Скачать презентацию Пружање унапређених услуга на локалном нивоу Delivery of Скачать презентацию Пружање унапређених услуга на локалном нивоу Delivery of

330458b800b9641878c7ec2566dbbe17.ppt

  • Количество слайдов: 18

Пружање унапређених услуга на локалном нивоу Delivery of improved local services - DILS Компонента Пружање унапређених услуга на локалном нивоу Delivery of improved local services - DILS Компонента КВАЛИТЕТ Др Драгана Атанасијевић Координатор за квалитет, DILS пројекат

Здравствене установе укључене у пројекат КОМПОНЕНТЕ ПРОЈЕКТА http: //www. dils. gov. rs Здравствене установе укључене у пројекат КОМПОНЕНТЕ ПРОЈЕКТА http: //www. dils. gov. rs

Подршка унапређењу квалитета здравствене заштите кроз пројекат НАЦИОНАЛНИ НИВО ЛОКАЛНИ НИВО Подршка стратешком опредељењу Подршка унапређењу квалитета здравствене заштите кроз пројекат НАЦИОНАЛНИ НИВО ЛОКАЛНИ НИВО Подршка стратешком опредељењу Додела средстава за стално Министарства здравља за стално унапређење квалитета и унапређење квалитета акредитацију; Рад стручних тела- Комисије за Израда клиничких путева као унапређење квалитета и процедура за пружање безбедности пацијената, Комисије мултидисциплинарне за израду и имплементацију водича здравствене заштите засноване добре клиничке праксе и других на доказима; Развој и примена aкционог плана Додела финансијских средстава за Стратегије за квалитет и безбедност извођење мањих грађевинских пацијената; радова, набавке опреме и слично. Израда водича добре клиничке праксе

Дистрибуција свих досадашњих грантова Софтверски грантови Подршка за акредитацију 1, 2 милиона Еура 400 Дистрибуција свих досадашњих грантова Софтверски грантови Подршка за акредитацију 1, 2 милиона Еура 400 хиљада Еура Подршка вулнерабилним групама 450 хиљада Еура Напомена: Сви грантови су били наменски и нису могли да се троше у било које друге сврхе. Преостала средства на специјалном рачуну се придружују фонду намењеном за доделу инвестиционих грантова

Приказ неутрошених средстава из до сада дистрибуираних грантова Вишак уплаћених средства може бити утрошен Приказ неутрошених средстава из до сада дистрибуираних грантова Вишак уплаћених средства може бити утрошен на име аванса за извођење мањих грађевинских радова, набавке опреме или едукацију, која ће накнадно бити додељена, а искључиво уз претходно прибављену сагласност Министарства здравља

Финансијска средства за инвестициона улагања Предвиђено је да сваки дом здравља добије по 1. Финансијска средства за инвестициона улагања Предвиђено је да сваки дом здравља добије по 1. 277. 000, 00 РСД. Укупна вредност грантова за свих 43 дома здравља износи 55 милиона динара што је око 482. 000 Еура. • • Средства пројекта користе се искључиво за планирану уговорну обавезу и за друге сврхе се не могу користити; Сва документа која су везана за грантове морају се чувати одвојено од остале документације Дома здравља, јер у свако доба може доћи ревизор или представници Светске банке у контролу;

Циљ доделе финансијских средстава за инвестициона улагања Да се домовима здравља омогући да у Циљ доделе финансијских средстава за инвестициона улагања Да се домовима здравља омогући да у прелазном периоду ка успостављању децентрализованог система, оснаже сопствене капацитете, набаве неопходну опрему и прилагоде инфраструктуру, како би на што бољи начин одговорили специфичним потребама својих корисника и били оспособљени да у будућности пружају боље циљане, делотворније и квалитетније услуге уз виши ниво економске оправданости утрошених средстава.

Март – мај 2011. године – 14 радионица са преко 500 учесника из свих Март – мај 2011. године – 14 радионица са преко 500 учесника из свих здравствених установа из Плана мреже Увођење Интегрисаног плана сталног унапређења квалитета здравствене заштите Показатељи квалитета, Надзор – спољашњи/унутрашњи Задовољство корисника/запослених АЗУС

Радионица - Инвестициони грантови само за домове здравља из ДИЛС пројекта – 19 -20. Радионица - Инвестициони грантови само за домове здравља из ДИЛС пројекта – 19 -20. јун 2012. године Обрасци : Апликациона форма за предлог пројекта Буџет и финансијски извештаји Наративни буџет Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене установе План управљања заштитом животне средине током изградње Подаци о координатору пројекта

