ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО СТРУКТУРАМ іністерство освіти

Скачать презентацию ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО СТРУКТУРАМ іністерство освіти Скачать презентацию ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО СТРУКТУРАМ іністерство освіти

program_research_present_1.ppt

 • Размер: 1.3 Mегабайта
 • Количество слайдов: 76

Описание презентации ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО СТРУКТУРАМ іністерство освіти по слайдам

ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО СТРУКТУРАМ іністерство освіти і науки , молоді та спорту України ДонецькийПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО СТРУКТУРАМ іністерство освіти і науки , молоді та спорту України Донецький національний університет Кафедра управління персоналом і економіки праці

План розгляду: Поняття та основні компоненти програми дослідження; Взаємодія структурних компонентів програми; Особливості програм у різнихПлан розгляду: Поняття та основні компоненти програми дослідження; Взаємодія структурних компонентів програми; Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень; Рекомендації щодо складання програм досліджень; Розгляд прикладів окремих програм.

Поняття та основні компоненти програми дослідження Поняття та основні компоненти програми дослідження

Програма соціологічного дослідження (ПСД) – це науковий документ, який відображає логічно обгрунтовану схему переходу від теоретичногоПрограма соціологічного дослідження (ПСД) – це науковий документ, який відображає логічно обгрунтовану схему переходу від теоретичного (концептуального) осмислення проблеми до інструментарію конкретного емпіричного дослідження. 1. Поняття та основні компоненти програми дослідження

Сутність програми обумовлена двома основними взаємозв ’’ язаними методологічними функціями (МФ). Першу МФСутність програми обумовлена двома основними взаємозв ’’ язаними методологічними функціями (МФ). Першу МФ програма виконує на етапі підготовки інструментарію – методологічне обгрунтування інструментарію дослідження ; ; другу МФ – на етапі аналізу одержаних даних – обгрунтування логіки аналізу й інтерпретації даних, отриманих внаслідок з бб ирання первинної соціологічної інформації за допомогою розробленого інструментарію. . 1. Поняття та основні компоненти програми дослідження

Основні компоненти ПСД (1) 1. Огляд ситуації та обгрунтування потреби дослідження вибраної проблеми; 2. Основні компоненти ПСД (1) 1. Огляд ситуації та обгрунтування потреби дослідження вибраної проблеми; 2. Мета дослідження, яка об ’’ єднує інтереси дослідників та замовників; 3. Задачі (основні та допоміжні) соціологічного дослідження; 4. Понятійно-категорійна структура дослідження (об(об ’’ єкт, предмет дослідження); 5. Вироблення гіпотез дослідження (припущень, які здатні пояснити сутнісні ознаки досліджуваного обоб ’’ єкта) ; ; 1. Поняття та основні компоненти програми дослідження

Основні компоненти ПСД (2) 6. Вироблення методики дослідження, формування критеріїв складання й оцінки запитань інструментарію,Основні компоненти ПСД (2) 6. Вироблення методики дослідження, формування критеріїв складання й оцінки запитань інструментарію, вибір статистичних методів аналізу первинної інформації, побудова блок-схем опитувальників з урахуванням основних показників; 8. 8. Планування дослідницьких робіт (вироблення стратегічного та робочого планів) ; ; 9. 9. Забезпечення зв ’’ язку між усіма компонентами програми; 11. Формування структури звіту (проміжного та підсумкового )). . 1. Поняття та основні компоненти програми дослідження

Взаємодія структурних компонентів програми Взаємодія структурних компонентів програми

Концептуальна схема програми соціологічного дослідження (1) ОСНОВНІ 4 БЛОКИ: 1. 1. Вихідна методологічна парадигма; 2. 2.Концептуальна схема програми соціологічного дослідження (1) ОСНОВНІ 4 БЛОКИ: 1. 1. Вихідна методологічна парадигма; 2. 2. Система основних структурних підрозділів (цілеспрямування); 3. 3. Понятійно-категорійний апарат; 4. 4. Принципи реалізації 2. Взаємодія структурних компонентів програми

