Презентация МРзГП Т7.1 Microsoft Office Power Point

Скачать презентацию МРзГП Т7.1 Microsoft Office Power Point Скачать презентацию МРзГП Т7.1 Microsoft Office Power Point

mrzgp_t7.1_microsoft_office_power_point.ppt

 • Размер: 734 Кб
 • Количество слайдов: 29

Описание презентации Презентация МРзГП Т7.1 Microsoft Office Power Point по слайдам

Тема № 7/17/1 : “ Вимоги Концепції виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни.Тема № 7/17/1 : “ Вимоги Концепції виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни. . ”” Навчальні питання : 1. Вимоги Концепції виховної роботи, МО України, керівних документів щодо зміцнення військової дисципліни та поліпшення організованості у частинах і підрозділах ЗС України. 2. Правові, психологічні, організаційні основи зміцнення військової дисципліни. Система роботи офіцера по зміцненню військової дисципліни. 3. Напрямки, форми і методи виховної роботи по зміцненню військової дисципліни. .

 Документи які висвітлюють питання військової дисципліни. Головними з них є : Конституція України, Закон Документи які висвітлюють питання військової дисципліни. Головними з них є : Конституція України, Закон України , , Про оборону”, Закон України , , Про Збройні Сили України “, Закон України , , Про військовий обов`язок і військову службу”, Закон України , , Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей “, Указ Президента України , , Про Концепцію виховної роботи у Збройних Сил України та інших військових формуваннях України”.

 Указ Президента України № 981/98 від 4 вересня 1998 року “Про Концепцію виховної роботи у Указ Президента України № 981/98 від 4 вересня 1998 року “Про Концепцію виховної роботи у Збройних Силах України та інших військових формуваннях України” однією із головних складових виховної роботи в Збройних Силах України визначає морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактики правопорушень. Згідно з Концепцією виховної роботи та керівними документами загальне керівництво морально-психологічним забезпеченням військової дисципліни здійснюють командири (начальники).

 Керівні документи з питань військової дисципліни ׃ Директива Президента України № 1 – 1/1384 Керівні документи з питань військової дисципліни ׃ Директива Президента України № 1 – 1/1384 28. 10. 2002 р. ( “ Про додаткові заходи щодо поліпшення дисципліни у ЗС України та інших військових формуваннях ” ) Накази МО Укра іни : — від 19. 04. 1997 р. № 11 “ Про зміцнення військової дисципліни у ЗС України. ” — від 20. 11. 95 р. № 305 «Про заходи щодо підвищення рівня внутрішньої служби у ЗС України»; — від 25. 12. 95 р. № 358 “Про стан організаторської та виховної роботи щодо запобігання випадків самовільного залишення військових частин військовослужбовцями ЗС України та заходи щодо її поліпшення”; — від 31. 12. 99 р. № 412 “Про оголошення Кодексу честі офіцера ЗС України”; — від 12. 03. 2012 р. № 132 “Про затвердження інструкції про організацію вартової служби в ЗС У кра їни”;

 Директиви МО України : - від 31. 05. 2001 р. Д- 12 Директиви МО України : — від 31. 05. 2001 р. Д- 12 “ Про стан правопорядку , військової дисципліни та додаткові заходи органів військового управління щодо їх зміцнення. ” — від 2. 02. 99 р. Д- 3 “Про удосконалення діяльності органів військового управління щодо зміцнення дисципліни у ЗС України”; — від 29. 07. 99 р. Д- 17 “Про удосконалення діяльності органів військового управління щодо попередження пияцтва та впровадження здорового способу життя у ЗС України”; — ДГШ від 30. 10. 96 р. № 36 “Про стан військової дисципліни серед офіцерів і прапорщиків у ЗС України та заходи щодо її зміцнення”.

 Військова дисципліна – це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених Військова дисципліна – це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених Статутами та іншим законодавством України.

 Необхідність дисципліни військовим підрозділам і частинам (кораблям) обумовлюється : по-перше , особливостями їх організації, Необхідність дисципліни військовим підрозділам і частинам (кораблям) обумовлюється : по-перше , особливостями їх організації, характером задач, які ними виконуються, своєрідністю умов повсякденної життєдіяльності; по-друге, дисципліна є необхідною умовою успішної реалізації Державної програми розвитку ЗС України ;

 по-третє , стан військової дисципліни та правопорядку суттєво впливає на авторитет ЗС України серед населення по-третє , стан військової дисципліни та правопорядку суттєво впливає на авторитет ЗС України серед населення нашої держави, формування громадської думки стосовно відповідності своєму прямому призначенню офіцерського корпусу. по-четверте , дисципліна складає основу морально-психологічного стану військ, а останній є головним критерієм оцінки ефективності всього процесу виховного і морально-психологічного забезпечення життєдіяльності підрозділів, частин (кораблів) і з’єднань як в мирний, так і воєнний час;

 по-п’яте , ефективність національно-патріотичного і військово-патріотичного виховання військовослужбовців, населення України і особливо молоді тісно пов’язана по-п’яте , ефективність національно-патріотичного і військово-патріотичного виховання військовослужбовців, населення України і особливо молоді тісно пов’язана з станом дисципліни, організованості й порядку у військах (силах); по-шосте , вимоги щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку із року в рік зростають у зв’язку з якісними змінами (на жаль, не в кращій бік) особового складу, який приходить до лав Збройних Сил України ;

 по-сьоме , міцна військова дисципліна є найважливішою умовою високої бойової готовності та боєздатності підрозділу, частини по-сьоме , міцна військова дисципліна є найважливішою умовою високої бойової готовності та боєздатності підрозділу, частини (корабля). Головне її призначення– згуртувати масу військовослужбовців в організований військовий колектив, який діє як єдине ціле, спрямований на досягнення єдиної мети і скутий єдиною волею; по-восьме , військова дисципліна придає Збройним Силам організованість і мобільність, забезпечує постійну готовність до негайних і рішучих бойових дій. Без дисципліни нема армії , як боєздатної військової організації, без неї неможлива перемога над ворогами. Військова дисципліна передбачає підкору єдиній волі, авторитету керівника.

 Система роботи по зміцненню дисципліни та правопорядку в підрозділі (військовій частині, на кораблі) – це Система роботи по зміцненню дисципліни та правопорядку в підрозділі (військовій частині, на кораблі) – це п е вний порядок в діях офіцерів, прапорщиків (мічманів) і сержантів (старшин) по досягненню у підпорядкованих військових колективах високого стабільного рівня морально-психологічного стану особового складу, бездоганного і неухильного додержання ним порядку і правил, встановлених Статутами та іншим законодавством України

 МЕТА : оптимізація діяльності органів військового управління і на основі  комплексних МЕТА : оптимізація діяльності органів військового управління і на основі комплексних організаційних та виховних заходів з урахуванням чинного законодавства, поліпшення морально – психологічного стану особового складу, військової дисципліни та правопорядку.

Організаційно-правова діяльність Науково-методичне забезпечення Планування роботи Прийом особового складу та відвідувачів Військово-соціологічні дослідження Визначення конкретних завданьОрганізаційно-правова діяльність Науково-методичне забезпечення Планування роботи Прийом особового складу та відвідувачів Військово-соціологічні дослідження Визначення конкретних завдань Проведення вечорів запитань та відповідей Підготовка методичних рекомендацій Організація власної роботи Надання правових та психологічних консультацій Проведення семінарів з обміном досвіду роботи Впровадження в життя планів, заходів Спільна робота з органами військової прокуратури Проведення круглих столів, ролевих тренінгів Обговорення проблем зміцнення в/дисципліни Комплекс заходів у частинах, що підлягають скороченню Проведення зборів з фахівцями виховної роботи Проведення проблемно-цільової роботи Огляди, конкурси, учбово-показні заняття Науково-практичні семінари з офіцерським складом Аналіз стану військової дисципліни Проведення зустрічей з кращими військовослуж — бовцями Узагальнення і розпов — сюдження передового досвіду роботи Проведення комплекс — них перевірок стану справ Підведення підсумків роботи Пропаганда зразкового виконання службових обов’язків

