Скачать презентацию Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 Скачать презентацию Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007

3a5a768259ecea2f2029065b7c2510dc.ppt

  • Количество слайдов: 41

Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 -2013 Project: Revitalization of Traditional Industrial Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 -2013 Project: Revitalization of Traditional Industrial areas in South-East Europe – Re. TIn. A Проект: Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа ОБЩИНА ПЕРНИК ОБЛАСТ ПЕРНИК

Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 -2013 Оперативна програма за транснационално сътрудничество Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 -2013 Оперативна програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа” за програмния период 2007 - 2013 година, по цел “Европейско териториално сътрудничество” e съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 -2013 На 20 декември 2007 година Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 -2013 На 20 декември 2007 година с решение на Европейската комисия С (2007) 6590 е одобрена програмата за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа” за периода 2007 -2013 година. Тази програма предвижда подкрепа от Общността за региони в 16 страни – членки, страни кандидатки, потенциални кандидатки и трети страни.

General aim of the SEE Programme General aim of the SEE Programme

Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 -2013 Общото население в избираемата територия Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 -2013 Общото население в избираемата територия е 200 милиона души. Общият бюджет на програмата е 245 милиона евро, като средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) са на стойност 206 милиона евро.

Цели на програмата Общата стратегическа цел на програмата е да подобри “процеса на териториална, Цели на програмата Общата стратегическа цел на програмата е да подобри “процеса на териториална, икономическа и социална интеграция и да съдейства за сближаването, устойчивостта и конкурентноспособността” чрез развитието на транснационалните партньорства.

Приоритетни оси • Приоритет 1: Подкрепа за иновациите и предприемачеството • Приоритет 2: Опазване Приоритетни оси • Приоритет 1: Подкрепа за иновациите и предприемачеството • Приоритет 2: Опазване и подобряване на околната среда

Приоритетни оси • Приоритет 3: Подобряване на достъпността • Приоритет 4: Зони за устойчив Приоритетни оси • Приоритет 3: Подобряване на достъпността • Приоритет 4: Зони за устойчив растеж • Приоритет 5: Техническа помощ

 • Подадени заявления за интерес на І етап – Подадени = 822 – • Подадени заявления за интерес на І етап – Подадени = 822 – Допуснати = 692 – Избрани = 95 • Подадени формуляри на ІІ етап – Подадени = 90 – Допуснати = 71 – Одобрени = 40

Заявления за интерес на първи етап 822 подадени допуснати избрани Заявления за интерес на първи етап 822 подадени допуснати избрани

Подадени предложения на втори етап 90 Подадени Допуснати Одобрени Подадени предложения на втори етап 90 Подадени Допуснати Одобрени

Управляващ орган: • Национална агенция за развитие – Унгария - www. southeast-europe. net Национално Управляващ орган: • Национална агенция за развитие – Унгария - www. southeast-europe. net Национално звено за контакт в България • Министерство на регионалното развитие и благоустройството www. bgregio. eu

Проектът: Revitalization of Traditional Industrial areas in South-East Europe – Re. TIn. A “Възстановяване Проектът: Revitalization of Traditional Industrial areas in South-East Europe – Re. TIn. A “Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа”

БЮДЖЕТ • Общ бюджет на проекта: 3 327 500 € • Бюджет на община БЮДЖЕТ • Общ бюджет на проекта: 3 327 500 € • Бюджет на община Перник: 275 800 € от който 15% национално съфинансиране от МРРБ ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 3 години

Партньори • • • Водещ партньор – Унгария, община Будапеща, район Чепел Италия – Партньори • • • Водещ партньор – Унгария, община Будапеща, район Чепел Италия – община Ферара; Италия – Център за регионално развитие; Словения – Университет “Марибор” Словакия – община Кошице; Гърция – община Комотини; Гърция – община Таврос; Румъния – община Иаш; Румъния – община Галати; България – община Перник.

Община Csepel - икономически профил • От 1950 най-характерните отрасли са производството на машини Община Csepel - икономически профил • От 1950 най-характерните отрасли са производството на машини и инструменти, производство на трансформатори, колела и мотоциклети, металургия, леене на желязо и стомана, производство на течна стомана, полуфабрикати от стомана • Световно известни с ново ниво на качеството продукти от Wiess, метални и стоманени заготовки, инструментални машини доставяни до всички Европейски страни. • За да се постигне високото качество на продукцията спомагат действащия Независим институт за изследвания и развитие и съществуващия в индустриалната зона от 1960 г. независим институт за компютърно програмиране.

