 - Да не се подлага на стържене/удар/…/триене. - Производителят/ доставчикът да посочи приложима груба обработка. Препоръки за безопасност при реагиране Код – формулировка - Условия за използване Напр. Р 312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

 • В допълнение операторите представят информация: за видове опасни химични вещества, които се • В допълнение операторите представят информация: за видове опасни химични вещества, които се произвеждат, употребяват, съхраняват, обработват, пълнят или изпускат в околната среда: 3. Специални правила за етикетиране и опаковане на определени вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Приложение ІІ, части 1 и 2): Пр. Част 1: Допълнителна информация за опасност Код – формулировка – Приложимост Напр. EUH 006 - Експлозивен при или без контакт с въздуха - За вещества и смеси, които са нестабилни на температурата на околната среда като ацетилен.

 • • • • Видове продукти за растителна защита а) инсектициди - средства • • • • Видове продукти за растителна защита а) инсектициди - средства за борба с вредните видове насекоми; б) акарициди - средства за борба с акарите; в) нематоциди - средства за борба с нематодите; г) лимациди - средства за борба с охлювите; д) родентициди - средства за борба с гризачи; е) атрактанти - средства, които привличат вредните насекоми на определени места; ж) репеленти - средства, които отблъскват вредните насекоми, гризачи, птици и други неприятели по растенията; з) фунгициди - средства за предпазване и борба с причинители на болести по растенията; и) хербициди - средства за борба с плевелите; к) дефолианти - средства, които се използват за обезлистване на растенията; л) десиканти - средства, които се използват за изсушаване на растенията; м) растежни регулатори - средства, които служат за регулиране на физиологичните процеси в растенията

 • Видове (групи и подгрупи) биоциди • • • Група 1 Дезинфектанти и • Видове (групи и подгрупи) биоциди • • • Група 1 Дезинфектанти и общи биоциди Подгрупа 1. Биоциди за лична хигиена на човека. Подгрупа 2. Дезинфектанти и други биоциди, използвани за масова ипрофесионална употреба с цел опазване здравето на населението. Подгрупа 3. Биоциди за ветеринарно-хигиенни цели. Подгрупа 4. Дезинфектанти за повърхности, които са в контакт с храни захора и животни. Подгрупа 5. Дезинфектанти на питейни води. Група 2 Консерванти Подгрупа 6. Консерванти за продукти в затворени съдове. Подгрупа 7. Филм-консерванти. Подгрупа 8. Консерванти на дърво. Подгрупа 9. Консерванти на влакнести материали, кожа, каучук иполимерни материали. Подгрупа 10. Консерванти на строителни материали (с изключение надърво). Подгрупа 11. Консерванти на течности, използвани в системи за охлажданеи обработка на материали. Подгрупа 12. Слимициди. Подгрупа 13. Консерванти на течности, използвани при обработката наметали. Група 3 Биоциди за борба с вредителите Подгрупа 14. Родентициди. Подгрупа 15. Авициди. Подгрупа 16. Молюсцициди. Подгрупа 17. Писцициди. Подгрупа 18. Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с другичленестоноги. Подгрупа 19. Репеленти и атрактанти. Група 4 Други биоциди Подгрупа 20. Биоциди за предпазване на храни за хора и животни отвредни организми. Подгрупа 21. Биоциди за предпазване на водни съоръжения от обрастване смикроорганизми, растения и животни. Подгрупа 22. Течности за препариране и балсамиране. Подгрупа 23. Препарати за борба с други гръбначни животни. • • • • • •

 • • За индустриалните химикали/продукти за растителна защита/биоциди се прави разграничение дали са: • • За индустриалните химикали/продукти за растителна защита/биоциди се прави разграничение дали са: Опасни химични вещества или Опасни химични смеси • • • Опасни химични вещества - за дейности по т. 4, т. 5 и т. 6 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: (отнася се за индустриален химикал, продукт за растителна защита и биоцид) • Наименование - текстово поле • Вид – по класове на опасност и елементи на етикета съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Приложение І, части 2 – 5) – номенклатура, множествен избор • Други - текстово поле • • • Опасни химични смеси - за дейностипо т. 4, т. 5 и т. 6 от Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ: Опасни химични смеси (отнася се за индустриален химикал, продукт за растителна защита и биоцид) • • • Наименование - текстово поле • Вид по Класове на опасност и елементи на етикета съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Приложение І, части 2 – 5) – номенклатура, множествен избор • Други - текстово поле •

 Капацитет на инсталации/съоръжения – наименование: – – – – – вана варел геоложка Капацитет на инсталации/съоръжения – наименование: – – – – – вана варел геоложка формация депониран отпадък дължина капацитет за депониране капацитет на пещта за изпичане консумация на органични разтворители места за подрастващи прасета места за птици места за свине майки обем на ваните за обработка плътност на подреждане покрита повърхност производствен капацитет резервоар топилен капацитет топлинна мощност съоръжение за минни отпадъци други

Капацитет - водоземно съоръжение / ползване на воден обект: Размери на водовземно съоръжение / Капацитет - водоземно съоръжение / ползване на воден обект: Размери на водовземно съоръжение / ползване на воден обект и разрешени водни количества Диаметър/Дълбочина Разрешено водно количество Максимално допустимо експлоатационно понижение други

 Капацитет - мерни единици GCal/y GWh/y kg kg/m³ kg/h Kt l l/s m Капацитет - мерни единици GCal/y GWh/y kg kg/m³ kg/h Kt l l/s m m² m³ m/m m³/h m³/24 h m³/y m²/ y m³/ t MW MW/y Nm 3/h Nm 3/y t t/24 h t/y t/12 h (Гкал/годишно) (Гват/годишно) (кг/м³) (кг/час) (килотон) (литри) (л/сек) (м²) (м³) (м/м) (м³/час) (м³/денонощие) (м³/годишно ) (м 2/годишно) (м³/т) (Мегават/годишно) количесво вещество (газ) консумирано за един час количесво вещество (газ) консумирано за една година (тон) (тон/денонощие) (тон/час) (тон/годишно) (тон/дневно) брой/годишно

