Скачать презентацию Приоритетни оси и дейности по Оперативна програма Региони Скачать презентацию Приоритетни оси и дейности по Оперативна програма Региони

93b055fd3d1f4f3b701ad15803ef4401.ppt

  • Количество слайдов: 24

Приоритетни оси и дейности по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. Приоритетни оси и дейности по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. www. mrrb. government. bg www. bgregio. eu

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ Включва подкрепа по следните инвестиционни приоритети: Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ Включва подкрепа по следните инвестиционни приоритети: Инвестиционен приоритет 1: енергийна ефективност и ВЕИ в жилищни сгради и публичния сектор – 20% от общия бюджет на ОПРР и съотношение БФП/финансови инструменти – 80%/20% Инвестиционен приоритет 2: Подобряване на градска околна среда – 21, 24% от общия бюджет на ОПРР и съотношение БФП/финансови инструменти – 73%/27%, вкл. три групи дейности: Подобряване на градска среда (зони за обществен отдих, пешеходни зони, осветление, системи за наблюдение и др. ) Обновяване и модернизация на зони с потенциал за икономическо развитие, Подобряване на спортната инфраструктура Инвестиционен приоритет 3: Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство – 5 % от общия бюджет на ОПРР и съотношение БФП/финансови инструменти – 50%/50% - развитие на културна инфраструктура Инвестиционен приоритет 4: Инвестиции в образованието - образователна инфраструктура и инфраструктура за обучение – 4, 62 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП Инвестиционен приоритет 5: Инвестиране в социална инфраструктура - 3, 28 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП Инвестиционен приоритет 6: Насърчаване на нисковъглеродни стратегии в градските райони насърчаване на устойчива градска мобилност - 9 % от общия бюджет на ОПРР и съотношение БФП/финансови инструменти – 85%/15%

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“- добри практики Проект демострационно обновяване на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“- добри практики Проект демострационно обновяване на многофамилните жилищни сгради

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“- добри практики Градска среда Бургас Градска Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“- добри практики Градска среда Бургас Градска среда Русе

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“- добри практики Инвестиционен приоритет 3: Опазване, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“- добри практики Инвестиционен приоритет 3: Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство Драматичен театър «Адриана Будевска» , гр. Бургас Опера, гр. Русе

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“- добри практики ЦДГ «Желязко Попниколов, гр. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“- добри практики ЦДГ «Желязко Попниколов, гр. Видин Природо-математическа гимназия, гр. Ловеч

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“- добри практики Дом за възрастни хора Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“- добри практики Дом за възрастни хора с физически увреждания, гр. Габрово

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“- добри практики Инвестиционен приоритет 6: Насърчаване Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“- добри практики Инвестиционен приоритет 6: Насърчаване на нисковъглеродни стратегии в градските райони - насърчаване на устойчива градска мобилност Интегриран градски транспорт, гр. Бургас

Приоритетна ос 2: „Държавна образователна инфраструктура“ Инвестиционен приоритет: Инвестиции в образованието - образователна инфраструктура Приоритетна ос 2: „Държавна образователна инфраструктура“ Инвестиционен приоритет: Инвестиции в образованието - образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение – 4, 62 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП Специфична цел: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование ü Дейности: Подкрепа за строителство и ремонт на държавни училища и висши учебни заведения, вкл. прилежащо дворно място ü Конкретни бенефициенти: МОМН, МЗХ, МК, МФВС, Университетски и научни центрове ü Целева територия: 67 града, съгласно приложение 2

Приоритетна ос 2: „Държавна образователна инфраструктура“ Инвестиционен приоритет: Инвестиции в образованието - образователна инфраструктура Приоритетна ос 2: „Държавна образователна инфраструктура“ Инвестиционен приоритет: Инвестиции в образованието - образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение Химико-технологичен и металургичен университет, гр. София Икономически университет , гр. Варна

Приоритетна ос 3: „Регионална здравна инфраструктура“ Инвестиционен приоритет: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура Приоритетна ос 3: „Регионална здравна инфраструктура“ Инвестиционен приоритет: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура - 4 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП Специфична цел: Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура в градовете ü Дейности: Строително-монтажни работи, оборудване и обзавеждане за: заведения за спешна помощ лечебни рентгенологични заведения, свързани с онкологични заболявания общински лечебни заведения ü Конкретни бенефициенти: МЗ за регионална здравна инфраструктура Общини за общинска здравна инфраструктура

