Скачать презентацию ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ И ПРЕХВЪРЛЯНИЯ ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМАТА Скачать презентацию ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ И ПРЕХВЪРЛЯНИЯ ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМАТА

34049af36ba1bd57894a7f78655b0cdc.ppt

  • Количество слайдов: 44

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ И ПРЕХВЪРЛЯНИЯ ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ НА „ЦЕНТРАЛЕН ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ И ПРЕХВЪРЛЯНИЯ ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ Николай Станков

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК/ТЪРГОВСКА БАНКА СЦЕНАРИЙ Към инвестиционен посредник с глобален № 13333 в ЦД, независимо един от друг, се обръщат двама клиенти. Единият от тях – Г-ЖА ВИЛЯМКА ГРОЗДАНОВА ЧИЪРС (с предишна фамилия РАКИДЖИЙСКА), е нов за посредника клиент, а другият – „БЕЗХАБЕРИЕ“ АД, е клиент, който в миналото е използвал услугите на няколко посредника, включително и услугите на този ИП. Физическото лице възлага на посредника следните поръчки: o Промяна на фамилно име (в резултат на сключен брак и приемане фамилията на съпруга ù); o Продажба на 300 бр. акции от емисията на „Албена“ АД, за притежанието на които клиентката предоставя ДР издадена от ЦД през 2012 г. вследствие прехвърляне на акциите ù от нейна клиентска сметка при друг ИП към нейна собствена сметка в регистър А. Представляващият на юридическото лице възлага на посредника следните поръчки: o Издаване на СПРАВКА ЗА ПРИТЕЖАНИЕ НА ФИ (актуален портфейл); o Продажба на всички ФИ притежавани от лицето, в случай че справката покаже притежание на такива. Междувременно, към инвестиционен посредник с глобален № 14444 се обръща чуждестранното юридическо лице SPACE SATELLITE PLC, което желае да закупи акции от емисията на „Албена“ АД, но с уговорката сделката да се извърши през попечител с номер № 24444.

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК/ТЪРГОВСКА БАНКА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ИП № 13333 ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ o o o o o Регистрация на клиента в Регистъра с предишните персонални данни Промяна на фамилното име на лицето Проверка за наличност на ФИ по сметка от ДР Получаване на IBAN за съществуваща сметка Откриване на клиентска сметка на лицето в Регистъра на ЦД Прехвърляне на ФИ от личната към клиентската сметка при ИП Откриване на сетълмент клиентска сметка на лицето в СКС Създаване на връзка между сметката на клиента от Регистъра и сметката му в СКС Проучване на пазара и сключване на сделка/и за продажба на притежаваните от лицето акции

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК/ТЪРГОВСКА БАНКА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ИП № 13333 ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ o o o o Издаване на актуална справка за притежание на ФИ от лицето Издаване на удостоверение за притежание на ФИ Откриване на клиентска сметка на лицето в Регистъра Прехвърляне на ФИ от личната към клиентската сметка на лицето при ИП Откриване на сетълмент клиентска сметка на лицето в СКС Създаване на връзка между сметката на клиента от Регистъра и сметката му в СКС Проучване на пазара и сключване на сделка за продажба на притежаваните от дружеството финансови инструменти

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК/ТЪРГОВСКА БАНКА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ИП № 13333 ПРИ ПРОДАЖБА НА ФИ НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ОТ БФБ РЕГУЛИРАН ПАЗАР СЪС СДЕЛКА С ДВА КЛИЕНТА, ПО КОЯТО ОТ СТРАНАТА НА КУПУВАЧА ИМА ЕДИН КЛИЕНТ С БРОКЕР № 14444 И ПОПЕЧИТЕЛ С № 24444 o o o Откриване на събирателна сметка на ИП в СКС Прекъсване на връзките между клиентските сметки на клиентите в Регистъра с техните сетълмент клиентски сметки в СКС * Създаване на връзки между клиентските сметки на клиентите в Регистъра и събирателната сметката на ИП в СКС Прехвърляне на ФИ от клиентските сметки на продавачите в Регистъра към събирателната сметка СКС Инструкции за продажба на ФИ с борсова сделка Инструкции за заверяване салдата на клиентите в Регистъра (след приключване на сделката) * Прекратяването на връзката между сметките на клиентите в Регистъра и в СКС се налага поради решение на ИП да търгува книжата на ВИЛЯМКА ГРОЗДАНОВА ЧИЪРС и на „БЕЗХАБЕРИЕ“ АД с една сделка вместо с отделни сделки, както е било предвидено преди промяната в обстоятелствата.

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК/ТЪРГОВСКА БАНКА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ПОПЕЧИТЕЛЯ НА КУПУВАЧА (ИП № 24444 ) ПРИ ПОКУПКА НА АКЦИИ ОТ ЕМИСИЯТА НА „АЛБЕНА“ АД СЪС СДЕЛКА СКЛЮЧЕНА ОТ БРОКЕР № 14444 НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ОТ БФБ РЕГУЛИРАН ПАЗАР o o o Регистрация на лицето в Регистъра Откриване на клиентска сметка на лицето в Регистъра Откриване на сетълмент клиентска сметка на клиента в СКС Създаване на връзка между клиентската сметка на клиента в Регистъра и неговата сетълмент клиентска сметка в СКС Инструкции за покупка на ФИ с борсова сделка

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 1. Регистрация на физическото лице в Регистъра на ЦД с предишните персонални данни: СОБСТВЕНО ИМЕ: ВИЛЯМКА БАЩИНО ИМЕ: ГРОЗДАНОВА ФАМИЛИЯ: РАКИДЖИЙСКА ЕГН: 8502142121 АДРЕС: ГР. КАРНОБАТ, УЛ. „КЕХЛИБАР“ № 12 При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 519 съгласно т. 8. 1. 3. от CSDMESSG: {1: F 01 BG 13333 AXXXCLREG 001}{2: I 519 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//CLREG 001 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 16 S: GENL : 16 R: REGDET : 20 D: : SHAR//KL 001 КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЛИЦЕТО : 22 F: : BENT//INDV : 70 C: : REGI//BG 13333 BIC КОД НА ОПЕРАТОРА ПО РЕГИСТЪР : 16 S: REGDET : 16 R: CLTDET : 16 R: ADDRESS : 17 B: : NEWA//Y : 95 U: : OWND//EGN/8502142121 ЕГН НА ЛИЦЕТО : 94 D: : CITY//BG/ГР. КАРНОБАТ ОБЩИНА/НАСЕЛЕНО МЯСТО : 94 G: : ADDR//УЛ. „КЕХЛИБАР“ № 12 АДРЕС : 16 S: ADDRESS : 16 R: PERSDET : 95 U: : BIRT//ВИЛЯМКА; ГРОЗДАНОВА; РАКИДЖИЙСКА ИМЕНА НА ЛИЦЕТО : 16 S: PERSDET : 16 S: CLTDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 2. Промяна фамилното име на физическото лице от РАКИДЖИЙСКА на ЧИЪРС При тази операция ИП влиза в ролята на Регистрационен агент и използва съобщение МТ 519 съгласно т. 9. 1. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXCLCORR 001}{2: I 519 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//CLCORR 001 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: DUPL : 16 S: GENL : 16 R: REGDET : 20 D: : SHAR//KL 001 КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЛИЦЕТО : 22 F: : BENT//INDV : 70 C: : REGI//100 КОД ЗА ПРОМЯНА : 16 S: REGDET : 16 R: CLTDET : 16 R: ADDRESS : 17 B: : NEWA//Y : 95 U: : OWND//EGN/8502142121 ЕГН НА ЛИЦЕТО : 94 D: : CITY//BG/ГР. КАРНОБАТ ОБЩИНА/НАСЕЛЕНО МЯСТО : 94 G: : ADDR//УЛ. „КЕХЛИБАР“ № 12 АДРЕС НА ЛИЦЕТО : 16 S: ADDRESS : 16 R: PERSDET : 95 U: : BIRT//ВИЛЯМКА; ГРОЗДАНОВА; ЧИЪРС ИМЕНА НА ЛИЦЕТО : 16 S: PERSDET : 16 S: CLTDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 3. Проверка за наличност на ФИ по сметка от ДР При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 522 съгласно т. 8. 9. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXCHK 001}{2: I 522 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 20: CHK 001 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 12: 210 : 77 E: FROM/BG 13333; BIC КОД НА ЧЛЕНА, КОЙТО ПРАВИ ПРОВЕРКАТА CHKF/100123456789; СМЕТКА ЗА КНИЖА ИЗПИСАНА НА РАЗПИСКАТА BENT/KL 001; КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ТИТУЛЯРА ПРИ ЧЛЕНА НА ЦД ISIN/BG 11 ALBAAT 17; ЕМИСИЯ НА КНИЖАТА AMNT/300 БРОЙ НА ТЪРСЕНИТЕ ФИ -} 4. Получаване IBAN на сметката изписана върху ДР При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 598 съгласно т. 8. 3. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXCHKNUBER 001}{2: I 598 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 20: CHKNUBER 001 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 12: 230 : 77 E: FROM/BG 13333; BIC КОД НА ОПЕРАТОРА ПО РЕГИСТЪР ACCO/100123456789; СМЕТКА С НОМЕР ПО СТАРАТА НОМЕНКЛАТУРА (СМЕТКА ОТ ДР) -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 5. Откриване на клиентска сметка от емисия BG 11 ALBAAT 17 в Регистъра на ЦД При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 519 съгласно т. 8. 2. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXACCOPEN 001}{2: I 519 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//ACCOPEN 001 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 16 S: GENL : 16 R: REGDET : 20 D: : SHAR//KL 001 НОМЕР НА КЛИЕНТА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД : 22 F: : BENT//INDV КОД ЗА ТИПА НА КЛИЕНТА : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 R: FIA : 70 E: : FIAN//YSET 20 КОД ЗА ТИП НА СМЕТКАТА : 16 S: FIA : 16 S: REGDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 6. Прехвърляне на ФИ от собствена към клиентска сметка при ИП При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 542 съгласно т. 8. 11. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXCRED 001}{2: I 542 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//CRED 001 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 16 S: GENL : 16 R: TRADDET : 94 A: : TRAD/OTCO : 98 A: : SETT//20150119 ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD) : 98 A: : TRAD//20150117 ДАТА НА ЗАЯВКАТА (YYYYMMDD) : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 S: TRADDET : 16 R: FIAC : 36 B: : SETT//UNIT/300 БРОЙ ФИ : 97 A: : SAFE//BG 10000000001 IBAN НА СОБСТВЕНАТА СМЕТКА НА КЛИЕНТА : 16 S: FIAC : 16 R: SETDET : 22 F: : SETR/CDAD/XX 22 : 22 F: : SETS//YSET : 16 R: SETPRTY : 95 P: : REAG//BG 13333 BIC КОД НА ЧЛЕНА НА ЦД : 97 A: : SAFE//BG 20000000001 СМЕТКА ЗА ФИ, ПО КОЯТО ЩЕ ПОСТЪПЯТ КНИЖАТА : 70 C: : PART//300 БРОЙ ФИ : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : PSET//CEDPBGSF : 16 S: SETPRTY : 16 S: SETDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 7. Откриване на сметка на клиента в СКС При тази операция ИП влиза в ролята на Инвестиционен посредник и използва съобщение МТ 519 съгласно т. 7. 2. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXOPENACCSKS 001}{2: I 519 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//OPENACCSKS 001 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 16 S: GENL : 16 R: REGDET : 20 D: : SHAR//KL 001 НОМЕР НА КЛИЕНТА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД : 22 F: : BENT//INDV КОД ЗА ТИПА НА КЛИЕНТА : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 R: FIA : 70 E: : FIAN//NSET 72 КОД ЗА ТИП НА СМЕТКАТА : 16 S: FIA : 16 S: REGDET : 16 R: ADDINFO : 95 P: : MEOR//BG 13333 BIC КОД НА ИП, ЗА КОГОТО ОР ОТКРИВА СМЕТКАТА : 16 S: ADDINFO -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 8. Създаване на връзка между сметката на клиента от Регистъра и сметката му в СКС При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 540 съгласно т. 8. 4. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXACCLINK 001}{2: I 540 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//ACCLINK 001 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 98 A: : PREP//20150117 ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО : 16 S: GENL : 16 R: TRADDET : 98 A: : SETT//20150117 ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ : 98 A: : TRAD//20150117 ДАТА НА СДЕЛКАТА : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 S: TRADDET : 16 R: FIAC : 36 B: : SETT//UNIT/0, ОБЩ БРОЙ ФИ : 97 A: : SAFE//BG 50000000001 СМЕТКА В СКС, КЪМ КОЯТО СЕ СЪЗДАВА ВРЪЗКА : 16 S: FIAC : 16 R: SETDET : 22 F: : SETR/CDAD/XX 38 : 22 F: : SETS//YSET : 16 R: SETPRTY : 95 P: : DEAG//BG 13333 BIC НА ЧЛЕН, ПРИ КОГОТО Е СМЕТКАТА В РЕГИСТЪРА : 97 A: : SAFE//BG 20000000001 КЛИЕНТСКА СМЕТКА ОТ РЕГИСТЪРА : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : PSET//CEDPBGSF : 16 S: SETPRTY : 16 S: SETDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 1. Издаване на актуална справка за притежание на ФИ При тази операция ИП влиза в ролята на Регистрационен агент и използва съобщение МТ 598 съгласно т. 9. 6. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXPORTFEIL 002}{2: I 598 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 20: PORTFEIL 002 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 12: 250 : 77 E: FROM/BG 13333; BIC НА РА CODE/72; КОД ЗА ТИПА ПОРТФЕЙЛ ISIN/BG 13333; ЕМИСИЯ НА ФИ или BIC НА РА BENT/KL 002; КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ТИТУЛЯРА НА ФИ TODT/20150115; ДАТА НА АКТУАЛНОСТ НА СПРАВКАТА (YYYYMMDD) -} 2. Издаване на удостоверение/ДР за притежание на ФИ от емисията на „Албена“ АД При тази операция ИП влиза в ролята на Регистрационен агент и използва съобщение МТ 598 съгласно т. 9. 5. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXDR 002}{2: I 598 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 20: DR 002 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 12: 200 : 77 E: FROM/BG 13333; BIC НА РА TRAG; ISIN/BG 11 ALBAAT 17; ЕМИСИЯ НА ФИ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ИЗДАВА ДОКУМЕНТА BENT/KL 002; КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ТИТУЛЯРА НА ФИ -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 3. Откриване на клиентска сметка от емисия BG 11 ALBAAT 17 в Регистъра При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистъра и използва съобщение МТ 519 съгласно т. 8. 2. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXACCOPEN 002}{2: I 519 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//ACCOPEN 002 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 16 S: GENL : 16 R: REGDET : 20 D: : SHAR//KL 002 НОМЕР НА КЛИЕНТА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД : 22 F: : BENT//LEGL КОД ЗА ТИПА НА КЛИЕНТА : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 R: FIA : 70 E: : FIAN//YSET 40 КОД ЗА ТИП НА СМЕТКАТА : 16 S: FIA : 16 S: REGDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 4. Прехвърляне на ФИ от собствена към клиентска сметка в Регистъра При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 542 съгласно т. 8. 11. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXCRED 002}{2: I 542 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//CRED 002 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 16 S: GENL : 16 R: TRADDET : 94 A: : TRAD/OTCO : 98 A: : SETT//20150117 ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD) : 98 A: : TRAD//20150117 ДАТА НА ЗАЯВКАТА (YYYYMMDD) : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 S: TRADDET : 16 R: FIAC : 36 B: : SETT//UNIT/1700 БРОЙ ФИ : 97 A: : SAFE//BG 30000000001 IBAN НА СОБСТВЕНАТА СМЕТКА НА КЛИЕНТА : 16 S: FIAC : 16 R: SETDET : 22 F: : SETR/CDAD/XX 22 : 22 F: : SETS//YSET : 16 R: SETPRTY : 95 P: : REAG//BG 13333 BIC КОД НА ЧЛЕНА НА ЦД : 97 A: : SAFE//BG 30000000002 СМЕТКА ЗА ФИ, ПО КОЯТО ЩЕ ПОСТЪПЯТ КНИЖАТА : 70 C: : PART//1700 БРОЙ ФИ : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : PSET//CEDPBGSF : 16 S: SETPRTY : 16 S: SETDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 5. Откриване на сметка на клиента в СКС При тази операция ИП влиза в ролята на Инвестиционен посредник и използва съобщение МТ 519 съгласно т. 7. 2. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXOPENACCSKS 002}{2: I 519 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//OPENACCSKS 002 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 16 S: GENL : 16 R: REGDET : 20 D: : SHAR//KL 002 НОМЕР НА КЛИЕНТА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД : 22 F: : BENT//LEGL КОД ЗА ТИПА НА КЛИЕНТА : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 R: FIA : 70 E: : FIAN//NSET 74 КОД ЗА ТИП НА СМЕТКАТА : 16 S: FIA : 16 S: REGDET : 16 R: ADDINFO : 95 P: : MEOR//BG 13333 BIC КОД НА ИП, ЗА КОГОТО ОР ОТКРИВА СМЕТКАТА : 16 S: ADDINFO -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ 6. Създаване на връзка между сметката на клиента от Регистъра и сметката му в СКС При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 540 съгласно т. 8. 4. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXACCLINK 002}{2: I 540 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//ACCLINK 002 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 98 A: : PREP//20150117 ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО : 16 S: GENL : 16 R: TRADDET : 98 A: : SETT//20150117 ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ : 98 A: : TRAD//20150117 ДАТА НА СДЕЛКАТА : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 S: TRADDET : 16 R: FIAC : 36 B: : SETT//UNIT/1700, ОБЩ БРОЙ ФИ : 97 A: : SAFE//BG 50000000002 СМЕТКА В СКС, КЪМ КОЯТО СЕ СЪЗДАВА ВРЪЗКА : 16 S: FIAC : 16 R: SETDET : 22 F: : SETR/CDAD/XX 38 : 22 F: : SETS//YSET : 16 R: SETPRTY : 95 P: : DEAG//BG 13333 BIC НА ЧЛЕН, ПРИ КОГОТО Е СМЕТКАТА В РЕГИСТЪРА : 97 A: : SAFE//BG 40000000002 КЛИЕНТСКА СМЕТКА ОТ РЕГИСТЪРА : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : PSET//CEDPBGSF : 16 S: SETPRTY : 16 S: SETDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 24444 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 1. Регистрация на чуждо юридическо лице в Регистъра от член с № 24444: ИМЕ: SPACE SATELLITE PLC НОМЕР НА РЕГИСТРАЦИЯ: CA 94303 -4604 АДРЕС: USA, PAOLO ALTO, 3825 FABIAN WAY При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 519 съгласно т. 8. 1. 3. от CSDMESSG: {1: F 01 BG 24444 AXXXCLREG 001}{2: I 519 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//CLREG 001 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 16 S: GENL : 16 R: REGDET : 20 D: : SHAR//CL 0004 КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЮРИДИЧЕСКОTO ЛИЦЕ : 22 F: : BENT//LEGL : 70 C: : REGI//BG 24444 BIC НА ОПЕРАТОРА ПО РЕГИСТЪР : 16 S: REGDET : 16 R: CLTDET : 16 R: ADDRESS : 17 B: : NEWA//Y : 95 S: : ALTE//CORP/US/CA 94303 -4604 КОД ЗА ДЪРЖАВА/ИДЕНТИФИКАТОР : 94 D: : CITY//US/PAOLO ALTO КОД ЗА ДЪРЖАВА/НАСЕЛЕНО МЯСТО (само главни букви) : 70 C: : PACO//S КОД ЗА ТИП НА ДРУЖЕСТВОТО : 94 G: : ADDR//3825 FABIAN WAY АДРЕС (само главни букви) : 16 S: ADDRESS : 16 R: PERSDET : 95 U: : BIRT//SPACE SATELLITE PLC ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ (изписва се само с главни букви) : 16 S: PERSDET : 16 S: CLTDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 24444 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 2. Откриване на клиентска сметка от емисия BG 11 ALBAAT 17 на купувача в Регистъра При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистъра и използва съобщение МТ 519 съгласно т. 8. 2. 3. от CSDMESSG. Инструкциите и макетът на съобщението са аналогични на тези, които се прилагат от попечителя на клиентите-продавачи 3. Откриване на сметка от емисия BG 11 ALBAAT 17 на клиента в СКС При тази операция ИП влиза в ролята на Инвестиционен посредник и използва съобщение МТ 519 съгласно т. 7. 2. 