Цели на община Csepel v Да осъществи промени, който ще допринесат за привличането на Цели на община Csepel v Да осъществи промени, който ще допринесат за привличането на защитаващи околната среда високо -качествени технологии и подсигуряване покачествени работни места. v Не по-малко от 10 000 нови възможности за работа. v Да подпомогне създаването на инфраструктура в областта на проекта, която да се вписва в структурата и съдържанието на районен център. v Да преобрази бившите индустриални зони в потенциални зони за инвестиции.

Индустриалната зона Komotini • 3 -та по големина и важност сред Гръцките индустриални области; Индустриалната зона Komotini • 3 -та по големина и важност сред Гръцките индустриални области; • Индустриалната зона функционира от 1978 г. Тя е една от най-големите в Гърция, заемаща площ от 4. 332 ha, с организирани пространства от зелени площи вътрешна мрежа от пътища;

Днес около 100 обекта са създадени в индустриалната зона: 65 от обектите функционират 17 Днес около 100 обекта са създадени в индустриалната зона: 65 от обектите функционират 17 от тях са напълно безстопанствени от не по-малко от 15 години, Някои от останалите са обновени. Що се касае собствеността на обектите – някои от тях са на банки, други на частни лица и трети на Гръцката държава

Цели на община Комотини • Развитие на контактите, сътрудничество и обмяна на умения и Цели на община Комотини • Развитие на контактите, сътрудничество и обмяна на умения и опит на национално и международно ниво. • Осъществяване на културни, спортни и социални дейности за поощряване и развитие на културата Поддръжка и развитие на инициативи за защита на околната среда и екосистемата в региона. • Организиране на събрания, срещи и форуми и т. н.

Община Таврос - предизвикателства свързани с индустриалната област • Промяна на индустриалния характер на Община Таврос - предизвикателства свързани с индустриалната област • Промяна на индустриалния характер на зоната и превръщато и в лесно достъпно обществено място • Екологична градска околна среда • Промяна на имиджа на областта • • Подбряване на качеството на живот Подобряване инвестиционните съоръжения Създаване на нови работни места – възмозностти за работа Ангажиране на местната общност в процеса

Цели на община Иаш, Румъния преобразяване на индустриалните зони ü Изграждане на центрове и Цели на община Иаш, Румъния преобразяване на индустриалните зони ü Изграждане на центрове и технологични паркове за трансфер на технологии и ноу-хау, с цел да се продължи процеса на развитие на промишленоста в Иаш, на базата на производителни индустрии, ноу-хау – валоризация на човешкия потенциал (Tehnopolis, Moldova Изложбен Център и бъдещ Технологичен Парк). ü Център за Бизнес и Технологии, Иаш предложен от Red Management Capital –променящ пазара на индустриални обекти, разположен на леснодостъпни пространства с големи размери, оборудван по Европейски стандарти, готов да отвори нови производствени мощности и да спомогне за развитието на нови услуги и технологии

BOICELLI CANAL _ Ferrara § Ключови точки Система от различни индустриални обекти § Воден BOICELLI CANAL _ Ferrara § Ключови точки Система от различни индустриални обекти § Воден транспорт § Възможностти за туризъм § Екологична околна среда

S. O. P. R. I. P • Опит в управлението • Индустриална територия • S. O. P. R. I. P • Опит в управлението • Индустриална територия • Soprip проектира, изпълни и управлява - 17 индустриални парка; - 6 сгради за предприятия; - 3 бизнес инкубатора. В момента Soprip пряко участва в развитието на 4 индустриални парка въз основа на новаторски устойчиви и екологични стратегии.

Нашата проектна идея Обединяване усилията на Община Перник и наличните малки и средни предприятия, Нашата проектна идея Обединяване усилията на Община Перник и наличните малки и средни предприятия, възникнали след извършена приватизация и реформиране на големия металургичен завод „Стомана”, за изграждане на мащабен Бизнес парк “Перник- Изток”.

