Скачать презентацию Презентація на тему Грошовий ринок Підготував студенти групи Скачать презентацию Презентація на тему Грошовий ринок Підготував студенти групи

Грошовий ринок.ppt

  • Количество слайдов: 29

Презентація на тему «Грошовий ринок» Підготував студенти групи ПБ-32 Хомич Михайло Горох Надія Презентація на тему «Грошовий ринок» Підготував студенти групи ПБ-32 Хомич Михайло Горох Надія

ПЛАН Вступ 1. Грошовий ринок, об’єкт та суб’єкт 2. Функції грошового ринку 3. Структура ПЛАН Вступ 1. Грошовий ринок, об’єкт та суб’єкт 2. Функції грошового ринку 3. Структура грошового ринку 4. Попит на гроші. Види 5. Пропозиція на гроші 6. Рівновага на грошовому ринку 7. Роль центрального банку у регулюванні грошового ринку Висновки Список використаної літератури

ВСТУП Як відомо, ринок у найпростішому розумінні - це система економічних відносин з приводу ВСТУП Як відомо, ринок у найпростішому розумінні - це система економічних відносин з приводу купівлі - продажу товарів. Він представляє сукупність товарного і грошового обігу. У функціональному розумінні сучасний ринок - поняття більш глибоке, комплексне і представляє систему ринків, серед яких найважливіша роль належить грошовому ринку. Грошовий ринок - це сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються (розподіляється та перерозподіляються) під вплив ом попиту та пропозиції з боку різних субєктів економіки Грошовий ринок складається з багатьох потоків, за якими грошові кошти переміщуються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів.

ГРОШОВИЙ РИНОК, ОБ’ЄКТ ТА СУБ’ЄКТ n Грошовий ринок - це “особливий сектор ринку, на ГРОШОВИЙ РИНОК, ОБ’ЄКТ ТА СУБ’ЄКТ n Грошовий ринок - це “особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару, формується попит, пропозиція та ціна на цей товар”. n Об'єктом грошового ринку є гроші, які продаються і купуються на ньому. n Суб'єкти грошового ринку - це будь-які економічні структури фірми, сімейні господарства, урядові структури, банки та інші фінансові посередники.

СУБ'ЄКТИ ГРОШОВОГО РИНКУ У грошовому ринку нема визначеної локалізації, його учасниками (суб’єктами) виступають: банки СУБ'ЄКТИ ГРОШОВОГО РИНКУ У грошовому ринку нема визначеної локалізації, його учасниками (суб’єктами) виступають: банки держава, спеціальні фінансовокредитні інститути та інші посередницькі організації, котрі продають і купують, як правило, короткострокові боргові зобов'язання. Інструментами ринку грошей є: скарбницькі та комерційні векселі, облігації, бони, депозитні сертифікати, банківські акцепти тощо.

ФУНКЦІЇ ГРОШОВОГО РИНКУ Перерозподільна Економія витрат обігу Прискорення концентрації матеріалу Обслуговування товарообороту Прискорення науково-технічного ФУНКЦІЇ ГРОШОВОГО РИНКУ Перерозподільна Економія витрат обігу Прискорення концентрації матеріалу Обслуговування товарообороту Прискорення науково-технічного прогресу Головною функцією грошового ринку є балансування попиту та пропозиції грошей і формування ринкового рівня процента як ціни грошей. У зв'язку з цим особливого значення набуває пізнання механізмів формування попиту та пропозиції грошей.

СТРУКТУРА ГРОШОВОГО РИНКУ n Грошовий ринок складається із багатьох потоків, якими грошові потоки переміщуються СТРУКТУРА ГРОШОВОГО РИНКУ n Грошовий ринок складається із багатьох потоків, якими грошові потоки переміщуються між трьома групами економічних суб'єктів: → власниками заощаджень що заощаджують гроші; - тими, → позичальниками - тими, що позичають гроші; → фінансовими посередниками. Грошовий ринок ділиться на два сектори: n сектор прямого фінансування; n сектор непрямого фінансування.