Корелација ИПУК – Предлог пројекта Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Корелација ИПУК – Предлог пројекта Табела 5. Препоруке Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Ниво Р. б Предмет унапређења приори р. тета 1. Набавка опреме и уређење радног простора 1 Мере и активности Захтеви Здравственом центру за набавку одређене опреме Рок Одговорна особа Очекивани резултат Директор, Замена опреме 1 год. Управни побољшање одбор услова рада, веће задовољство пацијената и запослених. Циљеви пројекта Набавка недостајуће медицинске опреме предвиђене по Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности -Комисије спољних оцењивача АЗУС

Усаглашеност пројекта са Интегрисаним планом унапређења квалитета 1. Основни подаци о пројекту 1. 1 Усаглашеност пројекта са Интегрисаним планом унапређења квалитета 1. Основни подаци о пројекту 1. 1 Назив пројекта Циљеви пројекта Унапређење нивоа квалитета пружања здравствених услуга кроз успостављање Едукационог центра. Основне активности пројекта Унапређење просторних капацитета и техничких услова за рад 1 особља Грађевинска адаптација простора Опремање простора Резултати - Успостављен Едукациони центар

Усаглашеност пројекта са Интегрисаним планом унапређења квалитета 1. Основни подаци о пројекту Назив пројекта Усаглашеност пројекта са Интегрисаним планом унапређења квалитета 1. Основни подаци о пројекту Назив пројекта Санација крова здравља Основне активности пројекта Заштита објекта од Скидање постојећег атмосферских утицаја црепа и дотрајале летве, одвоз и Повећање складиштење на задовољства предвиђена места корисника услуга Повећање Набавка и уградња задовољства ОСБ плоча, кондора, запослених кровне летве и црепа Повећање енергетске ефикасности објекта Циљеви пројекта стационара Дома Резултати Заштићен објекат од неповољних атмосферских утицаја Задовољство корисника услуга Задовољство запослених Повећана енергетска ефикасност објекта

Грађевински радови – 18 захтева Израда тротоара и надстрешница око ДЗ Санирање зида и Грађевински радови – 18 захтева Израда тротоара и надстрешница око ДЗ Санирање зида и стаза око здравств. објекта Уградња ПВЦ врата и замена санитарија (ВЦ шоља, лавабоа, водокотлића, славина. . . ) Санација крова и реновирање ординације на педијатрији Реконструкција и адаптација простора у циљу увезивања три лекарске ординације и три пријемно тријажне просторије за тимски рад. +Адаптација постојећег шалтера у ординацију и пријемно тријажну просторију за тимску сестру. +Адаптација унутрашњости ординације и просторије за тимску сестру, Отварање врата између те две просторије

Опрема - 10 Дефибрилатор преносни са вишепараметарским мониторингом и пратећом опремом Дефибрилатор са монитором Опрема - 10 Дефибрилатор преносни са вишепараметарским мониторингом и пратећом опремом Дефибрилатор са монитором и батеријом Нове коморе за развијање РТГ снимака Набавка машине за прање веша Клима уређаји у просторијама којима се налазе апарати који не раде на високим температурама. Аутоклав Биохемијски аналајзер Дигиталне телефонске централе

Возила – 6 захтева • Набавка возила за поливалентну патронажу • Набавка аутомобила за Возила – 6 захтева • Набавка возила за поливалентну патронажу • Набавка аутомобила за кућно лечење и палијативно збрињавање • Набавка комби возила за транспорт пацијената на хемодијализу

Комбиновани захтеви (возило и опрема или грађевински радови и опрема) – 9 Адаптација простора Комбиновани захтеви (возило и опрема или грађевински радови и опрема) – 9 Адаптација простора намењеног раду Центра за скрининг програме Сто за гинекологију Медицински (тренинг) модел за палпацију дојке са више врста патолошких промена Радни столице Адаптација степеништа Измештање шалтера и картотеке и реновирање Набавка ЦТГ апарата за труднице Апарат за лабораторију коагулометар

План Управљања Заштитом Животне Средине Током Изградње • Обавештења и безбедност радника • Време План Управљања Заштитом Животне Средине Током Изградње • Обавештења и безбедност радника • Време почетка и завршетка радова • Ниво буке и квалитет ваздуха (стварање прашине) • Одлагање грађевинског отпада • Постављена инфо-табла на месту извођења радова, праћење да ли радници користе предвиђену заштитну опрему. . .

Контакти Телефони 011/3606 -410 060/0100 -832 Електронска пошта dratanas@yahoo. com ДИЛС пројекат Дом здравља Контакти Телефони 011/3606 -410 060/0100 -832 Електронска пошта dratanas@yahoo. com ДИЛС пројекат Дом здравља “Савски венац” , Пастерова 1