Скачать презентацию Проектот е финансиран од Европската Унија Систем за Скачать презентацию Проектот е финансиран од Европската Унија Систем за

610de85c663149dd24fe9c974761c48f.ppt

  • Количество слайдов: 10

Проектот е финансиран од Европската Унија Систем за осигурување на квалитет во Словенија Дарја Проектот е финансиран од Европската Унија Систем за осигурување на квалитет во Словенија Дарја Секула Крстиќ, CNVOS

CNVOS • Национална чадор организација • Околу 500 членови • Организација за поддршка (споделување CNVOS • Национална чадор организација • Околу 500 членови • Организација за поддршка (споделување на информации, советување, обуки) • Организација за застапување (граѓански дијалог, политики за НВО)

Стандарди за осигурување на квалитет (СОК) СЛОВЕНИЈА • Првите идеи од пред многу години Стандарди за осигурување на квалитет (СОК) СЛОВЕНИЈА • Првите идеи од пред многу години • Прва конференција, ноември 2005 – запознавање со различни СОК, гости: SMART • Први контакти со Словенечкиот институт за квалитет и метрологија • SI модел базиран на ISO 9001: 2008 и системите на странските НВО (PQASSO, Инвестирање во волонтери итн. ) • Работни групи (НВО, SIQ, надворешни експерти)

СОК СЛОВЕНИЈА 3 4 5 6 7 8 9 Општи барања Управување и владеење СОК СЛОВЕНИЈА 3 4 5 6 7 8 9 Општи барања Управување и владеење Вработени и волонтери Управување со ресурси Управување со процесот Мониторинг и евалуација Подобрување (системот PDCA)

Особености • Фокус на транспарентност, финасиски отчет • Внатрешна и надворешна комуникација, еднаков третман Особености • Фокус на транспарентност, финасиски отчет • Внатрешна и надворешна комуникација, еднаков третман на вработени и волонтери (менторство, мотивација, обуки) • Управување со проекти • Вмрежување и партнерства • Индикатори за успех – Влијание врз општеството • Издавање на сертификати или самооценување

Да се добие сертификат • Бесплатни работилници (повеќе од 40 организации имаат учествувано од Да се добие сертификат • Бесплатни работилници (повеќе од 40 организации имаат учествувано од 2008) • Помош и советување при воспоставување на системот • Издавање на сертификати – на почетокот комбинација од експерти на SIQ и НВО, сега само CNVOS под надзор на SIQ, посебно обучени ревизори

Да се добие сертификат • Тригодишен циклус: ревизија на сертифицирање – 1. редовна ревизија Да се добие сертификат • Тригодишен циклус: ревизија на сертифицирање – 1. редовна ревизија – 2. редовна ревизија – (нов циклус) ревизија за обновување • 15 сертифицирани НВО во моментов

Годишни конференции • Првата се одржа минатиот септември • Секоја година на одредена тема, Годишни конференции • Првата се одржа минатиот септември • Секоја година на одредена тема, еден елемент од моделот, кој изгледа најпроблематичен меѓу НВО • Минатогодишните показатели на успех (како да ги развиете вашите показатели, како да ги измерите, кога да ги смените) – мониторинг, евалуација и постојани реакции во однос на наодите се клуч за успех

Иднина? • Еден од критериумите за одобрување на проекти • Промовирање во министерствата – Иднина? • Еден од критериумите за одобрување на проекти • Промовирање во министерствата – трошокот за одржување на сертификатот како прифатлив трошок • Како да се рашири системот без бесплатни работилници?

БЛАГОДАРАМ! darja@cnvos. si tina. divjak@cnvos. si БЛАГОДАРАМ! darja@cnvos. si tina. divjak@cnvos. si