Скачать презентацию ПРОЕКТИ ПО КОИТО ОБЩИНА СИЛИСТРА ЩЕ РАБОТИ ПРЕЗ Скачать презентацию ПРОЕКТИ ПО КОИТО ОБЩИНА СИЛИСТРА ЩЕ РАБОТИ ПРЕЗ

335ddd486c8a3e65fa31fa567a486260.ppt

  • Количество слайдов: 57

ПРОЕКТИ, ПО КОИТО ОБЩИНА СИЛИСТРА ЩЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА v Дом за деца ПРОЕКТИ, ПО КОИТО ОБЩИНА СИЛИСТРА ЩЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА v Дом за деца в риск - Силистра v Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистрa v Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш – Силистра v Инсталация за предварително третиране на ТБО (в т. ч. и компостиране на зелени отпадъци) v Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП „Техническа помощ” v Danube Inland Harbour Development-Da. Ha. R v Повишаване Силистра ефективността на работата в Община

ПРОЕКТИ, ПО КОИТО ОБЩИНА СИЛИСТРА ЩЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА v Зелена и достъпна ПРОЕКТИ, ПО КОИТО ОБЩИНА СИЛИСТРА ЩЕ РАБОТИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА v Зелена и достъпна градска среда - град Силистра v Квалификацията прави експерта –Експерт v Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци- окръг Кълъраш – Община Силистра v Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014 – 2020 v ЦНСТ за лица с психични разстройства v ЦНСТ за деца и младежи с увреждания v Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на Община Силистра, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълненнието

Дом за деца в риск- Силистра ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Изграждане на ЦНСТ и настаняване Дом за деца в риск- Силистра ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Изграждане на ЦНСТ и настаняване 12 + 2 деца /изграждане на съвременна социална инфраструктура за предоставяне на подходящи и ефективни резидентни услуги за една от най-уязвимите обществени групи – децата над 3 г. и младежите с увреждания/.

Дом за деца в риск- Силистра СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 813 539, 76 лв. Без Дом за деца в риск- Силистра СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 813 539, 76 лв. Без съфинансиране Необходимо мостово финансиране – 285 000, 00 лв.

Дом за деца в риск- Силистра СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на проекта: 24 месеца Дом за деца в риск- Силистра СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на проекта: 24 месеца Начална дата – 16 февруари 2012 година Крайна дата – 16 февруари 2014 година

Дом за деца в риск- Силистра ЕТАП НА РАЗВИТИЕ Изпълнени дейности: ◦ Сформиран екип Дом за деца в риск- Силистра ЕТАП НА РАЗВИТИЕ Изпълнени дейности: ◦ Сформиран екип за изпълнение на проекта ◦ Проведени обществени поръчки за публичност, СМР и автроски надзор и сключени договори с избраните изпълнителите ◦ Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнители на дейности: одит, доставка на оборудване и обзавеждане ◦ Изпълнение на СМР Предстоящи дейности: ◦ Обзавеждане и оборудване на дома ◦ Въвеждане в експлоатация

Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Строителство на Районна ПСОВ, гр. Силистра, реконструкция на водопровод и изграждане на разделна канализация, подмяна на битова канализация

Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 72 543 841, 50 лв. Безвъзмездна финансова помощ 97 % - 70 356 312. 11 лв. Собствен принос - 2 187 529, 39 лв. Необходимо мостово финансиране – 1 781 178, 75 лв.

Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на проекта: 27 месеца Начална дата – 20 ноември 2012 година Крайна дата – 20 февруари 2015 година

Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на Изграждане на Районна ПСОВ, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра ЕТАП НА РАЗВИТИЕ Изпълнени дейности: ◦ Проведени обществени поръчки за избор на изпълнител за изготвяне на тръжни документации ◦ Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на инжинеринг ПСОВ и линейна инфраструктура (проектиране и изграждане) и упражняване на строителен надзор Предстоящи дейности: ◦ Изпълнение на СМР ◦ Въвеждане в експлоатация

Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш – Силистра ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Изследвания свързани с Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш – Силистра ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Изследвания свързани с прилагането на енергия от възобновяеми енергийни източници в транспортни системи; Проектиране на понтон и публична инфраструктура за чист речен транспорт посредством възобновяеми енергийни източници; Покупка на леко плавателно средство – водно такси, което да свързва Силистра с Кълъраш и изграждане на понтонно съоръжение в участъка на река Дунав.

Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш – Силистра СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 269 320. 00 Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш – Силистра СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 269 320. 00 евро / 526 744, 14 лв. Безвъзмездна финансова помощ 97. 46 % - 262 479. 27 евро Съфинансиране 2. 54% - 6 840. 73 евро/ 13 379, 30 лв. Необходимо мостово финансиране– 100 000 лв.

Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш – Силистра СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на проекта: Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш – Силистра СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на проекта: 18 месеца Начална дата – 26. 03. 2013 г. Крайна дата – 30. 09. 2014 г.

Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш – Силистра ЕТАП НА РАЗВИТИЕ Предстоящи дейности: ◦ Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш – Силистра ЕТАП НА РАЗВИТИЕ Предстоящи дейности: ◦ Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта ◦ Сключване на договори с избраните изпълнители ◦ Изпълнение на дейностите

Инсталация за предварително третиране на ТБО (в т. ч. и компостиране на зелени отпадъци) Инсталация за предварително третиране на ТБО (в т. ч. и компостиране на зелени отпадъци) ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Построяване на инсталация за предварително третиране на ТБО (с линия за сепариране) и инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци). Намаляване на количеството отпадъци, обезвреждани чрез депониране и достигане на количествените цели заложени в ЗУО.

Инсталация за предварително третиране на ТБО (в т. ч. и компостиране на зелени отпадъци) Инсталация за предварително третиране на ТБО (в т. ч. и компостиране на зелени отпадъци) СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 5 528 000. 00 лв. Съфинансиране - 27 960 лв.

Инсталация за предварително третиране на ТБО (в т. ч. и компостиране на зелени отпадъци) Инсталация за предварително третиране на ТБО (в т. ч. и компостиране на зелени отпадъци) СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на проекта: Начална дата – 28. 10. 2011 г. Крайна дата – м. юли 2014 г.

Инсталация за предварително третиране на ТБО (в т. ч. и компостиране на зелени отпадъци) Инсталация за предварително третиране на ТБО (в т. ч. и компостиране на зелени отпадъци) ЕТАП НА РАЗВИТИЕ: Изпълнени дейности: ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Сепарираща инсталация - 55% завършеност Административна сграда – 95% завършеност КПП - 95% завършеност Кантар 100% завършеност Гараж и работилница – 100% завършеност Сграда за сепариране, вкл. Външни връзки – 55% завършеност Противопожарен резервоар – 100% Компостираща инсталация -вертикална планировка и пътища, вкл. и площадка за компостиране -55% -доставка на машини и съоръжения – 100% Предстоящи дейности: доизграждане на: ◦ ◦ ◦ Сепарираща инсталация Административна сграда КПП Сграда за сепариране Компостираща инсталация Въвеждане в експлоатация на обекта

Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Улеснен достъп Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Улеснен достъп до информация и повишена информираност на населението на област Силистра за кохезионната политика, нейните цели и съществуващите възможности в България; Изграден, функциониращ и оборудване областен информационен център; Организирани информационни събития; Издадени и разпространени безплатни информационни материали; Създаден институционален капацитет за информиране, консултиране на населението на област Силистра относно съществуващите възможности за финансиране от СКФ в България; Създаден капацитет за осигуряване на логистична подкрепа на ЦКЗ, ЦИО, УО и МЗ на ОП; Създадени 3 постоянни работни места - служители на ОИЦ.

Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 416 825, Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 416 825, 16 лв.

Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на проекта: 3 години Начало 12. 07. 2011 г. Край 11. 07. 2014 г.

Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП ЕТАП НА ПРОЕКТА В изпълнение Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП ЕТАП НА ПРОЕКТА В изпълнение Съгласно график

Danube Inland Harbour Development”-Da. Ha. R ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА По-доброта интеграция на навигацията с Danube Inland Harbour Development”-Da. Ha. R ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА По-доброта интеграция на навигацията с веригата на транспортната логистика посредством изследване и използване на мултимодалния потенциал на пристанищата и прилежащите им територии в средните по големина градове от Югоизточна Европа. Основни резултати са интегрирана стратегия за функционална спецификация в Дунавска логистична мрежа; местни планове за действие, базирани на тази стратегия с конкретни осъществими елементи; препоръки за политики с интегриращи насоки за развитие на вътрешния воден транспорт (IWT), както и политическа рамка за поддържане на бъдещите инвестиции.

Danube Inland Harbour Development”-Da. Ha. R СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: • 87 459, 17 евро Danube Inland Harbour Development”-Da. Ha. R СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: • 87 459, 17 евро • 74 340, 29 евро 85 % от ЕФРР • Национално съфинансиране 13 118, 88 евро 15 % • Необходимо мостово финансиране – 20 000, 00 лв.

Danube Inland Harbour Development”-Da. Ha. R СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на проекта: 3 години Danube Inland Harbour Development”-Da. Ha. R СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на проекта: 3 години Начало на проекта 01. 04. 2011 Край на проекта 31. 03. 2014 г.

Danube Inland Harbour Development-Da. Ha. R ЕТАП НА ПРОЕКТА В изпълнение Съгласно график Провеждане Danube Inland Harbour Development-Da. Ha. R ЕТАП НА ПРОЕКТА В изпълнение Съгласно график Провеждане на лабораторни срещи за вътрешен воден транспорт. Изграждане на стратегия

Повишаване ефективността на работата в Община Силистра ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Подобряване структурата на администрацията Повишаване ефективността на работата в Община Силистра ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Подобряване структурата на администрацията Изготвяне на функционален анализ

Повишаване ефективността на работата в Община Силистра СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 148 258, 03 лв. Повишаване ефективността на работата в Община Силистра СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 148 258, 03 лв. Необходимо съфинансиране – 5 200, 00 лв.

Повишаване ефективността на работата в Община Силистра” СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на проекта: 2 Повишаване ефективността на работата в Община Силистра” СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на проекта: 2 години Начало 26. 10. 2012 Край 26. 04. 2014

Повишаване ефективността на работата в Община Силистра” ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ: Изпълнени дейности Дейности за Повишаване ефективността на работата в Община Силистра” ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ: Изпълнени дейности Дейности за организация, управление и отчитане на проекта –изпълнява се по време на целия проект Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители; Избрани 4 бр. изпълнители Извършване на функционален анализ на общинска администрация; изготвен функционален анализ на Общинска администрация Силистра Дейности за информация и публичност; Проведена встъпителна пресконференция Предстоящи дейности Провеждане на информационна кампания; Информиране и представяне на служителите на общинска администрация и гражданите на гр. Силистра за проведения функционален анализ и резултатите от него.

Зелена и достъпна градска среда - град Силистра ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Реконструкция и рехабилитация Зелена и достъпна градска среда - град Силистра ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Реконструкция и рехабилитация на Дунавски парк - западна част, Централен градски площад, пешеходна зона и градинка с паметник - Стефан Караджа

Зелена и достъпна градска среда - град Силистра СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА Основен обект - Зелена и достъпна градска среда - град Силистра СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА Основен обект - 4 896 490, 25 лв. (по предварителен бюджет) собствен принос 5% - 244 824, 52 лв. ; Допълнителен обект 1 - 303 994, 90 (по предварителен бюджет) собствен принос 15 199, 74 лв; Допълнителен обект 2 - 218 848, 98 (по предварителен бюджет) собствен принос - 10 942, 45 лв. Необходимо мостово финансиране – 200 000, 00 лв.

