Скачать презентацию Програма Енергийна ефективност и зелена икономика Технически и Скачать презентацию Програма Енергийна ефективност и зелена икономика Технически и

7fa7af6d9681bf1bd4af0387044a6e92.ppt

  • Количество слайдов: 50

Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Технически и процедурни аспекти Информацията в презентацията е Програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Технически и процедурни аспекти Информацията в презентацията е предварителна и съответства на Насоките за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ в рамките на ОП „Конкурентоспособност“, публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на ОПК Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 1

Общ преглед на програмата Велина Попова Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Александър Линке Общ преглед на програмата Велина Попова Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Александър Линке Комуналкредит пъблик консултинг Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 2

Рамка • Съвместна инициатива на МИЕТ и ЕБВР • Насърчаване на устойчивите енергийни решения Рамка • Съвместна инициатива на МИЕТ и ЕБВР • Насърчаване на устойчивите енергийни решения за МСП • Обединяване в едно на процедура за безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на ЕС и заемно финансиране от търговски банки Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 3

Компоненти • Компонент за безвъзмездна финансова помощ • Заемен компонент • Компонент за техническа Компоненти • Компонент за безвъзмездна финансова помощ • Заемен компонент • Компонент за техническа помощ Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 4

Критерии за допустимост на предприятията • Допустими са само МСП по смисъла на Закона Критерии за допустимост на предприятията • Допустими са само МСП по смисъла на Закона за МСП Средносписъчен брой на персонала под 250 души, годишен оборот максимум 97 млн. лв. и/или стойност на активите максимум 84 млн. лв. • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите • Сектори на основна икономическа дейност: B, C, D, E, G, H, I, J, M, N, P, Q, R и S съгласно Класификация на икономическите дейности 2008 • Недопустими сектори Риболов и развъждане и отглеждане на риба и други водни организми; Производство и преработка на селскостопански продукти; Въгледобивен, стоманодобивен и корабостроителен сектор; Товарен и автомобилен транспорт; Производство, продажба и разпространение на тютюневи изделия, алкохол, хазартни игри, оръжия и други дейности, включени в Изключения от политиката за околна среда и референтен списък на ЕБВР. Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 5

Типове проекти • Проекти за енергийна ефективност Проекти, които водят до намаляване на потреблението Типове проекти • Проекти за енергийна ефективност Проекти, които водят до намаляване на потреблението на енергия (и/или горива) спрямо базовата линия или за единица произведена продукция Ø Проектите с енергиен одит трябва да водят до минимум среден процент на енергийно спестяване равен на или по-голям от 10%! • Проекти за възобновяеми енергийни източници Проекти за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди (соларна, геотермална, термопомпи) Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 6

Подходи за изпълнение Има два различни подхода: Технологичен подход Подход с енергиен одит • Подходи за изпълнение Има два различни подхода: Технологичен подход Подход с енергиен одит • Технологичен подход: малки проекти с използване на оборудване от Списъка на материали и оборудване, допустими за финансиране (LEME) • Подход с енергиен одит: За по-големи и по-сложни проекти на основата на резултати от извършен енергиен одит Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 7

Безвъзмездна финансова помощ Тип проект Интензитет на безвъзмездната финансова помощ (% от общо допустимите Безвъзмездна финансова помощ Тип проект Интензитет на безвъзмездната финансова помощ (% от общо допустимите разходи) Технологично-ориентирани проекти (LEME) 30% Проекти с енергиен одит 40% Бонус на безвъзмездна финансова помощ за следните характеристики: 10% (за всяка характеристика) Технологично-ориентирани проекти с енергиен одит Проекти, включващи CHP (когенерация) Проекти за възобновяеми енергийни източници за покриване на собствените нужди на предприятието Проекти за преминаване на по-екологично гориво Внедряване на система за енергийно управление Проекти, изпълнявани в приоритетни икономически сектори • Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е 50% от допустимите разходи • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект е 2 млн. лв. Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 8

