Презентация Вакциналар мен вакциналы профилактика Жаа вакциналарды дайындау принциптері

Скачать презентацию  Вакциналар мен вакциналы профилактика Жаа вакциналарды дайындау принциптері Скачать презентацию Вакциналар мен вакциналы профилактика Жаа вакциналарды дайындау принциптері

vakcinalar_men_vakcinaly_profilaktika_ghaa_vakcinalardy_dayyndau_principterі.ppt

  • Размер: 516 Кб
  • Количество слайдов: 25

Описание презентации Презентация Вакциналар мен вакциналы профилактика Жаа вакциналарды дайындау принциптері по слайдам

Вакциналар мен вакциналық профилактика Жаңа вакциналарды дайындау принциптері Вакциналар мен вакциналық профилактика Жаңа вакциналарды дайындау принциптері

Саба ты жоспары: қ ң Саба ты жоспары: қ ң

Эдвард Дженнер (1749-1823)- а ылшынд рігері, шешеккеғ ә арсыал аш ывакцина қ ғ қарсыал аш ывакцинақЭдвард Дженнер (1749-1823)- а ылшынд рігері, шешеккеғ ә арсыал аш ывакцина қ ғ қарсыал аш ывакцинақ ғ қ дайында анж неадама засына ғ ә ғдайында анж неадама засынағ ә ғ сиыршешігіні ауіпсіз ң қсиыршешігіні ауіпсізң қ вирусыненгізужолынаш ан. қ 1803жылдан. Лонданда ы ғ 1803жылдан. Лонданда ығ шешекке арсыегу о амыны қ қ ғ ң ал аш ыжетекшісі ғ қал аш ыжетекшісіғ қ ( азір. Дженнеринституты). қ

Луи Пастер  (1822-1895)–француз микробиологыж неә химигі. тыруинфекциясына ҚұтыруинфекциясынаҚұ арсывакцинааш ан. қ қ Оданб рынмикробарды ұЛуи Пастер (1822-1895)–француз микробиологыж неә химигі. тыруинфекциясына ҚұтыруинфекциясынаҚұ арсывакцинааш ан. қ қ Оданб рынмикробарды ұ ң вируленттілігіні ң т мендетіп, вакциналар өт мендетіп, вакциналарө алудыаны та ан. қ ғ

Николай Фёдорович Гамалея (1859-1949) –орысд рігері, микробиологә ж неэпидемиолог, академик. ә Парижде. Пастер лабораториясында 1жылбойы тырудызерттеген.Николай Фёдорович Гамалея (1859-1949) –орысд рігері, микробиологә ж неэпидемиолог, академик. ә Парижде. Пастер лабораториясында 1жылбойы тырудызерттеген. тыру а құ Құ ғтырудызерттеген. тыру ақұ Құ ғ арсывакцинаныж неегу дісін қ ә әарсывакцинаныж неегу дісінқ ә ә игеріп, Одесса а айт ан. Б л ғ қ қ ұигеріп, Одесса а айт ан. Б лғ қ қ ұ жерде. И. И. Мечниковпенбірге лаборатория( азір. И. И. Мечников қлаборатория( азір. И. И. Мечниковқ атында ы ЗИ)ашып, зерттеу ғ Ғатында ы ЗИ)ашып, зерттеуғ Ғ ж мыстарынж ргізген. ұ ү

Вакциналар (лат.  vacca - сиыр) – ж палы аурларды алдын ұқ ң алу ма сатындаВакциналар (лат. vacca — сиыр) – ж палы аурларды алдын ұқ ң алу ма сатында белсенді қ спецификалы иммунитетті қ алыптастыру шін арнал ан қ ү ғ ауру оздыр ыштарыны қ ғ ңауру оздыр ыштарыны қ ғ ң немесе оларды протективті ң ( ор аныс) антигендіріні қ ғ ң( ор аныс) антигендіріні қ ғ ң препараттары

Вакцинация (иммунопрофилактика) – – иммунды ж йеге ауруларды қ ү ң алдын алу шін биологиялы ,Вакцинация (иммунопрофилактика) – – иммунды ж йеге ауруларды қ ү ң алдын алу шін биологиялы , ү қалдын алу шін биологиялы , ү қ химиялы ж не физикалы қ ә қхимиялы ж не физикалы қ ә қ факторлармен сер ету әфакторлармен сер етуә

