Скачать презентацию ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА Скачать презентацию ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

5bdd87b5e48319d9121d3620521fd873.ppt

  • Количество слайдов: 29

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Приоритети и политики в Проекта на бюджет за 2017 г. : 2 … … Приоритети и политики в Проекта на бюджет за 2017 г. : 2 … … Увеличаване на достъпа до бюджетна информация, бюджетна прозрачност и открито управление Представения проектобюджет за 2017 г. е във формат „Бюджет на гражданите“ Бюджетна прозрачност, откритост, прозрачност и достъпност до гражданите Устойчивост и стабилност на общинските финанси Търсене на конкретни резултати, които са в полза на местната общност и местните икономически субекти Насърчаване на инвестициите и заетостта Ориентиране към резултатите при финансиране на дейности и политики Постигане на стабилна и предвидима инвестиционна среда Повишаване на събираемостта на приходите Оптимално усвояване на европейските средства с новия програмен период 2014 -2020 г. , както и ефективност и прозрачност при тяхното разходване – за да може средствата от европейските фондове да се насочат там, където има най-голяма полза и нужда от тях.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ` 2017: … … Като един от стратегическите документи на Община град ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ` 2017: … … Като един от стратегическите документи на Община град Добрич Бюджет` 2017 се подготвя и ще се изпълнява в условия на преход и нова визия за управление и развитие. Като инструмент за изпълнение на приоритетните за общината политики, с проекта на бюджет за 2017 г. се цели, както тяхното реализиране, така и запазване на финансовата стабилност и бюджетна дисциплина. На 09. 12. 2016 г. беше публикуван Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. , в който са разчетени взаимоотношенията на държавата с общините, вкл. тези с Община Добрич. Предлаганият за обсъждане проектобюджет за 2017 г. на Община град Добрич включва: Проект на приходи и разходи за делегирани от държавата дейности – определени на база приетите единни разходни стандарти, разчетените взаимоотношения с централния бюджет и собствени приходи на училищата, прилагащи системата на делегиран бюджет. Проект на собствените приходи и разходи за дейностите местна отговорност и дофинансиране с местни приходи. Собствените приходи са съобразени с приетата с Решение на Общински съвет Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2017 -2019 г. и очаквано изпълнение за 2016 г. Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги. За финансиране на капиталовата програма се разчита както на собствени приходи и на целева субсидия за капиталови разходи, така и на доброто усвояване на средствата по оперативните 3 програми на ЕС.

РАМКА НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ` 2017 Приходи за държавни дейности Разходи за държавни дейности РАМКА НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ` 2017 Приходи за държавни дейности Разходи за държавни дейности 28 677 586 лв. 28 677 586 лв. Проект на Бюджет за 2017 година 46 300 423 лв. Разходи за местни дейности Местни приходи 17 707 891 лв. 16 824 691 лв. Разходи за дофинансиране 883 200 лв. 4

Предложеният проект за бюджет за 2017 г. на Община град Добрич е разработен в Предложеният проект за бюджет за 2017 г. на Община град Добрич е разработен в съответствие с изискванията на: q Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. q Закон за публичните финанси q Приетата Тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 -2019 г. с решение № 6 -1/29. 03. 2016 г. на Об. С. q Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич … … q Решение № 304/26. 04. 2016 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2017 г. , изм. с Решение № 920/02. 11. 2016 г. 5

Взаимоотношения с централния бюджет Параграф ЗДБРБ за 2016 г. ЗДБРБ за 2017 г. Увеличение Взаимоотношения с централния бюджет Параграф ЗДБРБ за 2016 г. ЗДБРБ за 2017 г. Увеличение /намаление к. 4 -к. 3 1 2 3 4 5 А/ Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ § 31 -11 26 577 583 28 329 062 1 751 479 Б/ Трансфери за местни дейности от Централния бюджет, включително § 31 -12 3 253 300 3 261 700 8 400 Наименование на взаимоотношенията с централния бюджет /ЦБ/ 3 222 200 3 227 400 5 200 трансфер за поддържане и снегопочистване на общински пътища 31 100 34 300 3 200 461 300 504 800 43 500 30 292 183 32 095 562 1 803 379 В/ Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи, включително ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ: § 31 -13 … … обща изравнителна субсидия 6

