Скачать презентацию Професионално портфолио на Цветелина Тодорова Костадинова СОУ Скачать презентацию Професионално портфолио на Цветелина Тодорова Костадинова СОУ

c5fcae1988aa8a70b9b17867d80c1ada.ppt

  • Количество слайдов: 19

Професионално портфолио на Цветелина Тодорова Костадинова СОУ „ ЙОРДАН ЙОВКОВ“ гр. Бургас Професионално портфолио на Цветелина Тодорова Костадинова СОУ „ ЙОРДАН ЙОВКОВ“ гр. Бургас

ЧАСТ 1: РЕЗЮМЕ Актуална снимка и информация Име: ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА Адрес: гр. БУРГАС ЧАСТ 1: РЕЗЮМЕ Актуална снимка и информация Име: ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА Адрес: гр. БУРГАС E-mail: cecito 07@abv. bg Националност: Българин Дата на раждане: 07. 08. 1980 г. ВЪЗПИТАТЕЛ В СОУ “Йордан Йовков” гр. БУРГАС http: //www. jovkov. org/

Бутони за управление ЧАСТ 1: РЕЗЮМЕ Част 1 Трудов стаж Част 2 Част 3 Бутони за управление ЧАСТ 1: РЕЗЮМЕ Част 1 Трудов стаж Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 • Дати (от - до) от 10. 09. 2012 г. – до момента • Име и адрес на работодателя – СОУ “Йордан Йовков” гр. Бургас • Вид на дейността или сферата на работа Образование • Заемана длъжност – младши възпитател в начален етап • Основни дейности и отговорности – Организира и провежда образователно възпитателни дейности с учениците

Бутони за управление ЧАСТ 1: РЕЗЮМЕ Част 1 Образование и обучение Част 2 Част Бутони за управление ЧАСТ 1: РЕЗЮМЕ Част 1 Образование и обучение Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 • Дати (от - до): ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ от 2002 г. до 2006 г. • Име и вид на обучаващата или образователната организация: Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас • Основни предмети/застъпени професионални умения Обществени и образователни науки- Предучилищна и начална училищна педагогика • Наименование на придобитата квалификация Педагог, детски учител и начален учител • Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Бакалавър

Бутони за управление ЧАСТ 1: РЕЗЮМЕ Част 1 Социални умения и компетенции Част 2 Бутони за управление ЧАСТ 1: РЕЗЮМЕ Част 1 Социални умения и компетенции Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 Контактна личност съм. Имам добри взаимоотношения с хората, които ме заобикалят. Уважавам и съм добронамерена към колеги, ученици и родители. Съпричастна съм към техните успехи и неуспехи. Държа на коректно, позитивно общуване и сътрудничество при добър психологически климат.

Бутони за управление ЧАСТ 1: РЕЗЮМЕ Част 1 Технически умения и компетенции Част 2 Бутони за управление ЧАСТ 1: РЕЗЮМЕ Част 1 Технически умения и компетенции Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 РАБОТА В СРЕДА НА WINDOWS Работа с: • Microsoft WORD; • Microsoft EXCEL; • Microsoft POWER POINT; • INTERNET

Бутони за управление ЧАСТ 1: РЕЗЮМЕ Част 1 Допълнителна информация Част 2 Част 3 Бутони за управление ЧАСТ 1: РЕЗЮМЕ Част 1 Допълнителна информация Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 • Сертификат за успешно преминат квалификационен курс; • Удостоверение за базови и специфични компютърни умения за детски учители; • Удостоверение за участие в обучение на педагогически специалисти.

Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 ЧАСТ 2: ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ • Моята философия за образованието поставя в центъра ученика, защото той е творецът на бъдещето. • Добрият учител полага научнообосновани системни и целенасочени грижи за цялостно развитие на личността. • Подготвя съзнателни граждани за труд и реализация в демократичното общество, приобщава го към голямото европейско семейство. • Обогатява своите ученици с ценности, норми и отношения, присъщи на съвременните цивилизации. • Ръководи в максимална степен интелектуалното, нравственото, физическото и общокултурно развитие на ученика. • Изгражда нагласа и умения за обществено отговорно поведение. • Развива възможностите на учениците за самопознание, саморазвитие и предприемачество.

Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 ЧАСТ 3: ОТГОВОРНОСТИ НА ВЪЗПИТАТЕЛЯ • нормално протичане на учебно-възпитателната дейност в полуинтернатната група; • контрол на качеството и ефективността на учебновъзпитателната дейност; • анализиране на резултатите от написаните домашни работи, отразяващи ефективността на проведените занятия; • навреме подадена до директора информация за учебно-възпитателната дейност в ПИГ; • съхранение на документацията, обезпечаваща и отчитаща учебно-възпитателна дейност в ПИГ; • спазване на седмичното разписание; • осигуряване на нормални условия за провеждане на всички видове дейности в ПИГ; • контрол за стриктно изпълнение от учениците на поставените им от класните ръководители задачи; • точно и в срок изпълнение на поставените от директора задачи;

Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 ЧАСТ 4: МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ/СТРАТЕГИИ • Провеждане на електронни уроци; • Провеждане на открити уроци; • Участие в организацията на Коледни, Великденски и др. училищни тържества; • Участие в подготовка на ученици за олимпиади и състезания; • Участие в организиране и провеждане на извънкласни форми; • Ежедневна комуникация и работа с родители;

Бутони за управление ЧАСТ 5: ОБРАТНА ВРЪЗКА Част 1 Част 2 Част 3 Част Бутони за управление ЧАСТ 5: ОБРАТНА ВРЪЗКА Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 • Тестове; • Игри; • Задачи за самостоятелна работа; • Предоставяне и получаване на информация от родителите; • Ученици с призови постижения в училищни и национални конкурси.

Бутони за управление ЧАСТ 6: ДРУГО Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Бутони за управление ЧАСТ 6: ДРУГО Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 • Хоби: – Разходки из природата и планината; – Посещения на исторически обекти; – Семейни забавления.

Бутони за управление ЧАСТ 7: БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ Част 1 Част 2 Част 3 Част Бутони за управление ЧАСТ 7: БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 • Участия на различни мероприятия с цел повишаване на моите лични компетенции и умения.

Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 ЧАСТ 8: САМОНАБЛЮДЕНИЕ 1 -ва част • Коя е най-силната ви страна като учител/директор? - Вътрешната ми удовлетвореност и професионална задоволеност при работа с деца. • Какво най-много бихте искали да промените в своята професионална работа? - Мисля, че имам правилна ориентация и бих искала да придобия по голямо самочувствие при извършване на своята професионала работа. • Кое е най-забележителното ви постижение? - Към момента не мога да отлича всяко едно от постиженията ми, като най-забележително. Всяко едно от тях си има своите положителни страни.

Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 ЧАСТ 8: САМОНАБЛЮДЕНИЕ 2 -ра част • Какви нови стратегии за преподаване/управление сте опитвали през последните години? - Използването на новите технологии (PC, Internet и др. ) при представяне на информацията на учениците, с цел привличане на тяхното внимание и интерес. • Какво сте научили от стратегиите, които са били успешни? - Дават възможност за по-бързо, лесно и трайно усвояване на учебният материал от учениците.

Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 ЧАСТ 8: САМОНАБЛЮДЕНИЕ Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 ЧАСТ 8: САМОНАБЛЮДЕНИЕ 3 -та част • Как мотивирате изявените ученици/колеги? Как мотивирате учениците/колегите, които искат да постигнат повече? - Не си спестявам похвали и поздравления за изявили се ученици и колеги. Мотивирам ги, като им вдъхвам самочувствие. Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 • Как бихте описали отношението между вас и учениците/подчинените ви? - Доверие, разбирателство и сътрудничество.

Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част Бутони за управление Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9 ЧАСТ 8: САМОНАБЛЮДЕНИЕ 4 -та част • Какви са трите най-важни неща, които новопостъпилите колеги във вашата област трябва да знаят, за да бъдат ефективни? - Стажа ми е прекалено малък за да съм категорична в отговора на този въпрос. • Как бихте описали отношението си към преподаването/управлението на училището? Променило ли се е през последните години? По какъв начин. - Бързото навлизане на новите технологии предполага коренни промени в организацията и дейността в училището с цел повишаване на ефективността при преподаване и учене.

Бутони за управление ЧАСТ 9: ПРИЛОЖЕНИЯ Част 1 Снимки – изявени ученици Част 2 Бутони за управление ЧАСТ 9: ПРИЛОЖЕНИЯ Част 1 Снимки – изявени ученици Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9

Бутони за управление ЧАСТ 9: ПРИЛОЖЕНИЯ Част 1 Снимки Част 2 Част 3 Част Бутони за управление ЧАСТ 9: ПРИЛОЖЕНИЯ Част 1 Снимки Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7 Част 8 Част 9