Скачать презентацию Projektijuhtimine Teema 3 Projekti kavandamine planeerimine Kuidas teha Peeter Скачать презентацию Projektijuhtimine Teema 3 Projekti kavandamine planeerimine Kuidas teha Peeter

7063f5a1d053511ea66a091d3449fbe8.ppt

  • Количество слайдов: 60

Projektijuhtimine Teema 3: Projekti kavandamine(planeerimine) Kuidas teha? Peeter Normak 1 Projektijuhtimine Teema 3: Projekti kavandamine(planeerimine) Kuidas teha? Peeter Normak 1

Loengu kava 1. Diskussioon kodutöö nr 2 ja koduülesannete teemal. 2. Lähteuuringud; projektiplaani koostamise Loengu kava 1. Diskussioon kodutöö nr 2 ja koduülesannete teemal. 2. Lähteuuringud; projektiplaani koostamise kavandamine. 3. Projektiplaani struktuur, alaeesmärgid ja tegevused. 4. Projekti ajagraafik. 5. Riski ja kvaliteedihalduse kavandamine. 6. Tulemuste levitamine ja rakendamine; projekti mõju hindamine. 7. Eelarve koostamine. 8. Projektiplaani vormistamine. 9. Projektitaotlustele soovituste koostamine ja retsenseerimine. 10. PR tegevus. 2

Projekti kavandamise faasi eesmärk Kvaliteetse projektiplaani õigeaegne esitamine. 3 Projekti kavandamise faasi eesmärk Kvaliteetse projektiplaani õigeaegne esitamine. 3

Projekti kavandamise faasi ülesanded 1. Leida antud tingimustes optimaalne projekti eesmärgi saavutamise meetod (kuidas Projekti kavandamise faasi ülesanded 1. Leida antud tingimustes optimaalne projekti eesmärgi saavutamise meetod (kuidas saavutada projekti eesmärk? ). 2. Koostada projektiplaan (kuidas projekti eesmärgi saavutamine kirjeldada? ). 3. Saavutada projektiplaani aktsepteeritus olulisemate osapoolte poolt (kuidas saavutada projekti tunnistamine osapoolte poolt vajalikuks? ). 4

Lähteuuringud (eeluuring) Lähteuuringute eesmärk: projekti eesmärgi saavutamist mõjutavate oluliste aspektide (näit. tarbijate vajadused, konkurentide Lähteuuringud (eeluuring) Lähteuuringute eesmärk: projekti eesmärgi saavutamist mõjutavate oluliste aspektide (näit. tarbijate vajadused, konkurentide plaanid, tehnoloogia areng, seadusandlus, ilmastik, . . . ) ja nende võimaliku mõju väljaselgitamine. Projektikeskkonna aspektide näide. PESTLE: Political, Economic, Sociological, Technical, Legal, Environmental. Meetodid: • • • SWOT analüüs, turu uuringud (Näide: ETF projekt), avaliku arvamuse küsitlus (Näide: Apple), dokumentide/senitehtu analüüs, metaanalüüsid, . . . 5

Lähteuuringu vajaduse hindamine Lähteuuringute vajadus ja maht/ulatus sõltub eelkõige sellest, kuivõrd selged on projekti Lähteuuringu vajaduse hindamine Lähteuuringute vajadus ja maht/ulatus sõltub eelkõige sellest, kuivõrd selged on projekti täitmist kõige olulisemal määral mõjutavad asjaolud, nagu näiteks: 1. Projekti eesmärgi/nõuete/vajaduste selgus. 2. Projekti eesmärgi saavutamise võimalike teede paljusus. 3. Projekti keerukus/täitmiseks vajaliku kompetentsi suurus. 4. Projekti valdkonna arengu/muutumise kiirus. 5. Projekti täitmiseks kasutatavate tehnoloogiate/metoodikate muutumise kiirus. 6. Projektiga seonduvate riskide suurus. 7. Mujal sarnaste projektide täitmisel saadud kogemuste hulk. 6

Soovitus 1 (eelprojekt) “Ähmaste”, suurte riskidega seonduvate ning kriitiliste suuremahuliste projektide puhul on soovitatav Soovitus 1 (eelprojekt) “Ähmaste”, suurte riskidega seonduvate ning kriitiliste suuremahuliste projektide puhul on soovitatav teostada uuringud eelprojektina (näited: õppekavakeskuse loomine või ülikoolide õppe ja teadushoonete ehitamine). Võimaldab uuringukulude katmist muudest allikatest. 7

Projektiplaani koostamise ajagraafik I näide Juht liikmetele Liikmed juhile Toomas Jaan Rein ? Jaan Projektiplaani koostamise ajagraafik I näide Juht liikmetele Liikmed juhile Toomas Jaan Rein ? Jaan Rein Tiiu Jaan ? Kai Tiiu, Kai Tiiu Kai Kõik ? Rein, Kai, Toomas T 0 Jaan ? Juht ise Kõik T 1 T 2 Jaan T 3 T 4 Tähtaeg TO – tähtaegade T 1. . . T 4 ja muud kokkulepped (näiteks: viited täpsustada alles kuupäevaks T 3) 8

Projektiplaani koostamise ajagraafik II Võimalikud erisused projektiplaani koostamisel: rohkem kui üks tsükkel vahepealsete nõupidamiste Projektiplaani koostamise ajagraafik II Võimalikud erisused projektiplaani koostamisel: rohkem kui üks tsükkel vahepealsete nõupidamiste läbiviimine põhimõtteliste muudatuste sisseviimine teksti ühisloome (näit. Google docs) Näited: Teksti kompilatsioon: SF taotlemise ebaõnnestumine 2002. Eelleping: Göteborgi loobumine. Kontakt: ERASMUS (tööstusdoktor) õppekavaprojekti mitteesitamine. 9

