Скачать презентацию Projektijuhtimine Teema 8 Projektijuhtimise tugitegevused Peeter Normak 1 Скачать презентацию Projektijuhtimine Teema 8 Projektijuhtimise tugitegevused Peeter Normak 1

9adcb01a2def704997e2d470ed5c3903.ppt

  • Количество слайдов: 9

Projektijuhtimine Teema 8: Projektijuhtimise tugitegevused Peeter Normak 1 Projektijuhtimine Teema 8: Projektijuhtimise tugitegevused Peeter Normak 1

Projektide portfelli/portfoolio haldamine Projektiportfell: momendil täidetavate või kavandatavate projektide kimp. Projektiportfelli haldamine (Project Portfolio Projektide portfelli/portfoolio haldamine Projektiportfell: momendil täidetavate või kavandatavate projektide kimp. Projektiportfelli haldamine (Project Portfolio Management – PPM): projektiportfelli projektide koostoime analüüs ja nende optimaalse struktuuri tagamine. Eesmärk: täita õigeid projekte. Optimaalsuse kriteeriumid tulenevad tavaliselt organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest (kasum, konkurentsieelis, efektiivsus, …). Näitajad: kulud, ressurss, ajagraafik, investeeringud, tulud, riskid, …. 2

Projektide portfoolio võtmeküsimused PPM vajalikkuse tunnused: • Projektid on olulises ressursipuuduses • Projektijuhtide ja Projektide portfoolio võtmeküsimused PPM vajalikkuse tunnused: • Projektid on olulises ressursipuuduses • Projektijuhtide ja võtmeisikute ülekoormus • Projektide kaootilisus, strateegiliste eesmärkidega mitteseotus. PPM rakendamisel pidevalt küsitavad küsimused: • • • Kas investeerime õigetesse asjadesse? Kas ressursikasutus on optimeeritud? Kui hästi me täidame oma ülesandeid? Kas meil on võime õigeid muudatusi õigeaegselt juurutada? Kas me saavutame oma soovitud eesmärgid? 3

Projektijuhtide sertifitseerimine Kahte tüüpi: üldiste projektijuhtide ning valdkondlike projektide juhtide sertifitseerimine. Levinuim üldiste PJ Projektijuhtide sertifitseerimine Kahte tüüpi: üldiste projektijuhtide ning valdkondlike projektide juhtide sertifitseerimine. Levinuim üldiste PJ sertifitseerimissüsteem: Project Management Institute antav PMP (Project Management Professional) sertifikaat. PMP: 1. ISO 9001 nõuetele vastav. 2. PMBOK struktuuri järgiv. 3. Kogemuse (6 a, 4500, 7500 tundi) + teadmistepõhine (test). IT projektide juhtide sertifitseerimise näide: Comp. TIA Project+TM: 1. Soovituslikult 12 kuud projektijuhtimise kogemust. 2. 80 küsimust, 90 minutit, 3. Esindaja Eestis: IT Koolitus EUCIP Harmonise projekt: 2006. aastal Euroopas IT-alal 62 sertifitseerivat institutsiooni ja 637 erinevat IT-sertifikaati. 4

Standardid ja spetsifikatsioonid Siin: spetsifikatsioon kui nõuete kogum, mis ei ole kehtestatud ametliku standardina. Standardid ja spetsifikatsioonid Siin: spetsifikatsioon kui nõuete kogum, mis ei ole kehtestatud ametliku standardina. Erinevad klassifitseerimise alused, aluseks geograafiline või valdkondlik ulatus; projektijuhtimise alal ISO 10006 (projektide kvaliteedihaldus) ja loodav ISO 21500 (üldine projaktide haldamine), või liik. Geograafiline: rahvusvaheline (ISO – International Organization for Standardization), Euroopa (CEN – European Committee for Standardization), riiklik (Eestis EVS – Eesti Standardikeskus, www. evs. ee). Valdkondlik ulatus: universaalne (kvaliteet ISO 9001), ühele valdkonnale suunatud (tarkvara kvaliteet ISO/IEC 9126, IEC – International Electrotechnical Commission). Spetsifikatsioonide näiteid: SCORM (Sharable Content Object Reference Model), IMS QTI (Question and Test Interoperability). Projektijuhtimise valdkonnast vt www. pmforum. org/standards/. 5