Икономически предпоставки • Обособена част на територията на общината около 2700 кв. м, в Икономически предпоставки • Обособена част на територията на общината около 2700 кв. м, в която има условия за подпомагане на инвестиционни проекти на различни потенциални български и чуждестраннни лица.

Икономически предпоставки • Възможности за ефективно използване на географските предимства на района – изградени Икономически предпоставки • Възможности за ефективно използване на географските предимства на района – изградени транспортни и жп мрежи, близост до столицата – София, кръстовища на международни магистрали.

Икономически предпоставки • Стимулиращи условия за развитие на бизнес, достъп до научни звена, трансфер Икономически предпоставки • Стимулиращи условия за развитие на бизнес, достъп до научни звена, трансфер на технологии, икономически връзки, участие в международни мрежи.

Икономически предпоставки • Удобни териториални възможности за изграждане на комплесни административни, консултански, маркетингови, логистични, Икономически предпоставки • Удобни териториални възможности за изграждане на комплесни административни, консултански, маркетингови, логистични, IT услуги, което води до значително намаляване на корпоративните разходи за подобни дейности.

Икономически предпоставки • Възможности за практическо приложение на различни инструменти на ПЧП. Икономически предпоставки • Възможности за практическо приложение на различни инструменти на ПЧП.

Дейности • Извършване на анализ на нуждите и технико-икономическа обосновка за създаване на Индустриален Дейности • Извършване на анализ на нуждите и технико-икономическа обосновка за създаване на Индустриален бизнес парк; • Изработаване на подробен устройствен план определящ границите на Индустриален бизнес парк;

Дейности • Изготвяне на идеен и технически проект за Индустриален бизнес парк; • Добри Дейности • Изготвяне на идеен и технически проект за Индустриален бизнес парк; • Добри практики за институционализиране и управление на Индустриален бизнес парк;

Дейности • Формиране и изпълнение на Група на заинтересованите страни; • Създаване на правилата Дейности • Формиране и изпълнение на Група на заинтересованите страни; • Създаване на правилата и нормите на ПЧП; • Инвестиционен план;

Дейности • Траснационална Методология за възстановяване на изоставени индустриални зони. • Изграждане на комуникационни Дейности • Траснационална Методология за възстановяване на изоставени индустриални зони. • Изграждане на комуникационни инструменти и материали като електронен сайт на проекта и мрежа за неговото поддържане.

Резултати • Идеен и технически проект за Индустриален бизнес парк; • Подробен устройствен план Резултати • Идеен и технически проект за Индустриален бизнес парк; • Подробен устройствен план определящ границите на индустриалния парк; • Концепция за правила и норми на ПЧП;

Резултати • Увеличени инвестиционнни възможности и подобрена бизнес среда, водеща до увеличаване преките местни Резултати • Увеличени инвестиционнни възможности и подобрена бизнес среда, водеща до увеличаване преките местни и чуждестранни инвестиции; • Ускорено икономическо развитие на общината над средната за страната, като част от целта на България за изпълнение политиката на ЕС за растеж на икономиката;

Резултати • Повишаване на икономическия потенциал и конкурентноспособността на местния бизнес; • Насърчаване на Резултати • Повишаване на икономическия потенциал и конкурентноспособността на местния бизнес; • Насърчаване на предприемачеството към европейско сътрудничество и интегриране към европейските стандарти

Резултати • Възможност за мултиплициране на резултатите в други региони в страната; • Широко Резултати • Възможност за мултиплициране на резултатите в други региони в страната; • Широко разпространение на резултатите в райони нуждаещи се от възстановяване на индустриални зони.

Бизнес парк – Перник УСПЕШНАТА ИНВЕСТИЦИЯ! Бизнес парк – Перник УСПЕШНАТА ИНВЕСТИЦИЯ!

За контакти: инж. Иван Искренов – ръководител на проекта тел. +359 76 60 64 За контакти: инж. Иван Искренов – ръководител на проекта тел. +359 76 60 64 74 Моб. 088 79 49 410 Fax: +359 76 60 24 52 e-mail: [email protected] bg За повече информация: www. southeast-europe. net www. bgregio. eu ОБЩИНА ПЕРНИК ОБЛАСТ ПЕРНИК