Soovitused 2 (projekti koostamise ajagraafik) 1. Kavanda problemaatiliste tegevuste läbiviimiseks ajavaru (kriitilise ahela puhul Soovitused 2 (projekti koostamise ajagraafik) 1. Kavanda problemaatiliste tegevuste läbiviimiseks ajavaru (kriitilise ahela puhul kindlasti). 2. Arvesta kokkulepete täitmisega viimasel hetkel. 3. Arvesta kokkulepete mittetäitmise võimalustega. 4. Projektiplaan tuleks kokku panna ühe (äärmisel juhul kahe tihedalt koostööd tegeva) inimese poolt. 10

Projektiplaani koostamise üldskeem on üldjuhul “tagant ettepoole”: Projekti eesmärk Alaeesmärgid/Tegevused Ajagraafik Eelarve Suurte projektide Projektiplaani koostamise üldskeem on üldjuhul “tagant ettepoole”: Projekti eesmärk Alaeesmärgid/Tegevused Ajagraafik Eelarve Suurte projektide puhul kavandatakse tegevused sageli alaeesmärkide (töörühmade) kaupa. 11

Projektiplaani struktuur Üldjuhul nõutavad projektiplaani alajaotused: ● ● ● ● ● põhiandmed (sh projekti Projektiplaani struktuur Üldjuhul nõutavad projektiplaani alajaotused: ● ● ● ● ● põhiandmed (sh projekti eesmärk, kestvus, maksumus, juhtiv institutsioon) taust (sh vajadus, eelnev tegevus) tegevused ajagraafik organisatsioon/haldamine tulemuste levitamise ja rakendamise kavad eelarve mõjuhinnang lühikokkuvõte NB! Kui tellija poolt on seatud mingid nõuded, siis tuleb neid ka sisuliselt (st mitte formaalselt) järgida. Näide: EL 5 RP taotlus: 6 FR + 1 BE. 12

Projektiplaan täiendavad aspektid Lisaks võib olla nõutud kirjeldada: ● partneritevaheline senine koostöö ● koostöö Projektiplaan täiendavad aspektid Lisaks võib olla nõutud kirjeldada: ● partneritevaheline senine koostöö ● koostöö ettevõtete ja projektiväliste institutsioonidega ● kasutatavad metoodikad ja vahendid ● projekti tulemi edasiarendamise perspektiivid ● rahvusvahelisus ● kasutatavate mõistete definitsioonid ● vastavus standarditele, autoriõiguse regulatsioonidele ja eetikanormidele ● projekti loogiline maatriks ●. . . Erinevate aspektide arvestamine: vahepealne auditeerimine, hindamiskriteeriumid (sh lävendid ja kaalud). 13

Näide: projektiplaani struktuur I (koolituskursuse/mooduli loomiseks) BACKGROUND, RATIONALE AND OBJECTIVES 1. Describe the educational Näide: projektiplaani struktuur I (koolituskursuse/mooduli loomiseks) BACKGROUND, RATIONALE AND OBJECTIVES 1. Describe the educational and socio economic rationale for the proposed course module. 2. Describe the educational level and the priority area. 3. Identify clearly the target groups (learners), their educational needs and their requirements for support. 4. Outline the short , medium and long term market for the proposed course module. 5. Describe the expected impact and benefits of the proposed course. 6. Identify the reasons for applying a multi country app roach to the development (and dissemination) of the course. 7. Describe how the course ties in with existing educational structures in the partner countries. 8. Define clear and measurable objectives and expected outputs of the project. METHOD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Describe the course module design and structure, development methodology, curriculum structure and content, duration, tutoring approach, learner assessment methods and, where relevant, the applied accreditation system. Describe the different study material components which will be included in the course package (printed and electronic course material, teacher and learner guides, tuition and learner assessment systems etc. ). Describe media and technologies to be used for the development of the course material. Describe media and technologies to be used for the delivery of the courses. Describe anticipated learner support methods and roles of teachers and tutors. Describe the role of Phare distance education study centres in the development and delivery of the course. Describe methods for measuring the efficiency and effectiveness of the course and the applied methods, including learner and teacher/tutor satisfaction. Describe needs for and approaches to training of course developers, teachers/tutors and study centre staff who will be involved with the proposed course. WORK CONTENT AND SCHEDULE 1. Phases: Define clearly the different phases of the project and outline the tasks and activities to be undertaken as well as the outputs within the various phases. 2. Task Sheet: Fill in Form C 1 for each of the defined tasks and activities. 3. Project Flowchart: Set up a global Project Flowchart with clear identification of tasks and activities, outputs and milestones, the period and location in which the activities will take place. A sample flowchart is provided in Form C 2. However, you are, of course, free to design your own flowchart according to the specific nature and structure of your project). 14

Näide: projektiplaani struktuur II (koolituskursuse/mooduli loomiseks) PROJECT MANAGEMENT 1. Set up an organisation chart, Näide: projektiplaani struktuur II (koolituskursuse/mooduli loomiseks) PROJECT MANAGEMENT 1. Set up an organisation chart, clearly identifying the chosen management structure (such as steering commit tee, project manager, task managers etc. ) as well as roles and responsibilities of the participating partner organisations. 2. Describe the management capability of the contracting Coordinator and Lead Partner. 3. Describe management techniques and quality assurance procedures. 4. Describe the communication structures and techniques that you will set up in order to ensure efficient communication among the partners during the lifetime of the project. THE CONSORTIUM 1. Describe shortly the profile of the Consortium, its partners and the key staff members to be involved in the project. Describe their relevant experience in the production of distance education course material and co operation at an international level. Include CVs of key staff members. Full partner profiles should be given in Section E of the application forms. 2. Describe the mechanisms for involving the users in the project. INFORMATION AND DISSEMINATION PLANS 1. Describe your plans for informing potential users, authorities and organisations about the project and its results. 2. Describe your marketing plans: How will you announce the course module and how will you inform and provide counselling to potential learners. EXPLOITATION PLANS 1. Describe the consortium’s plans for further exploitation and development of the course after the end of the project, i. e. once the course module has been developed and tested, the pilot implementation has been completed and the evaluation data are available. ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT 1. Estimate the potential economic and social impact of the proposed course module in particular and the impact of the project on the further development of distance education in the participating organisations and countries in general. 2. Describe the project’s relevance to European integration. 15