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 20 … … Ø Минимална работна заплата ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 20 … … Ø Минимална работна заплата от 01. 2017 г. – 460 лв. Ø Увеличен размер на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за 2017 г. с 1 %. Ø Няма структурни промени в държавните трансфери за общините. Ø Увеличение на почти всички единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и съответно завишение на трансферите за делегираните от държавата дейности. 7

Местни приходи - Начален план 2016 г. 21 087 625 лв. - Проект за Местни приходи - Начален план 2016 г. 21 087 625 лв. - Проект за 2017 г. 17 707 891 лв. … … Проектът на местните приходи за 2017 г. е изготвен със заложените размери в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. , където е предвидена обща изравнителна субсидия в размер на 3 227 400 лв. (с 5 200 лв. повече от 2016 г. ), целева субсидия за капиталови разходи в размер на 504 800 лв. , (с 43 500 лв. повече от 2016 г. ) и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 34 300 лв. (с 3 200 лв. повече от 2016 г. ). Останалите приходи са разчетени в съответствие с Тригодишната бюджетна прогноза за периода 2017 -2019 г. и очаквано изпълнение за 2016 г. Проектът на данъчните и неданъчните приходи за 2017 г. не предвижда промени в размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства, патентния данък, данъка придобиване на имущество по възмезден начин и местните такси. Разчетени са очакваните приходи от въведения от 01. 2017 г. нов данък върху таксиметров превоз на пътници. 8

Местни данъчни приходи Имуществени и други данъци Проект на бюджет 2017 г. Изменение 150 Местни данъчни приходи Имуществени и други данъци Проект на бюджет 2017 г. Изменение 150 000 230 000 153, 33 % Имуществени данъци в т. ч. : 6 350 000 6 887 000 108, 46 % Данък върху недвижими имоти 1 800 000 1 850 000 102, 78 % Данък върху превозните средства 2 900 000 3 300 000 113, 79 % Данък придобиване на имущество 1 610 000 1 700 000 105, 59 % 35 000 37 000 105, 71 % 500 1 000 200, 00 % 6 495 500 7 118 000 109, 58 % Туристически данък Други данъци Всичко: … … Окончателен годишен (патентен)данък Начален план 2016 г. 9

Местни неданъчни приходи Неданъчни приходи Проект на бюджет 2017 г. Изменение 1 660 000 Местни неданъчни приходи Неданъчни приходи Проект на бюджет 2017 г. Изменение 1 660 000 1 523 000 91, 75 % *приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 350 000 320 000 91, 43 % *приходи от наеми на имущество 750 000 768 000 102, 40 % *приходи от наеми на земя 400 000 280 000 70, 00 % 40 000 35 000 87, 50 % 120 000 100, 00 % 7 917 700 7 864 100 99, 32 % Глоби, санкции, наказ. лихви 570 000 540 000 94, 74 % Други приходи (§ 36, § 37, § 40) 1 230 000 -93 800 250 000 252 000 100, 80 % 11 627 700 10 085 300 86, 74 % *приходи от дивиденти *приходи от лихви по тек. банк. сметки Общински такси Концесии Всичко неданъчни приходи … … Приходи и доходи от собственост, в т. ч. : Начален план 2016 г. 10

Местни приходи от трансфери, временни безлихвени заеми и операции с активи и пасиви Неданъчни Местни приходи от трансфери, временни безлихвени заеми и операции с активи и пасиви Неданъчни приходи Обща изравнителна и целева субсидия от ЦБ за местни дейности Начален план 2016 г. Проект на бюджет 2017 г. Изменение 3 714 600 3 766 500 101, 40 % Трансфери между бюджети 464 200 529 200 114, 00 % Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за СЕС 178 087 90 000 51, 00 % Възстановени суми по временна финансова помощ § 72 -1 420 000 -2 113 146 -187 360 0 -1 799 100 - 1 814 800 2 013 998 0 Местни приходи от трансфери, временни безлихвени заеми и операции с активи и пасиви -750 175 - 3 261 909 Всичко местни приходи 21 087 625 17 707 891 Събрани средства за сметка на др. бюджети, сметки и фондове § 88 Друго финансиране Остатък от предходния период Проектът на бюджет за 2017 г. е разработен без преходен остатък от 2016 г. 149, 00 % 101, 00 % 83, 97 % … … Заеми от банки и други лица в страната 46 837 11