3. от CSDMESSG. Инструкциите и макетът на съобщението са аналогични на тези, които се прилагат от попечителя на клиентите-продавачи 4. Създаване на връзка между сметката на клиента от Регистъра и сметката му в СКС При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 540 съгласно т. 8. 4. 3. от CSDMESSG. Инструкциите и макетът на съобщението са аналогични на тези, които се прилагат от попечителя на клиентите-продавачи 5. Инструкции от попечителя на купувача за покупка на ФИ (т. 7. 8. 3. от CSDMESSG) При тази операция ИП влиза в ролята на Инвестиционен посредник и използва съобщение МТ 541 съгласно т. 7. 8. 3. от CSDMESSG:

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 24444 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ : 16 R: LINK : 20 C: : TRRF//000123456 НОМЕР НА СДЕЛКА (последните 9 цифри от борсовия номер) : 16 S: LINK : 16 S: GENL : 16 R: TRADDET : 94 B: : TRAD//EXCH/XBUL : 98 A: : SETT//20150119 ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD) : 98 A: : TRAD//20150117 ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА (YYYYMMDD) : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 S: TRADDET : 16 R: FIAC : 36 B: : SETT//UNIT/2000, ОБЩ БРОЙ ФИ : 97 A: : SAFE//BG 50000000004 СМЕТКА НА КУПУВАЧА В СКС : 16 S: FIAC : 16 R: SETDET : 22 F: : SETR/CDAD/XX 20 КОД ЗА ТИПА ЧЛЕНСТВО НА ПОДАТЕЛЯ НА СЪОБЩЕНИЕТО : 22 F: : TRCA//CUST : 22 F: : SETS//NSET : 16 R: SETPRTY : 95 P: : DEAG//BG 13333 BIC НА ЧЛЕНА ДОСТАВЯЩ КНИЖАТА : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : BUYR//NONREF : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : REAG//BG 24444 BIC НА ЧЛЕНА-ПОПЕЧИТЕЛ ПОЛУЧАВАЩ КНИЖАТА : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : PSET//CEDPBGSF : 16 S: SETPRTY : 16 R: CSHPRTY : 95 P: : ACCW//BG 00100 BTBS BIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА : 97 A: : CASH//BG 00 BTBS 000010 BGN 00007 IBAN НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА : 16 S: CSHPRTY : 16 R: AMT : 19 A: : SETT//BGN 10720. 00, ОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА : 16 S: AMT : 16 S: SETDET

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 24444 ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ПРОДАЖБА НА ФИ СЪС СДЕЛКА С ДВАМА ПРОДАВАЧИ 1. Откриване на събирателна сметка на ИП с № 13333 в СКС При тази операция ИП влиза в ролята на Инвестиционен посредник и използва съобщение МТ 519 съгласно т. 7. 2. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXOPENOMNIACCSKS 003}{2: I 519 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//OPENOMNIACCSKS 003 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 16 S: GENL : 16 R: REGDET : 20 D: : SHAR//KLIP 001 НОМЕР НА КЛИЕНТА ПРИ ЧЛЕН НА ЦД : 22 F: : BENT//LEGL КОД ЗА ТИПА НА КЛИЕНТА : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 R: FIA : 70 E: : FIAN//NSET 80 КОД ЗА ТИП НА СМЕТКАТА : 16 S: FIA : 16 S: REGDET : 16 R: ADDINFO : 95 P: : MEOR//BG 13333 BIC КОД НА ИП, ЗА КОГОТО СЕ ОТКРИВА СМЕТКАТА : 16 S: ADDINFO -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ПРОДАЖБА НА ФИ СЪС СДЕЛКА С ДВАМА ПРОДАВАЧИ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ПРОДАЖБА НА ФИ СЪС СДЕЛКА С ДВАМА ПРОДАВАЧИ 2. Прекратяване на връзките между сетълмент клиентските сметки на клиентите в СКС и техните клиентски сметки в Регистъра При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 542 съгласно т. 8. 5. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXCANCELLINK 0012}{2: I 542 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//CANCELLINK 0012 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 98 A: : PREP//20150117 ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО : 16 S: GENL : 16 R: TRADDET : 98 A: : SETT//20150117 ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ : 98 A: : TRAD//20150117 ДАТА НА СДЕЛКАТА : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 S: TRADDET : 16 R: FIAC : 36 B: : SETT//UNIT/0 1700, ОБЩ БРОЙ ФИ : 97 A: : SAFE//BG 50000000001 BG 50000000002 СМЕТКА В СКС, С КОЯТО СЕ ПРЕКЪСВА ВРЪЗКА : 16 S: FIAC : 16 R: SETDET : 22 F: : SETR/CDAD/XX 38 : 22 F: : SETS//YSET : 16 R: SETPRTY : 95 P: : REAG//BG 13333 BIC НА ИП, ЧИЯТО (ИЛИ ПРИ КОГОТО) Е СМЕТКАТА В РЕГИСТЪРА : 97 A: : SAFE//BG 20000000001 BG 40000000002 КЛИЕНТСКА СМЕТКА ОТ РЕГИСТЪРА : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : PSET//CEDPBGSF : 16 S: SETPRTY : 16 S: SETDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ПРОДАЖБА НА ФИ СЪС СДЕЛКА С ДВАМА ПРОДАВАЧИ 3. Създаване на връзки между клиентските сметки на клиентите-продавачи в Регистъра със събирателната сметка на ИП с № 13333 в СКС При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 540 съгласно т. 8. 4. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXLINKTOSKS 0012}{2: I 540 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//LINKTOSKS 0012 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 98 A: : PREP//20150117 ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО : 16 S: GENL : 16 R: TRADDET : 98 A: : SETT//20150117 ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ : 98 A: : TRAD//20150117 ДАТА НА СДЕЛКАТА : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 S: TRADDET : 16 R: FIAC : 36 B: : SETT//UNIT/0 0, ОБЩ БРОЙ ФИ : 97 A: : SAFE//BG 60000000003 СМЕТКА В СКС, КЪМ КОЯТО СЕ СЪЗДАВА ВРЪЗКА : 16 S: FIAC : 16 R: SETDET : 22 F: : SETR/CDAD/XX 38 : 22 F: : SETS//YSET : 16 R: SETPRTY : 95 P: : DEAG//BG 13333 BIC НА ЧЛЕН, ПРИ КОГОТО Е СМЕТКАТА В РЕГИСТЪРА : 97 A: : SAFE//BG 20000000001 BG 40000000002 СМЕТКА В РЕГИСТЪРА : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : PSET//CEDPBGSF : 16 S: SETPRTY : 16 S: SETDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ПРОДАЖБА НА ФИ СЪС СДЕЛКА С ДВАМА ПРОДАВАЧИ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ПРОДАЖБА НА ФИ СЪС СДЕЛКА С ДВАМА ПРОДАВАЧИ 4. Прехвърляне на ФИ от клиентските сметки на клиентите-продавачи в Регистъра към събирателната сметка на ИП с № 13333 в СКС При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 540 съгласно т. 8. 6. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXTRANSFERTOSKS 0012}{2: I 540 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//TRANSFERTOSKS 0012 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 98 A: : PREP//20150117 : 16 R: LINK : 20 C: : TRRF//000123456 НОМЕР НА БОРСОВАТА СДЕЛКА (последните 9 цифри от борсовия номер) : 16 S: LINK : 16 S: GENL : 16 R: TRADDET : 98 A: : SETT//20150119 : 98 A: : TRAD//20150117 ДАТА НА СДЕЛКАТА (първите 8 цифри от борсовия номер) : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 S: TRADDET : 16 R: FIAC : 36 B: : SETT//UNIT/300 1700, ОБЩ БРОЙ ФИ : 97 A: : SAFE//BG 60000000003 СМЕТКА В СКС, В КОЯТО СЕ ПОЛУЧАВАТ ФИ : 16 S: FIAC : 16 R: SETDET : 22 F: : SETR/CDAD/XX 39 : 22 F: : SETS//YSET : 16 R: SETPRTY : 95 P: : DEAG//BG 13333 BIC НА ЧЛЕНА ДОСТАВЯЩ КНИЖАТА : 97 A: : SAFE//BG 20000000001 BG 40000000002 СМЕТКА ЗА ДЕБИТ С КНИЖА : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : PSET//CEDPBGSF : 16 S: SETPRTY : 16 S: SETDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ПРОДАЖБА НА ФИ СЪС СДЕЛКА С ДВАМА ПРОДАВАЧИ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ПРОДАЖБА НА ФИ СЪС СДЕЛКА С ДВАМА ПРОДАВАЧИ 5. Инструкции за продажба на ФИ (т. 7. 