Скачать презентацию Презентація з Основ діловодства на тему види документів Скачать презентацию Презентація з Основ діловодства на тему види документів

Тимощука Рувима.ppt

  • Количество слайдов: 49

Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів Підготували учні 7 групи Тимощук Рувим Презентація з “Основ діловодства” на тему: види документів Підготували учні 7 групи Тимощук Рувим

Види документів: n Організаційні; n Документи колегіальних органів; n Розпорядчі; n Довідково-інформаційні; n З Види документів: n Організаційні; n Документи колегіальних органів; n Розпорядчі; n Довідково-інформаційні; n З кадрово-контрактових питань; n Особові офіційні документи.

Організаційні документи Організаційні документи

Положення: n Положення – це правовий акт, який означає порядок Статути бувають: створення, задачі, Положення: n Положення – це правовий акт, який означає порядок Статути бувають: створення, задачі, 1. Типові обов’язки, права, відповідальність і 2. Індивідуальні організацію роботи підприємства в цілому і його структурних підрозділів.

n Текст положення викладається по розділах, кожний з яких має свій заголовок. n Перший n Текст положення викладається по розділах, кожний з яких має свій заголовок. n Перший розділ називається: загальні положеня. Виконавець розробляє положення і друкує три примірники (проект). Підписують проект положення всі три примірники – виконавець, керівник структурного підрозділу і вищі керівники. n Другий примірник узгодджується з усіма зацікавленими особами.

Статути n Статути – це юридичний акти, якими оформляються створення підприємства, визначається їх структура, Статути n Статути – це юридичний акти, якими оформляються створення підприємства, визначається їх структура, фінкції і правне становище

Основні розділи статуту: n Загальні положення (задачі, цілі організації, мета створення). n Організаційна єдність Основні розділи статуту: n Загальні положення (задачі, цілі організації, мета створення). n Організаційна єдність (структурні підрозділи). n Регламентація діяльності (форми правління, права і n n обовязки посадових осіб). Матеріально-технічна база (джерело фінансування). Звітність і реквізитна діяльність. Ліквідація підприємства. Основні реквізити статуту: 6, 7, 8, 17, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 23, 24, 25. Зміст, формуляр статуту, порядок розробки і затвердження аналогічно положенню.

Інструкції n Інстукція – це правовий акт, який приймається з метою встановлення правил, які Інструкції n Інстукція – це правовий акт, який приймається з метою встановлення правил, які регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші сторони діяльності підприємств, їх структурних підрозділів і посадових осіб. n Інструкції бувають двох видів: інстукції, які регламентують порядок виконання якогонебуть процесу. посадові інструкції.

Реквізити інструкцій 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Назва Реквізити інструкцій 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Назва виду документа(ІНСТРУКЦІЯ, ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ); Дата (зазначають дату підписання); Індекс; Місце складання чи видання; Гриф затвердження; Текст Підпис (підписує керівник підрозділу-розробника); Гриф погодження (оформляють у разі потреби); Візи (оформляють у разі потреби); Позначка про виконання (оформляють у разі потреби); Заголовок до тексту (має чітко визначати коло питань, обєктів та осіб, на які поширюються вимоги інстукції, й може входить в назву виду документа, наприклад, “ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ інспектору з обліку й реєстрації листів громадян”, “ІНСТРУКЦІЯ з діловодства”.

Реквізити Гриф затвердження, назва виду документа (правила); заголовок (стислий виклад призначення правил); дата; номер; Реквізити Гриф затвердження, назва виду документа (правила); заголовок (стислий виклад призначення правил); дата; номер; текст; підпис особи, що відповідає за складання правил.

Правила n Правила – це службові документи організаційного характеру, у яких викладаються настанови або Правила n Правила – це службові документи організаційного характеру, у яких викладаються настанови або вимоги, що регламентують певний порядок будь-яких дій, поведінки. За формою та змістом вони схожі на інструкції, а іноді є їх складовою частиною. Виконання правил обовязкове для кожного, кого вони стосуються.

Протокол n Протокол — це один з найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують Протокол n Протокол — це один з найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відбиваються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення. Вони оформлюються на підставі записів і стенограм, зроблених у ході засідань.

Акт n Акт — це офіційний документ правової чинності, який підтверджує факти, події, закони, Акт n Акт — це офіційний документ правової чинності, який підтверджує факти, події, закони, постанови, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб.

Наказ НАКАЗ — це правовий акт, що його видає керівник підприємства (структурного підрозділу) на Наказ НАКАЗ — це правовий акт, що його видає керівник підприємства (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності й у межах своєї компетенції для вирішення основних та оперативних завдань, які поставлено перед даним підприємством.

