Презентация Р-даы олданыстаы мырышты-орасынды байыту

Скачать презентацию Р-даы олданыстаы мырышты-орасынды байыту Скачать презентацию Р-даы олданыстаы мырышты-орасынды байыту

r-day_oldanystay_myryshty-orasyndy_bayytu.ppt

 • Размер: 3.7 Mегабайта
 • Количество слайдов: 31

Описание презентации Презентация Р-даы олданыстаы мырышты-орасынды байыту по слайдам

 Р-да ы олданыста ы Қ ғ қ ғ мырышты- ор асынды байыту қ ғ Р-да ы олданыста ы Қ ғ қ ғ мырышты- ор асынды байыту қ ғ Орында ан: мк-303(опи) студенті ғ Сапаргалиева М. С

 Жоспар: • Мырыш пен ор асынны олданысық ғ ң қ • Мырыш- Жоспар: • Мырыш пен ор асынны олданысық ғ ң қ • Мырыш- ор асын нерк сібіні к сіпорындары қ ғ ө ә ң ә • Мырыш- ор асын байыту технологиясы қ ғ • Мырыш пен ор асын алды тарыны қ ғ қ қ ң олданылуы қ

 аза станны минералды-шикізатты Қ қ ң қ орыны тізімінде Менделеев кестесіні қ ң аза станны минералды-шикізатты Қ қ ң қ орыны тізімінде Менделеев кестесіні қ ң ң толы а жуы ы бар. лемдік хром орыны – ққ ғ Ә қ ң 30, марганец кеніні – 25, темір орыны 10 ң қ ң пайызы, мыс, ор асын мен мырыш орыны қ ғ қ ң 10 пайыздан астамы бізді елге тиесілі. ң азіргі кезде аза стан титан ндіру бойынша Қ Қ қ ө лемде шінші орынды, ә ү мырыш бойынша – жетінші, ор асын бойынша – сегізінші, қ ғ темір кені бойынша – он шінші, мыс бойынша – он ү бесінші, болат бойынша 35-ші орынды иемденеді.

 аза станны минералды-шикізат Қ қ ң базасыны сипаттамасы ң аза станны минералды-шикізат Қ қ ң базасыны сипаттамасы ң

 Шынды ында елді тау-кен саласында ы ғ ң ғ ар ыны арышты. О ан Шынды ында елді тау-кен саласында ы ғ ң ғ ар ыны арышты. О ан айналасы со ы он қ қ қ ғ ңғ бес жылды ішінде жеткен мына жетістіктер ң ай а бола алады. М селен, республика ғ қ ә бойынша негізгі пайдалы азбалар оры қ қ айтарлы тай сіп, 761, 6 тонна алтын, 5, 2 млн. қ ө тонна мыс, 0, 6 млн. тонна ор асын, 1, 9 млн. қ ғ тонна мырыш, 90, 2 мы тонна уран, 40, 3 млн. ң тонна марганец рудалары, 1634 млн. тонна темір рудалары ндіріліпті. М нымен оса, ө ұ қ жер ойнауын игеруге жасал ан олайлы қ ғ қ жа дайлар 1996-2010 жылдар аралы ында ел ғ ғ экономикасына 170 млрд. доллар инвестиция тартып, 80 млрд. доллар салы т лемдеріні қ ө ң азына а йылуына ы пал еткен. қ ғ құ қ

 ор асын нерк сіп пен техникада ке інен Қ ғ ө ә ң пайдаланылатын ор асын нерк сіп пен техникада ке інен Қ ғ ө ә ң пайдаланылатын металл. Ол атмосферада коррозия мен ыш ылдар а те т зімді қ қ ғ ө ө бол анды тан, химиялы аппаратуралар ғ қ қ ( сіресе, к кірт ыш ылы ндірісінде) ж не ә ү қ қ ө ә кабель, о , бытыра дайындауда ке інен қ ң олданылады. Сондай-а , ор асын қ қ қ ғ электротехника саласында, соны ішінде ң аккумулятор дайындау ж не электрокабель мен ә предохранительдерді дайындауда ор асынны қ ғ ң орны ерекше. ор асын коррозия а т зімді Қ ғ ғ ө металл бол анды тан одан быр мен жайма да ғ қ құ жасалады. Б дан бас а ор асынны рентген ұ қ қ ғ ң с улелерін ткізбейтін асиетін, ор асын ә ө қ қ ғ суригінен (Pb 3O 4) темір бояу а болатын боя ғ қ алынатынын ж не уксус ыш ылды ор асынны ә қ қ қ ғ ң (Pb(CH 3COO)3) медицинада ке інен ң олданылады. Ал ор асынны жылу мен электр қ қ ғ ң уатын ткізу абілеті тым нашар. М селен, қ ө қ ә электр уатын ткізуде к місті ткізгіштік қ ө ү ң ө абілетін 100 пайыз десек, ор асынны электр қ қ ғ ң уатын ткізуі 10, 7 пайыз, ал жылу ткізгіштік қ ө ө асиеті 8, 5 пайыз а те. қ ғ ң