Концептуальна схема програми соціологічного дослідження (2) Вихідна методологічна парадигма = рівень дослідницьких кадрів + особливості розвиткуКонцептуальна схема програми соціологічного дослідження (2) Вихідна методологічна парадигма = рівень дослідницьких кадрів + особливості розвитку держави + особливості галузі + рівень розвитку цивілізації; Система основних структурних блоків (цілеспрямування) = мета + проблема + завдання + координація діяльності 2. Взаємодія структурних компонентів програми

Концептуальна схема програми соціологічного дослідження (3) Понятійно-категорійний апарат = система понять + моделювання + гіпотези +Концептуальна схема програми соціологічного дослідження (3) Понятійно-категорійний апарат = система понять + моделювання + гіпотези + корекція засобів дослідження; Принципи реалізації = план + методика + звіт + контроль. 2. Взаємодія структурних компонентів програми

Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень

Залежно від характеру вихідних критеріїв класифікації (систематизації) програми соціологічного дослідження поділяються на кілька видів: - досконаліЗалежно від характеру вихідних критеріїв класифікації (систематизації) програми соціологічного дослідження поділяються на кілька видів: — досконалі та недосконалі; — науково обгрунтовані і необгрунтовані; — викладені письмово або сформовані в уяві дослідника; — такі, що відповідають або не відповідають меті дослідження; — розраховані на тривалий час чи короткострокові. 3. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень

Залежно від значимості дослідницьких завдань розрізняють програми, що мають стратегічне, тактичне, оперативне значення. Програми стратегічногоЗалежно від значимості дослідницьких завдань розрізняють програми, що мають стратегічне, тактичне, оперативне значення. Програми стратегічного значення: зміст розробок торкається соцієтальних проблем і стосується інтересів соціальних інститутів, спільнот, різних державних структур та суспільства загалом. Програми тактичного рівня: забезпечують виконання здебільшого прикладних досліджень, орієнтованих на вирішення проблем окремих галузей господарської, культурної чи побутової сфер. Вирішення окремих локальних проблем на незначних за обсягами соціальних об ’’ єктах забезпечується виробленням так званих оперативних програм. . 3. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень

За змістом завдань програми поділяють на пізнавальні, емпіричні та теоретико-прикладні. . Щодо розкриття змісту різних соціальнихЗа змістом завдань програми поділяють на пізнавальні, емпіричні та теоретико-прикладні. . Щодо розкриття змісту різних соціальних об ’’ єктів програми можуть бути описовими, інформаційними або ж науково-теоретичними. . При виробленні теоретико-прикладних програм важливо не зловживати одним із аспектів, тобто не приділяти надмірної уваги тільки теорії, або ж, навпаки, не замикатись на суто локальних емпіричних питаннях. Ідеальна модель теоретико-прикладних програм має бути представлена двома рівнозначними розділами – емпіричним та теоретичним. 3. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень

Основні рекомендації щодо порядку дій при підготовці програми соціологічного дослідження: Основні рекомендації щодо порядку дій при підготовці програми соціологічного дослідження:

Робота над ескізом проекту: разом із замовником оформляється: - Інформаційний запит, уточнюються об ’’Робота над ескізом проекту: разом із замовником оформляється: — Інформаційний запит, уточнюються об ’’ єкт, генеральна сукупність, об ’’ єм вибірок; — Уточняється структура робочої групи пронекту і склад виконавців на різних етапах емпіричного дослідження; — Визначаються організаційні потреби і можливості, загальна вартість робіт по виконанню проекту. Основні рекомендації (1)

Визначається доцільність проведення соціологічного дослідження: - Порівнюється необхідність отримання певної інформації з фінансовими затрами наВизначається доцільність проведення соціологічного дослідження: — Порівнюється необхідність отримання певної інформації з фінансовими затрами на її отримання. В такому випадку можливі рішення: 1) Від емпіричного дослідження варто відмовитися, оскільки витрати на його проведення не оправдовують якість отриманої інформації; 2) Проект необхідно відкорегувати 9 з урахуванням наявних фінансових і технічних модливостей); 3) Дослідження потрібно проводити відповідно до запланованого ескізу проекту. Основні рекомендації (2)

