Скачать презентацию Proszeminárium A konzultáció négy része A tantárgy Скачать презентацию Proszeminárium A konzultáció négy része A tantárgy

c4c0a7df488cd1116f028d1b9525d1a3.ppt

  • Количество слайдов: 103

Proszeminárium Proszeminárium

A konzultáció négy része A tantárgy és a követelmények bemutatása n Írásbeli dolgozat előkészítése A konzultáció négy része A tantárgy és a követelmények bemutatása n Írásbeli dolgozat előkészítése n A dolgozat megírása n Konzultáció (kérdések, stb. ) n

A tantárgy A tantárgy

A tantárgy célja Bevezessen a kutatásmódszertan alapjaiba n Megtanítsa írásbeli dolgozat elkészítését n A tantárgy célja Bevezessen a kutatásmódszertan alapjaiba n Megtanítsa írásbeli dolgozat elkészítését n

Ez miért fontos? n n n Tanulmányaik során több dolgozatot kell írniuk Munkájuk során Ez miért fontos? n n n Tanulmányaik során több dolgozatot kell írniuk Munkájuk során többféle írásbeli munkát kell elkészíteniük (jelentés, piackutatás, marketing terv, stb. ) Dolgozatot nem olyan egyszerű írni, mint gondolják Vannak szigorú szabályok – ezeket meg kell tanulni és be kell gyakorolni Vannak módszertani fogások Ha nem veszik komolyan: később sok nehézségük lesz

Kimeneti kompetenciák A tárgy követelményeinek teljesítése esetén Ön képes lesz: n megfogalmazni a szabályoknak Kimeneti kompetenciák A tárgy követelményeinek teljesítése esetén Ön képes lesz: n megfogalmazni a szabályoknak megfelelően a dolgozat célkitűzéseit, témáját, hipotéziseit n elkészíteni egy dolgozat vázlatát n elkészíteni egy dolgozat ütemtervét n a dolgozat megírásához szükséges forrásokat gyűjteni, kiválasztani és feldolgozni n dolgozatot elkészíteni, a dolgozatírás formai és tartalmi szabályainak megfelelően n alkalmazni a hivatkozási technikákat, az etikus forráskezelést n önálló könyvtárhasználatra

Követelmények n n n Elkészíteni és beadni a dolgozat munkacímét, célját, vázlatát, a tervezett Követelmények n n n Elkészíteni és beadni a dolgozat munkacímét, célját, vázlatát, a tervezett irodalom jegyzékét, az elkészítés ütemtervét (röviden: a dolgozat vázlatát) Elkészíteni egy hatoldalas dolgozatot Ennek alapján gyakorlati jegyet kapnak A félévvégi aláírás feltételei a beadandó feladatok sikeres teljesítése Gyakorlati jegy: n n Vázlat, stb. : 40% Dolgozat: 60%

Miben tudjuk segíteni az Önök tanulását? A kötelező irodalommal (Fülöp Tamás…) n Módszertani irodalom Miben tudjuk segíteni az Önök tanulását? A kötelező irodalommal (Fülöp Tamás…) n Módszertani irodalom ajánlásával („Ajánlott irodalom”) jegyzéke n A beküldött vázlatot, stb. a dolgozat megírása előtt véleményezzük, tanácsokat adunk írásban n A dolgozatot véleményezzük írásban n Jelen konzultációval… n

Írásbeli dolgozat készítése Írásbeli dolgozat készítése

A dolgozat elkészítésének munkafázisai n „Tájékozódás” n Téma meghatározása n Munkacím és cél meghatározása A dolgozat elkészítésének munkafázisai n „Tájékozódás” n Téma meghatározása n Munkacím és cél meghatározása n Irodalom gyűjtése, téma megismerése n Vázlat elkészítése n Ütemterv elkészítése n Irodalom feldolgozása

Dolgozat ill. egyes részeinek megírása n Konzultáció n Táblázatok, ábrák, stb. megszerkesztése n Bevezetés, Dolgozat ill. egyes részeinek megírása n Konzultáció n Táblázatok, ábrák, stb. megszerkesztése n Bevezetés, befejezés megírása, végső cím meghatározása, n Dolgozat szövegének véglegesítése n Formai véglegesítés (táblázatok, irodalomjegyzék) n Nyomtatás (köttetés) n Beadás n

Milyen a jó dolgozat? Milyen a jó dolgozat?

Milyen a rossz dolgozat? Milyen a rossz dolgozat?