Alaeesmärkide ja tegevuste määratlemine põhimeetodid Eesmärk: määratleda projektiülesande lahendusalgoritm (alaeesmärkide/tegevuste struktuur). Alaeesmärkide struktuur on Alaeesmärkide ja tegevuste määratlemine põhimeetodid Eesmärk: määratleda projektiülesande lahendusalgoritm (alaeesmärkide/tegevuste struktuur). Alaeesmärkide struktuur on aluseks tegevuste ja vastutuse struktuuri määratlemisel ja on projekti edukuse jooksva hindamise instrumendiks: alaeesmärkide täidetus annab vajaliku tagasiside. Põhimeetodid (NB! Neid võib kasutada ka kombineeritult): ülalt alla (top-down) analoogia rakendamine juhiste rakendamine alt üles (bottom-up) 16

Alaeesmärkide ja tegevuste määratlemine põhiprobleemid Põhiprobleemid: alaeesmärgid on liiga kitsad, ei taga projekti eesmärgi Alaeesmärkide ja tegevuste määratlemine põhiprobleemid Põhiprobleemid: alaeesmärgid on liiga kitsad, ei taga projekti eesmärgi saavutamist alaeesmärke on liiga palju ja nad ei ole struktureeritud kohustused/õigused ja alaeesmärgid ei ole kooskõlas motivatsioonisüsteem ja alaeesmärgid ei ole kooskõlas (N: lennueskadrill) alaeesmärgid ei ole mõõdetavad (N: “parandada”, “kaasajastada”, . . . ) Isetegemise dilemma: Do what you can do best – outsource the rest. Absoluutse ja suhtelisuse dilemma (ala)eesmärkide määratlemisel ja tulemuslikkuse hindamisel: leida tasakaal kvaliteedi ja projekti vajaduste vahel. 17

Sisseostmise aspektid Tuleb eristada toote ja teenuse ostmist (procurement ja outsourcing). Sisseostmise eelised: • Sisseostmise aspektid Tuleb eristada toote ja teenuse ostmist (procurement ja outsourcing). Sisseostmise eelised: • Tarnija läbi kaasatakse projekti täitmisse täiendav kompetents, • Soetatavate ressursside valik on suurem ja dünaamilisem. Sisseostmise puudused: • Projektijuht võimalused protsesse mõjutada on piiratumad, • Tarnija on vähem kursis tellija organisatsiooniga. Otsustamise põhivahendiks on riskianalüüs – tuleb valida variant, mille puhul riskide realiseerumisest tulenevad kahjud oleksid väiksemad. 18

Soovitused 3 (projektiplaani koostamine) 1. Võimalusel osale eksperdina/retsensendina projektiplaanide hindamisel. 2. Võimalusel tutvu teiste Soovitused 3 (projektiplaani koostamine) 1. Võimalusel osale eksperdina/retsensendina projektiplaanide hindamisel. 2. Võimalusel tutvu teiste poolt koostatud edukate projektiplaanidega ja retsensioonidega. 3. Projektiplaani koostamisel arvesta kindlasti hindamiskriteeriumitega (sh lävendite ja kaaludega). 19

Ülesanded 1. Millistel juhtudel on lähteuuringute osatähtsus suurem, millistel juhtudel väiksem? 2. Millistel juhtudel Ülesanded 1. Millistel juhtudel on lähteuuringute osatähtsus suurem, millistel juhtudel väiksem? 2. Millistel juhtudel võiks projekti kavandamisel võtta aluseks eelkõige tegevused, millistel juhtudel alaeesmärgid? 3. Millistel juhtudel võiks projektide planeerimisel kasutada alt üles meetodit? 4. Millistest valikukriteeriumitest lähtuksite mingi teenuse sisseostmisel? 20

Ülesanded iseseisvalt 1. Tehke enda magistritöö kirjutamise kohta SWOT analüüs. 2. Vali mingi projekte Ülesanded iseseisvalt 1. Tehke enda magistritöö kirjutamise kohta SWOT analüüs. 2. Vali mingi projekte finantseeriv institutsioon ning tee kindlaks: a) b) 3. projektide hindamisel arvestatavad näitajad projektide hindamiskriteeriumid. Veebiotsingu abil (märksõnad “wbs” ja “work breakdown structure” ) leia tegevuskavade koostamise täiendavaid põhimõtteid. 21

Projekti ajagraafik mõiste Ajagraafik on projekti alaeesmärkide, tegevuste ja nendevaheliste seoste kujutus ajateljele. Ajagraafik: Projekti ajagraafik mõiste Ajagraafik on projekti alaeesmärkide, tegevuste ja nendevaheliste seoste kujutus ajateljele. Ajagraafik: aitab saada projektist terviklikku ülevaadet (sh tegevustevahelisi seoseid) võimaldab paremini planeerida ressursse aitab otsustada, millal oleks vaja korrigeerida oma tegevusi vähendada riske. Ajagraafiku põhilised esitusviisid: • • lintdiagramm (bar chart, Gantt chart) nooldiagramm (CPM chart, PERT chart). 22

Projekti ajagraafik – koostamise meetodid Põhimeetodid ajakulu hindamisel: eksperthinnangud analoogiliste varasemate projektide analüüs simuleerimine. Projekti ajagraafik – koostamise meetodid Põhimeetodid ajakulu hindamisel: eksperthinnangud analoogiliste varasemate projektide analüüs simuleerimine. Kriitilisel ahelal peavad olema suubumispuhvrid; nende kestvuse määratlemisel arvestada riske. Ajaarvestuse “rusikareegleid”: • • 25% 1/6. 23