Допустими разходи • Допустими инвестиционни разходи - Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация Допустими разходи • Допустими инвестиционни разходи - Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и машини - Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди - Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди - Строително-монтажни работи, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията или са във връзка с въвеждането в експлоатация на предвидените по проекта материали и оборудване • Допустими разходи за услуги - Енергиен одит: до 20, 000 лв. - Визуализация на проекта: до 5, 000 лв. - Одит на проекта: до 5, 000 лв. - Консултантски услуги за внедряване и сертифициране на системи за енергийно управление в предприятията съгласно стандартите БДС EN 160001/EN ISO 50001 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 9

Режим на държавна помощ • Помощ “de minimis”: Регламент (ЕО) № 1998/2006 - Инвестиции Режим на държавна помощ • Помощ “de minimis”: Регламент (ЕО) № 1998/2006 - Инвестиции съгласно Списъка с (без производствено оборудване) - Проекти за ВЕИ, когенерации - СМР - Услуги • Регионална инвестиционна помощ (групово освобождаване): Регламент (ЕО) №. 800/2008 - Машини, съоръжения, оборудване (ДМА), които допринасят за намаляване на енергоемкостта на единица продукция - Патенти, лицензи, ноу-хау, инвестиционен проект и др. (ДНА) Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 10

Провеждане на процедури за избор на изпълнители от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ Бенефициентите Провеждане на процедури за избор на изпълнители от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ Бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ трябва да прилагат Постановление № 55 на МС от 12. 03. 2007 при избора на изпълнители за извършване на предвидените в проекта услуги, доставки и СМР. Приложимата процедура за избор на изпълнител се определя въз основа на типа проект: • Инвестиции, включени в Списъка с материали и оборудване и Услуги - Избор чрез събиране на най-малко три оферти – чл. 12 от ПМС № 55/2007 • Инвестиции по проекти с енергиен одит - Процедури за избор на изпълнител съгласно условията и реда, предвидени в ПМС № 55/2007 Процедура Строителство/СМР Доставки и услуги Открит избор > 240, 000 лв. > 60, 000 лв. Избор чрез събиране на най-малко 3 оферти < 240, 000 лв. < 60, 000 лв. Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 11

Цикълът на проекта отблизо Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето Цикълът на проекта отблизо Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 12

Асистент по проекта и асистент по верификацията МИЕТ наема по договор за възлагане на Асистент по проекта и асистент по верификацията МИЕТ наема по договор за възлагане на обществена поръчка двама доставчици на услуги (консултантски фирми): • Асистент по проекта (АП) - Проверка на техническата допустимост - Проверка на процедурите за избор на изпълнители - Информация и разяснения на кандидатите - Подпомагане администрирането на процеса на подготовка на проектите и поддръжка на уебсайта на програмата и базата данни • Асистент по верификацията (АВ) - Верифициране на изпълнението и приключване на проектите - Поддръжка на Списъка с материалите и оборудване, допустими за финансиране Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 13

Цикъл на проекта: Стъпка 1 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във Цикъл на проекта: Стъпка 1 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 14

Цикъл на проекта: Стъпка 2 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във Цикъл на проекта: Стъпка 2 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 15

Цикъл на проекта: Стъпка 3 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във Цикъл на проекта: Стъпка 3 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 16

Цикъл на проекта: Стъпка 4 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във Цикъл на проекта: Стъпка 4 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 17

Цикъл на проекта: Стъпка 5 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във Цикъл на проекта: Стъпка 5 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 18

Цикъл на проекта: Стъпка 6 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във Цикъл на проекта: Стъпка 6 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 19

Цикъл на проекта: Стъпки 7 и 8 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Цикъл на проекта: Стъпки 7 и 8 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 20

Участващи банки и заемно финансиране • Шест участващи банки (УБ), избрани от ЕБВР • Участващи банки и заемно финансиране • Шест участващи банки (УБ), избрани от ЕБВР • Извършват проверка за финансова допустимост • Предоставят заемно финансиране Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 21