Приоритетна ос 4: „Регионална социална инфраструктура“ Инвестиционен приоритет: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура Приоритетна ос 4: „Регионална социална инфраструктура“ Инвестиционен приоритет: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура 3 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП Специфична цел: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална инфраструктура в градовете ü Дейности: СМР в центрове, предоставящи услуги за деца в риск СМР в центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск СМР за защитени жилища инфраструктурата за съпътстващи услуги за деца сграден фонд за социални услуги в общността инфраструктура за предоставяне на услуги за ранно детско развитие доставка на специализирани транспортни средства, пригодени за хора с увреждания ü Потенциални бенефициенти: 264 общини

Приоритетна ос 5: „Регионален туризъм” Инвестиционен приоритет: Опазване, популяризиране и развитие на културното и Приоритетна ос 5: „Регионален туризъм” Инвестиционен приоритет: Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство - 9 % от общия бюджет на ОПРР и съотношение БФП/финансови инструменти – 50%/50% Специфични цели: Ø Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство, чрез насърчаване на регионалния туризъм Ø Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в регионите ü Дейности: подкрепа за развитие на природни, културни и исторически атракции от световно и национално значение – СМР и оборудване съпътстваща туристическа инфраструктура в района на атракцията обекти с религиозно значение развитие на регионални продукти и пазарната информация информационни кампании ü Конкретни бенефициенти: МК, религиозни институции, общини, финансови инсрументи

Приоритетна ос 5: „Регионален туризъм”добри практики Инвестиционен приоритет: Опазване, популяризиране и развитие на културното Приоритетна ос 5: „Регионален туризъм”добри практики Инвестиционен приоритет: Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство Белоградчишки скали Асенова крепост

Приоритетна ос 6: „Регионална пътна инфраструктура” Инвестиционен приоритет: Подобряване на мобилността на регионално равнище Приоритетна ос 6: „Регионална пътна инфраструктура” Инвестиционен приоритет: Подобряване на мобилността на регионално равнище 12, 24 % от общия бюджет на ОПРР със 100% БФП Специфична цел: Подобряване на свързаността и достъпността на мрежата от градове и обектите на културното и природно наследство с TEN-T мрежата ü Дейности: първокласни и второкласни (извън Трансевропейската транспортна мрежа) и третокласни пътища, които обслужват вътрешнорегионални връзки между градовете и осигуряват възможности за развитие на техния специфичен икономически потенциал, връзка и достъп до TENT мрежата на първокласни и второкласни (извън Трансевропейската транспортна мрежа) и третокласни пътища осигуряващи достъп до райони с потенциал за развитие на туризъм, връзка и достъп до TEN-T мрежата ü Конкретен бенефициент: АПИ

Приоритетна ос 6: „Регионална пътна инфраструктура”- добри практики Инвестиционен приоритет: Подобряване на мобилността на Приоритетна ос 6: „Регионална пътна инфраструктура”- добри практики Инвестиционен приоритет: Подобряване на мобилността на регионално равнище Общински път, Силистра Общински път, Гоце Делчев

Приоритетна ос 7: „Техническа помощ” Специфична цел: Укрепване и повишаване на административния управляващия орган Приоритетна ос 7: „Техническа помощ” Специфична цел: Укрепване и повишаване на административния управляващия орган и бенефициентите по програмата ü Дейности: консултации, изследвания, анализи, проучвания комютъризирана информационна система и офис оборудване оценка, финансов контрол и одит подпомагане оценка и избор на проекти обучения дейности по информация и публичност на ОП комитет по наблюдение възнаграждения за УО, наем и т. н. ü Конкретни бенефициенти: УО на ОПРР Бенефициенти по ОПРР капацитет на

Финансов план ОПРР Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие Финансов план ОПРР Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие" ИП 1 „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ ИП 2 „Градска среда“ ИП 2 „Зони с потенциал за икономическо развитие“ ИП 2 „Спортна инфраструктура“ ИП 3 „Културна инфраструктура“ ИП 4 „Образователна инфраструктура“ ИП 5 „Социална инфраструктура“ ИП 6 „Интегриран градски транспорт“ Приоритетна ос 2 "Държавна образователна инфраструктура" Приоритетна ос 3 „Регионална здравна инфраструктура" Приоритетна ос 4 „Регионална социална инфраструктура“ Приоритетна ос 5 „Регионален туризъм” Приоритетна ос 6 „Регионална пътна инфраструктура“ Приоритетна ос 7 „Техническа помощ” ОБЩО: 63, 14% 20, 00% 14, 24% 4, 00% 3, 00% 5, 00% 4, 62% 3, 28% 9, 00% 4, 62% 4, 00% % от приоритетна ос 31, 67% 22, 56% 6, 33% 4, 75% 7, 92% 7, 32% 5, 19% 14, 25% 100% 3, 00% 100% 9, 00% 12, 24% 4, 00% 100%