Projekti ajagraafik mõjurid Ajagraafiku koostamisel arvestamist vajavad faktorid: inimestel on harjumus teha töö tähtajaks Projekti ajagraafik mõjurid Ajagraafiku koostamisel arvestamist vajavad faktorid: inimestel on harjumus teha töö tähtajaks ka juhul, kui tähtaeg on liiga pikk, tegevuse hakitus pärsib süvenemist ja viib aja ülekulule, ajaületused kumuleeruvad, üksikule tegevusele kuluva aja kokkuhoid kogu projekti seisukohalt reeglina ajavõitu ei anna, mingi tegevuse esmakordne sooritus võib osutuda väga aeganõudvaks, fookus kriitilisele ahelale. NB! Oluline ei ole mitte niivõrd aja kokkuhoid, kuivõrd aja ülekulu vältimine. inimestel on harjumus hinnata tööks kuluvat aega liiga optimistlikult, kogemuste olemasolu on oluline tegevuste kiirendamise faktor (“kompetents annab tugevuse, kogemus kiiruse”. 24

Soovitused 4 (ajagraafik) 1. Ajagraafiku koostamisel ei saa lähtuda vaid kavandatava projekti tegevustest, vaid Soovitused 4 (ajagraafik) 1. Ajagraafiku koostamisel ei saa lähtuda vaid kavandatava projekti tegevustest, vaid tuleb arvestada ka täitjate muude tegevuste ja kohustustega (vanema ja õppepuhkused, teistes projektides osalemine jmt). 2. Mingis lõigus tähtaja ületamisel tuleks kogu ajagraafik üle vaadata: reeglina ajaületust “tasa teha” ei õnnestu, pigem vastupidi. 25

Haldamise kavandamine Eesmärk: kirjeldada projekti subjektid ning nende töökorraldus. Haldamise olulisimad aspektid: projektimeeskonna ja Haldamise kavandamine Eesmärk: kirjeldada projekti subjektid ning nende töökorraldus. Haldamise olulisimad aspektid: projektimeeskonna ja tugiüksuste (järelvalverühm/supervisory group, nõunike rühm) struktuur ja ülesanded. N: vastutusmaatriks responsibility (assignment) matrix (RACI matrix): R – Responsible (kes teeb), A – Accountable (kes kontrollib ja võtab töö vastu), C – Consult (kes nõustab), I – Informed (keda peab informeerima). SG roll. töö ja aruandluse korraldus riski ja kvaliteedihaldus, konfliktide käsitlemine Tähtsus on projekti keerukusest/mahust eksponentsiaalses sõltuvuses. Näited: 1) EL 5. RP→ 6. RP → 7. RP; 2) www. icoper. org 23 partnerit. Väikesemahuliste projektide puhul (eriti individuaalsete projektide puhul) ei pruugi projektiplaan projekti haldamist üldse käsitleda. 26

Riskihaldus üldskeem Risk: tulemi saavutamise määramatuse mõõt (tõenäosuslik suurus). Eesmärk: riskide hoidmine soovitaval tasemel Riskihaldus üldskeem Risk: tulemi saavutamise määramatuse mõõt (tõenäosuslik suurus). Eesmärk: riskide hoidmine soovitaval tasemel (kuluefektiivsel viisil). Üldskeem: Riski identifitseerimine → Riski analüüs → Riski vähendamine. Probleem: leida optimaalne riskide haldamise kulutuste tase (projektiti võib olla see erinev, kuid üldjuhul ei tohiks see ületada 10% projekti maksumusest). NB! Riskide all peab käsitlema nii projektisiseseid kui –väliseid riske. NB! Üldjuhul on riskide suurimaks allikaks inimene, vähemal määral informatsioon/andmed ja seejärel taristu. 27

Riskihaldus – riski analüüsi elemendid Riski analüüsil tuleks määratleda järgmised elemendid: • • • Riskihaldus – riski analüüsi elemendid Riski analüüsil tuleks määratleda järgmised elemendid: • • • osapoolte riskitaluvus (kaotuse kandmise võime) riskiallikad võimalikud riskid kuluhinnangud kestvuse hinnangud. Analüüsi tulemused on otstarbekas esitada kas tabeli (igale riskile üks rida) või maatriksi (igas lahtris riskide loetelu, millel on ühesugune tõenäosus mõju; skaalaks väga madal-keskmine-suur-väga suur) kujul. Riskide vähendamise tegevus on otstarbekas juba algselt kavandada vaid juhul kui Hind(p 1 p 2) << (p 1 p 2) h, h – riski realiseerumise hind 28

Riskide määratlemise tehnikad Võimalikke tehnikaid: kirjalike allikate analüüs ajurünnak Delphi tehnika intervjuud SWOT analüüs Riskide määratlemise tehnikad Võimalikke tehnikaid: kirjalike allikate analüüs ajurünnak Delphi tehnika intervjuud SWOT analüüs diagrammanalüüs (põhjus tagajärg analüüs). . . Näited realiseerunud riskidest: EMT autode loosimine; EITS pankrott. Riskide määratlemise tehnikad võivad projekti erinevatel etappidel olla erinevad, vt ka PMBOK Guide peatükk “Project Risk Management”. 29

Ülesanded 1. Millal on ajakava otstarbekam esitada lint , millal nooldiagrammi abil (vt ka Ülesanded 1. Millal on ajakava otstarbekam esitada lint , millal nooldiagrammi abil (vt ka ül. 2 loengukonspekti alajaotuses 3. 5)? 2. Millised on olnud teie osalemisel täidetud projektide olulisemad ajakava ületamise põhjused? 3. Loetleda võimalikke riske, mis tulenevad vähesest koostööst tarbijaga. 4. Iseseisvalt: Mingis otsingumootoris termini “responsibility matrix” kasutamisel analüüsi, millal eelkõige oleks projekti kavandamisel vaja kasutada nn vastutusmaatriksit. 30

Kvaliteedihaldus – kvaliteedi mõiste Diskussioon: mis on kvaliteet? 31 Kvaliteedihaldus – kvaliteedi mõiste Diskussioon: mis on kvaliteet? 31

