Презентация ЛИ Корчигар новая new 1

Скачать презентацию ЛИ Корчигар новая new 1 Скачать презентацию ЛИ Корчигар новая new 1

li_korchigar_novaya_new_1.ppt

 • Размер: 6 Mегабайта
 • Количество слайдов: 43

Описание презентации Презентация ЛИ Корчигар новая new 1 по слайдам

Змістовий модуль1. Сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів в Україні. Тема 1. Механізм сприяння працевлаштуванню випускниківЗмістовий модуль1. Сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів в Україні. Тема 1. Механізм сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів в Україні. ( 2 години) НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАР ’ ЄРИ КОРЧИГА ЛЮБОВ ІВАНІВНА

Питання: 1. Поняття процес працевлаштування, основні категорії. Предмет дисципліни «Технологія працевлаштування» . 2. Нормативно-правове регулюванняПитання: 1. Поняття процес працевлаштування, основні категорії. Предмет дисципліни «Технологія працевлаштування» . 2. Нормативно-правове регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в Україні. 3. Центр кар’єри вищого навчального закладу як інструмент сприяння працевлаштуванню випускників. 4. Університетські заходи щодо сприяння працевлаштуванню 5. Компетенції випускника як товар на ринку праці та основа розвитку кар’єри. Самомаркетинг

Література: 1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) {ІзЛітература: 1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952 — VI від 01. 02. 2011, ВВР, 2011, № 10, ст. 68} 2. Кодекс З аконів про П рацю України, затверджено Законом № 322 — VIII(322 а-08) від 10. 12. 71. // Відомості Верховної Ради, 1997. — № 50. – 375 с. 3. Закон України « Про зайнятість населення » , 5 липня 2012 року № 5067 -VI 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 1726 „Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”. 5. Закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування http: //search. ligazakon. ua/l_doc 2. nsf/link 1/T 031058. html 6. Закон України Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року N 5067 -VI http: //search. ligazakon. ua/l_doc 2. nsf/link 1/T 113668. html 7. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”, Донецьк, Дон. НУЕТ (2006 – 2012 р. р. ) 8. Положення про відділ кар’єри Дон. НУЕТ, 2012.

Перший крок - почати працювати - найважчий, але він конче необхідний. 1. Поняття процес працевлаштування, Перший крок — почати працювати — найважчий, але він конче необхідний. 1. Поняття процес працевлаштування, основні категорії. Предмет дисципліни «Технологія працевлаштування» .

Працевлаштування це комплекс правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права особиПрацевлаштування це комплекс правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації права особи на працю. Зайнятість — не заборонена законодавством діяльність осіб, пов’язана із задоволенням їх особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім’ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють у суб’єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно. Поняття працевлаштування більш вузьке, ніж поняття зайнятості, саме працевлаштування передує зайнятості і є його найважливішою гарантією.

 К онкурентоспроможність працівника - сукупність якостей особи, що характеризують її здатність працювати, рівень володіння знаннями, К онкурентоспроможність працівника — сукупність якостей особи, що характеризують її здатність працювати, рівень володіння знаннями, уміннями та навичками. Молодий працівник — громадянин України віком до 35 років, випускник професійно-технічного або вищого навчального закладу, який у шестимісячний строк після закінчення навчання працевлаштувався самостійно або за направленням навчального закладу чи територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, та продовжує працювати протягом трьох років за кваліфікацією, яку він набув під час навчання, в тому числі незалежно від місця першого працевлаштування.

Ринок праці - система правових, соціально-трудових, економічних та організаційних відносин, що виникають між особами, якіРинок праці — система правових, соціально-трудових, економічних та організаційних відносин, що виникають між особами, які шукають роботу, працівниками, професійними спілками, роботодавцями та їх організаціями, органами державної влади у сфері задоволення потреби працівників у зайнятості, а роботодавців — у найманні працівників відповідно до законодавства.

– Предметом вивчення дисципліни «Технологія працевлаштування» є процес працевлаштування, який розпочинається зі створення стратегії пошуку– Предметом вивчення дисципліни «Технологія працевлаштування» є процес працевлаштування, який розпочинається зі створення стратегії пошуку роботи з урахуванням конкретної ситуації на ринку праці і впливу різних обставин, супроводжується певними кроками до бажаної вакансії і завершується офіційним оформленням випускника на роботу та в майбутньому побудовою успішної кар’єри. – Завданням навчальної дисципліна «Технологія працевлаштування » є підвищення конкурентоспроможності випускників за рахунок надбання ними компетенцій успішної поведінки на ринку праці.

