Скачать презентацию Prezentacja wykonana przez Jolantę Jama Do realizacji w Скачать презентацию Prezentacja wykonana przez Jolantę Jama Do realizacji w

145ed63c7d5e8ef1028fc9c1f1933de4.ppt

  • Количество слайдов: 26

Prezentacja wykonana przez Jolantę Jama Do realizacji w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej – Edukacja czytelnicza Prezentacja wykonana przez Jolantę Jama Do realizacji w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej – Edukacja czytelnicza i medialna

Pojęcie komunikacji możemy rozpatrywać w czterech aspektach: 1. W aspekcie ogólnym jest to wszelka Pojęcie komunikacji możemy rozpatrywać w czterech aspektach: 1. W aspekcie ogólnym jest to wszelka forma wymiany informacji za pomocą znaków miedzy istotami żyjącymi (ludźmi, zwierzętami), a także między ludźmi i maszynami, porozumiewanie się , przekazywanie informacji 2. W aspekcie administracyjnym jest to dział gospodarki zajmujący się przenoszeniem lub transportem osób lub towarów , a także porozumiewaniem się ludzi na odległość. 3. W ujęciu naukowym komunikację pojmujemy jako przekazywanie informacji między układami lub miedzy układem a otoczeniem. 4. W aspekcie językoznawczym jest to porozumiewanie się ludzi za pomocą środków językowych

PROCES KOMUNIKACJI POMIĘDZY NADAWCĄ A ODBIORCĄ NADAWCA 1. INTENCJA Zamiar przekazania pewnej treści 2. PROCES KOMUNIKACJI POMIĘDZY NADAWCĄ A ODBIORCĄ NADAWCA 1. INTENCJA Zamiar przekazania pewnej treści 2. KODOWANIE Przekład intencji na informacje za pomocą odpowiedniego kodu 3. KOMUNIKAT Informacje w postaci kodów: słów, gestów, obrazu, alfabetu 4. KANAŁ KOMUNIKACYJNY Środek przekazu: rozmowa, korespondencja, obraz

ODBIORCA 1. Spostrzeżenie sygnałów 2. Odkodowanie Przekład odebranych sygnałów na wiadomość 3. Intencja Intencje ODBIORCA 1. Spostrzeżenie sygnałów 2. Odkodowanie Przekład odebranych sygnałów na wiadomość 3. Intencja Intencje jakie odbiorca przypisuje nadawcy: reakcja na komunikat

SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Komunikacja interpersonalna Proces, podczas którego ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Komunikacja interpersonalna Proces, podczas którego ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych (dźwięki, litery, słowa) informacji (komunikatów). Najprostszy model komunikowania się polega na przekazywaniu przez nadawcę komunikatu (werbalnego lub niewerbalnego)i odebrania go przez odbiorcę, Komunikowanie się może być realizowane przez wypowiedzi ustne, pisemne i różne formy wizualne

Komunikacja interpersonalna to proces wymiany wiadomości między dwiema osobami. Jest to jedna z form Komunikacja interpersonalna to proces wymiany wiadomości między dwiema osobami. Jest to jedna z form porozumiewania się ludzi Wyróżnia się Økomunikację grupową, zachodzącą między dużą liczbą osób Ø komunikację zbiorową, w której do zróżnicowanej społecznie i często anonimowej kierowane są, za pomocą urządzeń technicznych [środki masowego przekazu], informacje

Warunki dobrego komunikowania się Aby zaistniał proces komunikowania się, muszą być spełnione następujące warunki Warunki dobrego komunikowania się Aby zaistniał proces komunikowania się, muszą być spełnione następujące warunki : üNadawca üOdbiorca üKod wspólny dla nadawcy i odbiorcy üKanał komunikacji üKomunikat

Teoria komunikacji mówi, iż brak jednego z elementów może spowodować zakłócenia w komunikacji językowej. Teoria komunikacji mówi, iż brak jednego z elementów może spowodować zakłócenia w komunikacji językowej. Najczęstszą przyczyną zakłóceń bywa niewłaściwe odbieranie deszyfrowanie informacji. Nie należy o takich oczywistościach, jak poprawność i spójność wypowiedzi, ekonomiczność, zrozumiałość, jakość i ilość, dostosowanie do sytuacji.

Rodzaje komunikacji: v. Werbalna [słowa] v. Niewerbalna [mimika gesty, postawa ciała] W praktyce występują Rodzaje komunikacji: v. Werbalna [słowa] v. Niewerbalna [mimika gesty, postawa ciała] W praktyce występują kombinacje obu tych sposobów porozumiewania się. Warto dbać o zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, bo w przeciwnym razie może doprowadzić do zamętu i zupełnego braku porozumienia.