Kvaliteedi mõiste käsitlus ajaloolises (20. sajand) perspektiivis 1. Edwards Deming: kvaliteet on pidev täiustumine, Kvaliteedi mõiste käsitlus ajaloolises (20. sajand) perspektiivis 1. Edwards Deming: kvaliteet on pidev täiustumine, mis saavutatakse senise kogemuse analüüsi, tulemuste interpreteerimise ja edasises tegevuses arvestamise läbi. 2. Joseph Juran: kvaliteet on kasutatavuse määr. Esmane on määratleda ning mõtestada kasutaja vajadused. Propageeris 80: 20 suhet (Pareto printsiip: 80% probleeme tuleneb 20% põhjustest). 3. Philip Crosby: kvaliteet on nõuetele vastavuse määr. See tuleb tagada preventiivselt, mitte katse eksituse meetodil. 4. Genichi Taguchi: eelnevalt määratletud eesmärgist erinevuse määr. Käsitles toote kvaliteeti koos selle loomise protsessi kvaliteediga. 5. Tänapäeval valdav käsitlus: tolerantsipiirkonda (alumise ja ülemise piiriga määratud vahemikku) kuuluvus. 32

Kvaliteedihaldus/juhtimine Kvaliteet on suhteline, mitte absoluutne kategooria (hambumuse või kammikujund). Kvaliteedihalduse protsessid: • kvaliteedi Kvaliteedihaldus/juhtimine Kvaliteet on suhteline, mitte absoluutne kategooria (hambumuse või kammikujund). Kvaliteedihalduse protsessid: • kvaliteedi planeerimine/kavandamine, • kvaliteedikindlustus, • kvaliteedikontroll. Projekti planeerimise faasis on vaja määratleda relevantsed kvaliteedistandardid ja/või raamistikud – näiteks EQF täiuslikkusmudel (põhimõtted, kvaliteedihindamise struktuur, mõõtesüsteem) – ning leida nende tagamise viisid (sh vahendid ja metoodikad). Oluline määratleda head kvaliteediindikaatorid (olemuslikud karakteristikud). Näide: e õpe. 33

Kvaliteedikindlustuse põhimõtted ja vahendid Kvaliteedihalduse planeerimisel tuleb määratleda kvaliteedikindlustuse põhimõtted ja vahendid, nagu näiteks: Kvaliteedikindlustuse põhimõtted ja vahendid Kvaliteedihalduse planeerimisel tuleb määratleda kvaliteedikindlustuse põhimõtted ja vahendid, nagu näiteks: koostöö tarbijaga (kaasamine, piloteerimine, tagasisideküsitlused, . . . ) informeeritus/kompetentsus (koolitus, uuringud, …) projektisisene koostöö (vastatikune informeeritus, tegevuse kooskõlastatus, …) toetavad protsessid (testimine, töövahendite haldus, analüüsid, . . ) laiema konteksti arvestamine (Näide: tööelu (potentsiaalsed!) vajadused kutsekirjeldus/kutsestandard õppekava kvalifikatsioon/kutse atesteerimine). Kvaliteedikindlustuse vahendid võivad olla nii projektisisesed kui ka projektivälised. 34

EFQM täiuslikkuse põhimõtted 1. Tulemustele orienteeritus 2. Kliendikesksus 3. Eestvedamine ja eesmärgi ühtsus 4. EFQM täiuslikkuse põhimõtted 1. Tulemustele orienteeritus 2. Kliendikesksus 3. Eestvedamine ja eesmärgi ühtsus 4. Protsessidele ja faktidele tuginev juhtimine 5. Töötajate arendamine ja kaasamine 6. Pidev õppimine, innovatsioon ja parendamine 7. Partnerluse arendamine 8. Ettevõtte sotsiaalne vastutus EFQM European Foundation for Quality Management (www. efqm. org) 35

Soovitus 5 (kvaliteedihaldus) Kvaliteetse tulemi eelduseks on selle tulemini viiva protsessi kvaliteet, mistõttu tuleks Soovitus 5 (kvaliteedihaldus) Kvaliteetse tulemi eelduseks on selle tulemini viiva protsessi kvaliteet, mistõttu tuleks määratleda ja mõõta ka protsessi kvaliteeti mõõtvad indikaatorid ning vastavalt ka oma protsesse täiustada (“kas me teeme õigeid asju õigesti”). Probleem: kvaliteediindikaatorid ja kvaliteedikindlustuse vahendid (vähemal määral ka kvaliteedikindlustuse põhimõtted) on projektispetsiifilised. 36

Tulemuste levitamine ja rakendamine Tulemi levitamine (dissemination): eesmärgiks teavitamine. Tulemi rakendamine (exploitation): eesmärgiks juurutamine. Tulemuste levitamine ja rakendamine Tulemi levitamine (dissemination): eesmärgiks teavitamine. Tulemi rakendamine (exploitation): eesmärgiks juurutamine. Rakendamine on hierarhilise iseloomuga: mingi projekti tulem võib leida rakendust järgmises, järgmise tulem omakorda rakendust jne. Näide 1: • • Laste intellektuaalsete võimete kujunemise alased uuringud Intellektuaalsete võimete arendamiseks koolitusmetoodikate väljatöötamine Koolitusmetoodikate rakendamiseks juhendmaterjalide väljatöötamine Pilootkoolituste (ja samaaegselt tegevusuuringu) läbiviimine Näide 2: liigutustegevuse analüüs (operaator, matemaatik, programmeerija, anatoom, treener). Sageli liigitatakse projekti tulemi levitamise ja rakendamisega seotud tegevusi projektiväliste tegevuste hulka ning neid vastavates koolitustes ja õpikutes ei käsitleta. 37

Projekti mõju hindamine Projekti mõju võib olla mitmemõõtmeline: lühiajaline või pikaajaline lokaalne, rahvuslik, rahvusvaheline Projekti mõju hindamine Projekti mõju võib olla mitmemõõtmeline: lühiajaline või pikaajaline lokaalne, rahvuslik, rahvusvaheline otsene või kaudne (rahvusvaheline mõõde, Eesti sisene koostöö, kogemuste omandamine); Näide: Bel HMI spetsiifiline või universaalne/valdkonnaülene (näiteks koostöö tihendamine või ressursi suurendamine). Projekti (tulemi) mõju võib olla märkimisväärne isegi juhul, kui projekti eesmärk jääb formaalselt saavutamata (Näide: Tempus JEP 11202, ka Bel HMI). Projekti mõju hindamine (ja selle hilisem tagamine) on paljude avaliku sektori (sh EL; küsimus: miks? ) poolt finantseeritavate projektide probleem. 38