- Оформляється і підписується проект дослідження – документ, який являє собою перелік основних етапів дослідження та— Оформляється і підписується проект дослідження – документ, який являє собою перелік основних етапів дослідження та очікуваних результатів, вартості і термінів проведення робіт. — Розробку змістовної частини дослідження варто починати з встановлення типу дослідження: опитування громадської думки чи, власне, соціологічне дослідження. — При підготовці до опитування громадської думки основну увагу потрібно приділити підготовці репрезентативної вибіркової сукупності. Основні рекомендації (3)

Визначення мети дослідження. Навіть якщо у попередньому задумі немає реальної практичної мети, автору програми слід цілеспрямованоВизначення мети дослідження. Навіть якщо у попередньому задумі немає реальної практичної мети, автору програми слід цілеспрямовано обмежити предмет дослідження і коло показників; Визначити і сформулювати предмет (предмети) дослідження; Скласти структурну схему показників предмета (предметів) дослідження; Оцінити можливості вимірювання кожного з показників конкретним індикатором (запитанням анкети). Подумати над структурними субпоказниками. Бажано конкретизувати показники до такої міри, щоб кожному показникові відповідало запитання анкети. Основні рекомендації (4)

Визначити гіпотетичні чинники, що впливають на досліджувану проблему. Пісяля цього одразу групувати відповіді за цією ознакоюВизначити гіпотетичні чинники, що впливають на досліджувану проблему. Пісяля цього одразу групувати відповіді за цією ознакою (наприклад, “вік”: до 30 років; 31 -55 років; 56 років і старші); Згрупувати гіпотетичні чинники за типами (наприклад, “демографічні”, “соціально-економічні”, “соціально-політичні” тощо); Не забути перевірити гіпотези в процесі статистичного аналізу. Основні рекомендації (5)

Приклади окремих складових програм соціолоігчних досліджень Приклади окремих складових програм соціолоігчних досліджень

Приклад 1. Гендерні стереотипи та сприйняття громадськістю гендерних проблем в українському суспільстві Приклад 1. Гендерні стереотипи та сприйняття громадськістю гендерних проблем в українському суспільстві

Мета дослідження: визначення поточного стану поширення ґендерних стереотипів в українському суспільстві та ставлення людейМета дослідження: визначення поточного стану поширення ґендерних стереотипів в українському суспільстві та ставлення людей до ґендерної проблематики на сучасному етапі розвитку суспільних відносин

Збір даних (статистичних і соціологічних) Експертне оцінювання розвитку засад гендерної політики ЗАДАЧІ: Порівняння отриманих характеристикЗбір даних (статистичних і соціологічних) Експертне оцінювання розвитку засад гендерної політики ЗАДАЧІ: Порівняння отриманих характеристик з даними інших досліджень Визначення особливостей ієрархічного характеру гендерних відносин Вивчення громадської думки про характер гендерних відносин у різних царинах суспільства

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: Інтерв ’ ю з експертами-фахівцями Опитування громадської думки Вторинний аналіз результатів соціологічних опитувань КонтентМЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: Інтерв ’ ю з експертами-фахівцями Опитування громадської думки Вторинний аналіз результатів соціологічних опитувань Контент та інтент-аналіз ЗМІАналіз офіційних даних

Час проведення дослідження: Дослідження проводилося: по. ЗВересень 2006 Жовтень 2006 Час проведення дослідження: Дослідження проводилося: по. ЗВересень 2006 Жовтень