Вакцинациялау ма сатық – – ж палы аурулар а арсы ұқ ғ қ спецификалы иммунды Вакцинациялау ма сатық – – ж палы аурулар а арсы ұқ ғ қ спецификалы иммунды қ қспецификалы иммунды қ қ жауапты алыптастыру қжауапты алыптастыруқ

Вакцинаны ал аш ы рет а за а енгізгенде ғ қ ғ ғ антиденелерді т зілуВакцинаны ал аш ы рет а за а енгізгенде ғ қ ғ ғ антиденелерді т зілу процесіні кезе дері: ң ү ң ң 2-кезе ң су кезе і Ө ң — андаантиденелерді к беюі қ ң ө (4к ннен 4апта адейін) ү ғ 1-кезе ң Жасырын кезе немесе “лаг-фаза” ң — антигенді(вакцинаны)а за аенгізу ғ ғ мен андаантиденелерді қ ң пайдаболуаралы ы ғ (бірнешек ннен 2апта адейін) ү ғ 3-кезе ң Б се деу кезе і ә ң ң — андаантиденелерді саные қ ң ң жо арыде гейгежеткендебасталады, ғ ң алдыменоларды санытезазайып, ң со ынанбірнешежылдарнемесе ң онжылдарбойыжаймент мендейді ө

Біріншілікиммунды жауаптақ Ig. M , ал екіншілікиммунды жауапта қекіншілікиммунды жауаптақ Ig. G белсендіболады. Вакцинаны2-шіретенгізгендеиммунды қ жауаптезжБіріншілікиммунды жауаптақ Ig. M , ал екіншілікиммунды жауапта қекіншілікиммунды жауаптақ Ig. G белсендіболады. Вакцинаны2-шіретенгізгендеиммунды қ жауаптезж не ар ындыт зіледі, ә қ қ ү “лаг-фаза”болмайдынемесе те ыс а, ө қ қ антиденелер ыс амерзімдетез қ қантиденелер ыс амерзімдетезқ қ жо арылайдыж неа зада те за уа ыт ғ ә ғ ө ұ қ қжо арылайдыж неа зада те за уа ытғ ә ғ ө ұ қ қ са талады. қ 1-шіж не 2-шівакцинацияаралы ы– ә ғ 1-шіж не 2-шівакцинацияаралы ы–ә ғ 1-21-2 айай

Вакциналарды алыну дісіне арай ң ә қ жіктелуі Тірі,  аттенуациялан ан ғ ( лсіз) вакциналарВакциналарды алыну дісіне арай ң ә қ жіктелуі Тірі, аттенуациялан ан ғ ( лсіз) вакциналар ә лтірілген Ө вакциналар Химиялы қ вакциналар Жасанды вакциналар Гендік-инженерлік вакциналар Анатоксиндер

Тірі, аттенуациялан ан вакциналар - ғ микроа заларды олайсыз жа дайларда ғ қ ғ сіру арТірі, аттенуациялан ан вакциналар — ғ микроа заларды олайсыз жа дайларда ғ қ ғ сіру ар ылы вируленттігін т мендету ө қ ө жолымен алынады ызылша а арсы Қ ғ қ вакцина Туберкулезге арсы қ ( BCG ) вакцина Сал а арсы ғ қ вакцина Паротитке арсы қ вакцина ызамы а арсы Қ ққ қ вакцина. Т мау а арсы ұ ғ қ вакцина Жа а ба ыт ң ғ – ыс а мерзім мір с ретін, біра иммунитетті қ қ ө ү қ алыптастыратын вакциналы мутантты штаммдар алу қ қ

Тірі, аттенуациялан ан вакциналарды ғ ң кемшілікткері Вакциналы вируск шіні жо арылауы қ ү ң ғВакциналыТірі, аттенуациялан ан вакциналарды ғ ң кемшілікткері Вакциналы вируск шіні жо арылауы қ ү ң ғВакциналы вируск шіні жо арылауық ү ң ғ м мкін(вакцина абайланыстыдамы ансал) ү ғ ғм мкін(вакцина абайланыстыдамы ансал)ү ғ ғ Бас авакциналарменбіргеенгізуге қБас авакциналарменбіргеенгізугеқ болмайды, себебібіреуіні серіболмайды ң әболмайды, себебібіреуіні серіболмайдың ә Термот ра сыз ұ қТермот ра сызұ қ Айналымда ытаби ывирусвакциналы ғ ғ қ вирусты репликациялануынтежеп, серін ң әвирусты репликациялануынтежеп, серінң ә т мендетеді өт мендетедіө