Eelarve koostamise lähteandmestik Projekti eelarve hõlmab kõikide projekti täitmiseks vajalike ressursside hinnangut rahalises väljenduses. Eelarve koostamise lähteandmestik Projekti eelarve hõlmab kõikide projekti täitmiseks vajalike ressursside hinnangut rahalises väljenduses. Seejuures peab silmas pidama laiemat konteksti, sh projekti ajalistest raamidest väljaulatuvat (näiteks tarkvaraarendusprojektis testimiskulude vähendamine võib põhjustada ülalhoiukulude olulise suurenemise tarkvara kasutuselevõtul). Eelarve koostamine tugineb järgmistele andmetele: tegevus ja ajakava (mis omakorda tulenevad projekti eesmärkidest/skoobist) planeeritavad ressursid (sh tehnoloogilised vahendid) kulu/hindemäärad “Ajalooline” ja muu täiendav informatsioon (näiteks pikemaajaliste projektide korral inflatsioonihinnang). 39

Eelarvepositsioonid Nõutavad eelarvepositsioonid kehtestab projekti finantseerija. Sagedamini esinevad eelarvepositsioonid: • • • Töötasukulud Üldkehtivad Eelarvepositsioonid Nõutavad eelarvepositsioonid kehtestab projekti finantseerija. Sagedamini esinevad eelarvepositsioonid: • • • Töötasukulud Üldkehtivad tööjõumaksud (Eestis sotsiaal ja töötuskindlustusmaks) Töövahendid Lähetuskulud Sidekulud Muud kulud Kasutatakse põhiliselt järgmiseid meetodeid: alt üles meetod: leitakse kõikide tegevuste kulud ning liidetakse. Vajadusel korrigeeritakse tegevusi. analoogia kasutamine (ülalt alla meetod): lähtutakse mingi sarnase varasema projekti tegelikest kuludest. parameetriline meetod: lähtutakse mingist formaalsest kulumudelist. 40

Eelarve probleemid Kaudsete (sh infrastruktuuri) kulude probleemid: määratlemise keerulisus. N: TLÜ teadusprojektide üldkulud aktsepteeritavus. Eelarve probleemid Kaudsete (sh infrastruktuuri) kulude probleemid: määratlemise keerulisus. N: TLÜ teadusprojektide üldkulud aktsepteeritavus. Olulisemad probleemid/vead: kulud on mittetäielikud (näiteks töötuskindlustusmaks arvestamata) arvutusvead ebareaalsed (kas liiga kõrged või liiga madalad) hinnad projekti seisukohalt mittevajalikud või ebapiisavalt põhjendatud kulud mittelegaalsed kulud. N: [email protected] Kaasfinantseerimine. Võimalike kokkuhoiuvõimaluste äranäitamine. NB! Oluline on (mittekirjutatud) heade tavade arvestamine. 41

Ülesanded 1. Millised on asutustevahelise töörühma plussid ja miinused ühe asutuse inimestest moodustatud töörühma Ülesanded 1. Millised on asutustevahelise töörühma plussid ja miinused ühe asutuse inimestest moodustatud töörühma suhtes? 2. Milline võiks kvaliteetne e kursus olla õppuri, õppejõu, kursuse looja ja süsteemiadministraatori jaoks? 3. Iseseisvalt: Millised oleksid teie eeldatava magistritöö tulemuste rakendamise võimalused? 4. Iseseisvalt: Veebiallikate alusel formuleeri teenuste sisseostmisel esineda võivad probleemid. 42

Projektiplaani vormistamise üldised aspektid Projektiplaani vormistamisel arvestamist vajavad aspektid: formaalsed nõuded Loogilisus, terviklikkus ja Projektiplaani vormistamise üldised aspektid Projektiplaani vormistamisel arvestamist vajavad aspektid: formaalsed nõuded Loogilisus, terviklikkus ja ülevaatlikkus. N: OPAH esimene taotlus. piisavus/täielikkus ja kompetentsus/põhjendatus (igale retsensendi võimalikule küsimusele on vastus) arusaadav, korrektne ja adekvaatne keelekasutus “Tilk tõrva meepotis” põhimõtte arvestamine (üks mittearusaadav või problemaatiline lause võib osutuda saatuslikuks) N: TPÜ juristi kandidaat – “Pedagoogika Ülikool” Vormistamise tehnoloogia: portfoolio kasutamine projektiplaani üksikute osade koostamisel (vajadusel kokkulepped) sobiva arvutitarkvara kasutamine (eelkõige ajagraafiku ja eelarve koostamisel) NB! Projektiplaani kvaliteet on projektimeeskonna kvaliteedi indikaator! 43

Projektiplaani fookused Vormistamisel vajavad erilist tähelepanu: sissejuhatus lühikokkuvõte Sissejuhatus: • asjakohasus. N: digitaalse teadusinfo Projektiplaani fookused Vormistamisel vajavad erilist tähelepanu: sissejuhatus lühikokkuvõte Sissejuhatus: • asjakohasus. N: digitaalse teadusinfo kättesaadavus – e õpe. • fokuseeritus • veenvus Lühikokkuvõte: projekti põhieesmärk olulisemad alaeesmärgid ja/või metoodikad muud olulisemad aspektid (näiteks teadusprojektide puhul hüpoteesid) Lühikokkuvõtte probleemid: märksõnad ja olulisima kajastamine (tulenevalt mahupiirangust) 44