 Мырыш б лме температурасында ө омырыл ыш, ал 100-150 0С-да ғ созылмалы ж не Мырыш б лме температурасында ө омырыл ыш, ал 100-150 0С-да ғ созылмалы ж не же іл беттерге ә ң жайылады. (0, 05 мм дейін) 250 0С температурада ол айта механикалы қ қ деуге жарамсыз болады. Мырышты өң ң к п м лшері (40%) – бырларды, ө ө құ сымдарды ж не де бас а металл ә қ німдерін мырыштау а шы ындалады. ө ғ ғ йткені мырыш темірді коррозиядан Ө жа сы са тайды. қ қ Мырыш – латунь ж не бронзы ә бал ымаларын алу шін, болат ж не қ ү ә шойынды мырыштау шін (б л кезде ү ұ коррозия а арсы аптама т зіледі), ғ қ қ ү ша тар мен автомобильдерді майда ұ қ ң б лшектерін, химиялы ток к здеріні ө қ ө ң электродтарын жасауда, к міс пен ү алтынды ор асыннан б луде олданады. қ ғ ө қ Та ы рылыс материалдар ретінде, ғ құ р а батарей дайындау шін құ ғ қ ү пайдаланады. Мырышты химиялы ң қ осылыстары резина, пластмасса, бояу, қ а аз т. б ндірістерде олданылады. қ ғ ө қ

 ор асынны барлы маркалы концентраттарында алтын, Қ ғ ң қ к міс ж не ор асынны барлы маркалы концентраттарында алтын, Қ ғ ң қ к міс ж не висмутты осылысы аны талады, біра ү ә ң қ қ қ м лшерленбейді; осы ан оса ППС ж не ПСМ маркаларында ө ғ қ ә мырышты осылысы, ППС маркасында мысты осылысы ң қ аны талады. ор асын концентратында ы ыл алды массалы қ Қ ғ ғ ғ ң қ лесі гранулометриялы рамына с йкес бекітіледі. ү қ құ ә Мырыш концентратыны барлы маркаларында сатып ң қ алушыны талабы бойынша осымша фторды осылысы ң қ аны талады. Мырыш концентратыны барлы маркаларында қ ң қ алтын, к міс ж не кадмийді м лшері аны талады. КЦ 5 ж не КЦ 6 ү ә ң ө қ ә маркалы мырыш концентраттарында мырышты м лшері 45%-дан ң ө кем болма ан жа дайда темірді м лшері 18%- а дейін р сат ғ ғ ң ө ғ ұқ етіледі. Мырыш концентраттарында ы ыл алды м лшері ғ ғ ң ө концентратты іріл ң і г і не байланысты болады.

 ор асын-мырыш нерк сібіні к сіпорындарыҚ ғ ө ә ң ә аза стан т ор асын-мырыш нерк сібіні к сіпорындарыҚ ғ ө ә ң ә аза стан т сті металлургиясыны ірі салаларыны бірі – Қ қ ү ң ң ор асын мен мырыш ндірісі. Б л саланы к сіпорындары қ ғ ө ұ ң ә негізінен “Казцинк” АА — а біріктірілген. ор асын мен мырыш Қ ғ ндірісі аза станны о т стігі мен шы ысында дамы ан. ө Қ қ ң ң ү ғ ғ ор асын-мырыш нерк сібі 12 к сіпорындардан рал ан, Қ ғ ө ә ә құ ғ оларды шеуі металлургиялы , ал ал ан то ызы кен-байыту ң ү қ қ ғ ғ к сіпорындар. ә Кен байыту к сіпорындары: ә Ащысай, Ертіс ж не ә Риддер полиметалл, Текелі ор асын-мырыш комбинаттары, қ ғ Жайрем, Жезкент ж не ара айлы кен байыту комбинаттары. ә Қ ғ Металлургиялы к сіпорындар: қ ә скемен Ө ор асын-мырыш, Риддер полиметалл комбинаттары ж не қ ғ ә Шымкентті ор асын зауыты. ң қ ғ ТМД елдерінде ндірілетін мырышты 56 ө ң % ж не ә ор асынны 64 қ ғ ң % республикамызда ндіріледі. ө