Зелена и достъпна градска среда - град Силистра СРОК НА ПРОЕКТА Начало 20. 05. Зелена и достъпна градска среда - град Силистра СРОК НА ПРОЕКТА Начало 20. 05. 2013 г. Край 20. 05. 2015 г.

Зелена и достъпна градска среда - град Силистра ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ: Изпълнени дейности: Избран Зелена и достъпна градска среда - град Силистра ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ: Изпълнени дейности: Избран изпълнител за разпространение, информация и публичност Избран изпълнител за осъществяване на авторски надзор Избран изпълнител за упражняване на строителен надзор Предстоящи дейности: Избор на изпълнител за строително монтажни работи Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит

Квалификацията прави експерта -Експерт ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Обучения в ИПА Обучения по ключови компетентности Квалификацията прави експерта -Експерт ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Обучения в ИПА Обучения по ключови компетентности

Квалификацията прави експерта -Експерт СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 83 698, 80 лв. Необходимо мостово финансиране Квалификацията прави експерта -Експерт СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 83 698, 80 лв. Необходимо мостово финансиране – 24 646, 00 лв.

Квалификацията прави експерта -Експерт СРОК НА ПРОЕКТА: Начало 27. 05. 2013 Край 27. 05. Квалификацията прави експерта -Експерт СРОК НА ПРОЕКТА: Начало 27. 05. 2013 Край 27. 05. 2014

Квалификацията прави експерта -Експерт ЕТАП НА РАЗВИТИЕ Изпълнени дейности Провеждане на обучения в Института Квалификацията прави експерта -Експерт ЕТАП НА РАЗВИТИЕ Изпълнени дейности Провеждане на обучения в Института по публична администрация Проведени 7 обучения в ИПА Обучени 51 броя служителя Провеждане на обучения по ключови компетентности ◦ ◦ проведени 3 обучения по ключови компетентности обучени 60 броя служителя Информация и публичност Проведена встъпителна пресконференция Предстоящи дейности Провеждане на обучения в Института по публична администрация ◦ ◦ провеждане 3 обучения в ИПА обучени 24 броя служители Информация и публичност Проведена заключителна пресконференция

Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци- окръг Кълъраш – Община Силистра ЦЕЛИ Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци- окръг Кълъраш – Община Силистра ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Ремонт на пътната отсечка включва път SLS 1081 разклон II-71 - с. Срацимир- път I-7 - с. Бабук от км 0+000 до км 10+620 с дължина 10 620 м.

Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци- окръг Кълъраш – Община Силистра СТОЙНОСТ Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци- окръг Кълъраш – Община Силистра СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА Бюджетът за Община Силистра по проекта е 2 890 053, 66 евро Безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР - 84, 46 % От Държавния бюджет 13% Собственото съфинансиране 2, 54 % - 143 527, 77 лв.

Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци- окръг Кълъраш – Община Силистра СРОК Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци- окръг Кълъраш – Община Силистра СРОК НА ПРОЕКТА Продължителност на проекта: 2 години Начало 04. 07. 2013 г. Край 04. 05. 2015 г.

Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци- окръг Кълъраш – Община Силистра ЕТАП Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росеци- окръг Кълъраш – Община Силистра ЕТАП НА РАЗВИТИЕ Проектиране Строително ремонтни дейности Закупуване на пътно поддържаща машина

Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014 - 2020 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Разработване Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014 - 2020 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Разработване на работни проекти Енергийно обследване на сгради Финансови анализи на сгради общинска собственост

Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014 - 2020 СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 550 Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014 - 2020 СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 550 000 лв. Необходимо мостово финансиране – 188 715, 00 лв.