ПОЛТАВСЬКА ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ АР КРИМОДЕСЬКАЗАКАРПАТСЬКАЛЬВІВСЬКА ЧЕРНІВЕЦЬКА ЖИТОМИРСЬКА ВІННИЦЬКА КИЇВСЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКА МИКОЛАЇ ВСЬКА Області, охопленіПОЛТАВСЬКА ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ АР КРИМОДЕСЬКАЗАКАРПАТСЬКАЛЬВІВСЬКА ЧЕРНІВЕЦЬКА ЖИТОМИРСЬКА ВІННИЦЬКА КИЇВСЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКА МИКОЛАЇ ВСЬКА Області, охоплені цільовими опитуваннями ДОНЕЦЬКА ХЕРСОНСЬКА ЗАПОРІЗЬКА ЛУГАНСЬКАХАРКІВСЬКА ПОЛТАВСЬКА ЧЕРКАСЬКА КІРОВОГРАДСЬКА СУМСЬКАЧЕРНІГІВСЬКАЛУЦЬКА РІВНЕНСЬКА ІВ-ФРАНКІВСЬКАТЕРНОПІЛЬСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЕМПІРИЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ: Громадська думка населення (2006, 1794 респонденти); Експертне опитування (2006, 175 осіб); Контент-аналізЕМПІРИЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ: Громадська думка населення (2006, 1794 респонденти); Експертне опитування (2006, 175 осіб); Контент-аналіз друкованих ЗМІ (2006, 230 інформаційних матеріалів); Моніторинг соціальних змін Інституту соціології НАН України (2002 -2006, 1800 респондентів)

Основні розділи публікації: Методологічні засади проведення дослідження Експертне оцінювання розвитку засад гендерної політики в українському суспільствіОсновні розділи публікації: Методологічні засади проведення дослідження Експертне оцінювання розвитку засад гендерної політики в українському суспільстві Результати опитування громадської думки щодо гендерних стереотипів та ставлення до гендерних проблем Контент-аналіз матеріалів у друкованих ЗМІ під кутом гендерних відносин Аналіз бази даних соціологічного моніторингу Інституту соціології НАН України 2002 -2006 років під гендерним кутом зору

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Міжнародні документи з питань гендерної рівності Чинне українське законодавство Роботи вітчизнянихМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ Міжнародні документи з питань гендерної рівності Чинне українське законодавство Роботи вітчизняних науковців у царині гендерних досліджень Аналітичні огляди ООН Офіційні дані державних установ

Загальні оцінки розвитку політични х засад Стан справ в окремих сферах життя Напрями гендерної політикиЗагальні оцінки розвитку політични х засад Стан справ в окремих сферах життя Напрями гендерної політики Національний механізм ЗМІЗМІДЖЕРЕЛА ОБІЗНАНОСТІ ЕКСПЕРТІВ З ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ ОЦІНКИ ДИНАМІКИ ЗМІН СИТУАЦІЇ ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІЕкспертне оцінювання засад гендерної політики в українському суспільстві

РОЗПОДІЛ ЕКСПЕРТІВ ЗА ТИПАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ (всього – 175 осіб) Типи організацій Чоловіки- експерти Жінки-експ ерти ОрганиРОЗПОДІЛ ЕКСПЕРТІВ ЗА ТИПАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ (всього – 175 осіб) Типи організацій Чоловіки- експерти Жінки-експ ерти Органи виконавчої влади національного рівня 22 1111 Органи виконавчої влади обласного рівня 1010 2323 Органи місцевого самоврядування 22 44 Політична партія та // або блок 33 33 Неурядова жіноча організація — 99 Неурядова правозахисна організація

РОЗПОДІЛ ЕКСПЕРТІВ ЗА ТИПАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ (всього – 175 осіб, продовження )) Типи організацій Чоловіки- експертиРОЗПОДІЛ ЕКСПЕРТІВ ЗА ТИПАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ (всього – 175 осіб, продовження )) Типи організацій Чоловіки- експерти Жінки-експ ерти Науково-дослідна установа 44 66 Засоби масової інформації 1111 1414 Організація-роботодавець 44 66 Бізнесова структура 99 1212 Профспілка 44 33 Інше