Projekti loogiline maatriks (raammaatriks) Eesmärk: projekti sisu ülevaatlik esitamine tabeli kujul. Tabelis olevate suuruste Projekti loogiline maatriks (raammaatriks) Eesmärk: projekti sisu ülevaatlik esitamine tabeli kujul. Tabelis olevate suuruste selgitus: Indikaatorid võivad olla nii kvalitatiivsed kui kvantitaiivsed Kontrollimeetodid hõlmavad nii projektisiseseid kui väliseid instrumente Eelduse ja riskid hõlmavad nii projektisiseseid kui väliseid eelduseid ja riske Tulemuste sõnastus on üldisem, nende kirjeldus konkreetsem Sisendite all kajastatakse nii projekti täitmiseks vajalik olemasolev kui ka veel mitteolemasolev ressurss Artefaktid Indikaatorid Kontrollimeetodid Projekti üldeesmärk Indikaatorite loetelu Eeldused ja riskid Hindamise meetodid ja vahendid Otsesed/vahetud eesmärgid (alaeesmärgid) Projekti tulemuste loetelu Tulemuste kirjeldus Projekti tegevuste loetelu Tegevuste tulemite loetelu Projekti sisendite loetelu (kui pole üldeesm. eelduste all) Tegevusi käsitlevad dokumendid 45

Projektide soovitused Eesmärk: saada autoriteetselt isikult seisukoht projekti kavandatava tulemi vajalikkuse kohta (projekti tulemi Projektide soovitused Eesmärk: saada autoriteetselt isikult seisukoht projekti kavandatava tulemi vajalikkuse kohta (projekti tulemi kasutaja seisukohalt). Soovitajate valiku soovituslikud põhimõtted: oma ala tunnustatud isik vältida huvide konflikti (projekti täitva institutsiooni juht on aktsepteeritud) otsustajate poolt arvestatav isik. Soovituse sisu saab üldjuhul projektimeeskonnale teada. N: KN Cambridge Mõnikord on soovitused vormikohased ja/või peavad käsitlema muuhulgas mingeid kindlaid apekte (näiteks andma hinnangu taotleja pädevusele). Probleem: soovitused kipuvad olema formaalsed ja ei täida täiel määral oma eesmärki. N: TH 46

Soovitused 6 (soovituste koostamine) Soovitus peaks: olema tekstiliselt konkreetne ja asjalik (st mitte üldsõnaline), Soovitused 6 (soovituste koostamine) Soovitus peaks: olema tekstiliselt konkreetne ja asjalik (st mitte üldsõnaline), sisaldama olulist teavet ja olema põhjendatud (st mitte olema formaalne), kirjeldama projekti tulemi võimalikke rakendusvõimalusi. 47

Projektide retsenseerimine Eesmärk: saada hinnang projekti otstarbekuse kohta (tellija seisukohalt, arvestades antud täitjat). Hinnatavad Projektide retsenseerimine Eesmärk: saada hinnang projekti otstarbekuse kohta (tellija seisukohalt, arvestades antud täitjat). Hinnatavad aspektid (on tellija poolt sageli ette antud): vastavus tellija prioriteetidele ja/või tema poolt sätestatud formaalsetele nõuetele projekti tegevuste ja kasutatavate vahendite/metoodikate asjakohasus/otstarbekus. Näide: diskussioon Pärnus projekti ajakava reaalsus projektile ressursside – sh eelarve ja täitjate – kavandamise adekvaatsus (NB! retsensent peab ka kõik viited ja arvutused üle kontrollima) projektiga kaasnevad võimalikud ohud/riskid/negatiivsed tagajärjed. N: haridusosakud. 48

Soovitused 6 (retsensendi aspekt) 1. Projekti vajaduse põhjendamisel ära ole antud vallas seni teiste Soovitused 6 (retsensendi aspekt) 1. Projekti vajaduse põhjendamisel ära ole antud vallas seni teiste poolt saavutatu/tehtu suhtes liiga kriitiline. N: SF artikkel – Anh. 2. Arvesta sellega, et retsensendid on üldjuhul oma ala tippeksperdid ja suurte kogemustega (st mitte bluffida). 3. Arvesta mittepädeva retsensendi võimalusega – teksti arusaadavus ja “sõnade suhupanemine”. 4. Kasuta (näiteks asutusesisest) eelretsenseerimist. 49

Soovitused 7 (projektide retsenseerimine) 1. Ole projekti retsenseerimisel pigem heasoovlik ja konstruktiivne kui kahtlustav Soovitused 7 (projektide retsenseerimine) 1. Ole projekti retsenseerimisel pigem heasoovlik ja konstruktiivne kui kahtlustav ja virisev. 2. Panusta retsensiooni, kuna retsensiooni kvaliteet on retsensendi imago kujundmise oluline instrument. 3. Arvesta retsensendi isiku avalikuks tulemise võimalusega. 50

Näide: koolitusprojektide hindamiskriteeriumid I Üldhariduskoolile suunatud koolitusprojektide puhul hinnatavad näitajad: 1. Kas ja kuidas Näide: koolitusprojektide hindamiskriteeriumid I Üldhariduskoolile suunatud koolitusprojektide puhul hinnatavad näitajad: 1. Kas ja kuidas on projekt seotud üldhariduskoolis kehtiva õppekavaga? 2. Kas projekt aitab kaasa kogu Eesti hariduse arengule ja kui pikas perspektiivis võib tulemust oodata? 3. Kas projekti raames loodavad väärtused on kasutatavad enamikes koolides (st on olemas piisav tehniline ja inimjõuline ressurss)? 4. Kas projekti eelarve on reaalne? 5. Kas projekti ajakava on reaalne? 6. Kas projekti läbiviijad on piisavalt kvalifitseeritud? 7. Millised võivad olla projekti võimalikud negatiivsed tagajärjed Eesti koolile ja haridussüsteemile? 8. Hinnang koolitusmaterjalidele 9. Hinnang koolituse praktilisele tööle 10. Hinnang projektitaotluse vormistuslikule küljele 11. Hinne projektile kümne palli skaalal. 51