Ухвала n Ухвала — правовий акт, що приймається місцевими радами, держадміністраціями, виконавчими комітетами. Ухвалою Ухвала n Ухвала — правовий акт, що приймається місцевими радами, держадміністраціями, виконавчими комітетами. Ухвалою оформляють також результати діяльності інших колегіальних органів — колегій міністерств та відомств, наукових рад тощо.

Розпорядження n Розпорядження – це правовий акт, який приймається одноосібно керівником, головним чином колегіального Розпорядження n Розпорядження – це правовий акт, який приймається одноосібно керівником, головним чином колегіального органу, з метою вирішення оперативних питань.

 Розпорядження приймається головою кабінету міністрів, головами ради народних депутатів, адміністрацією підприємств, установ, комбінатів, Розпорядження приймається головою кабінету міністрів, головами ради народних депутатів, адміністрацією підприємств, установ, комбінатів, трестів і т. д. Розпорядча частина починається словами: ВИМАГАЮ: , ПРОПОНУЮ: , ЗОБОВЯЗУЮ: , які пишуться великими лутерами. Наказ приймається по більш загальним питанням, а розпорядження – по окремих. Як правило розпорядження має обмежений срок дії і має відношення до вузького кола посадових осіб або організації. Підписує тільки керівник.

Доповідні, службові та пояснювальні записки n Службова та доповідна записка – це документ, адресований Доповідні, службові та пояснювальні записки n Службова та доповідна записка – це документ, адресований керівнику даної або вищої за рингом організації, який міститьдетальний виклад будь-якого питання з висновками та пропозиціями.

Пояснювальна записка n Пояснювальна записка – це докумант, в якому працівник підприємства, організації, установи Пояснювальна записка n Пояснювальна записка – це докумант, в якому працівник підприємства, організації, установи пояснюють причини невиконання будь-якої вказівки, а також порушення виконавської дисциплвни тощо.

ДОВІДКА n Довідка- це документ, який містить опис та підтвердження юридичних та біографічних фактів ДОВІДКА n Довідка- це документ, який містить опис та підтвердження юридичних та біографічних фактів

Довідки поділяються на: n особисті — підтверджують n зовнішніми — укладаються біографічні чи юридичні Довідки поділяються на: n особисті — підтверджують n зовнішніми — укладаються біографічні чи юридичні факти конкретної особи; n службові — містять інформацію про факти й події службового характеру. для подання в інші установи; підписуються, крім укладача, також керівником установи, засвідчуються печаткою; n внутрішніми — укладаються для подання керівництву установи або на розгляд колегіальних органів; підписуються лише виконавцем і не засвідчуються печаткою.

ЗВІТ n Звіт – документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний ЗВІТ n Звіт – документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень, завдань і подається керівникові структурного підрозділу, організації або до керівного органу.

План роботи — документ, що встановлює точний перелік намічених робіт (заходів), які повинні бути План роботи — документ, що встановлює точний перелік намічених робіт (заходів), які повинні бути виконані, їх послідовність, обсяг, часові координати керівників і конкретних виконавців.

План роботи План роботи

Реферат n Реферат – документ, який містить стислий виклад змісту якоїсь праці з висновками Реферат n Реферат – документ, який містить стислий виклад змісту якоїсь праці з висновками автора, де наводиться докладний перелік фактів.

Рецензія n Рецензія - це критичний відгук на художній, науковий або інший твір з Рецензія n Рецензія - це критичний відгук на художній, науковий або інший твір з метою рекомендації його до друку, захисту. Вона обов'язково містить зауваження, пропозиції та висновки фахівця щодо поданої на розгляд роботи.

Список n Список – документ, який містить перелік осіб, предметів з метою інформації або Список n Список – документ, який містить перелік осіб, предметів з метою інформації або реєстрації.

Посвідчення n Посвідчення — документ, який засвідчує особу власника і дає його власникові деякі Посвідчення n Посвідчення — документ, який засвідчує особу власника і дає його власникові деякі права та обов'язки.

Графік відпусток n Графік відпусток – документ, який регламентує відпустки працівників організації на рік Графік відпусток n Графік відпусток – документ, який регламентує відпустки працівників організації на рік

Відгук n Відгук — це висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, вистави, Відгук n Відгук — це висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, вистави, представлені на розгляд чи до захисту.

Службові листи. Види службових листів n Службові листи - загальна назва великої групи управлінських Службові листи. Види службових листів n Службові листи - загальна назва великої групи управлінських документів, які слугують засобом спілкування з установами та приватними особами.