A dolgozat előkészítése Téma, munkacím, vázlat, tervezett irodalom jegyzéke, ütemterv A dolgozat előkészítése Téma, munkacím, vázlat, tervezett irodalom jegyzéke, ütemterv

Miről lesz szó? A dolgozatot kellőképpen elő kell készíteni! Miről lesz szó? A dolgozatot kellőképpen elő kell készíteni!

Feladatuk lesz: n Téma választása n Munkacím adása n n A dolgozat céljának meghatározása Feladatuk lesz: n Téma választása n Munkacím adása n n A dolgozat céljának meghatározása (egy mondat!) Vázlat elkészítése (egy oldal) Tervezett források jegyzékének összeállítása Ütemterv elkészítése

Téma Mindig olyan témát válasszon, ami érdekli Önt n A téma legyen aktuális n Téma Mindig olyan témát válasszon, ami érdekli Önt n A téma legyen aktuális n A dolgozat legyen hasznosítható n Hozzáférhető-e elegendő mennyiségű és minőségű forrás? n Milyen dolgozatot kell írnia? Mi a dolgozat célja? n Összefoglalás? n Bemutatás, leírás? n Jelentés? n Elemzés? n

Van, amikor nagy szabadságfokot élvez a téma megválasztásában, de van, amikor nem Valamilyen szabadságfokkal Van, amikor nagy szabadságfokot élvez a téma megválasztásában, de van, amikor nem Valamilyen szabadságfokkal azonban szinte mindig rendelkezik, így a jó témaválasztás kiemelten fontos

Önökkel szemben elvárás, hogy minél önállóbb dolgozatot írjanak Ahogy előrehaladnak a tanulmányaikban, annál inkább Önökkel szemben elvárás, hogy minél önállóbb dolgozatot írjanak Ahogy előrehaladnak a tanulmányaikban, annál inkább elvárás az önálló, elemző, problémamegoldó dolgozat készítése

A választható főbb témaköröket és a témát gondozó oktatók nevét a honlapon találja meg. A választható főbb témaköröket és a témát gondozó oktatók nevét a honlapon találja meg.

Munkacím n n A dolgozat végső címe a dolgozat elkészülte után születik meg A Munkacím n n A dolgozat végső címe a dolgozat elkészülte után születik meg A munkacím szerepe: n n n „Legyen neve a gyermeknek” A tartalom megjelölése Példa munkacímre: „A genetikailag módosított szervezetek szerepe a föld élelemellátásában” Egy lehetséges végső cím: „Szörnyeteg vagy fejőstehén? ” Esetleg alcímként hozzáadható a munkacím: A genetikailag módosított szervezetek szerepe a föld élelemellátásában

A dolgozat célja n n n El kell döntenie a dolgozat célját Szélesebb értelemben A dolgozat célja n n n El kell döntenie a dolgozat célját Szélesebb értelemben ezt külső tényező is meghatározhatja: pl. elemzést kell írnia Határozza meg, a témán belül mi a célja Ez támaszként szolgál a dolgozat megírása során A célmeghatározás szigorúan csak egy mondat legyen! Példa: „A dolgozat célja a genetikailag módosított szervezetek egészségügyi kockázatának elemzése”

Vázlat Cél a dolgozat megtervezése n Szerkezet n Tartalom n A vázlatnak tartalmaznia kell Vázlat Cél a dolgozat megtervezése n Szerkezet n Tartalom n A vázlatnak tartalmaznia kell az egyes egységek (fejezetek, alpontok) terjedelmét is n Segít a konzulensnek is megérteni, hogy Ön mit tervez n Legyen szigorúan egy oldal! n Rövidebb vázlat nem kellőképpen kidolgozott, így a dolgozatát valójában nem tervezte meg n

A vázlat megírása előtt meg kell ismernie a témát, tehát irodalmat kell kutatnia, olvasnia A vázlat megírása előtt meg kell ismernie a témát, tehát irodalmat kell kutatnia, olvasnia kell n A vázlat pontokba szedett legyen (nem összefüggő szöveg!) n Önök rövid dolgozatot írnak: a munkacím, a cél és a vázlat együtt legyen egy oldal n

Példa Cím: A WTO szerepe a globalizáció terjedésében Cél: A dolgozat célja rámutatni a Példa Cím: A WTO szerepe a globalizáció terjedésében Cél: A dolgozat célja rámutatni a WTO globalizációban betöltött szerepére és a jelenleg folyó tárgyalások lehetséges eredményeinek értékelése a globalizálódás szemszögéből