– В процесі вивчення дисципліни «Технологія працевлаштування» студенти повинні навчитися: – розробляти стратегію пошуку– В процесі вивчення дисципліни «Технологія працевлаштування» студенти повинні навчитися: – розробляти стратегію пошуку роботи; – здійснювати самостійні дослідження ринку праці; – збирати, аналізувати і обробляти інформацію про роботу в обраній сфері діяльності; – здійснювати пошук вакантних місць; – презентувати свої компетенції як товар; – формувати навички ефективної поведінки на ринку праці; – планувати та здійснювати процедуру власного працевлаштування; – розробляти оптимальний процес адаптації до професійної сфери життя; – планувати крок за кроком побудову успішної кар’єри.

 На практичних заняттях студенти повинні навчитися: • аналізувати власний потенціал з позицій можливості На практичних заняттях студенти повинні навчитися: • аналізувати власний потенціал з позицій можливості працевлаштування на бажану вакансію; • набути навички пошуку майбутньої роботи; • засвоїти правила складання персонального резюме; • уміти писати переконливий супровідний лист роботодавцю; • пізнати секрети успішної співбесіди з роботодавцем.

2. Нормативно-правове регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в Україні. 1. Чи має право2. Нормативно-правове регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів в Україні. 1. Чи має право оформити трудову книжку і зробити перший запис про роботу фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності? 2. Де зробити запис в трудову книжку про навчання в університеті? 3. Чи зараховується в стаж період навчання у вищих навчальних закладах? 4. Чи зараховується в стаж час перебування в декретній відпустці? 5. Трудовий стаж і страховий стаж — в чому різниця?

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 «Про Порядок працевлаштування випускниківПостанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» . В Загальній частині вищеозначеної Постанови прописано: П. 4. Керівники вищих навчальних закладів після зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладають з ними угоду за формою згідно з додатком N 1. Університет, керуючись цим пунктом Постанови, запровадив тристоронню угоду (роботодавець-студент-університет) для гарантії працевлаштування студента після закінчення вищого навчального закладу.

Враховуючи сучасні умови розвитку економіки України, у тому числі, значне зменшення державного сектору (відВраховуючи сучасні умови розвитку економіки України, у тому числі, значне зменшення державного сектору (від 0 % до 30 %, залежно від галузі економіки) керівництво вищих навчальних закладів, за умови відсутності запитів від державних підприємств, установ та організацій, може сприяти працевлаштуванню випускників на підприємства, установи та організації інших форм власності, оскільки вони теж є платниками податків і вносять внесок у розвиток економіки країни.

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 03. 2012 р. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29. 03. 2012 р. № 384 з метою поліпшення організації підготовки кадрів з вищою освітою і вдосконалення документообігу у вищих навчальних закладах запроваджено журнал обліку направлень на роботу випускників. В ньому реєструються усі випускники, дата отримання направлення на роботу, номер направлення на роботу, посада, потім випускник повинен надати в директорат (деканат) підтвердження про прибуття з позначенням дати і посади.

Соціально-економічні наслідки непрацевлаштован-ності випускників вищих навчальних закладів Економічні наслідки Соціальні наслідки Зниження рівня життя Зростання відкладеногоСоціально-економічні наслідки непрацевлаштован-ності випускників вищих навчальних закладів Економічні наслідки Соціальні наслідки Зниження рівня життя Зростання відкладеного попиту Підвищення рівня безробіття Втрати стосовно можливого нарахування податку з доходів працівника Збільшення витрат державного бюджету на допомогу по безробіттю Зменшення нарахування в соціальні фонди із заробітної плати Посилення соціальної напруги в суспільстві Деградація творчих і професійних якостей молодого спеціаліста Спонукання до вимушеної трудової міграції Падіння престижності легальної зайнятості Втрата мотивації до трудової діяльності Зміна структури ціннісних орієнтацій Поширення деструктивних кримінальних моделей поведінки Психологічна пригніченість Зростання кількості самогубств, чисельності алкоголіків, наркоманів Збільшення чисельності маргінальних верств населення

Закон України «Про зайнятість населення» , набрав чинності з 1 січня 2013 року. ЗаконЗакон України «Про зайнятість населення» , набрав чинності з 1 січня 2013 року. Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття. Він складається із десяти розділів.