РОЗПОДІЛ ЕКСПЕРТІВ ЗА СФЕРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ (осіб) Правовий захист – 29 Соціальний захист – 22 Культура –РОЗПОДІЛ ЕКСПЕРТІВ ЗА СФЕРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ (осіб) Правовий захист – 29 Соціальний захист – 22 Культура – 21 Торгівля, послуги – 20 Освіта – 18 Здоров ’’ я – 12 Політика – 11 Сім ’’ я. Молодь. Спорт – 12 Соціально-трудові відносини – 11 Матеріальне виробництво – 8 Наука – 8 Управління – 8 Інше —

Джерела обізнаності експертів з гендерної проблематики Джерела обізнаності експертів з гендерної проблематики

Актуальність для українського суспільства проблеми гендерної нерівностіЕкспертне оцінювання Актуальність для українського суспільства проблеми гендерної нерівностіЕкспертне оцінювання

Наслідки для українського суспільства ліквідації гендерної нерівності Жінки зможуть більшою мірою реалізувати свій потенціал – 55Наслідки для українського суспільства ліквідації гендерної нерівності Жінки зможуть більшою мірою реалізувати свій потенціал – 55% Державний бюджет буде більш соціально орієнтованим – 35% Взаємовідносини між чоловіками та жінками будуватимуться на принципах взаємоповаги та партнерства – 33% Збільшиться представництво жінок у політичних партіях, що зробить політику цих партій більш гуманістичною – 29%Експертне оцінювання

Відповідність проголошеного принципу гендерної рівності реальному стану справ У царині освіти та науки  Відповідність проголошеного принципу гендерної рівності реальному стану справ У царині освіти та науки – 3, 78 У сфері праці та підприємництва – 3, 18 У сфері державного управління та органах місцевого самоврядування – 3, 03 У політичних виборчих процесах – 2, 95 У царині сімейно-побутових відносин – 2, 89 За 5 -бальною шкалою, де 1 бал – “зовсім не відповідає”, а 5 балів – “повністю відповідає”Експертне оцінювання

Найбільш актуальні напрями державної політики по забезпеченню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків Розвиток культуриНайбільш актуальні напрями державної політики по забезпеченню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків Розвиток культури гендерної рівності – 65% Розвиток механізмів юридичної відповідальності — 47%47% Упровадження механізмів позитивних дій – 41% Забезпечення рівних можливостей щодо поєднання професійних та сімейних обов ’’ язків – 39% Удосконалення законодавства – 34% Захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі – 30% Експертне оцінювання

Обізнаність населення із своїми правами звертатися до компетентних органів у випадках дискримінації за ознакою статі ЕкспертнеОбізнаність населення із своїми правами звертатися до компетентних органів у випадках дискримінації за ознакою статі Експертне оцінювання

Розвиток складових національного механізму впровадження гендерної політики Організація навчання державних службовців – 57 Залучення НУО доРозвиток складових національного механізму впровадження гендерної політики Організація навчання державних службовців – 57% Залучення НУО до розв ’’ язання проблем гендерної дискримінації – 56% Регулярність аналізу становища жінок і чоловіків на національному рівні – 52% Координація діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади, НУО – 48% Призначення в установах уповноважених осіб (координаторів) – 44% Вплив НУО на гендерну політику уряду – 42% Експертне оцінювання

Розвиток складових національного механізму впровадження гендерної політики Урахування гендерної складової при формуванні суспільно важливих програм –Розвиток складових національного механізму впровадження гендерної політики Урахування гендерної складової при формуванні суспільно важливих програм – 42% Створення ресурсних інформаційно-аналітичних центрів у регіоніх – 41% Розвиток відомчих стратегій гендерної політики – 32%32% Впровадження методів урахування неоплачуваної домашньої праці в систему національної звітності – 9%9% Експертне оцінювання

Пропаганда тематики гендерної рівності у програмах телебачення. Експертне оцінювання Пропаганда тематики гендерної рівності у програмах телебачення. Експертне оцінювання