Bevezetés (egy bekezdés) - A téma aktualitása - A dolgozat céljának és szerkezetének rövid Bevezetés (egy bekezdés) - A téma aktualitása - A dolgozat céljának és szerkezetének rövid bemutatása 1. Előzmények (1 oldal) - A GATT liberalizációs tevékenysége és annak eredményei - A globalizáció jelentése, elemei, folyamata - A kereskedelmi liberalizáció kapcsolata a globalizációhoz - A WTO jellege, hatásköre

2. A WTO Doha fordulója (2 oldal) - A fordulót megelőző tevékenység és eredmények 2. A WTO Doha fordulója (2 oldal) - A fordulót megelőző tevékenység és eredmények - A forduló fő célkitűzései (Dohai Nyilatkozat) - A forduló fő sajátosságai (fejlődési forduló – „Development Round”) - A globalizáció szempontjából jelentős témák: - Kereskedelmi liberalizáció - Szolgáltatáskereskedelem - Beruházások (FDI) - Elektronikus kereskedelem - Versenypolitika - Kereskedelem, adósság, pénzügyek

3. Lehetséges eredmények és azok hatásai (2 oldal) - Lehetséges forgatókönyvek: - A siker 3. Lehetséges eredmények és azok hatásai (2 oldal) - Lehetséges forgatókönyvek: - A siker forgatókönyve (jelentős liberalizáció) és következményei - A kudarc forgatókönyve (kis liberalizáció) és következményei Befejezés (1/2 oldal) Főbb gondolatok összegzése

Ez 12 -es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal és másfeles sortávval PONT 1 oldal! Ez 12 -es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal és másfeles sortávval PONT 1 oldal!

Irodalomjegyzék A felhasználni tervezett források jegyzéke n Tartalmaz mindent: n n n n n Irodalomjegyzék A felhasználni tervezett források jegyzéke n Tartalmaz mindent: n n n n n Könyveket Folyóiratcikkeket Tanulmányokat Újságcikkeket Adatforrásokat Interneten megtalálható dokumentumokat Vállalati belső anyagokat Interjúkat és minden mást

n A tervezett lista bővülhet és szűkülhet n Használjanak külföldi irodalmat is! n n n A tervezett lista bővülhet és szűkülhet n Használjanak külföldi irodalmat is! n n n A tervezett irodalom jegyzéke nem azonos a dolgozathoz csatolandó felhasznált irodalom jegyzékével Az utóbbi pontosabb és konkrétabb A jegyzék információt ad a konzulensnek is ABC-sorrendbe rendezzük! Az irodalomjegyzéknek szigorú formai szabályai vannak

Az irodalomjegyzék formai szabályai Az irodalomjegyzék formai szabályai

Általános szabály: Szerző: cím n Forrás n Megjelenés időpontja n Általános szabály: Szerző: cím n Forrás n Megjelenés időpontja n

Könyvek Szerző(k): cím n (Kiadás) n Kiadó, város, kiadás éve (esetleg oldalak száma) n Könyvek Szerző(k): cím n (Kiadás) n Kiadó, város, kiadás éve (esetleg oldalak száma) n

Példa: Huszár Ernő: Nemzetközi kereskedelempolitika 2. Kiadás Aula Kiadó, Budapest, 1997 Példa: Huszár Ernő: Nemzetközi kereskedelempolitika 2. Kiadás Aula Kiadó, Budapest, 1997

Cikkek Szerző(k): cím n Folyóirat címe, (évfolyama) év, szám, (oldalszámok) n Cikkek Szerző(k): cím n Folyóirat címe, (évfolyama) év, szám, (oldalszámok) n

Példa: Jancsik András: A nemzetközi szolgáltatáskereskedelem liberalizációja Külgazdaság, XLVII. évf. , 2003. 2. 63 Példa: Jancsik András: A nemzetközi szolgáltatáskereskedelem liberalizációja Külgazdaság, XLVII. évf. , 2003. 2. 63 -83. oldal

Internet Szerző (ha ismert): dokumentum címe n Megjelenés dátuma (ha ismert) n Pontos forrás Internet Szerző (ha ismert): dokumentum címe n Megjelenés dátuma (ha ismert) n Pontos forrás – internet cím n Letöltés dátuma n

Példa WTO: Understanding the WTO, 2006 http: //www. wto. org/english/thewto_e/whatis_e /tif_e. htm (letöltve: 2006. Példa WTO: Understanding the WTO, 2006 http: //www. wto. org/english/thewto_e/whatis_e /tif_e. htm (letöltve: 2006. április 15. )

