Презентация Толеугазы А

Скачать презентацию Толеугазы А Скачать презентацию Толеугазы А

toleugazy_a.ppt

 • Размер: 335 Кб
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Презентация Толеугазы А по слайдам

Тақырыбы: Мұрын томпонадасы Тексерген: Күлімбетов А. С Орындаған: Толеуғазы А Тақырыбы: Мұрын томпонадасы Тексерген: Күлімбетов А. С Орындаған: Толеуғазы А

   Жоспар 1. К іріспе • М рыннан ан кету Жоспар 1. К іріспе • М рыннан ан кету себептеріұ қ 2. Негізгі б лім ө • М рынны тампонадасы ұ ң • М рынны алдын ы тампонадасы ұ ң ғ • М рынны арт ы тампонадасы ұ ң қ 3. орытынды б лім Қ ө 4. Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

С. Ж. Асфендияров атында ы аза лтты Медицина ғ Қ қ Ұ қ Университеті Кафедра:С. Ж. Асфендияров атында ы аза лтты Медицина ғ Қ қ Ұ қ Университеті Кафедра: Травматология, ортопедия ж не ДХ ә Ә Презентация Та ырыбы: Сырт ы ан а уды то тату ережелері. М рынны сырт ы тампонадасын қ қ қ ғ қ ұ ң қ жасау техникасы. М рынны алдын ы тампонадасын жасау ұ ң ғ техникасы. Орында ан: Садыханова М. Н ғ Факультеті: Жалпы медицина Тобы: 08-056-1 абылда ан: Джанысбаев М. Н Қ ғ Алматы 2 013 ж.

  Мұрыннан қан кету • М рыннан ан кету ұ қ (эпистаксис) — м Мұрыннан қан кету • М рыннан ан кету ұ қ (эпистаксис) — м рын жолы ұ ар ылы м рын уысынан ан қ ұ қ қ кету. ан кетуді екі типі Қ ң бар: алды ы (жиі ңғ кездеседі)ж не арт ы ә қ (салыстырмалы сирек, біра қ д рігер к іл аударуын ажет ә өң қ етеді)

Қан кету себептері.   Жергілікті факторлар • М рын жара атыұ қҚан кету себептері. Жергілікті факторлар • М рын жара атыұ қ • Б где зат ө • абыну рдісі (ЖРВИ, созылмалы синусит, аллергиялы ринит ж не т. б. ) Қ ү қ ә • Анатомиялы деформациялар (телеангиоэктазия ) қ • Наркотикалы заттарды иіскегендеов ( сірісе кокаинді) қ ә • М рын куысы ісіктерінде (назофарингеальді карцинома ) ұ • Ж татын ауаны салыстырмалы т мен ыл алдылы ы( сіресе ыста) ұ ң ө ғ ғ ә қ • М рын оттегілік катетер олдан анда (шырышты абатын р атады) ұ қ ғ қ құ ғ • М рын спрейін олданса ( сіресе стероидті) ұ қ ә • Барожара ат қ Ж йелік факторлар ү • Аллергия • Артериалді гипертензия • Д рілік заттарды жанама сері ә ң ә • Алкоголді олдану ( антамырларды ке ейту) қ қ ң • ан аурулары (анемия, гемобластозтар, ) Қ • C ж не К витамин дефициті ә • Ж рек жеткіліксіздігі ү • Қ антамырлар ауруы

М рыннан ан кету кезіндегі нау ас а ы айлы алыпұ қ қ қ ңғМ рыннан ан кету кезіндегі нау ас а ы айлы алыпұ қ қ қ ңғ қ • Е бірінші нау асты тыныштандыру ажет; ң қ қ • Нау ас а ы айлы алып та дау; қ қ ңғ қ ң • ан кету себебі мен ан кету к лемін аны тау Қ қ ө қ • Нау асты басын т мен аратып, орынды а отыр ызамыз. Оны жо ары қ ө қ ққ ғ ғ арату а болмайды, себебі нау ас анды ж тып оюы н тижесінде қ ғ қ қ ұ қ ә аспирация болуы м мкін. Нау асты олына б йректі формасына ү қ ң қ ү ң сас латок беріледі. Ол ауыз ар ылы дем алу а тиіс. За ымдан ан ұқ қ ғ жа та ы м рын анатын с сауса пен басып отыруын отінеміз. қ ғ ұ қ ұқ қ

М рын тампонадасыұ – К рсеткіш: ө ә деттегі гемостатикалы қ шараларды олдан анда қМ рын тампонадасыұ – К рсеткіш: ө ә деттегі гемостатикалы қ шараларды олдан анда қ ғ да ан кетуді то тамауы. қ ң қ • арсы к рсеткіші жо. Қ ө қ • М рынны алды ы ұ ң ңғ тампонадасы жиірек жасалады, себебі 90-95% ан қ кетулер м рынны алды ы ұ ң ңғ ал асынан болады. қ қ