Враховуючи багато чисельні звернення від випускників і студентів стосовно відкриття трудової книжки та записів до неїВраховуючи багато чисельні звернення від випускників і студентів стосовно відкриття трудової книжки та записів до неї вважаю за доцільне зупинитися на найбільш актуальних питаннях з цього приводу. Ст. 48 КЗп. П України трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Абзацом 3 ст. 48 КЗп. П встановлено, що трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб понад п’ять днів.

Працівникам, що стають на роботу вперше , трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днівПрацівникам, що стають на роботу вперше , трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1993 р. № 301 «Про трудові книжки працівників» затверджено Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників (назва зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України від 08. 06. 2001 р. № 259/34/5).

2. 16. Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів, та клінічних ординаторів, які мають трудові2. 16. Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів, та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки , навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. 2. 17. Для студентів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які раніше не працювали та у зв’язку з цим не мали трудових книжок , відомості про роботу в студентських таборах, на виробничій практиці, а також про виконання науково-дослідної господарської договірної тематики на підставі довідок вносяться підприємством, де надалі вони будуть працювати.

Випускники, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і ужеВипускники, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності і уже мають трудову книжку , то фізичні особи роблять записи до трудових книжок працівників про прийняття на роботу та звільнення з роботи відповідно до укладених з працівниками письмових трудових договорів, що зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості. Унесені фізичною особою до трудових книжок записи підтверджуються підписом посадової особи органу державної служби зайнятості, який зареєстрував трудовий договір, і засвідчуються його печаткою.

2. 20 -1. Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних2. 20 -1. Трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг, зберігаються безпосередньо у працівників. Проблемне питання, яке і досі залишається остаточно не вирішеним, – хто заповнює та завіряє титульну сторінку трудової книжки, якщо особа вперше влаштовується на роботу, і роботодавцем є фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності.

Запит відділу кар ’ єри на веб - портал Донецької обласної служби зайнятості. Зміст запиту: Запит відділу кар ’ єри на веб — портал Донецької обласної служби зайнятості. Зміст запиту: Чи має право і обов’язок фізична особа -суб’єкт підприємницької діяльності оформити і зробити перший запис випускнику вищого навчального закладу, який після закінчення вузу працює в нього на умовах трудового договору. Прошу надати відповідь з посиланням на статті законодавства України.

На Ваш запит, який надійшов на веб - портал Донецької обласної служби зайнятості, повідомляємо наступне.На Ваш запит, який надійшов на веб — портал Донецької обласної служби зайнятості, повідомляємо наступне. Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29. 07. 1993 № 58 із змінами та доповненнями (далі Інструкція № 58) заповнення трудової книжки вперше провадиться власником або уповноваженим органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу. Виходячи з викладеного, чинне законодавство не наділяє фізичних осіб — підприємців правом оформлення (заведення) трудових книжок на працівників, але якщо трудова книжка вже була заведена у встановленому Інструкцією № 58 порядку, то фізична особа – підприємець вносить записи про прийняття та звільнення з роботи, які засвідчуються у державній службі зайнятості у порядку, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08. 06. 2001 № 260. Підтвердженням трудового стажу у фізичної особи – підприємця є трудовий договір, зареєстрований у встановленому порядку та знятий з реєстрації у державній службі зайнятості.

Серед випускників є такі, що стають приватними підприємцями. Як завести трудову книжку на приватного підприємця?Серед випускників є такі, що стають приватними підприємцями. Як завести трудову книжку на приватного підприємця? Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. При виконанні цієї діяльності громадянин-підприємець ні з ким не перебуває у трудових відносинах, і це означає, що трудова книжка на нього не ведеться, оскільки ведення трудових книжок передбачено на працівників, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях або у фізичної особи (стаття 48 Кодексу законів про працю України).

Пунктом 3 частини першої статті 11 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування від 09. 07.Пунктом 3 частини першої статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09. 07. 2003 року N 1058 фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, в тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбали спеціальний торговий патент), підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Цим Законом встановлено, що право на пенсію мають всі громадяни України, які застраховані у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та досягли відповідного пенсійного віку чи визнані інвалідами в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсій страховий стаж.

