Скачать презентацию проект Детство без граници Услуги за ранно детско Скачать презентацию проект Детство без граници Услуги за ранно детско

f1b81d8e19f0a1654f1b0bc5ec821ec5.ppt

  • Количество слайдов: 25

проект „Детство без граници“ „Услуги за ранно детско развитие” по Договор № BG 05 проект „Детство без граници“ „Услуги за ранно детско развитие” по Договор № BG 05 M 9 OP 001 -2. 004 -0062 -C 01 ПРОЕКТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОП “РЧР“ 2014 -2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

СГРАДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ СГРАДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

СГРАДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ СГРАДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

Обща цел на проекта: превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата в Обща цел на проекта: превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата в Община Самуил чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612 BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 г. ) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 -годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители г общата стойност на проекта 280 762, 94 лв. с ДДС, размера на европейското 238 648, 50 с ДДС национално съфинансиране 42 114, 44 лв. С ДДС Начална дата и крайна дата на изпълнение на проекта Начална дата 01. 07. 2016 г. крайна дата 01. 09. 2018 г.

Специфични цели: 1. Формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието Специфични цели: 1. Формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата. 2. Подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Спомагане за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения – общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път, адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца. 3. Предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на децата с увреждания /ще се предоставят мобилните дейности на услугата и тези дейности, които не изискват участието на медицински специалисти от родилните отделения на общинските болници/. 4. Подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. 5. Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и

Целеви групи: Проектът обхваща деца на възраст от 0 до 7 години и техните Целеви групи: Проектът обхваща деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи Основните целеви групи деца в риск (0 -7 г. ) са: • • • Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност; Деца, чиито родители са безработни; Деца, чиито родители получават социални помощи; Деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър; Деца, чиито родители не са здравно осигурени; Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за деца; Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа; Деца с увреждания ; Деца със здравословни проблеми.

Основните целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г. ) са: Родители Основните целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г. ) са: Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност; Родители, получаващи социални помощи ; Безработни родители ; Родители на 3 и повече деца; Самотни родители; Бъдещи родители от уязвими групи ; Родители (най-вече майки) в рискова възраст; Родители без или с ниско образование; Родители, живеещи в лоши жилищни условия; Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си Деца, които са настанени при близки и роднини; Деца, жертва на насилие; Родители на деца с увреждания; Родители на деца със здравословни проблеми; Здравно неосигурени родители ; Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др. ).

Дейности по проекта: Дейност 1: Дейност за организация и управление на проекта; Сформиран е Дейности по проекта: Дейност 1: Дейност за организация и управление на проекта; Сформиран е екип от 4 души: - ръководител - счетоводител - двама технически сътрудници Дейности на екипа: 1. Изготвят оперативен план за работа, чрез който ще са разпределят задълженията за изпълнение на дейностите по Проекта; 2. Следят за спазване на договорените срокове и ще следят за постигнати на заложени индикатори за изпълнение и резултат; 3. Създадат система за вътрешен контрол и мониторингови посещения на място в процеса на реализация на дейностите и ще следят за целесъобразно разходване на средствата; 4. Представят в срок отчети в различните етапи от реализирането на проекта и ще съхраняват необходимата документация, съгласно изискванията на Управляващия орган; 5. Изготвят и прилагат правила и процедури за подбор на специалисти, които ще предоставят услуги по отделни дейности. Продължителността на дейността е 26 месеца, като стартира от първия месец на проекта.

Дейност 2: Информиране и публичност; В изпълнение на дейността: - е поместено съобщение на Дейност 2: Информиране и публичност; В изпълнение на дейността: - е поместено съобщение на уеб-сайта на община Самуил. - са поместени съобщения на обществено видни места по всички населени места в Община Самуил. - се разпространяват брошури. - изготвени са плакати. Освен настоящата началната пресконференция ще се проведе заключителна пресконференция. Продължителността на дейността е 26 месеца, като стартира от първия месец на проекта. Средствата определени за изпълнение на дейността са в размер на 1200, 00 лв. с ДДС.

Дейност 3: Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца Дейност 3: Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина; За изпълнение на дейността ще бъдат ангажирани : - Социален работник/социален педагог - Медиатор В резултат от извършените дейности ще са обхванати деца от уязвимите групи и техните семейства, с които ще са: 1. Проведени индивидуални и групови консултации за родители за повишаване на родителския капацитет и информиране за условията за записване и посещение на детска градина. 2. Проведени срещи между родители и ръководители на детски градини. 3. Проведени индивидуални и групови консултации за деца. 4. Проведени развлекателни мероприятия за децата и родителите. 5. Преодолени част от негативните нагласи на уязвими групи към училището и ще се увеличи броя на децата посещаващите детска градина. Продължителността на дейността е 24 месеца, като стартира от втория месец на проекта. Средства за изпълнение на дейността са в размер на 11490. 82 лв. , с ДДС

Дейност 4: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен Дейност 4: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище; За изпълнение на дейността ще бъдат ангажирани : • Педагог • Медиатор Резултат от извършените дейности ще са : 1. Разработени материали – програма, учебен план, обучителни материали, график, информационни материали, методи за работа и други; 2. Обучени 60 деца в допълнителна педагогическа подготовка с по-добър речников запас от думи на български език и изградени навици и умения за училищен живот; 3. Записани 30 деца в І кл и общо 60 първокласници, редовно посещаващи училище; 4. Организирани развлекателни занимания, екскурзии, посещения в началното училище и др. 5. Проведени индивидуални и групови срещи с 60 родители за повишаване на родителския капацитет и информиране за условията за записване в училище. Продължителността на дейността е 4 месеца, като стартира от втория месец на проекта. Средства за изпълнение на дейността са в размер на 9847. 42 лв. с ДДС.

Дейност 5: Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните Дейност 5: Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом; За изпълнение на дейността ще бъдат ангажирани : - Социален работник - Рехабилитатор/кинезитерапевт - Педиатър - Психолог - Логопед - Медиатор В резултат от извършените дейности ще сe предотврати изоставянето и/или институционализирането на не по-малко от 15 деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на децата с увреждания и подкрепа на семействата им чрез: 1. Разработени програми, обучителни и информационни материали, планове и др. 2. Изготвени оценки на моторното развитие на деца с проблеми в развитието. 3. Организирани и проведени групови сесии за родители с деца с проблеми в развитието. 4. Проведени индивидуални домашни посещения с мобилен екип на деца с проблеми в развитието и семействата им. 5. Проведени индивидуални и групови кинезитерапевтични занимания с деца. 6. Проведени индивидуални и групови консултации и подкрепа на родители на деца с увреждане. 7. Изготвени оценки на говорното развитие на деца с проблеми в развитието; 8. Проведени логопедични занимания с деца. 9. Създадена база данни за цялостната дейност на Центъра за ранна интервенция на уврежданията и потребителите на услугите. 10. Организирани и проведени анкети с потребители на услугата. 11. Формирани специални умения на родителите за отглеждане на децата с увреждания за необходимите интервенции за рехабилитационни дейности. Продължителността на дейността е 24 месеца като стартира от втория месец на проекта. Средства за изпълнение на дейността са в размер на 81389. 32 лв. с ДДС.

Дейност 6: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване Дейност 6: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; За изпълнение на дейността ще бъдат ангажирани : • Педиатър • Медицинска сестра • Стоматолог • Медиатор В резултат от извършените дейности ще се подобри достъпа до здравеопазване чрез: 1. Разработени информационни материали, свързани с профилактика и промоция на здравето. Проведени прегледи и диагностика на психомоторното развитие на деца. 2. Проведени консултации на родители за здравословното състояние на децата им и профилактика и промоция на здравето. 3. Проведени посещения за работа на терен. 4. Разработени информационни материали, свързани с профилактика и промоция за поддържане на добра устна хигиена и здраве. 5. Проведени прегледи и диагностика на зъбния статус на деца. 6. Проведени консултации на родители за поддържане на добра устна хигиена на децата им. Продължителността на дейността е 24 месеца, като стартира от втория месец на проекта. Средства за изпълнение на дейността са в размер на 30010. 36 лв. с ДДС.

Дейност 7: Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за Дейност 7: Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; За изпълнение на дейността ще бъдат ангажирани : • Психолог • Социален работник • Медиатор В резултат от извършените дейности ще е: 1. Осигурена психологическа подкрепа на 70 бъдещи и настоящи родители. 2. Разработени обучителни програми, планове и информационни материали за провеждане на консултации, с бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. 3. Проведени индивидуални и групови консултации за формиране и развитие на родителски умения. 4. Създадени индивидуални досиета на бъдещи и настоящи родители. Продължителността на дейността е 24 месеца, като стартира от втория месец на проекта. Средства за изпълнение на дейността са в размер на 19683. 52 лв. ДДС.

Дейност 8: Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за Дейност 8: Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа; За изпълнение на дейността ще бъдат ангажирани : - Педиатър - Психолог - Гинеколог - Медиатор - Медицинска сестра - Юрист - Акушерка - Социален работник В резултат от извършените дейности ще е осигурена здравословна жизнена среда за оптимално физическо и психическо развитие на 150 семейства, чрез: 1. Разработени програми, обучителни и информационни материали за репродуктивното здраве, методите за контрацепция, болестите предавани по полов път и семейното планиране. 2. Превенция на рискови фактори за здравето, насочени за опазване на репродуктивното здраве и правилно семейно планиране - обучени родители за методи на контрацепция и болести предавани по полов път. 3. Проведени индивидуални и групови консултации с родители и деца. 4. Проведени индивидуални и групови консултации на родители за семейно планиране. 5. Проведени индивидуални юридически консултации. 6. Проведени индивидуални и групови консултации на родители и оказана психологическа подкрепа. Продължителността на дейността е 24 месеца, като стартира от втория месец на проекта. Средствата за изпълнение на дейността са в размер на 48407. 66 лв. с ДДС.

Дейност 9: Ръководен персонал на центъра Дейността ще се предоставя от: - Ръководител на Дейност 9: Ръководен персонал на центъра Дейността ще се предоставя от: - Ръководител на центъра - Домакин - Шофьор - Хигиенист Резултатът от извършените дейности ще е: 1. Ефективно координирани и управлявани услуги, предоставяни от Центъра; 2. Осигурена подходяща материална среда за ползване на услугите от потребителите на Центъра. Продължителността на дейността е 24 месеца, като стартира от втория месец на проекта. Средства за изпълнение на дейността са в размер на 53275. 84 лв. с ДДС.

ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА

ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА

ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА

ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА

ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА

ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА

ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА

ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИТЕ КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯТА

Благодарим за вниманието !!! община Самуил – 18. 07. 2016 г. Благодарим за вниманието !!! община Самуил – 18. 07. 2016 г.