Az ütemterv – az idő megtervezése n n n A feladatok, az elkészítés időigénye, Az ütemterv – az idő megtervezése n n n A feladatok, az elkészítés időigénye, ideje és határideje Segít megtervezni a lépéseket és feladatokat Segít abban, hogy ne fusson ki az időből

n. A határidő előtt néhány nappalra tervezze a munkafolyamat végét. n A nyomtatás, címlap, n. A határidő előtt néhány nappalra tervezze a munkafolyamat végét. n A nyomtatás, címlap, grafikonok nyomtatása, kötés, stb. sokkal több időt vesz igénybe, mint gondolná n Általános szabály: becsülje meg, hogy egy-egy feladat mennyi időt vesz igénybe, és adja méghozzá legalább a felét

Határidő: december 12. Példa Mennyi idő vesz igénybe? Mikor kezdem? Mikor fejezem be? Téma Határidő: december 12. Példa Mennyi idő vesz igénybe? Mikor kezdem? Mikor fejezem be? Téma és cél meghatározása 2 óra nov. 7. Irodalomkutatás 1 nap nov. 10. Irodalom-feldolgozás, jegyzetek készítése 1 nap nov. 12. Vázlat 1 nap nov. 15. Dolgozat megírása 3 nap nov. 20 nov. 22. Konzultáció 1 óra dec. 2. Dolgozat finomítása, véglegesítése 1 nap dec. 4. Nyomtatás, stb. . 5 nap dec. 6. Feladat Beadás dec. 9.

A dolgozat és a vázlat formai követelményei A dolgozat és a vázlat formai követelményei

Címlap A tantárgy neve – Proszeminárium – (baloldalt, felül) n A dolgozat címe (középen), Címlap A tantárgy neve – Proszeminárium – (baloldalt, felül) n A dolgozat címe (középen), illetve: xxx című dolgozat vázlata n A dolgozat témacsoportja – témaköre (a dolgozat címe fölé, kisebb betűvel) n A szerző neve (jobboldalt alul) n Szak, évfolyam, tagozat (jobboldalt alul) n Témafelelős oktató neve (baloldalt alul)

Formai követelmények Betűtípus: Times New Roman CE n Betűnagyság: 12 n Sortáv: 1, 5 Formai követelmények Betűtípus: Times New Roman CE n Betűnagyság: 12 n Sortáv: 1, 5 n Felhasznált irodalom csatolása (tételes irodalomjegyzék) n Megfelelő hivatkozások n

Egyéb formai követelmények Terjedelem: nettó 6 oldal n Ez kb. 17 800 karakter, szóközök Egyéb formai követelmények Terjedelem: nettó 6 oldal n Ez kb. 17 800 karakter, szóközök nélkül n Tartalmazzon – a témának megfelelően – ábrákat, képeket, táblázatokat (cél ezek használatának gyakorlása is) n Az oldal- és karakterszám nem tartalmazza a fedőlapot, az irodalomjegyzéket és az ábrákat, táblázatokat. n

A vázlat értékelésének szempontjai n n n A dolgozat munkacíme tükrözze a tartalmat A A vázlat értékelésének szempontjai n n n A dolgozat munkacíme tükrözze a tartalmat A dolgozat célja legyen egyértelmű, világos és rövid A vázlat legyen összhangban a címmel és a céllal, legyen arányos szerkezetű, jól felépített, legyen jól áttekinthető A tervezett irodalmak száma és jellege tegye lehetővé az önálló dolgozat színvonalas megírását Az ütemterv tartalmazza annak összes elemét, legyen arányos, és vázolja fel jól a dolgozat (határidőre való) megírásának ütemezését A formai követelmények betartása

Van-e ezzel kapcsolatban kérdésük? Van-e ezzel kapcsolatban kérdésük?

A dolgozat megírása A dolgozat megírása

Miről lesz szó? A dolgozatot megtervezték: a legtöbb kérdést ott tisztáztuk! n Az irodalom Miről lesz szó? A dolgozatot megtervezték: a legtöbb kérdést ott tisztáztuk! n Az irodalom feldolgozása n Az irodalom-felhasználás szabályai n A dolgozat megírása n Táblázatok, ábrák, grafikonok n Nyomtatás, köttetés n Beadás előtti tennivalók n Beadás n Tipikus hibák n

Irodalom feldolgozása Irodalom feldolgozása

Mit várunk a szakirodalomtól? Háttér-információt a témáról n Konkrét tényeket n Adatokat n Trendeket Mit várunk a szakirodalomtól? Háttér-információt a témáról n Konkrét tényeket n Adatokat n Trendeket n Gondolatokat (mások gondolatait) n Véleményeket, álláspontokat n Problémafelvetést n