Ролята на участващите банки Проверка за финансова допустимост • Финансиране със собствени средства: потвърждение Ролята на участващите банки Проверка за финансова допустимост • Финансиране със собствени средства: потвърждение за наличието на достатъчно средства • Заемно финансиране: решение за одобрение на заем или оферта от страна на Участващата банка • или комбинация от двете • ЕБВР предоставя кредитни линии на УБ • УБ от своя страна отпускат заеми на кандидатите/бенефициентите по пазарни цени • Решенията за кредитоспособността и условията на заемите се определят индивидуално от всяка УБ въз основа на вътрешна оценка на кредитния риск Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 22

Верификация След приключването на проекта Асистентът по верификацията (АВ) трябва да извърши верификация и Верификация След приключването на проекта Асистентът по верификацията (АВ) трябва да извърши верификация и да изготви доклад за верификация. УО изплаща безвъзмездната финансова помощ само при положителен доклад. Обхват на верификацията: • Посещение на място • Проверка на физическото изпълнение на проекта (например дали оборудването е монтирано и пуснато в експлоатация) • Проверка дали проектът е изпълнен в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ • Изготвяне на доклад за верификация Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 23

Списък на материали и оборудване, допустими за финансиране Кристиян Оберлайтнер Комуналкредит пъблик консултинг Европейски Списък на материали и оборудване, допустими за финансиране Кристиян Оберлайтнер Комуналкредит пъблик консултинг Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 24

Енергийна интензивност в избрани държави-членки на ЕС [кг. Oe/1, 000 €] България има найголяма Енергийна интензивност в избрани държави-членки на ЕС [кг. Oe/1, 000 €] България има найголяма енергийна интензивност от ЕС 27 Недостатък за българските МСП Неконкурентоспос обни Високи разходи за енергийни услуги Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 25

Допускания относно спестяването на енергия при типични мерки Мерки Потенциал за спестявания Осветление 10 Допускания относно спестяването на енергия при типични мерки Мерки Потенциал за спестявания Осветление 10 – 35 % Отоплителни системи Ремонт за намаляване на топлинните загуби > 50 % 20 – 40 % Транспорт 20 – 30 % Двигатели 30 – 40 % Електроенергия 25 % Други 20% Средни икономии 35 – 45% Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 26

Списък на материали и оборудване, допустими за финансиране (LEME) ü Съдържа стандартни технологии ü Списък на материали и оборудване, допустими за финансиране (LEME) ü Съдържа стандартни технологии ü Технологиите отговарят на минималните критерии за енергийна ефективност ü Оборудването е най-добрата технология налична на пазара ü Списъкът е публично достъпен ü Кандидатите могат лесно да потърсят най-доброто оборудване Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 27

Списъкът (LEME) в детайли Включеното в Списъка (LEME) оборудване вече е предварително одобрено! Не Списъкът (LEME) в детайли Включеното в Списъка (LEME) оборудване вече е предварително одобрено! Не е необходима техническа оценка Няма минимални изисквания за икономии МСП могат да избират високоефективно оборудване Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 28

Предимства на LEME ü Енергийно ефективното оборудване ще спести енергия и ще намали енергийните Предимства на LEME ü Енергийно ефективното оборудване ще спести енергия и ще намали енергийните разходи ü Лесен достъп до енергийно ефективно оборудване за МСП ü Опростен и бърз процес на вземане на решения Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 29

Какво е допустимо по Списъка (LEME)? Енергийно ефективно оборудване LEME Производствено оборудване което води Какво е допустимо по Списъка (LEME)? Енергийно ефективно оборудване LEME Производствено оборудване което води до намаляване на енергийната интензивност [k. Wh/единица] Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 30

Енергийно ефективно оборудване Котли Инфрачервени газови отоплители Устройства за управление на котли Топлообменник Компресори Енергийно ефективно оборудване Котли Инфрачервени газови отоплители Устройства за управление на котли Топлообменник Компресори с вариатори ( VSD) Двигатели Помпи Изолационни материали Осветителни системи Охладители Системи за управление Системи за сгъстен въздух Вентилатори за вентилационни системи Компенсация на реактивна мощност Трансформатори Тръби с изолация Горелки Когенерация CHP Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 31

Оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници Соларни водоподгреватели Европейски фонд за Оборудване за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници Соларни водоподгреватели Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Термопомпи Biomass boilers* Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 32

Производствено оборудване Формовъчни машини Лентови транспортьори Плотери и принтери Фрези/стругове Бояджийски машини Роботизирано заваряване Производствено оборудване Формовъчни машини Лентови транспортьори Плотери и принтери Фрези/стругове Бояджийски машини Роботизирано заваряване Сушилни Смесители Преси Мотокари и електрокари Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 33

Примерни проекти ü Нов котел ü Нова система за сгъстен въздух ü Подобряване на Примерни проекти ü Нов котел ü Нова система за сгъстен въздух ü Подобряване на осветителната система ü Нови мотокари ü Подобряване на вентилационната система ü Преминаване на роботизирано заваряване ü и т. н. Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 34

Пример: Бойлер ü Допустим: стандартен водонагревателен бойлер, нискотемпературен бойлер, газови кондензационни бойлери с капацитет Пример: Бойлер ü Допустим: стандартен водонагревателен бойлер, нискотемпературен бойлер, газови кондензационни бойлери с капацитет от 4 k. W до 1 MW ü Маркировка CE (съгласно EN 267) ü Технически критерии: ефективност E (%): Стандартен бойлер (на течно E ≥ 90, 0 гориво или газ): Нискотемпературни бойлери (на течно гориво или газ): E ≥ 92, 0 Кондензационни бойлери (на течно гориво или газ): E ≥ 95 Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 35

Очаквани резултати Пример LEME Бойлер Базова линия Годишни спестявания ɲ = 0, 92 ɲ Очаквани резултати Пример LEME Бойлер Базова линия Годишни спестявания ɲ = 0, 92 ɲ = 0, 70 95, 238 k. Wh Изолация на сгради U-value: 0, 35 U-value: 1, 0 10, 969 k. Wh Компресор 0, 10 k. Wh/Nm³ 0, 15 k. Wh/Nm³ 6, 429 k. Wh Помпи ɲ = 0, 97 ɲ = 0, 5 30, 000 k. Wh Роботизирано заваряване ɲ = 0, 80 ɲ = 0, 5 18, 750 k. Wh Лентови транспортьори 4, 2 k. Wh/t 6, 5 k. Wh/t 17, 250 k. Wh Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 36

Как да ползваме Списъка (LEME) • • Избор на • • проект • • Как да ползваме Списъка (LEME) • • Избор на • • проект • • Лесен за подготовка Лесен за планиране Лесен за изпълнение Изгответе техническата спецификация Определете процедурата за избор на изпълнители Влезте в уебсайта Изберете подходящо оборудване Осигурете най-малко три оферти Начало на процедурата за избор на изпълнители • Подайте формуляра за кандидатстване Кандидатст ване за финансира не • Подайте документите от процедурите за избор на изпълнители • Купете оборудването • След изпълнението: верификация Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 37

Възможност за доставчиците на оборудване Проверка на техническите критерии в уебсайта на програмата Проверка Възможност за доставчиците на оборудване Проверка на техническите критерии в уебсайта на програмата Проверка дали оборудването ви отговаря на техническите критерии Изпращане на техническия паспорт за проверка от страна на Асистента по верификацията Асистентът по верификацията проверява техническите данни спрямо заложените технически критериите Асистентът по верификацията включва оборудването в LEME Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 38

Добре е да знаете Ø Списъкът е отворен за нови доставчици на оборудване Ø Добре е да знаете Ø Списъкът е отворен за нови доставчици на оборудване Ø Техническата информация е налична в уебсайта Ø Лесна база данни за намиране на подходящо оборудване Ø Техническите критерии са най-добрата технология, налична на пазара Ø Няма административни тежести Ø Опростен процес за избор на изпълнители Ø Ако оборудването не е допустимо по LEME Проект с енергиен одит Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 39