 Риддер кен байыту фабрикасы « азмырыш» ашы акционерлік Қ қ о амыны Шы Риддер кен байыту фабрикасы « азмырыш» ашы акционерлік Қ қ о амыны Шы ыс аза стан облысы Риддер аласында орналас ан Риддер қ ғ ң ғ Қ қ қ қ тау-кен байыту кешеніні рамына кіреді. Кен шикізатыны базасын: ң құ ң Риддер-Сокольный кенішіні ор асын-мырыш, мыс ж не рамында алтыны ң қ ғ ә құ бар флюстік кені ж не Тишинка кен орныны полиметалл кені, Шубинское ә ң кенішіні мыс-мырыш колчедан кені райды. Фабриканы кендегі жылды німі ң құ ң қ ө 1, 5 млн тоннаны райды. Дайын нім ретінде мыс, мырыш ж не ор асын құ ө ә қ ғ концентраттарын алады. Риддер кен байыту фабрикасы концентрат т ріндегі келесі німдерді ү ө шы арады: мыс, ор асын, мырыш, флотациялы алтын концентраттары. ғ қ Концентраттар т мендегі зауыттар а тасымалданады: ө ғ — мыс концентраты — ытай, Балхаш; Қ — ор асын концентраты — скемен металлургиялы кешені; қ ғ Ө қ — мырыш концентраты — Риддер мырыш зауыты, скемен. металлургиялы Ө қ кешені; — флотациялы алтын — скемен металлургиялы кешені. қ Ө қ Байыту фабрикасы шы аратын концентратты сапасы белгіленген німні ғ ң ө ң де гейі мен техникалы жаттар а (М СТ, ОСТ, ТУ т. б. ) с йкес болуы шарт. ң қ құ ғ Ұ ә

 скемен ор асын-Мырыш Комбинаты Ө Қ ғ – т сті металлургия ү к сіпорны. скемен ор асын-Мырыш Комбинаты Ө Қ ғ – т сті металлургия ү к сіпорны. 1942 жылы Орджоникидзе аласынан к шіріліп келінген ә қ ө ә “Электр-мырыш” зауытыны негізінде йымдастырыл ан скемен ң ұ ғ Ө мырыш зауыты мен 1952 жылы іске осыл ан ор асын зауытыны қ ғ ң біріктірілуі н тижесінде 1955 жылы рыл ан. 1994 жылдан А. ә құ ғ Қ Комбинатты рамына ор асын мен мырыш зауыттарынан бас а ң құ қ ғ қ к кірт ыш ыл ндірісі, сирек металдар ндіру цехы ж не осал ы ү қ қ ө ө ә қ қ ндіріс пен ызмет к рсету желілері кіреді. К сіпорын кенді Алтай, ө қ ө ә Орталы аза стан, Орал, иыр Шы ыс кен металлургия қ Қ ғ к сіпорындарыны полиметалл шикізаттарын, сондай-а Ертіс ә ң қ іріні пайдалы 20 компонентінен т ратын шикізатын дейді, өң ң ұ өң німні 17 т рін шы арады. Оны німі аккумулятор, электр-техника, ө ң ү ғ ң ө лак-сыр, химия, автомобиль, то ыма нерк сібінде, радиотехникада, қ ө ә ты айт ыш ндіру шін, нерк сіпті бас а да салаларында ң қ ө ү ө ә ң қ пайдаланылады.