Mестни приходи за 2017 г. по видове 12 Mестни приходи за 2017 г. по видове 12

Разходи за делегирани от държавата дейности за 2017 г. Разходите за делегираните от държавата Разходи за делегирани от държавата дейности за 2017 г. Разходите за делегираните от държавата дейности са планирани съгласно разчетените средства в Закона за държавния бюджет за 2017 г. Функции Функция І "Общи държавни служби" Начален бюджет 2016 г. Проект на бюджет за 2017 г. Изменение 1 741 700 163 400 221 410 246 900 25 490 18 657 048 19 880 981 1 223 933 Функция ІV "Здравеопазване" 1 908 368 1 928 406 20 038 Функция V "Соц. осигуряване, подпомагане и грижи" 3 007 927 3 147 861 139 934 Функция VІІ " Почивно дело, култура, религиозни дейности" 1 204 530 1 383 214 178 684 26 577 583 28 329 062 1 751 479 Функция ІІ"Отбрана и сигурност“ Функция ІІІ"Образование ОБЩО … … 1 578 300 13

Разходи, финансирани с местни приходи за 2017 г. Разходите в бюджет 2017 г. са Разходи, финансирани с местни приходи за 2017 г. Разходите в бюджет 2017 г. са съобразени с приетата от Общински съвет Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности Разходи за местни дейности - Начален план 2016 г. 19 960 808 лв. - Проект на бюджет за 2017 г. 16 824 691 лв. Разходи за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи - Начален план 2016 г. - Проект на бюджет за 2017 г. 1 126 817 лв. 883 200 лв. ОБЩО РАЗХОДИ финансирани с местни приходи 21 087 625 лв. - Проект на бюджет за 2017 г. 17 707 891 лв. … … - Начален план 2016 г. 14

Разпределение на разходите, финансирани с местни приходи, по функции Местни дейности Функция І Разпределение на разходите, финансирани с местни приходи, по функции Местни дейности Функция І "Общи държавни служби" Начален план 2016 г. 855 408 Функция ІІ„Отбрана и сигурност“ Функция ІІІ"Образование“ Дофинансиране Проект на бюджет за 2017 г. 825 469 Начален план Проект на 2016 г. бюджет за 2017 г. 929 957 719 000 70 000 1 330 000 Функция ІV "Здравеопазване" 600 000 510 000 Функция V "Соц. осигуряване, подпомагане и грижи" 737 403 730 000 11 160 053 8 869 300 Функция VІІ " Почивно дело, култура, религиозни дейности" 2 977 312 2 731 000 Функция VІІІ "Икономически дейности и услуги" 1 123 531 1 140 300 Функция ІХ "Разходи некласиф. в други функции" 1 001 038 618 622 19 960 808 16 824 691 Функция VІ "Жил. строителство, БКС и опазване на ок. среда" ОБЩО 37 260 120 000 39 600 44 200 1 126 817 883 200 … … 1 506 063 15

Разпределение на разходите, финансирани с местни приходи за 2017 г. по функции 16 Разпределение на разходите, финансирани с местни приходи за 2017 г. по функции 16

Функция „Общи държавни служби“ – 3 286 169 лв. , в т. ч. държавни Функция „Общи държавни служби“ – 3 286 169 лв. , в т. ч. държавни дейности – 1 741 700 лв. местни дейности – 825 469 лв. дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 719 000 лв. … … За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, съгласно РМС № 304/26. 04. 2016 г. , изм. с РМС 920/02. 11. 2016 г. Държавна отговорност са заплатите, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя на наетите в общинска администрация лица, като недостига на средства се допълва с местни приходи. Предвидени са средства за издръжка в Дейност „Общинска администрация“ в размер на 510 000 лв. , както и средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в дейност „Общински съвет“ в размер на 289 737 лв. 17

ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ – 316 900 ЛВ. , В Т. Ч. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“ – 316 900 ЛВ. , В Т. Ч. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 246 900 ЛВ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 70 000 ЛВ. … … Държавното финансиране осигурява средства за обезпечаване дейността на: - Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и обществените възпитатели; - Общински съвет по наркотични вещества; - Заплати и осигурителни вноски на 10 души денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление; - Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. От 2017 г. местното финансиране предвижда средства за общинска полиция. 18

ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ – 21 562 151 ЛВ. , В Т. Ч. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ – 21 562 151 ЛВ. , В Т. Ч. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 20 232 151 ЛВ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 1 330 000 ЛВ. … … Със ЗБДРБ за 2017 г. е предвидено обезпечаване дейността на общинските училищни заведения в град Добрич, ученическо общежитие и детските градини. Средствата в тази функция са завишени с 6, 56 % спрямо началния план в бюджета за 2016 г. Предвидените собствени приходи на училищата, прилагащи делегирани бюджети са в размер на 351 170 лв. В Дейност „Детски градини“ разходите за заплатите на персонала са държавна отговорност, а общинското финансиране в тази функция е насочено основно за издръжката на децата, посещаващи детските градини на територията на град Добрич в размер на 1 050 000 лв. Дейност „Извънучилищни дейности“–Общински младежки център „Захари Стоянов“. Цялостната дейност се финансира със собствени приходи. Планираните средства са в размер на 280 000 лв. 19

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ – 2 438 406 ЛВ. , В Т. Ч. : ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ – 2 438 406 ЛВ. , В Т. Ч. : ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 1 928 406 ЛВ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 510 000 ЛВ. … … Средствата за заплати и осигурителни вноски, за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в детските ясли, детската млечна кухня и здравните медиатори, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на обучение от общински и държавни училища се осигуряват със стандартите за финансиране на дейностите държавна отговорност. За тези дейности в ЗДБРБ за 2017 г. се предвиждат средства в размер на 1 928 406 лв. , като е отчетено увеличението в стандарта за 2017 г. спрямо 2016 г. в детските ясли с 4, 00 %, в детска млечна кухня 0, 6 % и за здравни медиатори с 6, 6 %. Стандарта за финансиране на здравните кабинети е запазен спрямо размера за 2016 г. Със собствени средства се осигурява издръжката на шестте детски ясли и детска млечна кухня, намиращи се на територията на общината, като за 2017 г. се предвиждат средства в размер на 510 000 лв. 20

