Скачать презентацию Privim către viitor — Formarea profesională a cadrelor Скачать презентацию Privim către viitor — Formarea profesională a cadrelor

51c3fabd3f921aa4d61e510dcaf42aa6.ppt

  • Количество слайдов: 14

Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei PROIECT POSDRU 61839 Septembrie 2010 – August 2012 Ana Maria Josceanu

Participanţi • Solicitant: Universitatea Politehnică Bucureşti - CTTIP • Partener 1: SIVECO S. A. Participanţi • Solicitant: Universitatea Politehnică Bucureşti - CTTIP • Partener 1: SIVECO S. A. • Partener 2: Universitatea Politehnică Timişoara

Date proiect • Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) • Axa prioritară 1 Date proiect • Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) • Axa prioritară 1 - Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, • Domeniul de intervenţie 1. 3 - Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesionala • Profesionişti în educaţie şi formare - Proiecte strategice • ID: 61389, Apel 87 • durata: 24 luni • grup ţintă : 2. 250 profesori chimie din preuniversitar (150 grupe a 15 participanţi)

Obiectiv general Formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic de chimie din învăţământul gimnazial şi Obiectiv general Formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic de chimie din învăţământul gimnazial şi liceal, în vederea îmbunătăţirii capacităţii acestuia de a utiliza metode interactive pentru transferul de cunoştinţe.

Obiective specifice • 1. Introducerea utilizării TIC în formarea personalului didactic şi perfecţionarea cunoştinţelor Obiective specifice • 1. Introducerea utilizării TIC în formarea personalului didactic şi perfecţionarea cunoştinţelor acestuia în domeniul TIC prin intermediul unor instrumente moderne inovative de instruire (tehnologii de tip e-learning). • 2. Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice din grupul ţintă prin asimilarea de noi cunoştinţe, dovedite prin certificate de studii şi obţinerea de credite transferabile. • 3. Crearea unei reţele virtuale colaborative între membrii grupului ţintă. • 4. Asigurarea calităţii programului de formare a profesorilor, prin monitorizarea permanentă a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului.

Activităţi cheie • A 3. Pregătirea resurselor destinate formarii profesionale a cadrelor didactice pentru Activităţi cheie • A 3. Pregătirea resurselor destinate formarii profesionale a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei – Responsabil: S, P 1, P 2; Perioada: L 2 -L 24. • A 4. Atragerea şi selecţia grupului ţintă pentru programele de formare – Responsabil: S, P 2; Perioada: L 9 -L 10. • A 5. Furnizarea de programe de formare profesională pentru iniţiere şi actualizarea cunoştinţelor TIC ale grupului ţintă – Responsabil: P 1; Perioada: L 10 -L 19. • A 6. Desfăşurarea sesiunilor de formare şi certificare a cadrelor didactice în scopul utilizării instrumentelor digitale în predarea eficientă a chimiei – Responsabil: Solicitant, P 1; Perioada: L 11 -L 21.

A 4. Atragerea şi selecţia grupului ţintă la programele de formare • perioada: L A 4. Atragerea şi selecţia grupului ţintă la programele de formare • perioada: L 9 -L 10 • grup ţintă: 2250 profesori (150 grupe a 15 participanţi) – minim 40 % din mediul rural, – minimum 50 % femei, – din care • 200 din învăţământul profesional şi tehnic • 700 din învăţământul secundar inferior • 1350 din învăţământul secundar superior – criterii de recrutare a participanţilor: • numărul de cursuri din domeniu la care au participat anterior; • disponibilitatea participării la cursuri în funcţie de calendarul şi locul estimat pentru desfăşurare.

Rezultate ale proiectului • 1 program de formare complex, redactat la standarde înalte, cu Rezultate ale proiectului • 1 program de formare complex, redactat la standarde înalte, cu conţinutul ştiinţific clar si riguros, incluzând modalităţile de evaluare; • 1 proiect didactic elaborat în vederea autorizării programului de formare de către CNFPA (dosar de autoevaluare); • 1 program de formare profesionala autorizat de către CNFPA (OM privind acreditarea programului); • 2 suporturi de curs în format digital; • 2 suporturi de curs în format clasic: – formare de specialitate – Basic IT Skills;

Desfăşurarea cursurilor • grupe de lucru: 3 serii a câte 50 grupe, având 15 Desfăşurarea cursurilor • grupe de lucru: 3 serii a câte 50 grupe, având 15 participanţi fiecare • format de instruire clasic + portal e-learning cu resurse curriculare informatizate (AEL) + laborator pilot; • module: – 40 ore iniţiere/perfecţionare TIC – 96 ore formare profesională specifică • 74 ore formare faţă în faţă (în centre naţionale de formare) • 18 ore activitate practică (în laboratoare pilot) • 4 ore evaluare finală sub monitorizarea CNFP; • finalizate cu atestate purtătoare de 25 de credite transferabile la finele fiecărei sesiuni de formare; • duratata unei ciclu complet de instruire: 4 luni (17 zile).

Conţinutul cursurilor • armonizat cu problemele şi necesităţile profesorilor de chimie din preuniversitar, • Conţinutul cursurilor • armonizat cu problemele şi necesităţile profesorilor de chimie din preuniversitar, • bazate pe: – programele analitice în vigoare pentru clasele 7 -12, – programele în vigoare pentru examenele de definitivat, – experienţa inginerească a colectivului de autori; • certificate în baza OM 4611/2005 şi purtătoare de credite transferabile, • livrarea cursurilor cu ajutorul unor instrumente proprii tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor.

Conţinutul cursurilor în format clasic 4 discipline • Chimie Organică • Chimie Anorganică • Conţinutul cursurilor în format clasic 4 discipline • Chimie Organică • Chimie Anorganică • Chimie Analitică • Chimie Fizică şi Electrochimie

Laborator • locaţie: laborator experimental de chimie organizat la sediul UPB sau în centrele Laborator • locaţie: laborator experimental de chimie organizat la sediul UPB sau în centrele teritoriale, • obiective: – "proiectarea" de experimente relevante pentru elevi – suport informatic pentru laboratoarele noi de chimie din scoli, unde nu e întotdeauna posibil să se asigure condiţii de securitate adecvate. • durată: 18 ore – 2 ore: norme de tehnica securităţii muncii şi PSI în laboratoarele de chimie – 4 discipline 2 laboratoare 2 ore = 16 ore.

Resurse umane & date de contact • echipa – director de proiect: prof. dr. Resurse umane & date de contact • echipa – director de proiect: prof. dr. ing. Ana Maria Josceanu, a_josceanu@chim. upb. ro, – coordonator formare: prof. dr. ing. Dan Vaireanu, di_vaireanu@chim. upb. ro – asistent director de proiect: sl. dr. ing. Petrica Iancu, p_iancu@chim. upb. ro, – 70 experţi pe termen lung • 50 experţi formare de specialitate, cadre universitare • 10 experţi formare TIC • 10 experţi digitizare conţinut didactic