Скачать презентацию Проект 2007 CB 16 IPO 006 -2009 -1 Скачать презентацию Проект 2007 CB 16 IPO 006 -2009 -1

5c96fbbeed0ebd0bb84ceae7aa1f2457.ppt

  • Количество слайдов: 11

Проект 2007 CB 16 IPO 006 -2009 -1 -47 ‘Пчеларство без граници’ ИЗЛОЖЕНИЕ НА Проект 2007 CB 16 IPO 006 -2009 -1 -47 ‘Пчеларство без граници’ ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ И ПЧЕЛАРСКИ ИНВЕНТАР Видин, 14. 12. 2011 – 16. 12. 2011 Настоящият проект се съ-финансира от ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия CCI № 2007 CB 16 IPO 006

Въведение в биологичното пчеларство Въведение в биологичното пчеларство

Цели • Да оказва максимално въздействие върху околната среда, основно чрез дейността на пчеларите Цели • Да оказва максимално въздействие върху околната среда, основно чрез дейността на пчеларите – залесяване, облагородяване на пустеещи земи, опрашителна дейност • Да се полагат усилия от пчеларите да се произвеждат чисти пчелни продукти • Дейността на пчеларите да бъде тясно свързана с това, което природата в продължение на хиляди години е създавала и развивала

Законова рамка на биологичното пчеларство в България 1. 2. 3. 4. 5. Закон за Законова рамка на биологичното пчеларство в България 1. 2. 3. 4. 5. Закон за пчеларството Закон за животновъдството Закон за ветерирарномедицинската дейност Закон за храните Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация на човека, ДВ, бр. 85 от 05. 09. 2002 г. 6. Наредба N. 30 за профилактика и борба със заразните болести по пчелите 7. Наредба N. 35 от 2001 г. За биологично производство на животни, животински продукти и храна от животински произход и неговото означаване върху тях

Условия за биологично пчеларство в България 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Условия за биологично пчеларство в България 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Райони за пчеларстване Производствени единици – пчелини Идентификация и подръжка на пчелините Обработка на пчелните продукти – извличане, разфасоване, съхранение Лекарствени средства Техническо оборудване Означаване и етикиране Документиране

Източници на замърсяване на пчелните продукти 1. 2. 3. 4. Околна среда Пестициди, антибиотици, Източници на замърсяване на пчелните продукти 1. 2. 3. 4. Околна среда Пестициди, антибиотици, ГМО растения Пчеларска практика Други – бои, лакове, канцерогенни материали, неподходящо съхранение

Технология на биологичното пчеларство v Период на конверсия – заявление към сертифицираща организация v Технология на биологичното пчеларство v Период на конверсия – заявление към сертифицираща организация v Район на пчеларстване v Кошери. Материали. Защита v Извличане на меда. Разфасоване. Съхранение

Сертификация v. Сертификация на производството като такова v. Сертификация на партида, продукция за износ Сертификация v. Сертификация на производството като такова v. Сертификация на партида, продукция за износ

Условия за сертифициране 1. Подписан договор за сертификация 2. Инспекторски прегледи и положителни становища Условия за сертифициране 1. Подписан договор за сертификация 2. Инспекторски прегледи и положителни становища в тях. Ако има препоръки или забележки, те да бъдат отстранени в срок 3. Окончателно положително становище на сертифициращия орган за предоставяне на сертификат за биологично пчеларство 4. Уредени финансови взаимоотношения

Сертифициращи организации v “SGS - България” – ООД 1504 София, бул. “Цар Освободител”, N. Сертифициращи организации v “SGS - България” – ООД 1504 София, бул. “Цар Освободител”, N. 24 А Тел. 02/9 10 15, факс 02/981 81 43 e-mail: [email protected] com v “Балкан биосерт” – Агенция за контрол и сертификация 4000 Пловдив, ул. “Хр. Г. Данов” N. 13 тел. 032/ 62 58 88, факс 032/ 62 58 18 e-mail: [email protected] com v “QC&I Интернешънъл Сървисис” АД- контрол и сертификация на биологични продукти Пловдив 4002, бул. “Васил Априлов” 23 ет. 3 тел/факс 032/ 34 92 28, GSM 0887 786 999 e-mail: a. [email protected] it, [email protected] bg

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! “ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ТРАНСГРАНИЧНАТА БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! “ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е СЪЗДАДЕН С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ТРАНСГРАНИЧНАТА ПРОГРАМА ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ CCI № 2007 CB 16 IPO 006. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е ЕДИНСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ ”БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА” И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ ОТРАЗЯВА ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ПРОГРАМАТА. ”