Скачать презентацию Пътеки за кариерно развитие Europe Aid 120164 D SV BG i Скачать презентацию Пътеки за кариерно развитие Europe Aid 120164 D SV BG i

4a56b9382d77500d6343cdd7bfb9c21e.ppt

  • Количество слайдов: 26

Пътеки за кариерно развитие Europe. Aid/120164/D/SV/BG Пътеки за кариерно развитие Europe. Aid/120164/D/SV/BG

i 2010 – Европейска политика в областта на информационните технологии • i 2010 – i 2010 – Европейска политика в областта на информационните технологии • i 2010 – изграждане на три стратегически приоритета: Създаване на отворен и конкурентен общ пазар за информационно общество и медийни услуги в ЕС • Увеличаване на европейските инвестиции в изследванията в областта на ИКТ с 80% • Популяризиране на всеобхватно европейско информационно общество, което да запълни пропастта между имащите и нямащите достъп до IT

ИКТ и модерната икономика • ИКТ са в основите на модерната икономика • Те ИКТ и модерната икономика • ИКТ са в основите на модерната икономика • Те са единственaта най-важна база за нарастване на производителността • Те водят до нарастване на производителността в Европа с 40% • Направление Информационни технологии е основен източник на нововъведения, които засилват конкурентноспособността

ИКТ и модерната икономика • Представляват около 20% от разходите в Европейския фонд за ИКТ и модерната икономика • Представляват около 20% от разходите в Европейския фонд за изследване и развитие • Почти всички други източници на технологични нововъведения зависят от информационните технологии • Направление Информационни технологии постепенно увеличава значението си; през 1990 -те години те удвояват приноса си към икономиката на ЕС, увеличавайки БВП от 4% на 8%.

Как проникват ИКТ • • ИКТ са направление, само по себе си ИКТ вече Как проникват ИКТ • • ИКТ са направление, само по себе си ИКТ вече не са просто направление ИКТ са компонент на всички останали сектори Модулите по Информационни технологии са от съществено значение за цялото ПОО ü ü ü ü Туризъм и услуги Химически продукти и технологии Селско стопанство Текстил Логистика Рододобив Хранително-вкусова промишленост Финансови услуги • ИКТ повишават възможностите за заетост като подпомагат професионалното развитие чрез лесно предаваеми умения

Уникалност на ИКТ • Придварителните академичните успехи не са приоритет • Способностите са по-важни Уникалност на ИКТ • Придварителните академичните успехи не са приоритет • Способностите са по-важни от академичните умения • Фокусират се изцяло върху най-новия обем умения • Положителни и отрицателни характеристики • Кариерното развитие зависи от продължаващото обучение • ИКТ са ефективно средство за интегрирането на най-маргинализираните • Личностните умения подпомагат възможността за наемане на работа

Ирландска квалификационна рамка Ирландска квалификационна рамка

ИКТ и ПОО в Ирландия • (FETAC) Ниво 3 – – Минимален брой модули ИКТ и ПОО в Ирландия • (FETAC) Ниво 3 – – Минимален брой модули Въведение Базира се на теория Модули, не изискващи професионална компетентност – Фокус върху основните компютърни програми-– Word, Excel, Power. Point, т. н. FETAC Ниво 3 за ИКТ Комуникации Компютърна грамотност

ИКТ и ПОО в Ирландия • FETAC Ниво 4 – Възможности за първи избор ИКТ и ПОО в Ирландия • FETAC Ниво 4 – Възможности за първи избор на студентите – Предпочитани избираеми модули във всички сфери на обучение • • Туризъм Селско стопанство Логистика Бизнес – Включва и сертификат за квалификация, издаден от работодател/доставчик FETAC Ниво 4 за ИКТ Комуникации Компютърни приложения Въвеждане на данни Графичен дизайн Компютърни умения

ИКТ и ПОО в Ирландия FETAC Ниво 5 за ИКТ Комуникации Бизнес администрация Изучаване ИКТ и ПОО в Ирландия FETAC Ниво 5 за ИКТ Комуникации Бизнес администрация Изучаване на Е-бизнес Дигитална електроника Електронни таблици Текстообработка Компютърно програмиране Графичен дизайн Математика за компютри Компютърна архитектура CAD системи Мултимедийни продукти Електронно счетоводство Desktop Publishing Създаване на софтуер Създаване на Интернет страници Компютърно илюстриране Мултимедийно разгръщане на проект Информационни и комуникационни системи Интернет

ИКТ и ПОО в Ирландия FETAC Ниво 5 – Широк обхват на избираеми модули ИКТ и ПОО в Ирландия FETAC Ниво 5 – Широк обхват на избираеми модули • Възможност да се следва точно профилирана пътека • Възможност да се следва по-широко профилирана пътека – Включва и сертификат за квалификация, издаден от работодател/доставчик – Предпочитани избираеми модули във всички сфери на образованието

Сертификат за квалификация, издаден от работодател/доставчик о ат за нив к Сертифи нали напред Сертификат за квалификация, издаден от работодател/доставчик о ат за нив к Сертифи нали напред C FETA/5 Ниво 4 FETAC фикат за Серти о едно нив ср Ниво 3/4 FETAC Ниво 2/3 за тификат Сер о ално нив нач

Специални характеристики • Всеобщо признат • Фокусиран върху заетостта • Основан на най-новите пазарни Специални характеристики • Всеобщо признат • Фокусиран върху заетостта • Основан на най-новите пазарни изисквания • Улеснява мобилността • Дава ясни перспективи за развитие • Изисква се постоянно осъвременяване

Сертификат за квалификация, издаден от работодател/доставчик • Минимални изисквания за входно ниво • Дава Сертификат за квалификация, издаден от работодател/доставчик • Минимални изисквания за входно ниво • Дава ясни възможности за развитие • Ясни изисквания на изхода Сертификат за входно ниво Е-гражданин Компетентност базирана на компютърни умения IC 3 CERTIPORT Основни знания по Интернет и компютри ECDL Европейско Компютърно разрешително за шофиране

Сертификат за квалификация, издаден от работодател/доставчик • Професионално развитие от входно ниво • Има Сертификат за квалификация, издаден от работодател/доставчик • Професионално развитие от входно ниво • Има търсене в промишлеността • Ясно изходно ниво Сертификат за средно ниво Comptia inet+ Основна работа в мрежа Основна поддръжка Comptia A+ на хардуер CIW Сертифициран Интернет Уебмастър MOS ADOBE EUCIP Специалист Microsoft Office Сертификат за професионалисти по информатика

Сертификат за квалификация, издаден от работодател/доставчик • • Има ясни условия за допускане Тясно Сертификат за квалификация, издаден от работодател/доставчик • • Има ясни условия за допускане Тясно свързан с нуждите на пазара на труда Има ясни изисквания за завършване Признат от институциите на трето ниво Сертификати за напреднали MCP CCNA ORACLE CNE SAP GIAC

Типична пътека за кариерно развитие • Сертификат за квалификация, издаден от работодател/доставчик – Certiport Типична пътека за кариерно развитие • Сертификат за квалификация, издаден от работодател/доставчик – Certiport IC 3 на входно ниво – Comptia i. Net+ на средно ниво – Cisco CCNA на ниво напреднали Администратор мрежа CCNA Comptia i. Net+ IC 3

Типична пътека за кариерно развитие • ПОО - FETAC – Компютърна грамотност и комуникации Типична пътека за кариерно развитие • ПОО - FETAC – Компютърна грамотност и комуникации на ниво 3 – Компютърни приложения, информационни технологии и комуникации на ниво 4 – Компютърна архитектура и системи, компютърно програмиране, информационни и комуникационни системи, създаване и развитие на софтуерни програми и текстообработка на ниво 5 Сертификат за информационни технологии FETAC Ниво 5 FETAC Ниво 4 FETAC Ниво 3