A felhasználandó források mennyiségét ez határozza meg: annyi forrást használok fel, ami mindezt biztosítja A felhasználandó források mennyiségét ez határozza meg: annyi forrást használok fel, ami mindezt biztosítja És: hogy az önálló munka legyen, s ne szerkesztés vagy összefoglalás

Források feldolgozása Gyűjtés n Szelektálás n Tartalmi feldolgozás: „cédulázás” n Osztályozás, rendezés (vázlathoz igazodva) Források feldolgozása Gyűjtés n Szelektálás n Tartalmi feldolgozás: „cédulázás” n Osztályozás, rendezés (vázlathoz igazodva) n Esetleg: bővítés n

Példa cédulára Füles Jenő: Nyulak Kisállattenyésztők lapja 2004. 5. 23 -46. oldal Tartalom: Leírja Példa cédulára Füles Jenő: Nyulak Kisállattenyésztők lapja 2004. 5. 23 -46. oldal Tartalom: Leírja a nyúltenyésztés genetikai hátterét és a génmódosítás alkalmazását Melyik részhez használom fel: 3. 1. 2 Gondolatok, ötletek: Érdemes megvizsgálni még a takarmány esetében is a GMO-t, mert a nyúlon keresztül az is hatással lehet az emberi egészségre

Az irodalom-kezelés szabályai: a hivatkozás Az irodalom-kezelés szabályai: a hivatkozás

Miért van szükség hivatkozásra? Az irodalomkezelés szabályai miatt n Források megbízhatósága miatt n Információt Miért van szükség hivatkozásra? Az irodalomkezelés szabályai miatt n Források megbízhatósága miatt n Információt ad az olvasónak: hol nézhet utána részletesebben, alaposabban n Szellemi termékek védelme miatt n

Szó szerinti átvétel: idézet n Ha szó szerint vesz át: idézőjelbe kell tenni n Szó szerinti átvétel: idézet n Ha szó szerint vesz át: idézőjelbe kell tenni n Nem lehet több, mint egy bekezdés n Nem áll jogomban változtatni semmit n Ha mégis – pl. egy-egy részt kihagyok vagy kiemelek:

n Ha mégis – pl. egy-egy részt kihagyok vagy kiemelek: n EREDETI SZÖVEG: „A n Ha mégis – pl. egy-egy részt kihagyok vagy kiemelek: n EREDETI SZÖVEG: „A nyulak télen alszanak, tavasszal boldogok, nyáron ellenben rohangálnak”. n KIHAGYÁS: „A nyulak télen alszanak, … nyáron ellenben rohangálnak” n n KIEMELÉS: „A nyulak télen alszanak (a szerző kiemelése), tavasszal boldogok, nyáron ellenben rohangálnak”. A forrást pontosan meg kell jelölni, oldalszámmal

Idegen nyelvű forrás saját (szó szerinti) fordítása Idézetnek számít! n Fordító a dolgozat szerzője Idegen nyelvű forrás saját (szó szerinti) fordítása Idézetnek számít! n Fordító a dolgozat szerzője n

Tartalmi rész nem szó szerinti átvétele n Például: Gondolatokat veszek át n Tények leírását Tartalmi rész nem szó szerinti átvétele n Például: Gondolatokat veszek át n Tények leírását veszem át n Összefoglalok valamit n Meg kell jelölni a forrást n Hivatkozás a bekezdés végén n

Felsorolás, osztályozás, stb. átvétele n Átveszem valakinek a felsorolás kategóriáit n Pl. vannak kicsik, Felsorolás, osztályozás, stb. átvétele n Átveszem valakinek a felsorolás kategóriáit n Pl. vannak kicsik, nagyok, közepesek A tartalmat már én töltöm ki, saját munkám n Hivatkozni kell a felsorolás forrására (mert az nem az én szellemi termékem) Példa: n „Árva László szerint a multinacionális vállalatok a következőképpen csoportosíthatók (Árva, 2003): …” n

Dolgozathoz csatolt Felhasznált irodalom jegyzéke: Jancsik András [2003]: A nemzetközi szolgáltatáskereskedelem liberalizációja Külgazdaság, XLVII. Dolgozathoz csatolt Felhasznált irodalom jegyzéke: Jancsik András [2003]: A nemzetközi szolgáltatáskereskedelem liberalizációja Külgazdaság, XLVII. évf. , 2003. 2. 63 -83. oldal

Amennyiben valamilyen szöveg, táblázat stb. esetében nincsen hivatkozás, automatikusan azt jelenti („állítja”), hogy a Amennyiben valamilyen szöveg, táblázat stb. esetében nincsen hivatkozás, automatikusan azt jelenti („állítja”), hogy a szerző önálló munkája, gondolata