Интегриран подход за териториално развитие Ø Описание на подхода свързано с: Ø Адресиране на Интегриран подход за териториално развитие Ø Описание на подхода свързано с: Ø Адресиране на основни потребности и затруднения и съществуващи потенциали – разработена НКПР 2013 -2025 г. и териториален приоритет в СП; Ø Принос към специфичните цели и очакваните резултати от оперативната програма – интегриран подход в рамките на ИПГВР. Ø Устойчиво градско развитие – избрания по ОПРР интегриран подход за териториално развитие съдържащ: Описание на прилагания подход Списъка с градове за подкрепа - 67 броя Механизми за партньорство с градските власти

Разграничаване и допълняемост с други оперативни програми и програмата за развитие на селските райони Разграничаване и допълняемост с други оперативни програми и програмата за развитие на селските райони по ОСР Разграничаване с: Ø Оперативна програма «Околна среда» • ОПРР подкрепя предефинирани проекти от културно и природно наследство от световно и национално значение, ОПОС природни обекти извън списъка с предварително идентифицирани. Ø Оперативна програма „Транспорт“ • ОПРР финансира първи, втори и трети клас пътища, извън TEN-T мрежата, предефинирани от АПИ. ОПТ финансира пътни проекти от TEN-T мрежата. Ø Оперативна програма „Иновации и предприемачество“ Ø ОПРР подкрепя икономически зони в рамките на ИПГВР и регионалния туристически маркетинг. ОПИП икономически зони извън строителните граници на 67 -те града и националния туристически маркетинг.

Разграничаване и допълняемост с други оперативни програми и програмата за развитие на селските райони Разграничаване и допълняемост с други оперативни програми и програмата за развитие на селските райони по ОСР Разграничаване с: Ø Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ • ОПРР инфраструктурни мерки в социалната инфраструктура, ОПРЧР осигурява финансирането на „меки мерки“, оборудване и обзавеждане за финансираните по линия на ОПРР 2014 -2020 обекти Ø Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ • ОПРР подкрепя образователна и научна инфраструктура в градовете, ОПНОИР осигурява финансирането на „меки мерки“, оборудване и обзавеждане за финансираните по линия на ОПРР 2014 -2020 обекти Ø Оперативна програма „Добро управление“ • ОПРР подкрепя мерки за укрепване и повишаване на капацитета на Управляващия орган и бенефициентите по програмата. ОПДУ подкрепя цялостното повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация

Разграничаване и допълняемост с други оперативни програми и програмата за развитие на селските райони Разграничаване и допълняемост с други оперативни програми и програмата за развитие на селските райони по ОСР Разграничаване с: Ø Програмата за развитие на селските райони • ОПРР финансира инфраструктурни ефективност в 67 -те града. мерки, вкл. за енергийна • ОПРР подкрепя първи, втори и трети клас републикански пътища, извън TEN-T мрежата. • ОПРР мерки за развитие на културното и природното наследство от национално и световно значение на територията на цялата страна • ОПРР финансира инфраструктурни мерки за деинституционализация на деца и възрастни на цялата територия на страната. Ø Програми за териториално сътрудничество • ОПРР финансира инфраструктура и дълготрайни инвестиции на база предефинирани проекти. Разграничаването ще бъде на тази основа, като ПТС подкрепят меки и дребномащабни дейности

Разграничаване и допълняемост с други оперативни програми и програмата за развитие на селските райони Разграничаване и допълняемост с други оперативни програми и програмата за развитие на селските райони по ОСР Допълняемост с: Ø Оперативна програма «Околна среда» • Изграждане/рехабилитация/реконструкция на водоснабдителна канализационна инфраструктура идентифицирана в ИПГВР. и Ø Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ • Осъществяване на „меки мерки“, оборудване и обзавеждане за финансираните по линия на ОПРР 2014 -2020 образователни и научни обекти. Ø Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ • Осъществяване на „меки мерки“, оборудване и обзавеждане за финансираните по линия на ОПРР 2014 -2020 социални обекти; • Обучение, квалификация и преквалификация, със специален фокус върху социално слаби, уязвими и малцинствени групи от хора; • Подпомагане на МСП за квалификация в съчетание с инфраструктурни мерки от ОПРР – насочени към изграждане на бизнес зони.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Деница Николова, Главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие“ и БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Деница Николова, Главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие“ и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция «Програмиране на регионалното развитие» гр. София, бул. „Тодор Александров“ 109 www. mrrb. government. bg www. bgregio. eu