Скачать презентацию РАБОТА СЪС ЗУД НАРЕДБА 4 от Скачать презентацию РАБОТА СЪС ЗУД НАРЕДБА 4 от

fbcfc484c1514645e88207d71222d0f4.ppt

  • Количество слайдов: 30

РАБОТА СЪС ЗУД РАБОТА СЪС ЗУД

НАРЕДБА № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната НАРЕДБА № 4 от 16 април 2003 г. за документите за системата на народната просвета В сила от 08. 05. 2003 г. издадена от МОН Обн. ДВ. бр. 41 от 8 май 2003 г. , попр. ДВ. бр. 48 от 23 май 2003 г. , изм. ДВ. бр. 65 от 22 юли 2003 г. , изм. ДВ. бр. 47 от 1 юни 2004 г. , изм. ДВ. бр. 55 от 5 юли 2005 г. , изм. ДВ. бр. 47 от 9 юни 2006 г. , изм. ДВ. бр. 51 от 26 юни 2007 г. , изм. ДВ. бр. 74 от 14 септември 2007 г. , изм. ДВ. бр. 7 от 22 януари 2008 г. , изм. ДВ. бр. 27 от 11 март 2008 г. , изм. ДВ. бр. 52 от 10 юли 2009 г. , изм. ДВ. бр. 42 от 4 юни 2010 г.

ЗУД В УЧИЛИЩЕ Чл. 4 Държавните, общинските и 1. 2. 3. частните училища издават ЗУД В УЧИЛИЩЕ Чл. 4 Държавните, общинските и 1. 2. 3. частните училища издават или водят следните документи: Книга за протоколите от заседанията на педагогическия съвет; Книга за регистриране заповедите на директора; Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора;

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Книга за регистриране на ЗУД В УЧИЛИЩЕ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН; Дневник за входяща кореспонденция; Дневник за изходящата кореспонденция; Книга за регистриране на дарения; Свидетелство за дарение; Летописна книга; Книга за санитарното състояние;

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 11. 12. 13. 14. Дневник за група, подготвителна група/подготвителен клас; Дневник ЗУД В УЧИЛИЩЕ 11. 12. 13. 14. Дневник за група, подготвителна група/подготвителен клас; Дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес; Удостоверение за преместване на дете от подготвителна група/подготвителен клас; Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас;

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 15. 16. 17. 18. Удостоверение за завършен първи клас; Удостоверение за ЗУД В УЧИЛИЩЕ 15. 16. 17. 18. Удостоверение за завършен първи клас; Удостоверение за завършен начален етап на основно образование; Книга за заповедите за храна; (изм. -ДВ, бр. 51 от 2007 г. ) Книга за движението на учениците от социално-педагогическите интернати и от възпитателните училища – интернати;

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 19. 20. 21. 22. 23. 24. Книга за подлежащите на задължително ЗУД В УЧИЛИЩЕ 19. 20. 21. 22. 23. 24. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 годишна възраст; Материална книга за взетите учебни часове; Дневник за І клас; Дневник за ІІ-ІV клас; Дневник за V-ХІІ (ХІІІ) клас; Главна книга І-VІІІ клас;

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 25. 26. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 ЗУД В УЧИЛИЩЕ 25. 26. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г. , в сила от 09. 06. 2006 г. ) Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионално училище и професионален колеж; (изм. и доп. - ДВ , бр. 47 от 2006 г. , в сила от 09. 06. 2006 г. ) Личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионално училище и професионален колеж;

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 27. 28. 29. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от ЗУД В УЧИЛИЩЕ 27. 28. 29. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г. , в сила от 09. 06. 2006 г. ) Личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение по модули в професионална гимназия; (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г. ) Личен картон за проведен курс за професионална квалификация или изпит за придобиване на професионална квалификация; (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г. ) Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до ДЗИ за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 30. 31. 32. 33. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 ЗУД В УЧИЛИЩЕ 30. 31. 32. 33. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г. , изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г. ) Протокол за допускане на учениците до ДЗИ за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит; Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит; (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г. ) Протокол за допускане на учениците до изпити за промяна на оценка;

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 34. 35. 36. 37. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 ЗУД В УЧИЛИЩЕ 34. 35. 36. 37. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г. , изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г. ) Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап; (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г. ) Протокол за оценките от ДЗИ за придобиване на средно образование; (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г. , изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г. ) Протокол за оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация;