Подготовка на проект и енергийни одити Илия Илиев Ен. Кон Сървисис Европейски фонд за Подготовка на проект и енергийни одити Илия Илиев Ен. Кон Сървисис Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 40

Как да определим възможностите за енергийна ефективност • Собствените специалисти на предприятието • Местни Как да определим възможностите за енергийна ефективност • Собствените специалисти на предприятието • Местни специалисти по енергийна ефективност • Квалифициран енергиен одитор www. seea. government. bg • Доставчици на енергийно ефективни технологии Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 41

Ролята на енергийните одитори (ЕО) • Крайно важна роля за успеха на програмата • Ролята на енергийните одитори (ЕО) • Крайно важна роля за успеха на програмата • Запознати са със спецификата на програмата, включително цикъла на проекта и изискванията към кандидатите • Консултират кандидатите по програмата относно планираните инвестиции • Извършват енергийни одити на комплексни проекти и технологичноориентирани (LEME) проекти, кандидатствали за доброволен одит • Оценка дали проектът отговаря на критериите за техническа допустимост, а именно намаляване на енергийната интензивност на съответното производство с 10%. Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 42

Ролята на енергийните одитори (ЕО) • Оказват помощ на кандидатите (при необходимост) за правилния Ролята на енергийните одитори (ЕО) • Оказват помощ на кандидатите (при необходимост) за правилния избор на оборудване и материали от Списъка за технологично-ориентирани проекти • Оказват помощ на кандидатите при разработването на проекта и по време на етапа на кандидатстване • Консултантът е обучил сертифицираните ЕО в съответствие с изискванията и процедурите на програмата Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 43

Обучение на енергийните одитори Консорциумът, включващ Комуналкредит пъблик консултинг и Екон сървисис, предостави на Обучение на енергийните одитори Консорциумът, включващ Комуналкредит пъблик консултинг и Екон сървисис, предостави на сертифицираните енергийни одитори обучение относно програмата с цел: • Повишаване на осведомеността за програмата • Представяне на ролята и задачите на ЕО • Осигуряване на насоки относно професионалната култура при предоставяните по програмата услуги Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 44

Сертифицираните ЕО са запознати с изискванията и процедурите на програмата Ø Познават критериите за Сертифицираните ЕО са запознати с изискванията и процедурите на програмата Ø Познават критериите за допустимост Ø Преценяват осъществимостта на планираните проекти Ø Консултират относно начините за подобряване на енергийната ефективност на планираните инвестиции Ø Осведомени са за проекти, които намаляват енергийната интензивност Ø Извършват оценка на спестяванията и срока на възвращаемост на инвестициите Ø Запознати са с образеца на доклад за енергиен одит, който ще се използва по тази процедура Ø Осведомени са за основните въпроси на финансирането, включени в програмата Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 45

Как енергийните одитори могат да помогнат на кандидатите? • Всички сертифицирани енергийни одитори оказват Как енергийните одитори могат да помогнат на кандидатите? • Всички сертифицирани енергийни одитори оказват помощ на кандидатите като предоставят технически консултации и изготвят доклади за енергиен одит. • Докладът за енергиен одит помага на Участващите банки да преценят успеха на потенциалните инвестиции на кандидата; • Избор на енергийни одитори: – На www. beeciff. org ще бъде публикуван списък с всички сертифицирани енергийни одитори, които са преминали успешно курс на обучение и са получили сертификат – Фирмите, които са включени в публичния регистър, публикуван на уебсайта на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) (http: //www. seea. government. bg), но не са преминали курса на обучение, няма да могат да участват в програмата. Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 46

Източници на информация Оперативна програма “Конкурентоспособност” www. opcompetitiveness. bg Уебсайт на Програмата за енергийна Източници на информация Оперативна програма “Конкурентоспособност” www. opcompetitiveness. bg Уебсайт на Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика www. beeciff. org Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 47

Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 48

Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 49

Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 -2013 50