 Текелі ор асын-Мырыш КомбинатыҚ ғ – аза станда ы т сті Қ қ ғ Текелі ор асын-Мырыш КомбинатыҚ ғ – аза станда ы т сті Қ қ ғ ү металлургияны ірі к сіпорындарыны бірі. Алматы облысында ы ң ә ң ғ Жетісу Алатауы сілемдеріні о т стік-батыс б лігінде орналас ан. 1933 ң ң ү ө қ жылы инжылы-геологтар М. Юдичев пен М. адылбековты зерттеу-барлау ж мыстарыны н тижесінде Текелі Қ ң ұ ң ә зенні жа алауынан ор асын-мырыш кен орны ашылды. Комбинат ө ң ғ қ ғ рылысы 1937 жылы басталып, кен ндіру ж не оны деу ж мыстары құ ө ә өң ұ 1942 жылдан ж ргізіліп келді. Комбинат рамында Текелі, К ксу, Т йы ү құ ө ұ қ кеніштері мен 2 кен байыту фабрикасы, бірнеше осымша цехтар ж мыс қ ұ істеп келген. Комбинатты негізгі німі ор асын, мырыш ж не барит ң ө қ ғ ә концентраттары елімізді т сті металлургия зауыттары мен ң ү химия, м най ндіру к сіпорында айта деліп отыр ан. 1971 ұ ө ә қ өң ғ жылы Текелі ор асын-Мырыш Комбинаты кен ндірудегі жо ары німді Қ ғ ө технологияны ндіріске енгізгені шін КСРО халы шаруашылы ы ө ү қ ғ к рмесіні алтын ж не ө ң ә ола медальдарымен марапаттал ан. 1996 жылы жо ары сапалы (45%) қ ғ ғ рентабельді кентас абатыны бітуіне байланысты комбинат з ж мысын қ ң ө ұ то тата бастады. 2003 жылдан жиналып ал ан клинкерді ( алды тарды) қ қ ғ қ қ деумен бір ана цех ж мыс істеп т р. өң ғ ұ ұ

 «Шалкия» кен ндірісіө ызылорда облысыны Шал ия ауылы ма айында ы 1980 жылы Қ «Шалкия» кен ндірісіө ызылорда облысыны Шал ия ауылы ма айында ы 1980 жылы Қ ң қ ң ғ бастал ан «Шал ия» кен ндіріс рылысы 1993 жылы ая талып, ғ қ ө құ қ б л кездерде шамасымен 1, 7 млн тонна кен шы арылды. ұ ғ Салын ан инфра рылымдар жылына 3 млн тонна кен шы ару а ғ құ ғ ғ арнал ан болатын. Компания кенорында ы ж мыстарын 2004 ғ ғ ұ жылы бастап, 2007 жылды ая ына ндірісті айта ру мен ң ғ ө қ құ ке ейту шаралары н тижесінде ндіріс уатын 1, 5 млн тонна а ң ә ө қ ғ жеткізді. Бизнес-жоспарына с йкес, компания, 2016 жыл а арай ә ғ қ кен байыту фабрикасын іске осып, кен шы ару к лемдерін 4 млн қ ғ ө тонна а дейін к теруді к здеп отыр. ғ ө ө Кентау байыту фабрикасы «Шал ия» кен ндірісінен о т стік-шы ыс а арай 165 км қ ө ң ү ғ қ қ ашы ты та Кентау аласыны т ірегінде орналас ан Кентау қ қ ң өң қ байыту фабрикасы 1963 жылы салын ан. 2003 жылды ғ ң маусымында Компания «Шал ия» кен ндірісінде шы арылатын қ ө ғ кендерді деу ма сатында Кентау байыту фабрикасын сатып өң қ ал ан болатын. М нда д ст рлі флотация дісімен мырыш ж не ғ ұ ә ү ә ә ор асын концентраттары деледі. 2007 жылды со ына арай қ ғ өң ң ң қ Компания Кентау байыту фабрикасыны кен деу жылды ң өң қ уатын 1, 5 млн тонна а дейін жеткізді. қ ғ

 Байыту технологиялары ор асын-мырышты кендердіҚ ғ ң к птеген кен ө орындары белгілі. Оларда Байыту технологиялары ор асын-мырышты кендердіҚ ғ ң к птеген кен ө орындары белгілі. Оларда ор асын 0, 5-2, 0 қ ғ % мырыш 1-6 % аралы ында кездеседі. Демек мырышты лесі ғ ң ү к бінде жо ары келеді. ө ғ Б л кендерді ерекшелігі – галенит жо ары ұ ң ғ флотоактивті болса, сфалеритті флотоактивтілігі ң т мен. Осы ан байланысты негізінен селективті ө ғ байыту схемалары олданылады: алдымен қ ор асын, кейін мырыш флотациясы ж ргізіледі. қ ғ ү Орта реттегіш реагент ретінде сода олданылады. қ Сфалерит бас ышы ретінде тек мырыш сульфаты не қ мырыш сульфаты ж не натрий сульфиді бірге, кейде ә натрий сульфиті олданылады. Мырыш қ флотациясында сфалерит мыс сульфатымен активтендіріледі.

