Презентация азастандаы инфляцияа арсы саясаты

Скачать презентацию азастандаы инфляцияа арсы саясаты Скачать презентацию азастандаы инфляцияа арсы саясаты

azastanday_inflyaciyaa_arsy_sayasaty.ppt

 • Размер: 8.8 Mегабайта
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Презентация азастандаы инфляцияа арсы саясаты по слайдам

  аза станда ы инфляция а арсы Қ қ ғ ғ қ саясаты аза станда ы инфляция а арсы Қ қ ғ ғ қ саясаты

Жоспар 1. Кіріспе 1. 1. Инфляция ымыұғ 2. Негізгі б лім ө 2. 1. Инфляция тЖоспар 1. Кіріспе 1. 1. Инфляция ымыұғ 2. Негізгі б лім ө 2. 1. Инфляция т рлері ү 2. 2. