Скачать презентацию Про особливості вивчення української мови і літератури у Скачать презентацию Про особливості вивчення української мови і літератури у

3472e8527473754d48f4c38ef0be020f.ppt

  • Количество слайдов: 20

Про особливості вивчення української мови і літератури у 2017/2018 н. р. Про особливості вивчення української мови і літератури у 2017/2018 н. р.

Формування життєвих компетентностей n Кожен навчальний предмет має формувати не лише суто предметну компетентність, Формування життєвих компетентностей n Кожен навчальний предмет має формувати не лише суто предметну компетентність, а й вносити свій вклад у формування ключових.

1. Спілкування державною мовою n Засобами української мови успішно взаємодіяти у процесі розв’язання типових 1. Спілкування державною мовою n Засобами української мови успішно взаємодіяти у процесі розв’язання типових для їхнього віку життєвих проблем. Від того, як школярі знають мову, залежить, як вони опанують інші предмети. Необхідно формувати у школярів такі загальнонавчальні уміння – отримувати з тексту інформацію на слух, переказувати, скорочувати, розширювати текст, конспектувати, реферувати текст тощо. n Навчальні ресурси: технологія текстоцентричного навчання, діалоги, дискусії, проекти щодо ролі державної мови та ін. .

2. Спілкування іноземними мовами n Розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу 2. Спілкування іноземними мовами n Розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу та збагачення власного культурного досвіду; розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов; готовність до міжкультурного діалогу, відкритість до пізнання різних культур. n На уроках української мови виявляти в текстах запозичення з інших мов; пояснювати лексичне значення, правопис та особливості вживання слів іншомовного походження; обговорювати прочитані або прослухані мовою оригіналу та в перекладі українською фольклорні та літературні твори. n Навчальні ресурси: перекладні словники, тексти українськомовних перекладів літературних творів та оригінали, упровадження технології діалогу культур.

3. Математична компетентність n Спроможність особистості застосовувати математичні обчислення і методи в реальному житті, 3. Математична компетентність n Спроможність особистості застосовувати математичні обчислення і методи в реальному житті, працювати з числовою інформацією. n Навчальні ресурси: тексти, що містять роздум; текст виступу, у якому наявна гіпотеза та її обґрунтування; тексти, у яких наявні таблиці, схеми, діаграми тощо.

4. Компетентності у природничих науках і технологіях n Готовність орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти 4. Компетентності у природничих науках і технологіях n Готовність орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією з природничих дисциплін відповідно до потреб та вимог часу. n Навчальні ресурси: науково-пізнавальні й навчальні тексти природничого та технологічного змісту; аналіз текстів природничо-екологічного змісту, опис експерименту, усні та письмові презентації в рамках дослідницьких проектів

5. Інформаційно-комунікаційна компетентність n Забезпечує особистості комфортну життєдіяльність, мобільність, уміння орієнтуватися в динамічних інформаційних 5. Інформаційно-комунікаційна компетентність n Забезпечує особистості комфортну життєдіяльність, мобільність, уміння орієнтуватися в динамічних інформаційних потоках. n Навчальні ресурси: дописи в соціальних мережах і коментарі до них; інструментальні тексти (алгоритми дій, інструкції тощо); план тексту; медійні тексти.

6. Підприємницька компетентність n Формує уміння презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, використовуючи 6. Підприємницька компетентність n Формує уміння презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, використовуючи доцільні виражальні мовні засоби; використовувати ефективні комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій. n Навчальні ресурси: тексти, які містять моделі ініціативності; ділові папери (план роботи, звіт, резюме, заява тощо), самопрезентація, зразки реклами.

7. Здоров’язбережувальна компетентність n Сприймання здоров’я як загальнолюдської цінності; бажання дотримуватися здорового способу життя; 7. Здоров’язбережувальна компетентність n Сприймання здоров’я як загальнолюдської цінності; бажання дотримуватися здорового способу життя; усвідомлення значення навколишнього середовища для життя і здоров’я людини; готовність зберігати природні ресурси. n Навчальні ресурси: тексти, які сприяють гармонізації психоемоційного стану; художні твори, які містять моделі досягнення соціальної захищеності, кар’єрного зростання.

8. Соціальна і громадянська компетентності n Сприйняття людської гідності як найвищої цінності; повага до 8. Соціальна і громадянська компетентності n Сприйняття людської гідності як найвищої цінності; повага до законів України, зокрема до норм українського мовного законодавства; повага до правових норм; усвідомлення необхідності конструктивної участі у громадському житті. n Навчальні ресурси: тексти соціальнополітичного змісту; інтерактивні технології.

9. Загальнокультурна компетентність n Використовувати українську мову для духовного й культурного самовиявлення; дотримуватися норм 9. Загальнокультурна компетентність n Використовувати українську мову для духовного й культурного самовиявлення; дотримуватися норм української літературної мови та мовленнєвого етикету; використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях; створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і почуття та використовуючи художні засоби; добирати літературу для читання з метою одержання насолоди та користі від прочитаного. n Навчальні ресурси: твори мистецтва; тексти, що містять описи творів мистецтва

10. Уміння особистості навчатися упродовж життя n Це уміння визначати мету навчальної діяльності та 10. Уміння особистості навчатися упродовж життя n Це уміння визначати мету навчальної діяльності та способи її досягнення; планувати й організовувати власну навчальну діяльність; читати, використовуючи різні види читання; постійно поповнювати власний словниковий запас; користуватися різними джерелами довідкової інформації. n Навчальні ресурси: довідкова література, зокрема пошукові системи; електронні мережеві бібліотеки; інструкції з ефективного самонавчання.

Наскрізні лінії на уроках словесності n З метою увиразнення ключових компетентностей уведено поняття наскрізних Наскрізні лінії на уроках словесності n З метою увиразнення ключових компетентностей уведено поняття наскрізних ліній: n «Екологічна безпека і сталий розвиток» (НЛ-1), n «Громадянська відповідальність» n (НЛ-2), n «Здоров’я і безпека» (НЛ-3), «Підприємливість і фінансова грамотність» (НЛ-4).

Урахування НЛ при календарнотематичному плануванні n № з/п Тема уроку Дата Примітка n n Урахування НЛ при календарнотематичному плануванні n № з/п Тема уроку Дата Примітка n n Повторення вивченого в початкових класах 1. Вступ. Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України. НЛ-2 2. Текст. Зміст, заголовок тексту. План тексту. Поділ тексту на речення. НЛ - ? ? ? 3. РМ. № 1. Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості. НЛ - ? ? ? 4. Слово як компонент речення. Слово як частина мови. Добір слів для доповнення речення. НЛ -? ?

Модернізована (оновлена) програма з української мови для 5 -9 кл. n відповідають на виклики Модернізована (оновлена) програма з української мови для 5 -9 кл. n відповідають на виклики сьогодення; n • зрівноважують знанєвий і компетентнісний компоненти змісту освіти; n • є інструментом для запровадження інноваційних методик навчання; n • є функціональним документом для учнів, батьків і вчителів у пошуку відповіді на запитання «Для чого це потрібно вивчати» ?

n Синхронізовано мовну і мовленнєву ЗЛ n Знято аудіювання та читання мовчки як вид n Синхронізовано мовну і мовленнєву ЗЛ n Знято аудіювання та читання мовчки як вид контрольної роботи. n Індивідуальні форми контролю (діалог, усний твір, усний переказ, читання вголос) враховуються у семестрову оцінку. n Творчим роботам надано практичне спрямування. Додано ЕСЕ. n Звертати увагу та тематику соціокультурної ЗЛ

Види контролю на уроках мови n Мовна тема n Усний переказ n Письмовий переказ Види контролю на уроках мови n Мовна тема n Усний переказ n Письмовий переказ n Усний твір n Письмовий твір n Діалог n Диктант n Читання вголос n Ведення зошита

Види контролю на уроках л-ри n Контрольні роботи, n Уроки ЛРК серед яких є Види контролю на уроках л-ри n Контрольні роботи, n Уроки ЛРК серед яких є твори n РМ ( усні та письмові) n Уроки позакласного читання n Ведення зошитів n Уроки ВЧ

Нормативна база до нового 20172018 навчального року n n ➤Лист Міністерства освіти і науки Нормативна база до нового 20172018 навчального року n n ➤Лист Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 1/9 -315 "Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів" ➤Лист МОНУ від 09. 08. 2017 № 1/9 -436 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році" n n ➤Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік n n Про зміни в Типових навчальних закладах ➤Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804 "Про оновлені навчальні програми для учнів 5 -9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Корисні посилання n n n n 1. Міністерство освіти і науки України - http: Корисні посилання n n n n 1. Міністерство освіти і науки України - http: //mon. gov. ua/ Український центр оцінювання якості освіти - http: //testportal. gov. ua/ 2. Департамент освіти і науки Полтавської ОДА - http: //www. poltav-oblosvita. gov. ua/ 3. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського - http: //poippo. pl. ua/ 4. Українська вікіпедія - https: //www. facebook. com/uk. wikipedia? fref=photo 5. УКРАЇНСЬКА ВЧИТЕЛЬСЬКА БЛОГОСФЕРА - http: //uvb 4 ul. blogspot. com/ 6. Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти -http: //zno-kharkiv. org. ua/ 7. Освіта ua - http: //osvita. ua/ 8. Відкритий урок - https: //www. facebook. com/open. urok; http: //www. myslenedrevo. com. ua/ 9. Форум педагогічних ідей "Урок" - https: //www. facebook. com/forum. urok? fref=nf 10. Наука України - https: //www. facebook. com/school. edu 11. Інститут модернізації змісту освіти http: //www. imzo. gov. ua/ 12. Державна інспекція навчальних закладів України http: //dinz. gov. ua/index. php/uk-ua/ 13. Портал громадських експертів «Освітня політика» http: //education-ua. org/ua/ 14. Освітній портал «Педагогічна преса» http: //pedpresa. ua/ 15. Репозитарій навчального контенту http: //ua. lokando. com/start. php 16. ІКТ-освіта педагогів України https: //sites. google. com/site/ictosvita/res 17. Академія інноваційного розвитку освіти - http: //www. air-edu. com. ua/ 18. Розвиток дитини - сайт для розумних батьків http: //childdevelop. com. ua/