Тірі, аттенуациялан ан вакциналарды ғ енгізуге болмайды:  Стероидты , иммунодепресанттар, қ радиотерапия абылдаушынау астар а;Тірі, аттенуациялан ан вакциналарды ғ енгізуге болмайды: Стероидты , иммунодепресанттар, қ радиотерапия абылдаушынау астар а; қ қ ғ Лимофомаж нелейкозбенауыратын әЛимофомаж нелейкозбенауыратынә нау астар а; қ ғ Ж кті йелдерге ү әЖ кті йелдергеү ә

лтірілген вакциналар Ө - жо ары иммуногенді ғ микроа заларды штаммдарын ыздыру,  ғ ң қмикроалтірілген вакциналар Ө — жо ары иммуногенді ғ микроа заларды штаммдарын ыздыру, ғ ң қмикроа заларды штаммдарын ыздыру, ғ ң қ ультрак лгін с уле ж не химиялы заттармен ү ә ә қ белсенділігін жою ар ылы дайындалады қбелсенділігін жою ар ылы дайындаладық Энцефалит а арсы қ қ вакцина. Лептоспироз а арсы ғ қ вакцина. К к ж телге арсы ө ө қ вакцина С зекке арсы ү қ вакцина Тырыс а а арсы қ ққ қ вакцина

лтірілген вакциналарды Ө ң кемшіліктері Т ра сызгуморалды иммунитет ұ қ қТ ра сызгуморалды иммунитетұ қлтірілген вакциналарды Ө ң кемшіліктері Т ра сызгуморалды иммунитет ұ қ қТ ра сызгуморалды иммунитетұ қ қ алыптастырады(сонды танбірнеше қ қалыптастырады(сонды танбірнешеқ қ рет айталанады) қрет айталанады)қ Адъюванттармен(вакцинаменбірге иммунды жауаптыжо арылатады) қ ғиммунды жауаптыжо арылатады)қ ғ біргеенгізулуітиіс

лтірілген вакциналарды Ө ң арты шылы тары қ қарты шылы тарық қ Бас авакциналарменбіргеенгізуге қБас авакциналарменбіргеенгізугеқлтірілген вакциналарды Ө ң арты шылы тары қ қарты шылы тарық қ Бас авакциналарменбіргеенгізуге қБас авакциналарменбіргеенгізугеқ болады Термот ра ты ұ қТермот ра тыұ қ

Химиялы вакциналар – қ микроа заларданпротективті ғмикроа заларданпротективтіғ антигендердіб ліпалын ан ө ғантигендердіб ліпалын анө ғХимиялы вакциналар – қ микроа заларданпротективті ғмикроа заларданпротективтіғ антигендердіб ліпалын ан ө ғантигендердіб ліпалын анө ғ вакцина(холера а арсывакцина) ғ қвакцина(холера а арсывакцина)ғ қ

Жасанды вакциналар – рт рліспецификалы эпитоптардыжалпыә ү қ тасымалдаушы-полиэлектрлитпенж неадъювантпен әтасымалдаушы-полиэлектрлитпенж неадъювантпенә байланыстыруар ылыжасалады қбайланыстыруар ылыжасаладықЖасанды вакциналар – рт рліспецификалы эпитоптардыжалпыә ү қ тасымалдаушы-полиэлектрлитпенж неадъювантпен әтасымалдаушы-полиэлектрлитпенж неадъювантпенә байланыстыруар ылыжасалады қбайланыстыруар ылыжасаладық Рекомбинанттывакциналар –вакциналарды молекулала клондаужолыменалу қмолекулала клондаужолыменалуқ Генетикалы вакциналар(ДНК-вакцина) қГенетикалы вакциналар(ДНК-вакцина)қ –– патогенні а за аенгізгендеа уыздарды ң ғ ғ қ ң синтезделуінж неолар а арсыиммунды жауапты ә ғ қ қ ң т зілуін амтамасызететіннуклеин ыш ылы ү қ қ қт зілуін амтамасызететіннуклеин ыш ылыү қ қ қ Антиидиотиптіквакциналар –антигенэпитопымен антигенге арсыидиотиптікантиденелердітанитын қантигенге арсыидиотиптікантиденелердітанитынқ антиидиотиптікантиденелерді белсенді ңантиидиотиптікантиденелерді белсендің орталы тарыны арасында састы болуымен қ ң ұқ қорталы тарыны арасында састы болуыменқ ң ұқ қ негізделеді