 Ця система повинна відповідати вимогам Міністра оборони України. Вона включає: по-перше , Ця система повинна відповідати вимогам Міністра оборони України. Вона включає: по-перше , глибоке вивчення й осмислення офіцерами, прапорщиками (мічманами) і сержантами (старшинами) Статутів Збройних Сил України, військового законодавства України, наказів Міністра оборони України про зміцнення військової дисципліни та інших;

 по-друге , регулярну роботу посадових осіб у підпорядкованих їм підрозділах по всебічному вивченню стану служби по-друге , регулярну роботу посадових осіб у підпорядкованих їм підрозділах по всебічному вивченню стану служби військ, військової дисципліни та правопорядку, виконання у повсякденній життєдіяльності вимог законів, статутів, наказів і директив Міністра оборони України та інших керівних документів; наданню практичної допомоги в знятті напруги у військових колективах та забезпеченні стабільного морально-психологічного стану особового складу.

 Морально-психологічний стан особового складу – це ступінь загальної готовності військовослужбовців, військових колективів до активних дій Морально-психологічний стан особового складу – це ступінь загальної готовності військовослужбовців, військових колективів до активних дій по виконанню поставлених задач. Він забезпечує інтелектуальну, емоційну та вольову єдність особового складу.

 по-третє, заслуховування звітів командирів підрозділів та інших посадових осіб про стан військової дисципліни, їх по-третє, заслуховування звітів командирів підрозділів та інших посадових осіб про стан військової дисципліни, їх особистий внесок у її зміцнення. При цьому (так, як і при роботі в підлеглих підрозділах) звертається увага на всі основні напрями зміцнення військової дисципліни та її морально-психологічного забезпечення: підбір, розстановка, навчання і виховання кадрів (офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин і активу);

 контроль за діяльністю кадрів, виконанням ними своїх службово-посадових обов’язків та надання їм практичної допомоги; контроль за діяльністю кадрів, виконанням ними своїх службово-посадових обов’язків та надання їм практичної допомоги; вивчення та аналіз морально-психологічного стану особового складу; планування, підготовка й проведення необхідних заходів щодо його підвищення й підтримання на належному стабільному рівні; патріотичне, правове, військове, морально-етичне, естетичне, екологічне і фізичне виховання військовослужбовців;

 морально-психологічний супровід повсякденної життєдіяльності підрозділів; своєчасне, повне і якісне доведення до військовослужбовців встановлених норм морально-психологічний супровід повсякденної життєдіяльності підрозділів; своєчасне, повне і якісне доведення до військовослужбовців встановлених норм речового, харчового, фінансового, медичного й інших видів забезпечення; підтримання статутного порядку в частині ( на кораблі) і підрозділах, чітка організація бойового вишколу особового складу та служби військ.

 по-четверте, підведення підсумків роботи по зміцненню військової дисципліни та правопорядку (екіпажах, обслугах), взводах, по-четверте, підведення підсумків роботи по зміцненню військової дисципліни та правопорядку (екіпажах, обслугах), взводах, ротах (батареях), батальйонах (дивізіонах), полках (на кораблях) згідно вимог Міністра оборони України; по-п’яте, вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження передового досвіду роботи по зміцненню військової дисципліни та правопорядку;

 по-шосте, методичну роботу, яка передбачає навчання підлеглих командирів (начальників) практиці морально-психологічного забезпечення військової дисципліни по-шосте, методичну роботу, яка передбачає навчання підлеглих командирів (начальників) практиці морально-психологічного забезпечення військової дисципліни та профілактики правопорушень. При цьому особлива увага приділяється навчанню формам і методам ефективного впливу на військовослужбовців.

 по-сьоме, постійну турботу про покращення якісної характеристики та рівня підготовки суб’єктів морально-психологічного забезпечення військової по-сьоме, постійну турботу про покращення якісної характеристики та рівня підготовки суб’єктів морально-психологічного забезпечення військової дисципліни, правопорядку і профілактики правопорушень; по-восьме, регулярний розгляд, корегування і затвердження планів роботи підлеглих посадових осіб щодо зміцнення військової дисципліни та правопорядку згідно вимог Міністра оборони України та інших старших начальників.

  МПЗ військової дисципліни та профілактика правопорушень – це система організаційних, МПЗ військової дисципліни та профілактика правопорушень – це система організаційних, соціально-правових і виховних заходів щодо формування й розвитку у військовослужбовців особистої відповідальності за свідоме виконання вимог Конституції та законів України, військових статутів, Військової присяги, функціональних і службових обов’язків, наказів командирів і начальників, досягнення такого рівня морально-психологічного стану особового складу військ (сил), який забезпечуватиме своєчасне, повне і якісне вирішення поставлених завдань.

 Основні напрямки МПЗ військової дисципліни та профілактики правопорушень: роз’яснення особовому складу сутності, значення Основні напрямки МПЗ військової дисципліни та профілактики правопорушень: роз’яснення особовому складу сутності, значення військової дисципліни, вимог Конституції України, законів, Статутів, наказів командирів (начальників) щодо її зміцнення, підтримання у військових частинах і підрозділах здорового морально-психологічного клімату; виховання у військовослужбовців високих морально-бойових якостей на історичних традиціях українського народу, свідомого ставлення до виконання військового обов’язку та слухняності перед командирами (начальниками);

 формування в особового складу усвідомлення необхідності та постійної потреби підтримання у військових частинах і підрозділах формування в особового складу усвідомлення необхідності та постійної потреби підтримання у військових частинах і підрозділах статутного порядку, гордості за належність до Збройних сил України, вірності бойовим традиціям і Бойовому прапору військової частини, ефективне використання з цією метою військових ритуалів; забезпечення зразковості офіцерів, прапорщиків (мічманів), молодших командирів у виконанні своїх службових обов’язків, бездоганної поведінки та справедливого ставлення до підлеглих; вивчення та корегування соціально-психологічного клімату у військових підрозділах, їх згуртування, утвердження пріоритетності високоморальних, загальнолюдських гуманних норм у взаєминах військовослужбовців, формування високої культури поведінки та воїнського етикету;

 Методи морально-психологічного забезпечення військової дисципліни – це способи впливу на свідомість, психіку, діяльність, поведінку, Методи морально-психологічного забезпечення військової дисципліни – це способи впливу на свідомість, психіку, діяльність, поведінку, мотиви та інтереси воїнів з метою досягнення бездоганного їх відношення до виконання службових обов’язків. До них відносяться: — довіри, поваги до особистості військовослужбовця та її гідності; — формування в потрібному напрямку свідомості особистості воїна (переконань, суджень, понять, оцінок);

 особистого прикладу командира (начальника); - доручення підлеглому; - завдання підлеглому; - вправи особистого прикладу командира (начальника); — доручення підлеглому; — завдання підлеглому; — вправи з підлеглими; — створення спеціальних виховуючи ситуацій у військовому колективі, націлених на формування колективної думки; — заохочення військовослужбовців; — осуду негідної поведінки військовослужбовця; — примусу; -психодіагностичні, психокорекційні, психореабілітаційні методи.

 Форми морально-психологічного забезпечення військової дисципліни – це низка заходів, які цілеспрямовано плануються, ретельно готуються і Форми морально-психологічного забезпечення військової дисципліни – це низка заходів, які цілеспрямовано плануються, ретельно готуються і якісно проводяться з метою досягнення вимог законів, статутів та моральних норм поведінки. Форми залежать від стану військової дисципліни та правопорядку в підрозділі, військовій частині ( на кораблі), рівня морально-психологічного стану особового складу, поставлених завдань та інших чинників.