Чи зараховується в стаж А) період навчання у вищих навчальних закладах, Б) час перебування вЧи зараховується в стаж А) період навчання у вищих навчальних закладах, Б) час перебування в декретній відпустці? В Україні з 1991 р. до 2004 р. розрахунок пенсії здійснювався на основі Закону «Про пенсійне забезпечення» , починаючи з 2004 р. – за Законом «Про пенсійне страхування» . Тепер не важливо, скільки років людина реально працювала – значення має, скільки років і яку суму сплачено в Пенсійний фонд (страхові внески).

Запис в трудовій книжці лише засвідчує наявність трудових відносин з тим чи іншим підприємством. Єдине, Запис в трудовій книжці лише засвідчує наявність трудових відносин з тим чи іншим підприємством. Єдине, що підтверджує Ваш страховий стаж — це дані персоніфікованого обліку. На даний момент до трудової діяльності громадянина (яка враховується призначенні пенсії, інших видів соціального забезпечення) зараховуються періоди трудової діяльності особи чи інші передбачені законодавством випадки, під час яких особа підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню , в тому числі загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Кожен працівник, що працює на підприємстві, може звернутися із запитом до органів ПФУ, Кожен працівник, що працює на підприємстві, може звернутися із запитом до органів ПФУ, щоб дізнатися, скільки реально його роботодавець сплачує за нього внесків , щоб потім не здивуватися розміром своєї пенсії або лікарняних. Страховий стаж, пенсії та соціальні виплати формуються виходячи з відрахувань, які робилися роботодавцем за працівника. Ви могли не працювати, але сплачувати єдиний соціальний внесок самостійно. Навіть у цьому випадку, у Вас формується страховий стаж.

Перебування застрахованої особи у відпустці по догляду за дитиною: час догляду за дитиною у період доПеребування застрахованої особи у відпустці по догляду за дитиною: час догляду за дитиною у період до 01. 2004 року зараховується до страхового стажу непрацюючій матері (до досягнення нею 3 -річного віку) чи працюючій особі, якій у встановленому законом порядку надана відповідна відпустка по догляду за дитиною до 3 — та 6 -річного віку; починаючи з 01. 2004 року час догляду за дитиною, до досягнення нею 3 -річного віку, зараховується до страхового стажу у разі отримання відповідної допомоги (за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку); до 1 січня 2011 р. час догляду за дитиною, до досягнення нею 3 -річного віку, зараховувався в страховий стаж для оплати лікарняних; починаючи 1 січня 2011 р. , цей період зараховується до страхового стажу при оплаті пенсії, але не зараховується при оплаті лікарняного.

Стосовно студентів денної форми навчання , час навчання за період після 01. 2004 року можеСтосовно студентів денної форми навчання , час навчання за період після 01. 2004 року може бути зараховано до страхового стажу тільки за умови сплати мінімально необхідного внеску до Пенсійного фонду. Для цього достатньо укласти договір про добровільне пенсійне страхування. Така можливість передбачена статтею 12. Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» . Щоб укласти договір і таким чином забезпечити собі пенсію, необхідно звернутися в районне Управління пенсійного фонду за місцем прописки і надати всі необхідні документи. Це копії паспорта, ідентифікаційного коду та трудової книжки.

Сплачувати внески можна раз на квартал, але в цьому випадку потрібно сплатити всю суму заСплачувати внески можна раз на квартал, але в цьому випадку потрібно сплатити всю суму за три місяці. Можна також сплатити всю суму за рік. Якщо умови договору будуть порушені і людина не оплатить вчасно внесок, то договір буде розірвано. У цьому випадку вже виплачені суми назад не повертаються. Право на призначення пенсії за віком одержують громадяни, які мають 15 років страхового стажу (замість 5 років по колишньому законодавству). Якщо цей стаж менше, людина буде отримувати державну соціальну допомогу. Страховий стаж для отримання мінімальної пенсії збільшено на 10 років — з 20 до 30 років для жінок і з 25 до 35 років для чоловіків. Якщо пенсіонер пропрацював менше, пенсія йому призначається пропорційно відпрацьованому часу.

