Скачать презентацию Промени в режима на свикване и провеждане на Скачать презентацию Промени в режима на свикване и провеждане на

affa4f09f3ac5ee5bdfa8830f8dcbc7a.ppt

  • Количество слайдов: 15

Промени в режима на свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на публично Промени в режима на свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на публично дружество

Изразеното в настоящата презентация мнение обвързва единствено автора и не представлява официално становище на Изразеното в настоящата презентация мнение обвързва единствено автора и не представлява официално становище на Комисията за финансов надзор Данил Джоргов – началник отдел “Емитенти на ценни книжа”, дирекция “Надзор на инвестиционната дейност”, управление “Надзор на инвестиционната дейност” София, 14 март 2013 г.

Съдържание: n Основни принципни различия в режима на свикване и провеждане на общо събрание Съдържание: n Основни принципни различия в режима на свикване и провеждане на общо събрание на акционерите (ОСА) на публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на акционерно дружество съгласно Търговския закон (ТЗ) n Изменения в режима на свикване и провеждане на ОСА на публичното дружество, настъпили в резултат на последните изменения и допълнения на ЗППЦК (ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 01. 2013 г. ) n Въпроси във връзка с прилагането на новите текстове

Предпоставки за създаване на специален режим за свикване и провеждане на ОСА на публично Предпоставки за създаване на специален режим за свикване и провеждане на ОСА на публично дружество Режимът на свикване и провеждане на ОСА на публичните дружества, уреден в ЗППЦК, имплементира разпоредбите на две директиви на ЕО: n Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар и изменение на Директива 2001/34/ЕО (Директива за прозрачността), и n Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно упражняването на някои права на акционерите на дружества, допуснати до регулиран пазар.

Особени изисквания към свикването и провеждането на ОСА на публично дружество Основните цели на Особени изисквания към свикването и провеждането на ОСА на публично дружество Основните цели на посочените директиви, възприети и от българския законодател, са: Ø укрепване и защита на правата на акционерите в дружества, чиито акции са допуснати до търговия на капиталов пазар чрез разширяване на правилата за прозрачност; Ø предоставяне на точна, изчерпателна и навременна информация с цел изграждане на стабилно доверие у акционерите и взимане на обосновани решения; Ø насърчаване на безпрепятственото и ефективно упражняване на акционерни права и равно третиране на акционерите, включително при трансгранично упражняване на акционерните права.

Законодателни механизми за постигане на посочените цели Постигането на посочените цели се гарантира чрез Законодателни механизми за постигане на посочените цели Постигането на посочените цели се гарантира чрез въвеждане на редица задължения за публичните дружества: n задължение за публичност както на поканата за свикване на ОСА и материалите към нея, така и на протокола от провеждането му n задължение за своевременно оповестяване както на поканата за общото събрание, така и на необходимите материали към дневния ред, предоставящи пълна информация за въпросите, които ще се обсъждат на ОСА. Същото изискване важи и за акционери, които упражняват правото си да включат нови въпроси и предложения по вече включени въпроси в дневния ред; n задължение за публикуване на поканата за свикване на ОСА и материалите към нея, както и на протокола от провеждането му «по недискриминационен и гарантиращ бърз достъп способ» (медия, Интернет сайт); n задължение за осигурявяне на достъп до поканата за свикване на ОСА и материалите към нея, респ. на протокола от провеждането на ОСА, за продължителен период от време; n разширяване на правата за гласуване чрез пълномощник (възможност за изпращане на пълномощни по електронен път до дружеството или с електронен подпис); n създаване на възможност за участие в ОСА по електронен път (гласуване чрез електронни средства, гласуване по пощата); n задължение за указване в протокола от ОСА на общия брой действително подадени гласове по всяка точка от дневния ред като част от задължителните реквизити от протокола.

Съпоставка между общия и специалния режим С оглед постигане на посочените цели специалният закон Съпоставка между общия и специалния режим С оглед постигане на посочените цели специалният закон – ЗППЦК – въвежда редица задължения за публичните дружества, които общият закон – ТЗ – не предвижда за обикновените акционерни дружества: ТЗ n Поканата за свикване на ОСА се обявява в ТР, като се допуска и изпращането само на писмени покани, в случай, че дружеството не е издало акции на приносител (чл. 223, ал. 3 от ТЗ); ЗППЦК n Поканата за свикване на ОСА задължително се обявява в ТР, КФН, медия и на интернет страница на дружеството (чл. 115, ал. 4 и 5 от ЗППЦК). Със ЗИДЗППЦК (ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 01. 2013 г. ) препратката на ал. 4 относно задължението за публикуване на поканата по ал. 2 е прецизирана.