ЦНСТ за лица с психични разстройства ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Приспособяване на част от училището ЦНСТ за лица с психични разстройства ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Приспособяване на част от училището в с. Айдемир в център за настаняване на възрастни хора с физически и психически отклонения

ЦНСТ за лица с психични разстройства СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: Обща стойност на проекта - ЦНСТ за лица с психични разстройства СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: Обща стойност на проекта - 196 310, 98 лв. Безвъзмездна финансова помощ - 196 310, 98 лв. Необходимо мостово финансиране – 37 500 лв.

ЦНСТ за лица с психични разстройства СРОК НА ПРОЕКТА • Планиран старт 01. 07. ЦНСТ за лица с психични разстройства СРОК НА ПРОЕКТА • Планиран старт 01. 07. 2013 г.

ЦНСТ за лица с психични разстройства ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ: Изпълнени дейности: Приключени ремонтни дейности ЦНСТ за лица с психични разстройства ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ: Изпълнени дейности: Приключени ремонтни дейности за обособяване на ЦНСТ Стартирана нова социална услуга ЦНСТ за лица с психични разстройства Предстоящи дейности: Предстои пресконференция (пресконференция относно степента на развитие на проекта)

ЦНСТ за деца и младежи с увреждания ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел е да ЦНСТ за деца и младежи с увреждания ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Основната цел е да се създаде устойчив модел на услугата за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции. Целта е след приключване на проекта Центърът да продължи да функционира като делегирана държавна дейност.

ЦНСТ за деца и младежи с увреждания СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 172 874, 99 лв. ЦНСТ за деца и младежи с увреждания СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 172 874, 99 лв.

ЦНСТ за деца и младежи с увреждания СРОК НА ПРОЕКТА: Продължителност на проекта: 1 ЦНСТ за деца и младежи с увреждания СРОК НА ПРОЕКТА: Продължителност на проекта: 1 година Начало 02. 12. 2013 г. Край 02. 01. 2015 г.

Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на Община Силистра, Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на Община Силистра, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълненнието ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на конкретни местни политики и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението им в община Силистра

Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на Община Силистра, Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на Община Силистра, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълненнието СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 78223, 40 лв.

Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на Община Силистра, Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на Община Силистра, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълненнието ЕТАП НА РАЗВИТИЕ Организация и управление Разработване на документации за избор на изпълнители Разработване и въвеждане на правила и методики за ефективен мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинска администрация Силистра Провеждане на три дискусионни форуми, един от които онлайн, със заинтересованите страни за обществено консултиране на местни политики Разработване и въвеждане на стратегически документи в община Силистра Разработване на Наръчник с инструкции и указания за работа, свързан с подпомагане процеса на формулиране и изпълнение на конкретни политики от общинска администрация Силистра Провеждане на две двудневни съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от от общинска администрация Силистра Дейности по информация и публичност.

Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на Община Силистра, Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на Община Силистра, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълненнието СРОК НА ПРОЕКТА Начало 25. 11. 2013 г. Край 25. 07. 2014 г.

 Подкрепа за достоен живот Изплатени към 31. 12. 2012 НП „От социални помощи Подкрепа за достоен живот Изплатени към 31. 12. 2012 НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” 30669, 58 лв. Средства за работни заплати и осигуровки за целия период изплащани от Агенция по заетостта НП „Заетост на хора с трайни увреждания” 34 000 лв. Средства за работни заплати и осигуровки за целия период изплащани от Агенция по заетостта Старт на кариерата Финансиране от държавния бюджет Регионална програма по заетост 22 080 лв. Средства за работни заплати и осигуровки за целия период изплащани от Агенция по заетостта 6. Схема „Развитие” 7. схема BG 051 PO 001 -1. 1. 11 “Подкрепа за заетост’’ 36 675, 93 лв.

Общо съфинансиране и общо мостово финансиране Общо за съфинансиране 2 648 563, 17 лв. Общо съфинансиране и общо мостово финансиране Общо за съфинансиране 2 648 563, 17 лв. Общо за мостово финансиране 2 637 039, 75 лв.