Сравнителен анализ • Силни страни на сертификата за квалификация, издаден от работодател/доставчик – – Сравнителен анализ • Силни страни на сертификата за квалификация, издаден от работодател/доставчик – – Всеобщо признат Непосредствена заетост – Добра база за по-нататъшно образование и обучение Индивидуални продаваеми умения Отзивчив към пазарните промени Дава ясни перспективи за развитие – – – • Слаби страни на сертификата за търговия и продажби – – Скъп Дава приоритет на ICT уменията Не развива личностните умения Няма осъзнат план за социално включване • Силни страни на сертификата за ПОО – Национално признат – Фокусиран върху работата и житейските умения – Непосредствена заетост – Добра база за по-нататъшно образование и обучение – Изгражда комплекс от продаваеми умения – Модулният подход улеснява социалното включване – Не е скъп – Дава ясни перспективи за развитие Слаби страни на сертификата за ПОО – Бавно отговаря на пазарните нужди – Прекалено бюрократичен

Наблюдения, които да се вземат под внимание • ICT секторът установи глобални закони за Наблюдения, които да се вземат под внимание • ICT секторът установи глобални закони за заслуги и способности CCNA MOS ORACLE GIAC ECDL Comptia Novell MCP • Чрез интегрирането на сертификата за квалификация, издаден от работодател/доставчик в ПОО, квалификациите на ПОО имат икономическа и образователна стойност • ПОО има възвръщаемост в социален и образователен план, както и в заетостта • Мощният процес на социално включване се задейства, когато към социалния аспект на ПОО се прибави това, което сертификатът за квалификация, издаден от работодател/доставчик предлага.

ПОО в България и ИКТ • Нужда от стандарти на всички нива • Нужда ПОО в България и ИКТ • Нужда от стандарти на всички нива • Нужда от постоянно осъвременяване на стандартите – Съвети за браншови умения (Sector Skills Councils) в Шотландия като модел за обсъждане • • Независими организации Изведен е от индустрията Лицензиран от държавата Адресира специфичните нужди на заетост в конкретния бранш • Понастоящем 24 Съвети за браншови умения (SSCs) са лицензирани

Модел на ПОО и ИКТ в България Ниво 1 Запознаване с компютъра Увод в Модел на ПОО и ИКТ в България Ниво 1 Запознаване с компютъра Увод в компютърния софтуер Операционни системи Поддръжка на хардуер Компютърно програмиране Ниво 4 Увод в компютърния хардуер Уеб-дизайн и поддръжка Разработване на софтуер Дизайн на мрежа и администриране Увод в Интернет Ниво 2 Ниво 3 Дизайн на системи и администриране Разработване на уеб-страница Дизайн на база данни и администриране

Ниво 1 за ИКТ • На ниво 1: – Запознаване с компютъра – Основен Ниво 1 за ИКТ • На ниво 1: – Запознаване с компютъра – Основен увод в компютърните системи • Интернет • e-mail, т. н. – Сертификат за е-гражданин – Идеалният задължителен модул за всички курсове

Ниво 2 за ИКТ • На ниво 2: – Компютърна теория • Увод в Ниво 2 за ИКТ • На ниво 2: – Компютърна теория • Увод в компютърния софтуер – Word, Excel, Power. Point, Access, etc • Увод в компютърния хардуер – Хардуерни компоненти – Периферни устройства • Увод в Интернет – Изследвания, базирани на Интернет – ECDL, IC 3, Comptia A+, Comptia i. Net+ – Идеалният избираем модул за всички курсове

Ниво 3 ИКТ • На ниво 3: – Компютърни приложения • Операционни системи – Ниво 3 ИКТ • На ниво 3: – Компютърни приложения • Операционни системи – Microsoft, Lotus, Apple • Поддръжка на хардуер – Помощ при проблем “Troubleshooting” • Уеб-дизайн и поддръжка – MOS, CIW, ADOBE, EUCIP – Избираеми модули за професионално развитие, прилагайки ИКТ

Ниво 4 за ИКТ • На ниво 4 – Компютърно програмиране • • • Ниво 4 за ИКТ • На ниво 4 – Компютърно програмиране • • • Разработване на софтуер Дизайн на системи и администриране Дизайн на мрежи и администриране Разработване на уеб-страница Дизайн на база данни и администриране – MCP, SAP, ORACLE, GIAC, etc. – Избираеми модули за професионално развитие, прилагайки ИКТ