Актуальність висвітлення тем з гендерної проблематики в програмах телебачення Експертне оцінювання Проблема фізичного та психологічного насилляАктуальність висвітлення тем з гендерної проблематики в програмах телебачення Експертне оцінювання Проблема фізичного та психологічного насилля в сім ’ ї (60%) Проституція й торгівля людьми (42%) Гендерна дискримінація при найманні на роботу (34%) Гендерна дискримінація при просуванні на керівні посади всіх рівнів (30%) Створення робочих механізмів для професійного навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки та просування по службі жінок і чоловіків (29%)

Громадська думка щодо гендерних стереотипів та ставлення до гендерних проблем Гендерні відносини і влада Гендерний іміджГромадська думка щодо гендерних стереотипів та ставлення до гендерних проблем Гендерні відносини і влада Гендерний імідж політичних партій Гендерні проблеми в діяльності НУО Гендерні аспекти економічного життя та сфери соціально-трудових відносин Соціальні проблеми під гендерним кутом зору

ЧИ ІСНУЄ ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНІ? Громадська думка ЧИ ІСНУЄ ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНІ? Громадська думка

Права й можливості представників якої статі утискаються? Права й можливості представників якої статі утискаються?

На підставі чого сформувалися висновки про наявність гендерної нерівності? На підставі чого сформувалися висновки про наявність гендерної нерівності?

Чи залежить можливість посісти місце у керівних органах управління державою від статі людини? Чи залежить можливість посісти місце у керівних органах управління державою від статі людини?

В органах представницької влади частка жінок менша, ніж частка чоловіків, тому що: У громадській думці існуєВ органах представницької влади частка жінок менша, ніж частка чоловіків, тому що: У громадській думці існує переконання, що політика – це чоловіча справа (41 -43%) Жінки дуже завантажені домашніми справами та вихованням дітей (19 -13%) Вибори проводяться за списками політичних партій, а партії очолюються переважно чоловіками (13 -17%) Жінок рідше за чоловіків включають до партійних списків (11 -8%)

Чи існує нерівність у розподілі владних повноважень між чоловіками та жінками. . . ? Чи існує нерівність у розподілі владних повноважень між чоловіками та жінками. . . ?

Чи існує, на Вашу думку, в Україні дисбаланс у доступі однієї зі статей до таких матеріальнихЧи існує, на Вашу думку, в Україні дисбаланс у доступі однієї зі статей до таких матеріальних ресурсів, як. . . ? (%) Державні майно та кошти Сімейний бюджет Ні, ніякого дисбалансу у доступі до матеріальних цінностей не існує 3838 4848 Так, більшістю матеріальних цінностей володіють чоловіки 5757 2525 Так, більшістю матеріальних цінностей володіють жінки 44 2525 Інше

Галузі, які вважається за краще очолювати жінкам, ніж чоловікам Соціальний захист – 45 Соціальний захистГалузі, які вважається за краще очолювати жінкам, ніж чоловікам Соціальний захист – 45% Соціальний захист – 14% Освіта, культура – 44% Освіта, культура – 9 -7% Охорона здоров ’ я – 13% Охорона здоров ’ я – 31%Жінки Чоловіки

Галузі, які вважається за краще очолювати чоловікам, ніж жінкам Великий бізнес – 55 Великий бізнесГалузі, які вважається за краще очолювати чоловікам, ніж жінкам Великий бізнес – 55% Великий бізнес – 6% Політика – 53% Політика – 9% Право – 37%Чоловіки Жінки

Кого Ви більше схильні бачити як. . . ? Чоловіка Жінку Президента України 4747 1919 ПремКого Ви більше схильні бачити як. . . ? Чоловіка Жінку Президента України 4747 1919 Прем ’’ єр-міністра України 4242 1616 Голови Верховної Ради України 4444 99 Голови Верховного Суду України 3737 1212 Міського // сільського голови 3434 1212 Депутата Верховної Ради України 2323 88 Депутата місцевої ради 1919 1414 Директора підприємства, де працюєте 3333 1515 Голови профспілкого комітету