За видами інструментів грошовий ринок складається з двох взаємопов’язаних і доповнюючих один одного, але За видами інструментів грошовий ринок складається з двох взаємопов’язаних і доповнюючих один одного, але окремо функціонуючих ринків Ринок позикових капіталів. Охоплює відносини, що виникають з приводу акумуляції кредитними установами грошових коштів фізичних і юридичних осіб та їх надання у вигляді позик на умовах зворотності, строковості та платності. Отже об’єктом оперування є власне не гроші, а лише право на тимчасове користування грошовими коштами. Ринок цінних паперів охоплює як кредитні відносини, так і відносини співволодіння, які оформляються спеціальними документами (цінними паперами), що можуть продаватись, купуватись, погашатись.

ПОПИТ НА ГРОШІ n Попит на гроші — одне з ключових і найскладніших явищ ПОПИТ НА ГРОШІ n Попит на гроші — одне з ключових і найскладніших явищ ринку грошей. Попит на гроші виступає як запас грошей, який прагнуть мати у своєму розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент. Портфельний підхід до вивчення попиту на гроші був застосований Дж. М. Кейнсом, котрий назвав своє трактування попиту на гроші , , Теорія переваги ліквідності”. Якщо запас грошей розглядати як елемент багатства, котрим володіють економічні суб’єкти, то попит на гроші можна трактувати як їхнє бажання мати певну частину свого портфеля активів (багатства) в ліквідній формі. Якщо власники портфелів активів віддають перевагу ліквідній формі, то це означатиме зростання попиту на гроші, і навпаки.

Чинники , що впливають на величину попиту на гроші: n n n n Md Чинники , що впливають на величину попиту на гроші: n n n n Md = f ( g, P, R, B, I, O), де Md – обсяг попиту на гроші; g - реальний обсяг ВНП; Р – середній рівень цін; R – рівень очікуваного доходу на альтернативні грошам активи; В – обсяг багатства; І – рівень інфляції; О – очікування змін ринкової кон’юнктури. .

ПОПИТ НА ГРОШІ - ВИДИ n Трансакційний (операційний) попит на гроші являє собою попит ПОПИТ НА ГРОШІ - ВИДИ n Трансакційний (операційний) попит на гроші являє собою попит на гроші для обслуговування всіх видів угод в економіці. Зв'язок між сумою грошей і загальним обсягом операцій в економіці відображений у рівнянні кількісної теорії грошей, макроекономічним рівнянням яке є обміну: М*V=Р*V, де М — кількість грошей в обігу, V — швидкість обігу грошей, Р — рівень цін, V — обсяг випуску у реальному вираженні. n Із рівняння обміну випливає рівняння попиту на гроші: М'd=(Р*V)/V. Трансакційний попит на гроші.

n n Попит на гроші як на актив — кількість грошей, яку економічні агенти n n Попит на гроші як на актив — кількість грошей, яку економічні агенти прагнуть зберігати у формі заощаджень, тобто це бажана кількість фінансових активів у грошовій формі. Перевагою володіння грошима є їхня ліквідність. Недоліком володіння грошима як активом у порівнянні з іншими фінансовими активами (в нашому випадку — облігаціями) є те, що гроші не дають доходу у вигляді процента. Володіючи грошима, доводиться жертвувати доходом у вигляді номінальної процентної ставки. Функція попиту на гроші як актив відображає обернену залежність величини попиту на реальні грошові залишки з боку активів від динаміки номінальної ставки процента: . . Графічна інтерпретація даної залежності подана

n Сукупний попит на гроші — це загальна кількість грошей, яку економічні агенти бажають n Сукупний попит на гроші — це загальна кількість грошей, яку економічні агенти бажають мати для фінансування операцій та у формі активів, тобт сума трансакційного попиту на гроші і попиту на гроші як на актив. n В неявному вигляді функція сукупного попиту на гроші може бути записана таким чином: де коефіцієнти k та h відбивають чутливість (еластичність) попиту на гроші до доходу та процентної ставки відповідно. Графік функції сукупного попиту на гроші.