 • Към момента, списъкът на операторите, подали информация за вписване в публичния регистър • Към момента, списъкът на операторите, подали информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейности по Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от ЗОПОЕЩ се поддържа в табличен вид (. xls) и е публикуван на интернет страницата на министерството. • Министерството на околната среда и водите (МОСВ) сключи договор № 14 -3214/19. 08. 2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3. 2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG 051 PO 002/14/3. 2 -06 с Министерството на финансите, Управляващ орган на оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) , финансиран по оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. • Проектът „Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети“ е с приоритетно значение в Стратегията за електронно управление в сектор Опазване на околната среда на Република България. • Общата цел на проекта е подобряване на обслужването за гражданите, бизнеса и свързаните администрации от страна на МОСВ, чрез изграждането на електронна система за управление и поддръжка на регистрите на МОСВ. Очакваният резултат на проекта е разработена и внедрена информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по ЗОПОЕЩ и и предоставяне на възможност за онлайн подаване на заявления за вписване в публичния регистър на задължените по закона лица.

Пример: ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ Пример: ДАННИ ЗА ОПЕРАТОРА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

 • Пример: • Пример:

 • Пример: Издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация за извършване на • Пример: Издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация за извършване на дейности по приложение № 1 към ЗОПОЕЩ: номер на акта, дата на издаване, компетентен орган, номер и дата на издаване на акта, с който е изменен или актуализиран. По т. 2 - Разрешително за дейности с отпадъци ---ДО--- от дата на РИОСВ --По т. 3 - Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № ---- от дата на БД----; Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № ------- от дата на БД---; По т. 4 – Не подлежи на разрешителен режим; Определяне на дейността съгласно обхвата на приложение № 1 към ЗОПОЕЩ; 1) Дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в т. ч. опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ съгласно Закона за управление на отпадъците. 2) Дейности по използване на водите и водните обекти, за които се изисква издаване на разрешително по смисъла на Закона за водите. 3) Извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества по смисъла на чл. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати. Посочване дали дейността подлежи на разрешителен, регистрационен или лицензионен режим; Дейността подлежи на разрешителен режим по Оползотворяване на отпадъци, водовземане от повърхностни водоизточници и ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

 • Пример: Определяне на дейността съгласно Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци с • Пример: Определяне на дейността съгласно Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци с код 10 01 05 «Твърди отпадъци от изискванията на издадените лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за реакции на основата на калций, получени при десулфатизация на отпадъчни газове. регистрация в случаите, когато такива се изискват; Капацитет на съоръженията, попадащи в Капацитет на инсталациите за оползотворяване на отпадъци с код 10 01 05, съгласно обхвата на приложение № 1 към ЗОПОЕЩ, ако Разрешително за дейности с отпадъци 13 -ДО-387 -00 от 28. 05. 2012 г. на РИОСВ Стара Загора – е определен в съответните лицензи, до 300 000 т/годишно разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация по чл. 16, ал. 1 и в приложение № 1 към ЗОПОЕЩ;

 • Пример: Видове отпадъци, които се образуват и/или третират; На площадката се образуват • Пример: Видове отпадъци, които се образуват и/или третират; На площадката се образуват следните видове отпадъци в резултат от дейността: ВИД НА ОТПАДЪКА Отпадъци, неупоменати другаде КОД 10 13 99 Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 Пластмасови опаковки Опаковки от дървесни материали 15 01 02 15 01 03 Излезли от употреба гуми Отпадъци от почистване на канализационни системи 16 01 03 20 03 06 Отпадъци от желязо и стомана 19 10 01 Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* Смесени битови отпадъци Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 20 03 01 10* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 13 02 05* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 15. 01. 10* Абсорбенти, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества. 15 02 02* Маслени филтри Оловни акумулаторни батерии 16 01 07* 16 06 01*

 • Видове опасни химични Пример: Дружеството съхранява и използва следните видове опасни вещества, • Видове опасни химични Пример: Дружеството съхранява и използва следните видове опасни вещества, продукти за вещества и смеси: растителна защита или биоциди, които се произвеждат, употребяват, съхраняват, обработват, пълнят или изпускат в околната среда; видове генетично модифицирани организми, с които се извършва работа в контролирани условия или които се освобождават в околната среда или се пускат на пазара. Найменование R/H – фрази за безопасност Категори Максима я на лно опасност годишно количес тво Натриев лурил сулфат Н 302 - Вреден при поглъщане Дразнещ 0, 2 t UFAPORE TR 413 R 38 – Дразни кожата Дразнещ 22 t Shell oils /минерални масла/ Н 226 - Запалими течности и пари Запалими Н 302 – Вреден при поглъщане Н 411 - Токсичен за водните организми с дълготраен ефект течност и пари. Остра токсичнос т. Опасен за околната среда. 0. 5 t

 • ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4 от НАРЕДБА ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО • ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4 от НАРЕДБА ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ Удостоверявам достоверността, точността и пълнотата на предоставената информация по чл. 4 и чл. 5 на НАРЕДБА ЗА ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ на „Х” ЕАД, площадка с. У. Не възразявам срещу предоставянето от страна на РИОСВ или МОСВ на копия от тази информация на трети лица. . . . Управител на „Х” ЕООД Месец Май - 2015 г. /печат/

Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!