Съпоставка между общия и специалния режим ТЗ n n Поканата за ОСА на ПД Съпоставка между общия и специалния режим ТЗ n n Поканата за ОСА на ПД трябва да съдържа най-малко реквизитите, посочени в чл. 223, ал. 4 от ТЗ; Когато дневният ред на ОСА включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите към дневния ред включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове (чл. 224, ал. 2 от ТЗ); ЗППЦК n n Поканата за ОСА на ПД съдържа освен реквизитите по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и информацията, посочена в чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК; Когато дневният ред на ОСА на ПД включва избор на членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет, материалите към дневния ред включват освен данните по чл. 224, ал. 2 от ТЗ, и свидетелства за съдимост на лицата, предложени за членове, както и декларация за независими членове по смисъла на чл. 116 а, ал. 2 от ЗППЦК за лицата, предложени за независими членове (чл. 116 а, ал. 4 от ЗППЦК). Изискването за представяне на тези документи като част от материалите по дневния ред е въведено със ЗИДЗППЦК (ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 01. 2013 г. ).

Съпоставка между общия и специалния режим ТЗ n Включването на въпроси в дневния ред Съпоставка между общия и специалния режим ТЗ n Включването на въпроси в дневния ред на ОСА е правомощие само на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството. Включването на въпроси в дневния ред и на конкретните предложения по тях става с обявяването им в ТР, не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА (чл. 223 а от ТЗ). ЗППЦК n Съгласно чл. 118, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, имат право да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223 а от Търговския закон: - няма изискване за притежаване на акциите повече от 3 месеца; - разширява се обхвата на правото – не само включване на нови въпроси, но и предлагане на решения по вече включени въпроси от дневния ред

Съпоставка между общия и специалния режим ЗППЦК ТЗ n Протоколите от ОСА се водят Съпоставка между общия и специалния режим ЗППЦК ТЗ n Протоколите от ОСА се водят в специална книга и се съхраняват, заедно с приложен списък на присъствалите акционери и материалите по дневния ред, за срок не пократък от 5 години (чл. 232 от ТЗ). n В срок от три работни дни от провеждането на събранието ПД е длъжно да изпрати протокола от заседанието на ОСА, заедно с уведомление за упражняването на гласове от представители, на КФН и да го публикува на интернет страницата си за срок не пократък от 1 година (чл. 117, ал. 2 и 3 от ЗППЦК и чл. 116, ал. 11 от ЗППЦК). В допълнение чл. 117, ал. 1 от ЗППЦК посочва какви реквизити трябва да има протоколът от ОСА на ПД.

Задължение на публичните дружества за последващи обявявания във връзка с взетите от ОСА решения Задължение на публичните дружества за последващи обявявания във връзка с взетите от ОСА решения Ø При вземане на решения за промяна в обстоятелства, подлежащи на вписване в ТР, същите се заявяват и в КФН в седемдневен срок след вписването на промяната в ТР (промени в състава на управителен или контролен орган, промяна в седалището и/или адреса на управление, промяна в размера на капитала, др. ); Ø При вземане на решение за изплащане на дивидент, уведомление по чл. 115 б, ал. 2 от ЗППЦК; Ø При избор на членове на СД, съответно на надзорния съвет на ПД, декларации по чл. 114 б от ЗППЦК и документ за внесена гаранция съгласно новите изисквания на чл. 116 в, ал. 5 от ЗППЦК

Чл. 116 в (1) ЗППЦК. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г. ) Чл. 116 в (1) ЗППЦК. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г. ) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2012 г. ) Публичното дружество приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него, като изискванията към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване се определят с наредба. Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът, за който са дължими, задължително се определят от общото събрание.

чл. 116 в (5) ЗППЦК (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г. ) чл. 116 в (5) ЗППЦК (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г. ) В 7 -дневен срок от внасянето на гаранцията за управлението си лицата по ал. 1 са длъжни да представят в комисията документ, издаден от банката по ал. 4, удостоверяващ, че блокирането на гаранциите е извършено съгласно ал. 2 - 4. Банката по ал. 4 издава документа при поискване от вносителя на гаранцията.

NB! С последната редакция на ЗППЦК (ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в NB! С последната редакция на ЗППЦК (ДВ, бр. 103 от 2012 г. , в сила от 01. 2013 г. ) е изменена разпоредбата на чл. 100 м, ал. 1 от ЗППЦК: Чл. 100 м, ал. 1. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г. , в сила от 03. 07. 2007 г. ) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г. ) Отчетите, уведомленията и другата информация, които се разкриват публично по този закон, трябва да съдържат информацията, необходима на инвеститорите, за да вземат обосновано инвестиционно решение. Отчетите, уведомленията и информацията не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни.

Благодаря за вниманието! Благодаря за вниманието!