ПРОПОЗИЦІЯ НА ГРОШІ n Пропозиція грошей - друга сила, що у взаємодії з попитом ПРОПОЗИЦІЯ НА ГРОШІ n Пропозиція грошей - друга сила, що у взаємодії з попитом визначає кон’юнктуру грошового ринку. Як і попит на гроші, пропозиція їх є явищем залишку. Суть пропозиції грошей полягає в тому, що економічні суб’єкти в будь-який момент мають у своєму розпорядженні певний запас грошей, які вони можуть засприятливих обставин спрямувати в оборот. Формула пропозиції грошей: де М 1 — пропозиція грошей у вигляді готівки поза банками та депозитів на поточних рахунках; m — коефіцієнт грошово-кредитного мультиплікатора; Мб — грошова база.

Чинники, що впливають на обсяг пропозиції грошей: - норми обов'язкових резервів; - облікової ставки; Чинники, що впливають на обсяг пропозиції грошей: - норми обов'язкових резервів; - облікової ставки; - типової ринкової процентної ставки; - процентної ставки за депозитами до запитання; - обсягу багатства економічних суб'єктів; - тінізації підприємницької діяльності; - стану довіри до банків, банківської паніки.

Графічне зображення пропозиції грошей n Якщо тактичною ціллю цієї політики є підтримання на незмінному Графічне зображення пропозиції грошей n Якщо тактичною ціллю цієї політики є підтримання на незмінному рівні маси грошей в обороті при вільному русі процентної ставки, то крива пропозиції грошей матиме такий вигляд: n Якщо грошово-кредитна політика визнає за тактичну ціль утримання на незмінному рівні процентної ставки при вільному русі грошової маси, то крива пропозиції набуде такого вигляду:

РІВНОВАГА НА ГРОШОВОМУ РИНКУ n Якщо дві криві — попиту і пропозиції — накласти РІВНОВАГА НА ГРОШОВОМУ РИНКУ n Якщо дві криві — попиту і пропозиції — накласти одну на другу в одній системі координат, то одержимо завершену графічну модель грошового ринку. У ній попит і пропозиція подаються у взаємодії і визначається результат цієї взаємодії: рівень їх урівноваження та норма рівноважної ставки процента, що відповідає цьому рівню. Криві попиту (МГ) і пропозиції (М 1) перетинаються в точці А якій адекватні маса грошей в обороті на суму 20, 0 млрд грн та ставка очікуваного доходу (номінального процента) на рівні 8%. Це значить, що економічні суб’єкти в даній ситуації бажають мати у своєму розпорядженні грошей на суму 20, 0 млрд грн, а банківська система може забезпечити пропозицію грошей на цьому ж рівні, щоб урівноважити попит і пропозицію. За цієї умови ставка процента (очікуваного доходу) стабілізується на рівні 8%. Цей рівень є рівноважною ставкою процента, яка буде задовольняти вимоги обох сторін ринку

Динаміка попиту і пропозиції грошей в Україїні n n У 2006 році відбулося прискорення Динаміка попиту і пропозиції грошей в Україїні n n У 2006 році відбулося прискорення економічного розвитку, зростання виробництва підтримувалося значним підвищенням внутрішнього попиту та розширенням інвестиційної діяльності. На початку 2007 року відбулось суттєве уповільнення темпів інфляції (протягом січня-травня середньомісячний темп становив лише 0, 4%. ), що було обумовлено, зокрема, насиченням продовольчого ринку. Кредити, надані депозитними корпораціями (млн. грн. ) Незважаючи на тенденцію погіршення торговельного балансу, на валютному ринку спостерігалося перевищення пропозиції над попитом. Це дозволило збільшити золотовалютні резерви з 22, 3 млрд. на початок року до 31, 7 млрд. дол. США на 1 листопада і забезпечити стабільність обмінного курсу.

