Скачать презентацию ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2018 Г Скачать презентацию ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2018 Г

6f1b0fcf1987c9252d320c987d0a8550.ppt

  • Количество слайдов: 23

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2018 Г. ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2018 Г.

Проектобюджет на Община Средец за 2018 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Проектобюджет на Община Средец за 2018 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбите на чл. 69, ал. 1, чл. 83, ал. 1, чл. 84 , ал. 6 от Закона за публичните финанси, със Заповед на кмета на общината № 43/01. 02. 2017 г. е открита бюджетната процедура за актуализирането на бюджетната прогноза за периода 20182020 и разработването на бюджета за 2018 г. на Община Средец. Със заповед 47/01. 02. 2017 г. е утвърден бюджетен календар на община Средец за 2017 г. в който подробно е разписана процедурата по изготвянето на бюджетната прогноза, проектобюджета и бюджета на общината за 2018 г.

Проектобюджет на Община Средец за 2018 г. Съобразени с измененията на стандартите на някои Проектобюджет на Община Средец за 2018 г. Съобразени с измененията на стандартите на някои делегирани от държавата дейности и реалната преценка на собствените възможности на общината ни дава основание да предложим приходи по бюджета за 2018 г. - в размер на 14 913 561 лв. Субсидията от републиканския бюджет е 9 364 400 лв. Тя е съвкупност от субсидията за делегираните от държавата дейности - 7 549 100 лв. , Изравнителна субсидия – 696 600 лв. Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване – 182 700 лв. Субсидия за капиталови разходи – 936 000 лв. Приходи от местни дейности 7 347 961 лв. Приходи от държавни дейности 7 565 600 лв.

Проектобюджет на Община Средец за 2018 г. Проектобюджет 2018 г. 14 913 561 лв. Проектобюджет на Община Средец за 2018 г. Проектобюджет 2018 г. 14 913 561 лв. Приходи за държавни дейности 7 565 600 лв. Местни приходи за 7 347 961 лв.

Приходи от РБ 2018 г. Приходи от Републиканския бюджет 9 364 400 лв. § Приходи от РБ 2018 г. Приходи от Републиканския бюджет 9 364 400 лв. § 31 -11 Държ. дейн. 7549100 лв. § 31 -12 изр. субс. 879 300 лв. § 31 -13 субс. КР 936 000 лв.

Общо приходи Бюджет 2018 14 913 561 лв. Данъчни приходи 1 330 000 лв. Общо приходи Бюджет 2018 14 913 561 лв. Данъчни приходи 1 330 000 лв. Неданъчни приходи 3 560 900 лв. Дарения 30 000 лв. Трансфери 8 870 744 лв. Финансиране 1 121 917 лв.

Данъчни приходи – 1 330 000 лв. Патентен данък – 25 000 лв. Данък Данъчни приходи – 1 330 000 лв. Патентен данък – 25 000 лв. Данък недвижими имоти – 600 000 лв. Данък върху превозните средства – 400 000 лв. Данък придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 300 000 лв. Туристически данък – 5 000 лв.

Неданъчни приходи 3560 900 лв. Приходи от доходи от собственост в т. ч: Нетни Неданъчни приходи 3560 900 лв. Приходи от доходи от собственост в т. ч: Нетни приходи от продажба на стоки и услуги 1 560 000 лв. Приходи от наем на имущество – 60 000 лв. Приходи от наем на земя – 700 000 лв. За ползване на ясла и детска градина 50 000 лв.

Неданъчни приходи 3 560 900 лв. Общински такси в т. ч: За ползване на Неданъчни приходи 3 560 900 лв. Общински такси в т. ч: За ползване на Дом. соц. патронаж – 105 000 лв. За ползване на пазари – 25 000 лв. За битови отпадъци – 600 000 лв. За технически услуги – 50 000 лв. За административни услуги – 130 000 лв. За притежаване на куче – 5 000 лв. Други общински такси – 50 000 лв.

Неданъчни приходи 3 560 900 лв. Глоби, санкции и наказателни постановления – 66 000 Неданъчни приходи 3 560 900 лв. Глоби, санкции и наказателни постановления – 66 000 лв. Други неденъчни приходи – 5 000 лв. Внесен ДДС и други данъци - - 260 000 лв. Внесен данък върху приходите на бюдж. предприятия - -42 000 лв. Постъпления от продажба на нефинансови активи в т. ч: Постъпления от продажба на сгради – 50 000 лв. Постъпления от продажба на земя – 300 000 лв. Приходи от концесии – 100 000 лв. Приходи от дарения – 30 000 лв.

Разходи за държавни дейности Функция „ Общи държавни служби” – 795 100 лв. Функция Разходи за държавни дейности Функция „ Общи държавни служби” – 795 100 лв. Функция „Отбрана и сигурност” – 110 900 лв. Функция „Образование” – 4 903 805 лв. Функция „Здравеопазване” – 224 985 лв. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 1 199 998 лв. Функция „Почивно дело, спорт , култура и религиозни дейности”– 314 300 лв.