Lábjegyzet vagy szövegközi hivatkozás? Mindegy, egyéni stílus kérdése n Ne keverjük a kettőt n Lábjegyzet vagy szövegközi hivatkozás? Mindegy, egyéni stílus kérdése n Ne keverjük a kettőt n Példák: n

Szövegközi hivatkozás Bár a nemzetközi szolgáltatáskereskedelem átfogó és sok országra kiterjedő szabályozása csak a Szövegközi hivatkozás Bár a nemzetközi szolgáltatáskereskedelem átfogó és sok országra kiterjedő szabályozása csak a GATT Uruguayi fordulóján következett be, korábban is történtek lépések a szolgáltatáskereskedelem szabályozása illetve liberalizációja terén. Ez többféle okra vezethető vissza. Már az ötvenes évek vége felé is akadályozta a nemzetközi tőkeáramlást és a hozzá kapcsolódó pénzmozgásokat a pénzügyi szolgáltatások kereskedelme előtt álló akadályok. Többek között ennek következtében született meg 1961 ben az OECD tőkeáramlások és folyó láthatatlan fizetések liberalizációjának irányelveit (Jancsik [2003]). n. Vagy: (Jancsik, 2003) n. Lehet bekezdésen és mondaton belül is

Lábjegyzetben való hivatkozás Bár a nemzetközi szolgáltatáskereskedelem átfogó és sok országra kiterjedő szabályozása csak Lábjegyzetben való hivatkozás Bár a nemzetközi szolgáltatáskereskedelem átfogó és sok országra kiterjedő szabályozása csak a GATT Uruguayi fordulóján következett be, korábban is történtek lépések a szolgáltatáskereskedelem szabályozása illetve liberalizációja terén. Ez többféle okra vezethető vissza. Már az ötvenes évek vége felé is akadályozta a nemzetközi tőkeáramlást és a hozzá kapcsolódó pénzmozgásokat a pénzügyi szolgáltatások kereskedelme előtt álló akadályok. Többek között ennek következtében született meg 1961 ben az OECD tőkeáramlások és folyó láthatatlan fizetések liberalizációjának irányelveit. 1 1 Jancsik [2003]

Adatok n Bármilyen adatot felhasználok: a pontos forrást meg kell adni Adatok n Bármilyen adatot felhasználok: a pontos forrást meg kell adni

Forrás hivatkozik más forrásra Bár a nemzetközi szolgáltatáskereskedelem átfogó és sok országra kiterjedő szabályozása Forrás hivatkozik más forrásra Bár a nemzetközi szolgáltatáskereskedelem átfogó és sok országra kiterjedő szabályozása csak a GATT Uruguayi fordulóján következett be, korábban is történtek lépések a szolgáltatáskereskedelem szabályozása illetve liberalizációja terén. Ez többféle okra vezethető vissza. Már az ötvenes évek vége felé is akadályozta a nemzetközi tőkeáramlást és a hozzá kapcsolódó pénzmozgásokat a pénzügyi szolgáltatások kereskedelme előtt álló akadályok. Többek között ennek következtében született meg 1961 ben az OECD tőkeáramlások és folyó láthatatlan fizetések liberalizációjának irányelveit. 1 1 Jancsik [2003] hivatkozik az OECD-re.

A dolgozat megírása A dolgozat megírása

Két alaptípus Alapos előkészítés és az egész dolgozatot „egy lendülettel” írja meg n Ugyanez, Két alaptípus Alapos előkészítés és az egész dolgozatot „egy lendülettel” írja meg n Ugyanez, csak fejezetenként n Mindkét esetben fontos az előkészítés és az utómunkálatok n

Szerkezet A vázlatnál sok mindent megbeszéltünk n A dolgozat eleje n Közepe n Befejezése Szerkezet A vázlatnál sok mindent megbeszéltünk n A dolgozat eleje n Közepe n Befejezése n Gondolatmenet kísérje végig a dolgozatot n Ne legyenek mellékvágányok n

Mi kerüljön bele és mi ne? A dolgozat arról szóljon, amit elterveztek n Ezt Mi kerüljön bele és mi ne? A dolgozat arról szóljon, amit elterveztek n Ezt segíti a munkacím és a dolgozat célja n Az Ön tudását bővítő háttér információknak nem kell belekerülniük! Ha bizonytalanok vagyunk: Mi is a dolgozat célja? n