Динаміка попиту і пропозиції грошей в Україні У 2008 році було запроваджено низку додаткових Динаміка попиту і пропозиції грошей в Україні У 2008 році було запроваджено низку додаткових заходів, спрямованих на нівелювання кризових проявів на грошово-кредитному ринку, а саме: нормалізації функціонування банківської системи стосовно повернення до висхідної динаміки депозитів, зменшення попиту на іноземну валюту на внутрішньому ринку, активізації функціонування міжбанківського кредитного ринку, збереження довіри до національної валюти. У 2009 році грошово-кредитна політика здійснюється у складних умовах економічної та фінансової кризи і спрямовується на якнайшвидше подолання її наслідків. Значне зниження зовнішнього попиту на вітчизняну продукцію, згортання іноземних інвестицій, суттєве ускладнення доступу до зовнішніх фінансових ресурсів, необхідних для реформування економіки, викликало падіння виробництва, експорту, зменшення всіх видів доходів, особливо валютних, обумовило труднощі з наповненням бюджету, перевищення попиту на іноземну валюту над її пропозицією.

Динаміка попиту і пропозиції грошей в Україні Динаміка попиту і пропозиції грошей в Україні

Динаміка попиту і пропозиції грошей в Україні Проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників, Правління Динаміка попиту і пропозиції грошей в Україні Проаналізувавши динаміку макроекономічних і монетарних показників, Правління Національного банку України звертає увагу на продовження у 2012 році позитивних тенденцій у розвитку економіки та грошово-кредитного ринку, чому сприяла збалансована грошово-кредитна політика. З одного боку, завдяки грошово-кредитній політиці Національного банку України відбувалося подальше зменшення інфляції - у річному вимірі її рівень за індексом споживчих цін у лютому зменшився до 3, 0 % порівняно з 3, 7 % у січні. З іншого - через монетарний інструментарій були надані певні імпульси процесам активізації кредитування (збільшення обсягів та зниження вартості кредитів рефінансування, лібералізація умов проведення операцій прямого репо). Ужиті Національним банком України заходи стимулювали заощадження коштів, сприяючи зростанню довіри до гривні та банківської системи, про що свідчить динаміка вкладів населення, обсяг яких у лютому збільшився на 2, 3 % (з початку року - на 4, 7 %). У той же час темпи приросту депозитів населення в національній валюті (3, 0 %) перевищували відповідні темпи в іноземній (1, 5 %). Зростання зацікавленості населення в заощадженнях у національній валюті сприяло зниженню попиту на готівковому сегменті валютного ринку. Обсяг чистого попиту на готівкову іноземну валюту в лютому 2012 року зменшився до 373 млн. дол. США порівняно з 556 млн. дол. США - у січні 2012 року та 740 млн. дол. США - у грудні 2011 року.

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У РЕГУЛЮВАННІ ГРОШОВОГО РИНКУ. Регулювання грошово-кредитних відносин здійснюється за участю кредитної РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ У РЕГУЛЮВАННІ ГРОШОВОГО РИНКУ. Регулювання грошово-кредитних відносин здійснюється за участю кредитної системи. «Серцем» кредитної системи є Центральний банк, який виконує основні функції щодо грошово-кредитного регулювання, контролю за діяльністю комерційних банків, кредитногрошового обслуговування уряду, збереження офіційних золотовалютних резервів країни. Комбанки – фінансові установи, що займаються прийманням вкладів та наданням комерційних позик.

СПОСОБИ ВПЛИВУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ НА ПРОПОЗИЦІЮ ГРОШЕЙ В ЕКОНОМІЦІ n n n Зміна норми СПОСОБИ ВПЛИВУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ НА ПРОПОЗИЦІЮ ГРОШЕЙ В ЕКОНОМІЦІ n n n Зміна норми резервування (банківських резервів) Збільшення норми резервування приводить до зменшення пропозиції грошей і збільшення відсоткових ставок, і навпаки Зміна облікової ставки (ставки рефінансування) Підвищення дисконтної ставки знижує зацікавленість комерційних банків у формуванні додаткових грошових резервів шляхом отримання позичок у центральному банку, і навпаки Здійснення операцій на ринку цінних паперів Якщо центральний банк купує державні облігації на відкритому ринку, грошові резерви комерційних банків зростають, тобто збільшується пропозиція грошей, і навпаки.

ОСНОВНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ГРОШОВОКРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Є: Інструменти грошово-кредитного регулювання Зміна облікової ставки ОСНОВНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ГРОШОВОКРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Є: Інструменти грошово-кредитного регулювання Зміна облікової ставки Зміна норми обов’язкових резервів Операції на відкритому ринку Облікова ставка – це відсоткова ставка за позиками, які надає ЦБ комбанкам Норма відсоткових резервів – це процентне відношення суми обов’язкових резервів до суми депозитів (вкладів) Це операції, які проводить ЦБ шляхом купівлі або продажу державних цінних паперів (державних облігацій)

Показники діяльності банківської системи України (за даними Національного банку України) 2001 2002 2003 2004 Показники діяльності банківської системи України (за даними Національного банку України) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Грошова маса, млн. грн. 45755 64870 95043 125801 194071 261063 396156 515727 Грошова база, млн. грн. 23055 30808 40089 53763 82760 97214 141901 186671 Облікова ставка. НБУ (на кінець періоду)% 12, 5 7, 0 9, 5 8, 0 12, 0 за кредитами 31, 9 24, 8 20, 2 17, 9 16, 4 15, 4 14, 4 17, 8 за депозитами 11, 2 7, 8 7, 1 7, 8 8, 5 7, 6 8, 2 9, 9 Вимоги банків за наданими кредитами, млн. грн 28373 42035 67835 88579 143418 245226 426863 734010 Процентні ставки банків у національній валюті, %

Показники діяльності банків 2009 2010 2011 2012 -2784, 966 1091, 306 Фінансовий результат за Показники діяльності банків 2009 2010 2011 2012 -2784, 966 1091, 306 Фінансовий результат за станом млн. грн. -9844, 708 26344, 628 Депозити фізичних осіб за станом млн. грн. 197910, 312 238437, 317 259496, 75 268792, 062 Облікова ставка НБУ (на кінець періоду)% 11 7, 75 7, 5 Депозити юридичних осіб, млн. грн. 177731, 74 187080, 124 6 259496, 755 148843, 597 активи 836395, 81 830132, 39 829791, 94 831272, 95 зобов'язання 721660, 84 706220, 84 710412, 01 711168, 19 Структура кредитно - інвестиційного портфелю, млн. грн 635422, 01 613285, 07 604191, 62 597618, 06 5 8, 5

Висновки: n n Зрівноваження попиту і пропозиції на ринку грошей визначає об'єктивний рівень ставки Висновки: n n Зрівноваження попиту і пропозиції на ринку грошей визначає об'єктивний рівень ставки процента, за якого досягається стабілізація кон'юнктури цього ринку. Взаємозв'язок між попитом, пропозицією і ціною грошей на цьому ринку реалізується відповідно до загальних закономірностей функціонування ринку: попит на гроші впливає на рівень процента прямо пропорційно, а пропозиція грошей - обернено пропорційно. При низькому рівні процентної виникає надлишковий попит на гроші, який усувається економічними агентами за допомогою продажу облігацій. Колективний продаж облігацій спричиняє збільшення пропозиції облігацій на ринку і, таким чином, падіння їхньої ринкової ціни.

Список використаної літератури 1. 2. 3. 4. 5. Правління національного банку україни// - Постанова Список використаної літератури 1. 2. 3. 4. 5. Правління національного банку україни// - Постанова від 21 березня 2012 року - N 102// «Про регулювання грошово-кредитного ринку» Маконнелл, К. Р. Аналітична економіка: принципи, проблеми і політика. Макроекономіка [Текст] / К. Р. Маконнелл, С. Л. Брю ; пер. з англ. – 13 -те вид. – Львів : Просвіта, 1997. – 671 с. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін [Текст] / за ред. В. С. Стельмаха. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. – 404 с. http: //aub. org. ua/index. php? option=com_arhive_docs&show=1&menu=104&Ite mid=112 http: //udec. ntukpi. kiev. ua/lspace/gr_kredit_udec_demo/schedule. nsf/d 862 e 82 eafb 758368525663 c 004 f 385 c/355 a 3 ee 3 abbf 762 ec 22569 e 5004 d 8 f 8 f? Open. Document