Мұрынның алдыңғы тампонадасы. рал –жабды тар: Құ қ • Корнцанг • Тізе т різді ә (Мұрынның алдыңғы тампонадасы. рал –жабды тар: Құ қ • Корнцанг • Тізе т різді ә ( коленчатый ) пинцет • Резиналы катетер қ • М рын ке ейткіш ұ ң • Ені 1, 5см, зынды ы 10-20см д келік турунда ж не д келік ұ ғ ә ә ә шариктер • Вазелин майы • Гемостатикалы паста қ • 2 % дикаин ерітіндісі -тампонада те ауру сезімін тудыратын іс бол анды тан ө ғ қ 2 % дикаин ерітіндісі м рын а шашып жансыздандырамыз. ұ ғ

Техникасы. -м рын ке ейткішін д рыс жа ынан енгіземіз. ұ ң ұ ғ -д келікТехникасы. -м рын ке ейткішін д рыс жа ынан енгіземіз. ұ ң ұ ғ -д келік турунда а вазелин майын сі діреді. ә ғ ң -д келік турунда а бір абат гемостатикалы паста жа амыз. ә ғ қ қ ғ -д келік турунданы ты ыз тампондап, сырт ы м рын ә ғ қ ұ ке істігіне кіргіземіз. ң -м рынны алды ы жа ынан ан кетсе , 7-8 ұ ң ңғ ғ қ смлік ыс а қ қ тампондардын бірнешеуін кіргіземіз. -ал орта ы ж не арт ы ал адан ан кетсе , зын д келік ңғ ә қ қ ұ ә турунданы олданады. детте тампонада шін ондай қ Ә ү турунданын 2-3уі керек.

Артқы тампонада • Егер м рынны алды ы тампонадасынан н тиже ұ ң ңғ ә болмаса,Артқы тампонада • Егер м рынны алды ы тампонадасынан н тиже ұ ң ңғ ә болмаса, арт ы тампонада ж ргізеді. қ ү рал –жабды тар: Құ қ • Корцанг • Тізе т різді ә ( коленчатый ) пинцет • Резиналы катетер қ • М рын ке ейткіш ұ ң • 2х3 см тюк т різді д келік тампон, 15смлік жібек жіппен кресттеліп ә ә орал ан. ғ • Манипуляция алдинда литикалы оспа қ қ ( 1 мл 1% промедол ерітіндісі , 1 мл 2% димедрол ерітіндісі, 2 мл 50% анальгин ерітіндісі ) енгізеді.

Техникасы. -резиналы катетерді д рыс жа ынан м рын т біне ж мса қ ұТехникасы. -резиналы катетерді д рыс жа ынан м рын т біне ж мса қ ұ ғ ұ ү ұ қ тандайдан к рінгенше тартады. Катетер шына вазелин майын ө ұ жа ады. ғ -шы ан катетер шын корцангпен тартып ауыздан шы арады. ққ ұ ғ -осы шы ан катетер шына екі жібек жіп к мегімен д келік ққ ұ ө ә тампонды байлайды. — айтадан кері карай тампонымен катетерді м рын ар ылы қ ұ қ шы арады. ғ -тампонды керек жерде стайды. ұ -содан кейін д келік тампонды жо арыда сипатта андай ә ғ ғ гемостатик заттармен м рын уысына тампонадалайды. ұ қ -м рын уысыны ты ыз тампонадасынан кейін , шы ып т р ан екі ұ қ ң ғ ғ ұ ғ жіпке екінші тампонды байлап мы тап фиксациялайды. қ -тампонды м рында 1-2т улікке алдырады. ұ ә қ

Артқы тампонаданың схематикалық көрінісі : тампонды таңдайлық перде артына енгізіп , хоанаға басады. Артқы тампонаданың схематикалық көрінісі : тампонды таңдайлық перде артына енгізіп , хоанаға басады.

Резиналық катетерді мұрын қуысы түбімен мұрын-жұтқыншаққа апарып, корнцангпен қысып ауыз арқылы шығарады. Резиналық катетерді мұрын қуысы түбімен мұрын-жұтқыншаққа апарып, корнцангпен қысып ауыз арқылы шығарады.

Шыққан катетер ұшына тампонның екі жібін байлап, керісінше бағытта катетерді мұрын арқылы тартады. Шыққан катетер ұшына тампонның екі жібін байлап, керісінше бағытта катетерді мұрын арқылы тартады.

Қорытынды • М рын тампонадасын бас а ұ қ гемостатикалы шаралар н тиже қ ә бермегендеҚорытынды • М рын тампонадасын бас а ұ қ гемостатикалы шаралар н тиже қ ә бермегенде олдан ан те тиімді қ ғ ө болып табылады. сіресе ш ыл Ә ұғ жа дайларда. ғ

Пайдаланыл ан дебиеттерғ ә 1. Г. М. Семенов, М. В. Ковшова, В. Л. Петришин «НеотложныеПайдаланыл ан дебиеттерғ ә 1. Г. М. Семенов, М. В. Ковшова, В. Л. Петришин «Неотложные оперативные вмешательства в экстремальных ситуациях» 2004г Москва. 2. И. Г. Салихов, С. Ф. Ахмеров «Неотложные состояния в практике терапевта» 2007г Казань 3. www. google. ru