Sisseostmine&riigihanked Üldine printsiip: sisse osta ühekordne ja spetsiifilist kompetentsi nõudev tegevus. Projekti sisseostmine. Olulised Sisseostmine&riigihanked Üldine printsiip: sisse osta ühekordne ja spetsiifilist kompetentsi nõudev tegevus. Projekti sisseostmine. Olulised aspektid: • Tellija roll. N: tarkvaraprojektide puhul SA CMM (Software Acquisition Capability Maturity Model) ning CMMI-ACQ, • Tellijapoolne projektijuht/koordinaator/vastutaja. Projektijuhi sisseostmine: • Asutuse struktuuri integreerimine, • Projektijärgse tegevuse eelnev kavandamine. N: EV. Riigihangete probleemid: • Oluliste firmade osalemise motiveerimine (eelkõige väikesemahuliste hangete korral) • Pakkujate omavahelised kokkulepped (eelkõige vähese arvu pakkujate korral). N: HK • Pakkumistingimuste kvaliteet. N: 5. k. • Hankeprotsessi pikaajalisus. N: koolide arvutiost 6

Valdkonna juhtinstitutsioonid Project Management Institute: Dokumendid: PMBOK, OPM 3, PMP Code of Professional Conduct, Valdkonna juhtinstitutsioonid Project Management Institute: Dokumendid: PMBOK, OPM 3, PMP Code of Professional Conduct, Projektijuhtide tugisüsteem: sertifitseerimine, www. pmiboostore. org, … Carnegie Melloni ülikooli Software Engineering Institute (SEI): • Küpsusmudelid (CMM) • Muu IT-alane koolitus-, teadus- ja arendustegevus (vt www. sei. cmu. edu) Rational (IBM) terviklahendus: RUP, UML, arendusvahendid. Ajalooliselt: NASA SEL (TV arendamise ja hindamise metoodikad). Projektijuhtimise alased teabeallikad: • Teadusajakirjad (Project Managemet Journal, The International Journal of Project Management), • Foorumid jm allikad (vt www. pmforum. org/library/) 7

Tasuvushinnangud Momendi netoväärtuse (net present value, NPV) analüüs: NPV= Σ((ti-ki)/(1+r)i), ti, ki – i. Tasuvushinnangud Momendi netoväärtuse (net present value, NPV) analüüs: NPV= Σ((ti-ki)/(1+r)i), ti, ki – i. perioodi tulud ja kulud, r – perioodi diskontomäär Investeeringu tasuvus (return on investment, ROI): Lihtperiood: ROI = (t-k)/k; üldvalem ROI = NPV/T, kus T = Σ ti/(1+r)i Investeeringu taastootlus (payback period): periood, mil investeeringu kulud on tagasi teenitud. Kaalutud hindemudel: H = Σ kici 8

Ülesanded 1. Miks on kaalutud hindemudelis otstarbekas valida kaalud nii, et nende summa oleks Ülesanded 1. Miks on kaalutud hindemudelis otstarbekas valida kaalud nii, et nende summa oleks 1? 2. Iseseisvalt: analüüsi projektide kvaliteedi standardi ISO 10006 põhiprintsiipe. 3. Iseseisvalt: koosta mingi kaalutud hindemudel. 4. Iseseisvalt: veebiallikate põhjal analüüsi projektijuhtimisse tehtud investeeringute tasuvust (näiteks lähtudes järgmisest aadressist http: //www. allbusiness. com/management/1064883 -1. html). 9