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 38. 39. 40. 41. 42. 43. Удостоверение за преместване; Удостоверение за ЗУД В УЧИЛИЩЕ 38. 39. 40. 41. 42. 43. Удостоверение за преместване; Удостоверение за завършен клас; Удостоверение за професионално обучение; Удостоверение за положен изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование; (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г. ) Удостоверение за завършен гимназиален етап; (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г. ) Приложение към удостоверението за завършен

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 44. 45. 46. 47. 48. (изм. - ДВ, бр. 47 от ЗУД В УЧИЛИЩЕ 44. 45. 46. 47. 48. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г. ) Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап; Свидетелство за основно образование; Дубликат на свидетелство за основно образование; (изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г. , в сила от 09. 06. 2006 г. ) Свидетелство за положени изпити по чужд език; Свидетелство за професионална квалификация;

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 49. 50. 51. 52. 53. 54. Приложение към свидетелство за професионална ЗУД В УЧИЛИЩЕ 49. 50. 51. 52. 53. 54. Приложение към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули); Дубликат на свидетелство за професионална квалификация; Свидетелство за правоспособност по заваряване; Диплома за средно образование; Приложение към дипломата за средно образование (за обучение по модули);

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 55. 56. 57. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г. ЗУД В УЧИЛИЩЕ 55. 56. 57. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г. ) Приложение към дипломата за средно образование (за обучение в български училища, съгласно международни спогодби и споразумения и за учениците, завършващи средно образование към Софийската и Пловдивската духовна семинария); Дубликат на диплома; Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация;

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 58. 59. 60. 61. 62. Регистрационна книга за издадените дубликати на ЗУД В УЧИЛИЩЕ 58. 59. 60. 61. 62. Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация; Сведение за организацията и дейността в училището за учебната година (Списъкобразец № 1); Книга за резултатите от изпитите на учениците от самостоятелна или индивидуална форма на обучение; Ученическа лична карта; Ученическа книжка;

ЗУД В УЧИЛИЩЕ 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Ученическа книжка за задочно ЗУД В УЧИЛИЩЕ 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Ученическа книжка за задочно обучение; Колежанска книжка; (нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г. , отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г. ); (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г. ) Регистрационна книга за издадените удостоверения; (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г. ) Справка за успех по години и хорариум учебни часове; (нова - ДВ, бр. 52 от 2009 г. ) Характеристика на ученика за завършена степен на образование.

Дейности по водене и съхранение на ЗУД В началото на ВСЯКА учебна година директорът Дейности по водене и съхранение на ЗУД В началото на ВСЯКА учебна година директорът със Заповед определя длъжностните лица, отговорни за воденето на всеки документ и мястото на съхранение до приключването му и предаването в архива на училището.

Друга документация Основания за разработването й: 1. Правилник за дейността на училището- ЗНП; ППЗНП; Друга документация Основания за разработването й: 1. Правилник за дейността на училището- ЗНП; ППЗНП; - Наредба№ 2 от 1997 г. за организация на детския и ученически отдих; - Наредба № 3 за системата на оценяване; - Наредба № 4 за документите в системата на НП 2. Правилник за вътрешния трудов ред- Чл. 181 от Кодекса на труда;

Друга документация 3. ПЗБУОВТ: - Закон за ЗБУТ; - Инструкция от 5 юли 1996 Друга документация 3. ПЗБУОВТ: - Закон за ЗБУТ; - Инструкция от 5 юли 1996 г. за изисквания за БУВОТ в системата на НП; 4. Етичен кодекс: Конституция на Република България; - Конвенция за правата на детето; Закон за закрила на детето; - ЗНП; ППЗНП; Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; - Закон за защита от дискриминацията; - Правилник на училището

Друга документация 5. Вътрешни правила за РЗ: - Кодекс на труда; - ПМС № Друга документация 5. Вътрешни правила за РЗ: - Кодекс на труда; - ПМС № 67 от 14. 04. 2010 г. ; - Наредба№ 1 от 04. 01. 10 г. за РЗ на персонала в звената от системата на НП 6. Вътрешни правила за ФУК в училището: - Закон за ФУК в публичния сектор; - Закон за обществените поръчки; - Правилник за прилагане на закона за държавния вътрешен ФК;