Разходи за местни дейности Функция „ Общи държавни служби” – 733 280 лв. Функция Разходи за местни дейности Функция „ Общи държавни служби” – 733 280 лв. Функция „Отбрана и сигурност” – 167 100 лв. Функция „Образование” – 365 600 лв. Функция „Здравеопазване” – 189 700 лв. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 537 300 лв. Функция „ЖСРБКС” – 2 380 038 лв. Функция „Почивно дело, спорт , култура и религиозни дейности”– 452 600 лв. Функция „Други дейности по икономиката” – 2 028 628 лв. Функция „Други некласифицирани разходи” - 102 115 лв.

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ Функция КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ Функция "ОБРАЗОВАНИЕ“ Дейност ОУ § 52 -03 Доизграждане на пожароизвестителна инсталация СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 22 800 Интерактивна дъска ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Факия 2000 Интерактивна дъска ОУ „Св. Кирил и Методий“ с. Загорци 2000 Мултимедия ОУ „Антон Страшимиров“ с. Дебелт 1000 Функция "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМ, ГРИЖИ" Дейност" Център за обществена подкрепа" § 52 -01 Лаптоп 1500 § 52 -04 Лек автомобил - втора употреба 15000

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Г. Дейност КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Г. Дейност "Музеи" § 52 -01 Фотоапарати - 2 бр. Капиталови разходи за държавни дейности общо 2000 63 100

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЛВ. Функция КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЛВ. Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" Дейност "Общинска администрация" § 52 -01 Компютърни конфигурации и принтери § 52 -03 Изграждане на пожароизвестителна система в сградата на община Средец 7 650 15000

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Г. Функция КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Г. Функция "ОБРАЗОВАНИЕ" ЛВ. Дейност "ЦДГ" § 51 -00 ДГ „Снежанка“ –подмяна на дограма 5 141 § 52 -03 ДГ Бърборино – филиал - Изграждане на пожароизвестителна система 5000 ДГ Бърборино – филиал – система за видеонаблюдение 4000

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Г. Функция „Други дейности по социалното подпомагане и заетост“ ЛВ. Дейност КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Г. Функция „Други дейности по социалното подпомагане и заетост“ ЛВ. Дейност „Домашен социален патронаж“ § 52 -05 Аспиратор 1200 § 52 -04 10 000 Автомобил Функция „Здравеопазване“ Дейност „Детски ясли, детски кухни" § 51 -00 20 000 Основен ремонт на парна инсталация § 52 -01 Преносим компютър 850

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Функция КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Функция " ЖСБКООС" ЛВ. Дейност “Осветление на улици" § 51 -00 Изграждане на енергоефективно улично осветление и монтаж на камери за видеонаблюдение в с. Дебелт 95 000 Дейност "Ремонт улици" § 51 -00 Основен ремонт на улици „Христо Ботев“ - град Средец 410 000 Основен ремонт на улици „Д. Благоев“ – част, ул. Дунав, ул. Тодор Павлов, ул. Георги Кирков 317 650 Оценка на съответствие на проект „Основен ремонт улици Средец“ 2400 ППР „Реконструкция улици Средец за Проект МИГ 2000 Дейност "Чистота" § 51 -00 ППР Рекултивация сметище 23520 Оценка съответствие ППР "Рекултивация на сметище" 1800

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Дейност КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Дейност " ЖСБКООС" ЛВ. § 52 -05 Детска площадка - съоръжение бивше училище "Кирил и Методий" § 52 -06 Обществена тоалетна Средец § 53 -09 4560 40000 ОУП и екологична оценка Средец 58243 ПУП с. Тракийци 10000

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Г. Дейност КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Г. Дейност "Международни дейности и програми ЖСРБКС" § 51 -00 Строителен надзор Преустройство на бивша сграда на основно училище в центъра на града в Зелена къща 13 986 Функция "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ" Дейност „Музеи" § 52 -01 Компютърна конфигурация 1 000

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Дейност КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Дейност" Служби и дейности по поддържането, ремонта и изгр. на пътищата" § 51 -00 Капиталова субсидия за 2016 г. : 293 406 лв. в т. ч: ЛВ. Обект "Основен ремонт на с. Суходол, разклон с. Русокастро" 161 246 Обект „Основен ремонт на път с. Вълчаново – с. Сливово – с. Синьо Камене – с. Гранитец” 130 600 Обект "Строителен надзор Основни ремонти четвъртокласна пътна мрежа" Капиталова субсидия 536 000 лв. в т. ч: 1 560 Обект „Основен ремонт на път гр. Средец – с. Росеново“ 73 000 Обект „Основен ремонт на път от разклона до с. Факия“ 200 000 Обект „Основен ремонт на път от разклона до село Пънчево“ 50 000 Обект „Основен ремонт на път с. Загорци – разклон с. Орлинци – с. Суходол“ 200 000 Обект „Строителен надзор ремонт на четвъртокласна пътна мрежа 2018“ 3 000 Оценка на съответствие ППР Ремонт Пътища 1 920

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Г. Дейност КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2018 Г. Дейност" Приюти за безстопанствени животни" ЛВ. § 52 -06 Приют за безстопанствени кучета 20000 Капиталови разходи за местни дейности /общо/ 2 125 726 Всичко Капиталови разходи 2018 година 2 188 826

 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!