Mowę ciała ( z ang. body language), np. różnego rodzaju gesty, barwę i ton Mowę ciała ( z ang. body language), np. różnego rodzaju gesty, barwę i ton głosu, mimike twarzy. Komunikowanie się może być jednokierunkowe-nadawca przekazuje informację bez oczekiwania ich potwierdzenia przez odbiorcę lub dwukierunkowe -nadawca uzyskuje potwierdzenie przekazanej informacji, np. w formie pytań nadawanych przez odbiorcę.

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Proces tworzenia, przekształcania i przekazywania informacji między jednostkami(komunikacja interpersonalna), grupami i organizacjami KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Proces tworzenia, przekształcania i przekazywania informacji między jednostkami(komunikacja interpersonalna), grupami i organizacjami społecznymi. Celem komunikacji społecznej jest kształtowanie, modyfikacja lub zmiana wiedzy, postaw i zachowań zgodnie z interesami i wartościami oddziałujących na siebie nadawców i odbiorców.

MODEL KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ NADAWCA-KOMUNIKAT-KANAŁ-ODBIORCY Efektywność komunikacji społecznej zależy od obiektywizmu, kompetencji(wiarygodność nadawcy) oraz od MODEL KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ NADAWCA-KOMUNIKAT-KANAŁ-ODBIORCY Efektywność komunikacji społecznej zależy od obiektywizmu, kompetencji(wiarygodność nadawcy) oraz od atrakcyjności przekazu, który powinien cechować się trafnością argumentacji (jednostronnej lub dwustronnej), odpowiednim doborem metod przekazywania (odwołania się do emocji, intelektu, lub emocji i intelektu), a także uwzględnić nastawienie odbiorców (pozytywne, negatywne, obojętne) w stosunku do przekazywanych informacji oraz ich wiek, wykształcenie, płeć, otwartość na innowacje, itp.

Nadawca może posługiwać się również metodami manipulacji i perswazji. Jednym z rodzajów komunikacji społecznej Nadawca może posługiwać się również metodami manipulacji i perswazji. Jednym z rodzajów komunikacji społecznej jest komunikacja polityczna-wymiana informacji między władzą polityczną, np. upowszechnienie i formułowanie programów politycznych a społeczeństwem (np. artykulacja potrzeb lub jako mechanizm kierowania społeczeństwem. System demokratyczny charakteryzuje otwartość informacyjna, którą gwarantują regulacje prawnokonstytucyjne i prawo do informacji.

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Sposób komunikowania się bez używania słów. Komunikacja niewerbalna może być dziełem zamierzonym KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Sposób komunikowania się bez używania słów. Komunikacja niewerbalna może być dziełem zamierzonym lub niezamierzonym. Do wskaźników niewerbalnych zaliczamy : mimikę twarzy, gesty pozycję i ruchy ciała, dotyk oraz sposób patrzenia. Komunikaty niewerbalne mogą być zgodne znaczeniowo z werbalnym-komunikaty powtarzane, zastępować je, akcentować lub maskować-zachowania niejęzykowe mają na celu ukrycie prawdziwych uczuć, przekonań czy myśli.

Kody niewerbalne - służą odzwierciedleniu stosunku człowieka do jego otoczenia społecznego, samoprezentacji , (wysyłanie Kody niewerbalne - służą odzwierciedleniu stosunku człowieka do jego otoczenia społecznego, samoprezentacji , (wysyłanie komunikatów o swoim statusie społecznym, ekonomicznym, osobowości, sympatii politycznych) oraz innych aspektach , odgrywają ważną rolę w rytuałach(powitanie, pożegnanie, honorowe wręczanie nagród) oraz podtrzymują komunikacje werbalną, czynią ją bardziej kompletną

KOMUNIKACJA-INFORMATYKA W dzisiejszych czasach komunikacja kojarzy się z informatyką. Komputer połączony z innymi komputerami KOMUNIKACJA-INFORMATYKA W dzisiejszych czasach komunikacja kojarzy się z informatyką. Komputer połączony z innymi komputerami sieci stał się gigantycznym nośnikiem informacji. Informacje te zwane komunikatami przekazywane są pomiędzy komputerami za pomocą różnych usług do tego przeznaczonych.

KOMUNIKAT 1. Logiczna porcja informacji zaopatrzona w nagłówek, wysyłana przez proces nadawczy do procesu KOMUNIKAT 1. Logiczna porcja informacji zaopatrzona w nagłówek, wysyłana przez proces nadawczy do procesu odbiorczego. Każdy komunikat jest blokiem danych wyposażonym w informacje systemowe(miejsce nadania, adres przeznaczenia, kody korygujące), pozwalające sieci komputerowej na poprawne dostarczanie go do punktu docelowego. 2. Ciąg impulsów elektrycznych o zmiennym napięciu, pojawiających się w przewodach (lub w innym medium) w określonych chwilach.