6. 3. от CSDMESSG) {1: F 01 BG 13333 AXXXBFBTRADE 004}{2: I 543 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//FBTRADE 004 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 16 R: LINK : 20 C: : TRRF//000123456 НОМЕР НА СДЕЛКА (последните 9 цифри от борсовия номер) : 16 S: LINK : 16 S: GENL : 16 R: TRADDET : 94 B: : TRAD//EXCH/XBUL : 98 A: : SETT//20150119 ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ (YYYYMMDD) : 98 A: : TRAD//20150117 ДАТА НА СДЕЛКАТА (първите 8 цифри от борсовия номер) : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 S: TRADDET : 16 R: FIAC : 36 B: : SETT//UNIT/2000, ОБЩ БРОЙ ФИ : 97 A: : SAFE//BG 60000000003 СМЕТКА ЗА ДЕБИТ С КНИЖА : 16 S: FIAC : 16 R: SETDET : 22 F: : SETR/CDAD/XX 20 КОД ЗА ТИПА ЧЛЕНСТВО НА ПОДАТЕЛЯ НА СЪОБЩЕНИЕТО 1 : 22 F: : SETS//NSET : 16 R: SETPRTY : 95 P: : REAG//24444 BIC НА ЧЛЕНА ПОЛУЧАВАЩ КНИЖАТА : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : BUYR//BG 14444 BIC НА БРОКЕРА-КУПУВАЧ (ако той е неклирингов член) : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : PSET//CEDPBGSF : 16 S: SETPRTY : 16 R: CSHPRTY : 95 P: : ACCW//BG 00100 ATAS BIC НА БАНКАТА, В КОЯТО Е ПАРИЧНАТА СМЕТКА : 97 A: : CASH//BG 00 ATAS 000030 BGN 00006 IBAN НА ПАРИЧНАТА СМЕТКА : 16 S: CSHPRTY : 16 R: AMT : 19 A: : SETT//BGN 10720. 00, ОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИ В ЛЕВА : 16 S: AMT : 16 S: SETDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ПРОДАЖБА НА ФИ СЪС СДЕЛКА С ДВАМА ПРОДАВАЧИ

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ПРОДАЖБА НА ФИ СЪС СДЕЛКА С ДВАМА ПРОДАВАЧИ 6. Заверяване салдата на продавачите в Регистъра след приключване на сделката При тази операция ИП влиза в ролята на Оператор по регистър и използва съобщение МТ 542 съгласно т. 8. 7. 3. от CSDMESSG {1: F 01 BG 13333 AXXXTRANSFERTOREG 0012}{2: I 542 CEDPBGSFXXXXN}{4: : 16 R: GENL : 20 C: : SEME//TRANSFERTOREG 0012 НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ : 23 G: NEWM : 98 A: : PREP//20150119 ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО : 16 R: LINK : 20 C: : TRRF//000123456 НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА (последните 9 цифри от борсовия номер) : 16 S: LINK : 16 S: GENL : 16 R: TRADDET : 98 A: : SETT//20150119 ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ : 98 A: : TRAD//20150117 ДАТА НА СДЕЛКАТА (първите 8 цифри от борсовия номер) : 35 B: ISIN BG 11 ALBAAT 17 ЕМИСИЯ : 16 S: TRADDET : 16 R: FIAC : 36 B: : SETT//UNIT/300 1700, БРОЙ ФИ : 97 A: : SAFE//BG 60000000003 СМЕТКА В СКС, КОЯТО ДА СЕ ДЕБИТИРА : 16 S: FIAC : 16 R: SETDET : 22 F: : SETR/CDAD/XX 39 : 22 F: : SETS//YSET : 16 R: SETPRTY : 95 P: : REAG//BG 13333 BIC НА ЧЛЕНА ПОЛУЧАВАЩ КНИЖАТА : 97 A: : SAFE//BG 20000000001 BG 40000000002 СМЕТКА В РЕГИСТЪРА : 16 S: SETPRTY : 16 R: SETPRTY : 95 P: : PSET//CEDPBGSF : 16 S: SETPRTY : 16 S: SETDET -}

ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИНСТРУКЦИИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦД ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИ/SWIFT СЪОБЩЕНИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКИ ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК № 13333 ОПЕРАЦИИ ПО ПРОДАЖБА НА ФИ СЪС СДЕЛКА С ДВАМА ПРОДАВАЧИ

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ И ПРЕХВЪРЛЯНИЯ ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ НА „ЦЕНТРАЛЕН ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ И ПРЕХВЪРЛЯНИЯ ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМАТА ЗА КЛИРИНГ И СЕТЪЛМЕНТ НА „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ Николай Станков