Обставини, що заважають здійснювати успішну кар ’’ єру: Жінкам: Недостатній рівень професіоналізму (47) Наявність сім ’’Обставини, що заважають здійснювати успішну кар ’’ єру: Жінкам: Недостатній рівень професіоналізму (47%) Наявність сім ’’ ї, дітей (41%) Недостатній рівень освіти (40%) Невпевненість у своїх силах (24%) Чоловікам: Недостатній рівень професіоналізму (59%) Недостатній рівень освіти (55%) Велика конкуренція з боку колег-чоловіків (30%) Невпевненість у своїх силах (25%)

Уявлення про основні шляхи подолання перешкод для здійснення успішної кар ’’ єриєри Створення програм для жінок,Уявлення про основні шляхи подолання перешкод для здійснення успішної кар ’’ єриєри Створення програм для жінок, які прагнуть стати керівниками або підприємцями (37%) Проведення інформаційних кампаній в ЗМІ (24%) Створення освітніх програм для чоловіків (23%) Створення належної системи закладів по догляду за дітьми (21%) Гендерна просвіта з раннього віку (21%) Заходи “позитивної дискримінації” (наприклад, квота 50: 50) (15%)

Громадська думка про “жіночі” та “чоловічі” професії 51 -населення переконане в існуванні розподілу на “чоловічі”Громадська думка про “жіночі” та “чоловічі” професії 51% -населення переконане в існуванні розподілу на “чоловічі” та “жіночі” професії 36% -переконані, що не існує професійної диференціації 13% — вагаються з з відповіддю

Причини меншої оплати праці жінок через їхню стать Жінки більше зайняті у сферах освіти таПричини меншої оплати праці жінок через їхню стать Жінки більше зайняті у сферах освіти та культури, які мало оплачуються (19%) Жінкам бракує часу робити кар ’’ єру через наявність сім ’’ ї (18%) Не думаю, що кількість жінок на мало оплачуваних посадах більша за кількість чоловіків (17%) Керівники-чоловіки схильні давати вищі посади чоловікам (13%) Жінки більшою мірою схильні бути виконавцями, ніж керівниками (8%)

Рівень згоди із стереотипними твердженнями за 4 -бальною шкалою, де 1 бал означає повну згоду, аРівень згоди із стереотипними твердженнями за 4 -бальною шкалою, де 1 бал означає повну згоду, а 4 бали – повну незгоду Чоловіки Жінки Жінка не має працювати на виробництві 2, 60 2, 80 Жінка має займатися виключно вихованням дітей 2, 73 2, 97 Жінки не мають сидіти за кермом автомобіля 2, 78 2, 33 Потрібна система квотування жіночих місць на керівних посадах 2, 86 2, 40 Мати, яка працює, може мати зі своїми дітьми теплі стосунки 2, 04 1,

Рівень згоди із стереотипними твердженнями за 4 -бальною шкалою, де 1 бал означає повну згоду, аРівень згоди із стереотипними твердженнями за 4 -бальною шкалою, де 1 бал означає повну згоду, а 4 бали – повну незгоду Чоловіки Жінки Бути домогосподаркою – це такий самий спосіб реалізувати себе, як і працювати 2, 26 2, 48 Для реалізації себе як особистості жінка обов ’’ язково повинна мати дітей 1, 89 2, 00 Чоловік має повністю забезпечувати свою сім ’’ юю 1, 72 1, 63 Кар ’’ єра заважає жінці бути хорошою дружиною та матір ’’ юю 2, 51 2, 82 Більшість учителів у школах має бути жінками 2, 37 2,

Відповідність жінок і чоловіків певним посадам () Жінки Чоловіки Однаковою мірою Керівник 55 3838 5757 ЗаступникВідповідність жінок і чоловіків певним посадам (%) Жінки Чоловіки Однаковою мірою Керівник 55 3838 5757 Заступник керівника 1616 2121 6363 Керівник підрозділу 99 2626 6565 Заступник керівника підрозділу 1313 1818 6969 Провідний спеціаліст 1010 1919 7171 Спеціаліст 1414 1111 7575 Допоміжний персонал

На підприємствах (установах) респондентів керівниками є: На підприємствах (установах) респондентів керівниками є:

Уявлення про те, хто має працювати в домашньому господарстві Уявлення про те, хто має працювати в домашньому господарстві

Кількість часу на тиждень, що витрачається на роботу по дому Кількість часу на тиждень, що витрачається на роботу по дому

Уявлення про те, хто з членів родини має берегти сімейне вогнище Уявлення про те, хто з членів родини має берегти сімейне вогнище

Уявлення про те, хто з членів родини має бути головою сім ’’ її Уявлення про те, хто з членів родини має бути головою сім ’’ її

Уявлення про те, хто з членів родини має більше заробляти Уявлення про те, хто з членів родини має більше заробляти

ВИСНОВКИ (1) : : В українському суспільстві спостерігаються певні зрушення щодо втілення принципу рівності жінокВИСНОВКИ (1) : : В українському суспільстві спостерігаються певні зрушення щодо втілення принципу рівності жінок і чоловіків у різних сферах життя, про що свідчать ухвалені нормативні акти, посади уповноважених // координаторів з питань забезпечення рівних прав і жінок, упроваджувані масові заходи гендерного спрямування. Проте більша частина таких заходів залишається поза увагою більшості населення, що означає низьку готовність використовувати наявні досягнення на практиці.

ВИСНОВКИ (2) : : В той же час, проблема гендерної нерівності залишається актуальною для українськогоВИСНОВКИ (2) : : В той же час, проблема гендерної нерівності залишається актуальною для українського суспільства, що проявляється, зокрема, у заниженій оцінці ролі жінки у суспільно-політичному та громадському житті. Порівняно краще принцип гендерної рівності дотримується у сфері освіти та науки, найгірше – у сфері сімейно-побутових відносин, де, як і раніше, питання гендерного паритету не вирішуються на користь жінки.

ВИСНОВКИ (3) : : Гендерні стереотипи сьогодні найчастіше повпов ’’ язуються із судженнями, які розглядаютьВИСНОВКИ (3) : : Гендерні стереотипи сьогодні найчастіше повпов ’’ язуються із судженнями, які розглядають гендер у трьох напрямах: а) як засаду соціальної стратифікації; б) як вияв відмінностей у публічній та приватній сферах; в) як вияв особливостей відчуття щастя за гендерними ознаками. Ці стереотипи формують статево-рольові очікування, які, своєю чергою, заважають досягненню повного впровадження принципів гендерної рівності в усі сфери суспільного життя.

РЕКОМЕНДАЦІЇ (1) : : Подальший розвиток і удосконалення національного законодавства та практики забезпечення гендерного паритетуРЕКОМЕНДАЦІЇ (1) : : Подальший розвиток і удосконалення національного законодавства та практики забезпечення гендерного паритету на основі гендерно-правової експертизи; Регулярний порівняльний аналіз українського законодавства з міжнародним досвідом гендерної правотворчоті та правозастосування;

РЕКОМЕНДАЦІЇ (2) : : Запровадження в суспільстві для всіх верств населення тривалої інформаційної кампанії зРЕКОМЕНДАЦІЇ (2) : : Запровадження в суспільстві для всіх верств населення тривалої інформаційної кампанії з питань гендерної рівності; Висвітлення у ЗМІ матеріалів про виконання нормативних актів з гендерних питань та діяльності компетентних органів по захисту прав громадян у випадках дискримінації за ознакою статі;

РЕКОМЕНДАЦІЇ (3) : : Розробка системи індикаторів (показників) гендерної рівноваги в суспільстві й технології моніторингуРЕКОМЕНДАЦІЇ (3) : : Розробка системи індикаторів (показників) гендерної рівноваги в суспільстві й технології моніторингу їх змін у напрямі гендерного прогресу в суспільстві; Запровадження системних досліджень матеріалів ЗМІ щодо наявності в них ознак порушення гендерного балансу; Забезпечення державного фінансування механізму впровадження гендерної політики з урахуванням витрат на навчання відповідальних працівників та регулярне проведення гендерного аналізу поточної ситуації в суспільстві.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!