3. Центр кар’єри вищого навчального закладу як інструмент сприяння працевлаштуванню випускників Розпорядження Кабінету Міністрів України від3. Центр кар’єри вищого навчального закладу як інструмент сприяння працевлаштуванню випускників Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1726 -р «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» . З метою забезпечення реалізації права на роботу випускників вищих навчальних закладів до 1 січня 2011 р. вжити заходів до утворення у складі вищих навчальних закладів у межах чисельності працівників та обсягів їх фінансування підрозділів сприяння працевлаштуванню студентів і випускників вищих навчальних закладів (далі — підрозділи сприяння працевлаштуванню).

Розробити методичні рекомендації щодо запровадження у вищих навчальних закладах навчального курсу з питань формування у студентівРозробити методичні рекомендації щодо запровадження у вищих навчальних закладах навчального курсу з питань формування у студентів практичних навичок працевлаштування в умовах ринкової економіки ; Разом з Міністерством праці та соціальної політики і Державним комітетом статистики забезпечити вдосконалення системи обліку працевлаштованих випускників вищих навчальних закладів; Розробити та затвердити типове положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню

У Дон. НУЕТ відділ кар’єри створено у 2003 році. Його функціональне призначення полягає у забезпеченніУ Дон. НУЕТ відділ кар’єри створено у 2003 році. Його функціональне призначення полягає у забезпеченні сприятливого середовища для працевлаштування випускників, шляхом постійної взаємодії з роботодавцями, випусковими кафедрами, деканатами, студентами випускних курсів. Випускнику доступні інформаційні джерела стосовно переліку вакансій роботодавців, що надаються на електронних і паперових носіях. Роботодавці одержують інформацію про випускників спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців. Веб-сторінка відділу кар’єри: www. donduet. edu. ua Електронна адреса: [email protected] edu. ua Телефон: 342 77 21 Кабінет: 1213/

www. donduet. edu. ua www. donduet. edu. ua

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ КАР’ЄРИ Сприяння працевлаштуванню випускників університету і надання першого місця роботи. Організація виробничоїГОЛОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ КАР’ЄРИ Сприяння працевлаштуванню випускників університету і надання першого місця роботи. Організація виробничої практики студентів. Встановлення соціального партнерства з роботодавцями. Надання допомоги молоді в реалізації прав на працю з усіх видів діяльності. Участь у підготовці та реалізації регіональних програм зайнятості випускників вищих навчальних закладів. Організація науково-практичних конференцій. Налагодження зв’язків з підприємствами – базами практики. Участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах з питань працевлаштування. Формування банку законодавчих і нормативних документів з питань державного регулювання зайнятості молодих фахівців та трудових відносин.

Для забезпечення плідної системної роботи відділ кар ’ єри не пориває зв'язків з підприємствами-роботодавцями після працевлаштуванняДля забезпечення плідної системної роботи відділ кар ’ єри не пориває зв’язків з підприємствами-роботодавцями після працевлаштування випускників, одержує відгуки від них з метою корекції роботи центру. Постійно підтримує зв’язок з випускниками, здійснює моніторинг їх працевлаштування, та співпрацює з ними як з роботодавцями, консультантами.

4. Університетські заходи щодо сприяння працевлаштуванню День кар’єри (місяць – лютий) Міжнародна науково-практичної конференції “Проблеми і4. Університетські заходи щодо сприяння працевлаштуванню День кар’єри (місяць – лютий) Міжнародна науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи працевлаштування випускників” ( місяць – листопад) Цільові зустрічі роботодавців зі студентами випускних курсів Конкурс бізнес-проектів Ярмарка ідей Ділова гра „Моя фірма” Майстер класи за спеціальностями Стажування

 Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю ), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час. Строк стажування за договором не може перевищувати шести місяців. Запис проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки.

Алгоритм пошуку роботи випускниками вищих навчальних закладів. В ідбір гідних пропозицій з працевлаштування Підготовка інформації проАлгоритм пошуку роботи випускниками вищих навчальних закладів. В ідбір гідних пропозицій з працевлаштування Підготовка інформації про себе Подання інформації про себе роботодавцю Аналіз пропозицій, визнання роботодавця та місця роботи. Пошук місця роботи в інформаційних базах Підготовка резюме Розміщення резюме в інформаційних базах Підготовка і участь у співбесіді з менеджерами по персоналу Участь в анкетуванні та тестуванніВизначення критеріїв відбору пропозицій майбутнього місця роботи та їх вагомостіПрийняття рішення