Näide: koolitusprojektide hindamiskriteeriumid II Hinne 10: väljapaistev projekt (äärmiselt aktuaalne, parimad võimalikud koolitajad, projektitaotlus Näide: koolitusprojektide hindamiskriteeriumid II Hinne 10: väljapaistev projekt (äärmiselt aktuaalne, parimad võimalikud koolitajad, projektitaotlus põhjalikult läbi töötatud, eelarve adekvaatne). Taotlus rahuldada täies mahus, ilma mingite muudatusteta. Hinne 8: väga hea (aktuaalne, heatasemelised koolitajad, projektitaotlus põhjalikult läbi töötatud, eelarve adekvaatne). Taotlus rahuldada, võib olla mõningate ebaoluliste muudatustega. Hinne 6: rahuldav (aktuaalne, koolitajate tase rahuldav, projektitaotlus rahuldavalt läbi töötatud, eelarve adekvaatne). Taotlus rahuldada, arvestades ekspertkomisjoni pakutud muudatustega. Hinne 5: tinglikult rahuldav (aktuaalne, koolitajate tase rahuldav, projektitaotlus rahuldavalt läbi töötatud). Taotlus uuesti esitada, arvestades ekspertirühma soovitustega. Hinne 4: puudulik (ei ole aktuaalne või koolitajate tase mitterahuldav või ei ole projektitaotlus rahuldavalt läbi töötatud). Taotlust mitte rahuldada. Hinne 2: äärmiselt nõrk (ei ole aktuaalne, koolitajate tase mitterahuldav, projektitaotlus ei ole rahuldavalt läbi töötatud). Taotlust mitte rahuldada, taotluse uuestiesitamine perspektiivitu ka ümbertöötatud kujul. Hinne 1: perspektiivitu (antud tüüpi koolitust põhimõtteliselt ei toetata). Juhul, kui ei ole tegemist “puhta” variandiga, siis saab hinde osas rakendada kaalutud keskmist ning siduda projekti rahastamine teatud tingimuste täitmisega. 52

PR tegevus Eesmärk: projekti aktsepteerimiseks soodsa fooni loomine. Otsustajad tuginevad muuhulgas ka subjektiivsetele faktoritele, PR tegevus Eesmärk: projekti aktsepteerimiseks soodsa fooni loomine. Otsustajad tuginevad muuhulgas ka subjektiivsetele faktoritele, nagu näiteks: isiklikud teadmised ja arusaamad ühiskondlik arvamus. Edukuse eeldused/tunnused: positiivsus veendumus ja enesekindlus tasakaalukus PR tegevus on eriti oluline juhul, kui projektiplaani ei aktsepteeritud ja on kavas see täiendatud/ümbertöötatud kujul uuesti esitada. NB! PR tegevus võib olla vajalik ka projektisiseselt, projektimeeskonna veenmiseks ja innustamiseks. 53

Soovitus (PR tegevus) Enda PR tegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestada ka maksiimiga “Toetuse saamiseks Soovitus (PR tegevus) Enda PR tegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestada ka maksiimiga “Toetuse saamiseks ei oluline mitte niivõrd see kui hea sa oled, kuivõrd see kui hea sind arvatakse olevat”. 54

Projektiplaani kavandamise tehnilised vahendid Projekti esialgne kava – tekstitöötlustarkvara (Tx. TV) Projekti plaan (v. Projektiplaani kavandamise tehnilised vahendid Projekti esialgne kava – tekstitöötlustarkvara (Tx. TV) Projekti plaan (v. a. ajagraafik ja eelarve) – Tx. TV Ajagraafik: • Väikeste projektide korral – Tx. TV • Mahukatete projektide korral PJ tarkvara Eelarve: • Väikeste projektide korral – tabelarvutus + raamatupidamistarkvara • Mahukate projektide korral – PJ tarkvara + raamatupidamis. TV Osa PJ tarkvara integreerib kõik komponendid (kavandamine+täitmine). Spetsiifiliste projektide puhul spetsiaal. TV Suhtlusvahendid: • erinevad 55

Ülesanded 1. Millised on soovituste ja retsensioonidega seonduvate tegevuste olulisemad erinevused? 2. Milles seisnevad Ülesanded 1. Millised on soovituste ja retsensioonidega seonduvate tegevuste olulisemad erinevused? 2. Milles seisnevad retsenseerimise ja refereerimise põhierinevused? 56

Kodutöö nr 3 1. Täida dokumendis “PJ Kodutoo 3 1. doc” olevad ülesanded. 2. Kodutöö nr 3 1. Täida dokumendis “PJ Kodutoo 3 1. doc” olevad ülesanded. 2. Analüüsi loengukonspektis (Lisa 8) toodud retsensiooni ning vasta järgmistele küsimustele: a) Mida võiks pidada projekti tugevusteks ja nõrkusteks (otsustades vaid retsensiooni põhjal)? b) Milliseid aspekte oleks retsensioon pidanud käsitlema põhjalikumalt? 3. Projektirühmades: Koosta eksamitööna esitatava projekti esialgne kava. Projekti esialgse kava koostamise ühe võimaliku tegevuskava leiab failist “Projekti esialgse kava koostamisest. doc”. 57

Järgmine loeng: Pühapäeval, 4. nov. kell 14. 00 Teema: Projekti täitmine 58 Järgmine loeng: Pühapäeval, 4. nov. kell 14. 00 Teema: Projekti täitmine 58

Eesti laste mõtlemine olematu disjunktsioon Logic operators and quantifiers at age 10 to 11 Eesti laste mõtlemine olematu disjunktsioon Logic operators and quantifiers at age 10 to 11 10 -11 a 90% 77% 80% 70% 60% 49% 50% 40% 30% 23% 16% 20% 10% 7% 2% 5% 2% 1% m ss lly As se R ea t en e nc va le ui Eq pl ic Im an qu al U ni ve rs at tif ifi nt lq ua ia nt te is Ex io n ie r er n tio ju nc D is nc ju on C N eg at io tio n n 0% Erika Matsak, 2007 59

Teenuse sisseostmise valikukriteeriumid 1. Hind 2. Tarnija kompetents ja kogemused 3. Tarnija poolt projekti Teenuse sisseostmise valikukriteeriumid 1. Hind 2. Tarnija kompetents ja kogemused 3. Tarnija poolt projekti eesmärkide mõistmine 4. Tehniline lahendus 5. Senine koostöökogemus 6. Tarnija tootmisvõimekus 7. Lepingutingimusd (sh garantiitingimused, omandiküsimused, riskide jagunemine jne) 8. Tarnija majanduslik seis 9. Referentsid 60