 Селективті байыту схемасы кенде ор асын ж не қ ғ ә мырыш минералдары жеке Селективті байыту схемасы кенде ор асын ж не қ ғ ә мырыш минералдары жеке сеппелі т рде ж не ү ә сфалеритті флотациялану асиеті т мен бол анда ң қ ө ғ олданылады. қ Егер кенде оларды минералдары зара ң ө т тас ан т рде болса коллективті схемасымен ұ қ ү байыту тиімді болады. О ан себеп болатын жай ғ агрегаттарды ірілігі рамында ы жеке минералдар ң құ ғ диаметрінен жо ары келеді. Сонды тан оларды ірі ғ қ нта таудан кейін бірге б ліп алу а болады. Сонда ұ қ ө ғ селективті процеске т сер алдында тек коллективті ү концентрат ана осымша нта тау а т седі. Соны қ қ ұ қ ғ ү ң н тижесінде энергия ж не бас а шы ындар азаяды. ә ә қ ғ Біра м ндай кен т рлері жиі кездеспейді. қ ұ ү Кендерді асиетіне арай флотациялау алдында ң қ қ гравитациялы процестермен алдын ала байыту қ ж ргізілуі м мкін. Онда флотация а тек ауыр ү ү ғ фракция ана т седі де шы ын азаяды. ғ ү ғ

 Кенді байытуды абылдан ан негізгі дісі – ң қ ғ ә флотациялы. қ Кенді байытуды абылдан ан негізгі дісі – ң қ ғ ә флотациялы. қ Сульфидті ор асын-мырыш қ ғ концентраты коллективті флотация с лбасы ұ бойынша, артынан коллективті концентрат ж не ә мырыш концентратыны селекциясымен ң байытылады. Дайындау рдістері: барлы ш сатысында ү қ ү алдымен елеуден ткізіліп отырылатын ш сатылы ө ү са тау ж не екі сатысындада т йы циклді екі ұ қ ә ұ қ сатылы нта тау. К мекші рдістер: ор асын-мыс ұ қ ө ү Қ ғ ж не мырыш концентраттарын ойылту мен ә қ фильтрлеу ар ылы екі сатылы сусыздандыру. қ ор асын-мыс ж не мырыш концентраттары Қ ғ ә дайын нім болып табылады. 10, 9% ор асыны бар ө қ ғ мыс- ор асын концентраты ж не 55, 56% мырышы қ ғ ә бар мырыш концентраты алынады.

 Мырыш пен ор асын алды тарыны қ ғ қ қ ң олданылуы қ Клинкер Мырыш пен ор асын алды тарыны қ ғ қ қ ң олданылуы қ Клинкер металлургияда – мырыш, ор асын, алайы кентастарын, қ ғ қ оларды концентраттарын ң орыт анда ы алды ы. қ қ ғ ор асын-мырыш ндірісінде мырыш Қ ғ ө алды тарын немесе атты ождарды қ қ (шлактарды) вальцтеу процесі кезіндегі алын ан ба алы шала нім де клинкер ғ ғ ө деп аталады. аза стан алымдары Қ қ ғ (С. Т кежановты бас аруымен) мырыш ә ң қ ождарын вальцтеу процесінен кейінгі қ клинкерді айта деу (магниттік айыру) қ өң с лбасын жасап, іске асырды. ұ Н тижесінде одан мырыш (70%), темір ә (85 – 90%), ор асын, алтын, к міс, т. б. қ ғ ү металдар алынды.

 ор асын-мырыш алды тарыҚ ғ қ қ ор асын-мырыш алды тарыҚ ғ қ қ

 Группа II. Лом неразделанных свинцовых аккумуляторных батарей Класс Г. Прочие отходы свинца и свинцовых Группа II. Лом неразделанных свинцовых аккумуляторных батарей Класс Г. Прочие отходы свинца и свинцовых сплавов

 Мырыш рамды шикізатты құ деуді технологиялы схемасы өң ң қ Екіншілік мырыш шикізатын Мырыш рамды шикізатты құ деуді технологиялы схемасы өң ң қ Екіншілік мырыш шикізатын CONTOP процесімен айта деу с лбасық өң ұ