Гендік-инженерлік вакциналар – – антигендік детерминантты ба ылаушы қ гендерді с йкес антигендерді ндіретін ә өГендік-инженерлік вакциналар – – антигендік детерминантты ба ылаушы қ гендерді с йкес антигендерді ндіретін ә ө бас а микроа за а к шіру жолымен қ ғ ғ ө дайындалады (вирусты гепатит В) қдайындалады (вирусты гепатит В)қ

Анатоксиндер Тырыс а а арсы қ ққ қ вакцина Дифтерия а арсы ғ қ вакцина СтафилококАнатоксиндер Тырыс а а арсы қ ққ қ вакцина Дифтерия а арсы ғ қ вакцина Стафилокок а арсы қ қ вакцина Анатоксиндер – – т ра тыантитоксикалы иммунитет ұ қ қт ра тыантитоксикалы иммунитетұ қ қ алыптастырады, бас авакциналарменбірге олдану аболады. қ қ қ ғ Анатоксиндер экзотоксиндіформальдегидпенерекше температуралы режимде деужолыменалынады, б лпроцесс қ өң ұтемпературалы режимде деужолыменалынады, б лпроцессқ өң ұ экзотоксиндезарарсыздандырады, біра иммуногендік қэкзотоксиндезарарсыздандырады, біра иммуногендікқ детерминанттарынза ымдамайды қдетерминанттарынза ымдамайдық

Вакцинаны енгізуге арсы қ к рсеткіштер: ө Жедел абынуаурулары қЖедел абынуауруларық Ауруды орташаауырж неауырд режелері ңВакцинаны енгізуге арсы қ к рсеткіштер: ө Жедел абынуаурулары қЖедел абынуауруларық Ауруды орташаауырж неауырд режелері ң ә әАуруды орташаауырж неауырд режелерің ә ә

Вакцинацияны ас ынулары: ң қ Токсикалы реакциялар қТоксикалы реакцияларқ Аллергиялы реакциялар қАллергиялы реакцияларқ Ж йкеж йесініВакцинацияны ас ынулары: ң қ Токсикалы реакциялар қТоксикалы реакцияларқ Аллергиялы реакциялар қАллергиялы реакцияларқ Ж йкеж йесіні за ымдануы ү ү ң қЖ йкеж йесіні за ымдануыү ү ң қ Интеркуррентныеинфекции Жасырынпроцестерді ж несозылмалы ң әЖасырынпроцестерді ж несозылмалың ә ж палыинфекцияларды ршуі ұқ ң өж палыинфекцияларды ршуіұқ ң ө

Вакцина енгізу к нтізбесі: ү Жасына байланысты Жасы Туб-ез (БЦЖ) Вир- қ гепатит ВВ Сал КВакцина енгізу к нтізбесі: ү Жасына байланысты Жасы Туб-ез (БЦЖ) Вир- қ гепатит ВВ Сал К кө ж тел, ө дифт-я, тырыс- қ (АКДС) Дифт-я, тырыс- қ (АДС) Дифт-я (АД-М) Дифт-я, тырыс- қ (АДС-М) ызыл- Қызыл-Қ шаша Эпид паротит 1-4к н ү 1-4к нү ++ ++ ++ 2ай ++ ++ ++ 3ай ++ ++ 4ай ++ ++ ++ 12-15ай ++ ++

Вакцина енгізу к нтізбесі: ү Жасына байланысты Жасы Туб-ез (БЦЖ) Вир- қ гепатит ВВ Сал КВакцина енгізу к нтізбесі: ү Жасына байланысты Жасы Туб-ез (БЦЖ) Вир- қ гепатит ВВ Сал К кө ж тел, ө дифт-я, тырыс- қ (АКДС) Дифт-я, тырыс- қ (АДС) Дифт-я (АД-М) Дифт-я, тырыс- қ (АДС-М) ызыл- Қызыл-Қ шаша Эпид паротит 18ай ++ 7жас ++ ++ ++ 12жас ++ ++ ++ 16жас ++ р10 Әр10Ә жылжыл сайын ++