Друга документация 7. Вътрешни правила за осчетоводяване на счетоводната документация- чл. 44 от Закон Друга документация 7. Вътрешни правила за осчетоводяване на счетоводната документация- чл. 44 от Закон за счетоводството; 8. Вътрешна инструкция по документооборота- Закон за националния архивен фонд; 9. Номенклатура на делата със срокове за съхранение - КТ; Закон за националния архивен фонд; - Закон за счетоводството; - Наредба№ 4/2003 г. На МОН за документите в системата на НП

Друга документация Графици: а/консултации- Правилник на училището; б/дежурство-Правилник на училището в/контролни и класни работи-ППЗНП, Друга документация Графици: а/консултации- Правилник на училището; б/дежурство-Правилник на училището в/контролни и класни работи-ППЗНП, Наредба 3/2003 г. за системата на оценяване Тематичен план на ПС: -ЗНП, ППЗНП, Правилник на училището Седмично разписание: Наредба № 6/1998 г. на МЗ за хигиенно-физиологичните изисквания за изготвяне на седмичното разписание на учениците

Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) 1. Не се актуализира ЕЖЕГОДНО заповедта за Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) 1. Не се актуализира ЕЖЕГОДНО заповедта за длъжностните лица , отговорни за воденето на документите; 2. Регистриране на заседанията на ПС: - нарушена номерация; - не се отразява редовно или извънредно е заседанието, причини за отсъствие на членове, резултати от гласуване по всяка точка от дневния ред, взетите решения със срокове и отговорници; - неподписани от Д протоколи; - вместо “секретар на ПС” се вписва-протоколчик;

Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) - В една и съща книга се Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) - В една и съща книга се водят протоколите на ПС и Общото събрание; 3. Книга за заповеди на директора/чл. 6/и прилежащите класьори: - не се спазва номерацията /поредния № е различен от № на заповедта за годината/; - нормативно необосновани заповеди/за болшинството заповеди като основание се сочи чл. 147 от ППЗНП;

Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) 4. Книга за даренията- Комисията по даренията Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) 4. Книга за даренията- Комисията по даренията и председателят й се назначават за финансова година , т. е м. януари; -Вписаните дарения не съответстват по номера на издадените свидетелства или липсват издадени такива; -Липса на контрол от страна на директора по воденето на документа и издаване на Свидетелства за дарение; -Липса на приемо-предавателни протоколи;

Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) 5. Летописна книга- в много училища от Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) 5. Летописна книга- в много училища от години не се води или воденето е фиктивно; - не се отразяват важни за училището събития , а се вписва какви ПС са проведени и какви решения са взети; - в някои училища 1 учебна година е отразена с 2 -3 изречения; - Слаб контрол от страна на Д по воденето на документа; 6. Книга за подлежащите на задължително обучение – не се вписват издадените удостоверения за преместване; масово се употребява коректор; липсват данни за родители и адреси директорът не контролира воденето на документа; 7. Материална книга

Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) - некоректно изписване на темата за конкретния Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) - некоректно изписване на темата за конкретния час; - проведените и регистрирани модули по ФВС не съответстват на утвърдения график за провеждането им; - употреба на коректор; 8. Дневници на паралелката: -не се внасят № на изпратените до родителите съобщения за брой отсъствия;

Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) - не се вписва № на заповедите Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) - не се вписва № на заповедите и наложените наказания на учениците; - не се отразяват проведените срещи с родители; - в края на годината, не се приключват от кл. р-ли - със”Z” и текст”Дневникът е приключен на. . . . И предаден в архив. Кл. ръководител/подпис/ 8. Характеристика на ученика- издават се само при завършена степен , а не и в края на всяка година/чл. 80 в от Наредба 4/; - не се съхраняват копия от тях; -не са регистрирани в Изх. дневник ;

Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) - - - не всяко училище води Най-често допускани грешки (от проверки на РИО) - - - не всяко училище води Регистрационна книга за издадените характеристики/има такива в книжарниците, но не са задължителни по Наредба № 4/; 9. Списък Образец № 1 - не се издава заповед къде се съхранява хартиения носител до приключване на учебната година; - след съгласувана с началник РИО промяна, директорът не я утвърждава със заповед