… … Функция „Соц. осиг-не, подпомагане и грижи“ - 3 997 861 лв. , … … Функция „Соц. осиг-не, подпомагане и грижи“ - 3 997 861 лв. , в т. ч. : държавни дейности – 3 147 861 лв. местни дейности – 730 000 лв. дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 120 000 лв. Държавното финансиране обхваща възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на: - Дом за стари хора – капацитет 115 места, увеличение на стандарта с 2 %; - Дневен център за деца с увреждания-капацитет 70 места, увеличен стандарт с 2 %; - Два дневни центъра за възрастни хора с увреждания – капацитет общо 70 места, увеличение на стандарта с 2 %; - Център за социална рехабилитация и интеграция – капацитет 45 места, увеличение 2 %; - Два центъра за обществена подкрепа – капацитет общо 55 места, увеличение 2 %; - Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – капацитет 14 места, увеличение на стандарта с 10 %; - Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – капацитет 45 места, увеличение на стандарта с 3 %; - Четири центъра на настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – всеки с капацитет 14 места, увеличение на стандарта с 15 %; - Преходни жилища, капацитет 8 места, увеличение на стандарта с 3 % Изцяло местна отговорност са: Дейност „Домашен социален патронаж“ с 45 бр. щатен персонал и с капацитет на обслужване 400 потребителя. Предвидените средства са в размер на 660 000 лв. Дейност „Клубове на пенсионера“ с бюджет в размер на 70 000 лв. С проекта на бюджет са осигурени средства за поевтиняване на карти за градски транспорт на пенсионери над 70 г. и безплатни карти на хора с увреждания 21 в размер общо на 120 000 лв.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ - 8 869 300 лв. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ - 8 869 300 лв. , в т. ч. : местни дейности 8 869 300 лв. … … Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 600 000 лв. В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са планирани 440 000 лв. за текущ ремонт на уличната мрежа. В дейност „Други дейности по жил. строителство и регионално развитие” е акумулирана голяма част от средствата във функцията в размер на 989 800 лв. , в т. ч. за: • основен ремонт и придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и др. – 504 800 лв. • ОП „Комуналстрой“ - за извършване на строително-монтажни работи по инсталиране и поддържане на светофарни уредби, по полагане на хоризонтална маркировка; по изграждане и поддържане на пътна сигнализация и предпазни съоръжения; текущи, аварийни и основни ремонти на общински имоти – 235 000 лв. В дейност „Озеленяване” са заделени 1 383 000 лв. , осигуряващи част от възложените на ОБП „Устойчиви дейности и проекти” дейности. В дейност „Чистота“ са отразени средствата необходими за ежегодното обезпечаване на всички дейности по чистотата на града в размер на 5 401 500 лв. В дейност „Др. дейности по опазване на околната среда” са планирани 55 000 лв. за дезакаризация на зелени площи, провеждане на мероприятия с екологична насоченост. 22

… … Функция „Почивно дело, култура, рел. дейности“ 4 158 414 лв. в т. … … Функция „Почивно дело, култура, рел. дейности“ 4 158 414 лв. в т. ч. държавни дейности – 1 383 214 лв. местни дейности – 2 731 000 лв. дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 44 200 лв. Държавното финансиране предвижда обезпечаване дейността на Художествената галерия, РБ „Дора Габе“ и Регионалния исторически музей, както и на читалищата в размер на 1383 214 лв. Предвижда се и дофинансиране на културните институти до размера на събраните от тях приходи. В средствата за Дейност „Читалища“ е разчетено увеличението на стандарта с 3, 1 %, като са предвидени и допълнителни средства за завишената с 1 бройка субсидирана численост. Останалите дейности в тази функция осъществяват дейността си с местни приходи. В Дейност „Спортни бази за спорт за всички“ се предвижда финансовото подпомагане на спортните клубове в размер на 650 000 лв. В тази дейност са планирани и средства за издръжка на ОП „Спортни имоти” в размер на 361 500 лв. с 27 бр. щатен персонал. С тях се осигуряват дейностите по поддръжка, ремонт и експлоатация на спортно – материалната база, организиране и провеждане на спортни мероприятия и пр. В Дейност „Оркестри и ансамбли” се предвижда издръжка в размер на 886 000 лв. с 83 бр. щатен персонал, реализиращ културните изяви на ПФА „Добруджа“, Български камерен оркестър и Духов оркестър град Добрич. В Дейност „Други дейности по културата“ са разчетени средства в размер на 269 000 лв. , с които се финансират мероприятията по културния календар на град Добрич. Бюджетът на ОП„Обреден дом“, отчитащ се в дейност „Обредни домове и зали“ е в размер на 360 500 лв. с 24 бр. щатен персонал и предмет на дейност организация и извършване на услуги, свързани с радостните и траурни обреди. 23 Бюджетът на Дейност „Зоопарк“ - ОП„ЦЗПЖ” е в размер на 204 000 лв.

ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“ 1 140 300 ЛВ. , В Т. Ч. МЕСТНИ ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“ 1 140 300 ЛВ. , В Т. Ч. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 1 140 300 ЛВ. … … Разходите в тази функция се финансират от общински приходи, както и от трансфера от ЦБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, който според ЗДБРБ за 2017 г. е в размер на 34 300 лв. В Дейност „Др. дейности по икономиката“ са предвидени средства за: • Безплатен превоз на социално слаби граждани до гробищен парк, субсидия за специализиран превоз на хора с увреждания – 85 000 лв. • Глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения – 100 000 лв. • Разходи за мероприятия по Програма "Синди" и общински програми за младежта, хора от "третата възраст", закрила на децата и други – 10 000 лв. • Проекти на юридическите лица с нестопанска цел за решаване на проблеми на местната общност – 10 000 лв. • Субсидии за нефинансови предприятия (онкокомисия към “ДКЦ-ІІ Добрич” ЕООД)-25 000 лв. • Капиталов трансфер (Дигитализираща система за сектор “ Образна диагностика“ в “ДКЦ-І Добрич” ООД)-20 000 лв. • Средства за Програмата за развитие на туризма – 40 000 лв. • Разходи за данъци и такси – 300 000 лв. • Членски внос за участие в неправителствени организации – 50 000 лв. • Разходи за застраховки – 20 000 лв. • Разходи за обезпечаване на дейността на „Синя зона“ – 163 000 лв. Издръжка на Дейност „Приют за безстопанствени животни” в размер на 90 000 лв. Бюджет на Общинско предприятие „Общински пазари” в размер на 193 000 лв. 24

Функция „Разходи некласифицирани в други функции“ – 618 622 лв. , в т. ч. Функция „Разходи некласифицирани в други функции“ – 618 622 лв. , в т. ч. местни дейности 618 622 лв. … … Планираните бюджетни средства са изцяло общинско финансиране за: • Плащане на лихви по инвестиционния заем за подобряване на инфраструктурата на градската среда Община град Добрич – 215 000 лв. • Плащане на лихви по краткосрочен заем за изплащане на просрочени и текущи задължения – 3 800 лв. ; • Лихви по договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за пакет от сгради – 9 000 лв. • Лихви по кредити от фонд „ФЛАГ” за осигуряване на оборотни средства по проекти, финансирани със средства от Европейски фондове и дългосрочен дълг за съфинансиране по проекти – 92 000 лв. • Лихви по други заеми – 85 054 лв. 25

Проект на Програма за капиталови разходи 2017 г. № ОБЕКТ Годишна задача 1. Площадка Проект на Програма за капиталови разходи 2017 г. № ОБЕКТ Годишна задача 1. Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата (преходен) 2. Компютърна техника 3. Програмни продукти 4. СУ "Петко Рачов Славейков"-осн. ремонт спортна площадка и пропусквателен режим 5. ОУ "Христо Смирненски"-система за видеонаблюдение 6. СУ "Димитър Талев"-компютърна техника 7. СУ "Св. Климент Охрадски"-интерактивни екрани 8. СУ "Св. Кирил и Методий"-компютърна техника 9. Закупуване на специализиран автомобил за Дневни центрове за деца/лица с увреждания 10. Закупуване на автомобил нуждите на Дом за стари хора 11. РБ "Дора Габе" -придобиване на програмни продукти и лицензи 12. ОП "Общински пазари" -система за видеонаблюдение 13. ОП "Спортни имоти" -придобиване на програмни продукти и лицензи Художествена галерия Добрич -придобиване на стопански инвентар, компютърна техника и програмни 14. продукти 15. Битова канализация по ул. "Разлог" и ул. "Вежен" (преходен) 16. Изработване на общ устройствен план на град Добрич (преходен) 17. Разширение на Гробищен парк -закупуване на земя и изграждане на алеи Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт (укрепване) на ДГ № 12 "Щурче" № 18 "Дора 18. Габе" и № 25 "Весела" (преходен) 19. Програма за благоустрояване на обекти-общинска собственост с участие на местното население 20. Закупуване на микрофонна уредба за заседателна зала на Община град Добрич (преходен) 21. Капиталов трансфер за ДКЦ I за закупуване на дигитализираща с-ма за Сектор„Образна диагностика“ Проектиране, доставка, монтаж и пускане на с-ма за компенсация на капацитивната съставяща на 22. реактивната мощност на депо с. Стожер (преходен) 425 328 16 000 9 732 60 000 16 000 26 855 1 700 80 000 25 000 10 740 2 040 800 3 600 204 000 86 630 76 670 70 000 60 000 7 500 20 000 26 32 040

Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, за които има подписани договори за безвъзмездна Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, за които има подписани договори за безвъзмездна помощ и които ще се изпълняват през 2017 г. 1 Развитие на Областен информационен център - Добрич Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ № 10 "Слънчице" и Комплекс за социални услуги в 3 гр. Добрич 4 Младежки Център Добрич - Вашето утре Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт 5 на сграда РДПБЗН (РС ПБЗН) гр. Добрич 2 6 7 8 9 Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич" - ул. "6 -ти септември" Реконструкция и модернизация на ПГВМ "Проф. д-р Георги Павлов" град Добрич" Равен шанс на децата Подкрепи ме 2015 -2018 299 245 65 397 - 2016 -2023 150 161 56 997 - 2015 -2017 415 002 75 732 - 2013 -2017 2 482 812 73 000 - 2016 -2018 600 000 - 2016 -2018 1 446 029 - 2016 -2018 1 297 875 - 2016 -2018 658 200 500 000 329 100 303 255 … … Име на проекта с кратко описание Изпълнение на проекта през 2017 г. Обща Период на Средства по Съфинансиране стойност на изпълнение оперативна със собствени проекта та програма бюджетни за 2017 г средства 27

Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2017 г. Проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, които ще се изпълняват през 2017 г. … … 1. Проект „Развитие на Областен информационен център –Добрич“ – Развитие на създадения Областен информационен център, като целта му е да популяризира европейската кохезионна политика и предоставя информация относно съществуващите възможности за финансиране чрез оперативните програми. 2. Проект „Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР“ – целта е да се повиши капацитета на Общината за изпълнение на ролята й на конкретен бенефициент, на градска власт и на междинно звено за ефикасно и ефективно използване на възможностите за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 -2020 Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, където ще бъдат финансирани проекти за над 28 млн. лв. 3. Проект „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ № 10 „Слънчице“ и комплекс за социални услуги в град Добрич“- В рамките на проекта ще бъде обновена и модернизирана отоплителната инсталация на сградите. 4. Проект „Младежки център Добрич-Вашето утре“ – Основна цел е привличане и интегриране в общността на младежи на възраст 15 -29 г. и такива в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и др. етнически групи, чрез участието им в дейностите на Младежки център Добрич 5. Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сграда на РДПБЗН (РС ПБЗН) град Добрич“ - целта е ремонт на сградата на РДПБЗН. 6. Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за иконом. развитие в Добрич“ – средствата са насочени към подобряване пътната инфраструктура на ул „ 6 -ти септември“ 7. Проект „Реконструкция и модернизация на ПГВМ "Проф. Д-р Г. Павлов" град Добрич" -реконструкция и модернизиране материалната база на ПГВМ "Проф. Д-р Г. Павлов" 8. Проект „Равен шанс на децата“ – предоставяне на услуги за ранно детско развитие в общностен център за деца и семейства за деца от 0 -7 г. и техните семейства в риск 9. Проект „Подкрепи ме“ - Създаване на устойчив модел за осигуряване достъп до дългосрочна здравносоциална грижа на хора с увреждания и възрастни над 65 г. 28

 Проектобюджетът за 2017 г. в този си вид е насочен към гражданите с Проектобюджетът за 2017 г. в този си вид е насочен към гражданите с цел осигуряване на по-доброто му разбиране, публичност и прозрачност на разходите за финансиране на политиките на общината, с което се цели проследяване на ефективността и ефикасността в управлението, и в резултат повишаване на доверието и подкрепата от страна на местната общност. … … Открита телефонна линия за идеи, мнения и предложения на гражданите и бизнес-средите за проекто – бюджет` 2017 600 416 и 600 001 (в. 258) Интернет – страница на Община град Добрич – www. dobrich. bg. Електронен адрес на общината – [email protected]. bg. 29