Rossz példa: Dolgozat munkacíme: A logisztikai problémák megoldási javaslatai a Kisnyuszi Kft-ben az EU-hoz Rossz példa: Dolgozat munkacíme: A logisztikai problémák megoldási javaslatai a Kisnyuszi Kft-ben az EU-hoz való csatlakozást követően n A dolgozat célja javaslatokat megfogalmazni a Kisnyuszi Kft. logisztikai problémáira, az Európai Unióhoz való csatlakozást követően n

(Rossz) vázlat Bevezetés (1 oldal) 1. A logisztika (10 oldal) n A logisztika definíciója (Rossz) vázlat Bevezetés (1 oldal) 1. A logisztika (10 oldal) n A logisztika definíciója n A logisztika fajtái n A logisztika története

2. Az Európai Unió (12 oldal) n Az EU kialakulása n Az EU története 2. Az Európai Unió (12 oldal) n Az EU kialakulása n Az EU története n A Közös Közlekedési és Szállítási Politika n Magyarország csatlakozása az EU-hoz

3. A Kisnyuszi Kft. bemutatása (11 oldal) n A vállalat létrehozása n A tulajdonosok 3. A Kisnyuszi Kft. bemutatása (11 oldal) n A vállalat létrehozása n A tulajdonosok n Termékszerkezet n Forgalmi adatok

4. A Kisnyuszi Kft. logisztikai rendszere (10 oldal) n A logisztika fő jellemzői n 4. A Kisnyuszi Kft. logisztikai rendszere (10 oldal) n A logisztika fő jellemzői n A logisztika területei a vállalatnál n Problémák

5. Javaslatok a problémák megoldására (8 oldal) n Jobb folyamatszervezés n Önálló szervezeti egység 5. Javaslatok a problémák megoldására (8 oldal) n Jobb folyamatszervezés n Önálló szervezeti egység létrehozása n Humán erőforrás politika Összefoglalás (2 oldal)

Összesítve: Bevezetés (1 oldal) 1. A logisztika (10 oldal) 2. Az Európai Unió (12 Összesítve: Bevezetés (1 oldal) 1. A logisztika (10 oldal) 2. Az Európai Unió (12 oldal) 3. A Kisnyuszi Kft. bemutatása (11 oldal) 4. A Kisnyuszi Kft. logisztikai rendszere (10 oldal) 5. Javaslatok a problémák megoldására (8 oldal) Összefoglalás (2 oldal) Összesen: 54 oldal

Táblázatok, ábrák, grafikonok Táblázatok, ábrák, grafikonok

Táblázatok, ábrák, grafikonok Cél a szemléltetés n Esztétikailag is növeli a dolgozat értékét n Táblázatok, ábrák, grafikonok Cél a szemléltetés n Esztétikailag is növeli a dolgozat értékét n Mindig kapcsolódjon a témához n Hivatkozzunk rá a szövegben, elemezzük, értékeljük, magyarázzuk n Mindig friss adatokat használjunk n Óvakodjunk többféle forrásból származó adatok egy táblázatba való rendezésétől! n

Táblázatok, ábrák, grafikonok formai szabályai Legyen száma (pl. 1. ábra) n Legyen címe n Táblázatok, ábrák, grafikonok formai szabályai Legyen száma (pl. 1. ábra) n Legyen címe n Legyen áttekinthető n Ha 12 -es betűméretű a szöveg, a táblázat általában 8 -10 -es n Hivatkozni kell! n Ha egy az egyben átvett táblázat, grafikon: pontos forrásmegjelölés n Ha adatok alapján saját szerkesztés, készítés: adatok forrását meg kell jelölni (hivatkozni) n

Példa 4. Táblázat: Adatok a Kisnyuszi Kft. alkalmazottairól 2002 2003 2004 2005 Alkalmazottak száma Példa 4. Táblázat: Adatok a Kisnyuszi Kft. alkalmazottairól 2002 2003 2004 2005 Alkalmazottak száma (fő) 45 52 55 61 Átlagéletkor (év) 28 28 33 30 Diplomások aránya (%) 10 10 16 14 Éves átlagjövedelem (millió HUF) 3, 1 3, 3 4, 2 3, 9 Forrás: Nagy Ernő: Kisvállalkozások növekedési tényezői, Kisvállalkozási Szemle 2006. 4. 34. oldal

Tegyünk-e a dolgozatba képeket? Lehet, de nem kötelező formai elem n Cél lehet az Tegyünk-e a dolgozatba képeket? Lehet, de nem kötelező formai elem n Cél lehet az esztétikai és/vagy szakmai illusztráció, szemléltetés n Ne legyen eltúlzott n Fontos a képminőség n Gondoljunk a szellemi termékek védelmére vonatkozó szabályokra! n