PRZEKAZYWANIE KOMUNIKATÓW : Angielskie messago passing, całokształt zagadnień związanych z wymianą informacji w sieciach PRZEKAZYWANIE KOMUNIKATÓW : Angielskie messago passing, całokształt zagadnień związanych z wymianą informacji w sieciach komputerowych. Stosuje się rozmaite protokoły przekazywania komunikatów. Do najpopularniejszych należą model klientserwer i RPC.

Norma ISO OSI reguluje wszechstronnie przekazywanie komunikatów. W przekazywaniu komunikatów rozróżnia się działania z Norma ISO OSI reguluje wszechstronnie przekazywanie komunikatów. W przekazywaniu komunikatów rozróżnia się działania z blokowaniem(synchroniczne), buforowane, niezawodne i niegwarantowane. Dwie podstawowe operacje umożliwiające przekazywanie komunikatów to wysyłanie (send) i odbieranie(receive) komunikatu

Internet To pewna ilość sieci lokalnych (LAN) połączonych w jedną wspólną sieć. Słowo to Internet To pewna ilość sieci lokalnych (LAN) połączonych w jedną wspólną sieć. Słowo to napisane wielką literą Internet oznacza ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem tysięcy sieci lokalnych z całego świata.

Podwaliny pod jej powstanie położono na początku lat 60, kiedy amerykańska firma RAND CORPORATION Podwaliny pod jej powstanie położono na początku lat 60, kiedy amerykańska firma RAND CORPORATION prowadziła badania nad możliwością dowodzenia i łączności w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie jej raportów podjęto badania nsd skonstruowaniem sieci komputerowej mającej funkcjonować pomimo zniszczeń jej części, np. w wyniku ataku atomowego.

POCZTA ELEKTRONICZNA e-mail Jeden z najważniejszych sposobów komunikacji poprzez sieć Internet. Polega na przekazywaniu POCZTA ELEKTRONICZNA e-mail Jeden z najważniejszych sposobów komunikacji poprzez sieć Internet. Polega na przekazywaniu listów elektronicznych, czyli wiadomości tekstowych, dodatkowo opatrzonych adresem e-mail odbiorcy, nadawcy, a także zawierać pliki danych i inne) przesłane jako załączniki. Nazwa e-mail (niekiedy zapisywana jako email) oznacza także pojedynczą wiadomość poczty elektronicznej. Do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej używa się specjalnych programów pocztowych.

WWW-WORD WIDE WEB Najpopularniejszae z dostępnych usług w sieci INTERNET, powstał w 1991 r. WWW-WORD WIDE WEB Najpopularniejszae z dostępnych usług w sieci INTERNET, powstał w 1991 r. . Zbiór dokumentów stworzonych najczęściej, choć niekoniecznie, za pomocą języka HTML i odnoszących się do siebie nawzajem dzięki tzw. odnośnikom.

FTP-FILE TRANSFER PROTOCOL Protokół umożliwiający przesyłanie plików poprzez sieć Internet. Aby możliwe było przesyłanie FTP-FILE TRANSFER PROTOCOL Protokół umożliwiający przesyłanie plików poprzez sieć Internet. Aby możliwe było przesyłanie plików za pomocą tego protokołu, jeden komputer musi pełnić rolę serwera FTP. Teraz na drugim użytkownik może uruchomić program klienta FTP, za pomocą którego loguje się do serwera. Teraz możliwe jest już przesyłanie plików w dwie strony. Użytkownik nie zawsze ma jednak dostęp do wszystkich plików na serwerze, zależy od uprawnień, jakie mu przysługują.

Popularną usługą jest także anonimowe FTP. Użytkownik może się zalogować do komputera, na którym Popularną usługą jest także anonimowe FTP. Użytkownik może się zalogować do komputera, na którym nie ma żadnych praw dostępu. Jako nazwę użytkownik podaje anonymous, hasłem zaś jest jego adres e-mail. Użytkownik ma wtedy możliwość korzystania z wybranych zasobów serwera.

GADU-GADU Program umożliwiający kontakt w Internecie. Jest on darmowym produktem polskim. Każda osoba korzystająca GADU-GADU Program umożliwiający kontakt w Internecie. Jest on darmowym produktem polskim. Każda osoba korzystająca z niego otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny, charakteryzuje się tez pseudonimem. Można stwierdzić, czy dana osoba używająca gadu-gadu jest w danej chwili zalogowana. Dzięki programowi można wysyłać wiadomości i pliki. Program można również tak skonfigurować, aby nie otrzymać wiadomości od niepożądanej osoby.