Скачать презентацию ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО СВЕТЛАНА ДИМЧЕВА ЯНОВА Пом директор — Скачать презентацию ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО СВЕТЛАНА ДИМЧЕВА ЯНОВА Пом директор —

4bebe4063575a3a53a92e76b7c782af0.ppt

  • Количество слайдов: 8

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО СВЕТЛАНА ДИМЧЕВА ЯНОВА Пом. директор - УД СОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ Бургас ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО СВЕТЛАНА ДИМЧЕВА ЯНОВА Пом. директор - УД СОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ Бургас

ЛИЧНИ ДАННИ: Име, презиме, фамилия: Светлана Димчева Янова Месторабота: СОУ “Йордан Йовков” – Бургас ЛИЧНИ ДАННИ: Име, презиме, фамилия: Светлана Димчева Янова Месторабота: СОУ “Йордан Йовков” – Бургас Длъжност: пом. директор Образование: висше Общ трудов стаж: 32 год. Педагогически стаж: 25 год. Електронен адрес: yanova@abv. bg

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ: 1. МАГИСТЪР ПО „ПСИХОЛОГИЯ“ ОТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 2. СЕРТИФИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ: 1. МАГИСТЪР ПО „ПСИХОЛОГИЯ“ ОТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 2. СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ “БАЗОВИ И СПЕЦИФИЧНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ–MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet” – Бургас 3. СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ“РАБОТА С ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ“ – Бургас 4. СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ“УЧИЛИЩА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ“ – Бургас 5. СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ“ДА КОМУНИКИРАМЕ ЕВРОПА ЗАЕДНО“ – Стара Загора 6. СЕРТИФИКАТ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ“РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

ОТГОВОРНОСТИ НА ПОМ. ДИРЕКТОРА: 1. ПОМ. ДИРЕКТОРЪТ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ПОДПОМАГА ДИРЕКТОРА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ОТГОВОРНОСТИ НА ПОМ. ДИРЕКТОРА: 1. ПОМ. ДИРЕКТОРЪТ ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ ПОДПОМАГА ДИРЕКТОРА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА УЧЕБНОВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ГО ЗАМЕСТВА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ. 2. КОНТРОЛИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАТО: * ОРГАНИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ, И КОНТРОЛИРА ТЯХНОТО СПАЗВАНЕ. * РЪКОВОДИ УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ, КОНТРОЛИРА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. * ОРГАНИЗИРА И КОНТРОЛИРА ИЗРАБОТВАНЕТО НА СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ.

ОТГОВОРНОСТИ НА ПОМ. ДИРЕКТОРА ОРГАНИЗИРА И КОНТРОЛИРА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ В УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТГОВОРНОСТИ НА ПОМ. ДИРЕКТОРА ОРГАНИЗИРА И КОНТРОЛИРА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ В УЧЕБНИ ЧАСОВЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА НАБЛЮДАВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ЧАС, ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНТРОЛНИТЕ И КЛАСНИ РАБОТИ, ТЕСТОВЕ, АНКЕТИ, КАЗУСИ И ДРУГИ ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙНОСТТА ИМ. ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИ/ДЪРЖАВНИ, ЗРЕЛОСТНИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ И ПРИРАВНИТЕЛНИ/. ОРГАНИЗИРА И КОНТРОЛИРА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ.

ОТГОВОРНОСТИ НА ПОМ. ДИРЕКТОРА * КОНТРОЛИРА СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛНИКА НА УЧИЛИЩЕТО. * ИЗПЪЛНЯВА В ОТГОВОРНОСТИ НА ПОМ. ДИРЕКТОРА * КОНТРОЛИРА СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛНИКА НА УЧИЛИЩЕТО. * ИЗПЪЛНЯВА В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ЗАЕТОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УТВЪРДЕНИТЕ НОРМАТИВИ. * ИЗПЪЛНЯВА ЗАДАЧИ, ВЪЗЛОЖЕНИ МУ ПО КОМПЕТЕНЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯ НА КТ, ЗНП, ППЗНП И ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ. * УЧАСТВА В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ. * ОТГОВАРЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ВОДЕНЕ НА УЧЕБНАТА И УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗА НЕЙНОТО ПРАВИЛНО СЪХРАНЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ НА МОН.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОДПОМАГА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО, УЧИЛИЩЕТО И ДРУГИ. СЪГЛАСУВАНО С ДИРЕКТОРА ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОДПОМАГА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО, УЧИЛИЩЕТО И ДРУГИ. СЪГЛАСУВАНО С ДИРЕКТОРА ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ.

ОПИТ ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ: * НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА“УЧИЛИЩЕТО-ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ“ * НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА“СЪЗДАВАНЕ НА ОПИТ ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ: * НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА“УЧИЛИЩЕТО-ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ“ * НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА“СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА“ * НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА“МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ“ * МОДУЛ“ОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ“ * МОДУЛ“СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“ * ПРОЕКТ“РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ * ПРОЕКТ“УЧИЛИЩА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЯ“ * ПРОЕКТ“УСПЕХ“-“ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“