Nyomtatás, köttetés Nyomtatás, köttetés

Miért kell ezzel foglalkozni? Valami mindig elromlik n Printer elromlik, festék elfogy, áramszünet, bármi Miért kell ezzel foglalkozni? Valami mindig elromlik n Printer elromlik, festék elfogy, áramszünet, bármi n Utolsó pillanatban a gép „szétveri” a szerkezetet n Beállítási problémák jönnek elő n Ábrák, képek színei mások n

Javaslat Hagyjunk rá egy teljes napot n Mindent készítsünk elő és ellenőrizzünk n Legyenek Javaslat Hagyjunk rá egy teljes napot n Mindent készítsünk elő és ellenőrizzünk n Legyenek alternatív megoldásaink arra az esetre, ha valami nem stimmel n Sosem este vagy éjszaka nyomtassunk, mert akkor minden zárva van és mindenki alszik n Sose a határidő előtti napon nyomtassunk n

Beadás előtti tennivalók Nemcsak nyomtatás utáni tennivalókról ejtünk szót Beadás előtti tennivalók Nemcsak nyomtatás utáni tennivalókról ejtünk szót

Fontosabb tennivalók A késznek szánt szöveget olvassuk el n Előtte azonban néhány napig pihentessük Fontosabb tennivalók A késznek szánt szöveget olvassuk el n Előtte azonban néhány napig pihentessük n Olvastassuk el mással is n Hivatkozási rendet ellenőrizzük n Formailag ellenőrizzük n A kinyomtatott változatot mindig ellenőrizzük n

Beadás Beadás

Javaslatok Beadással ne várjuk meg a határidőt – mindig történhet valami n Lehetőleg személyesen Javaslatok Beadással ne várjuk meg a határidőt – mindig történhet valami n Lehetőleg személyesen adjuk le – ne bízzunk másban n Beadás előtt pontosan ellenőrizzük még egyszer: mikor, kinek, hol kell leadni n Addig, annak és ott adjuk le n

Beadás n n n Papíralapon és elektronikusan is Beküldés címe elektronikusan: témavezető oktató e-mail Beadás n n n Papíralapon és elektronikusan is Beküldés címe elektronikusan: témavezető oktató e-mail címe (honlap!) Postán: n Oktató neve Szolnoki Főiskola Ady Endre út 9. n 5000 Szolnok n n n Írják rá a borítékra: „Proszeminárium dolgozat”

Beadási határidő Szakonként eltérő – megtalálják a honlapon n A beküldés határideje a legutolsó Beadási határidő Szakonként eltérő – megtalálják a honlapon n A beküldés határideje a legutolsó időpont – nyújtsák be korábban n Határidő: határidő napi postabélyegző n A késés szankcionálással jár n Határidő jelentősége: n Meg kell tanulni határidőre teljesíteni n Az értékelést végző oktatók ütemezése – aki késik, felborítja a munkatervet n

Egyebek Egyebek

A dolgozat értékelésének szempontjai n n n n A dolgozat legyen összhangban a megfogalmazott A dolgozat értékelésének szempontjai n n n n A dolgozat legyen összhangban a megfogalmazott céllal és a beadott vázlattal A téma feldolgozásának módszere A dolgozat szerkezete és stílusa Az eredmények értékelése A dolgozat külső megjelenése, formai megoldásai A felhasznált források száma, köre és az irodalomkezelés módja A formai követelmények betartása

Leggyakoribb hibák Leggyakoribb hibák

Források és irodalomkezelés Plágium n Kevés forrás n Rosszul megválasztott források n Nincsenek külföldi Források és irodalomkezelés Plágium n Kevés forrás n Rosszul megválasztott források n Nincsenek külföldi források n Irodalomjegyzék formai követelményeinek be nem tartása (különösen: internetes források) n Hivatkozások hiánya n

Tartalom és szerkezet A dolgozat nem a témáról szól n A dolgozat nem szól Tartalom és szerkezet A dolgozat nem a témáról szól n A dolgozat nem szól semmiről n A dolgozat mindenről szól – túl tág téma n Nincs gondolatmenet n A dolgozat túl leíró n

Egyebek Valamely elem kihagyása (pl. ütemterv) n A vázlat nem kellőképpen kidolgozott n A Egyebek Valamely elem kihagyása (pl. ütemterv) n A vázlat nem kellőképpen kidolgozott n A vázlat nem tartalmazza a terjedelmi tervet n Formai követelmények be nem tartása n Kevés időt szánnak a nyomtatásra n Határidő átlépése n Rossz helyre való küldés n

Van-e kérdésük? Van-e kérdésük?

Köszönöm a figyelmüket Köszönöm a figyelmüket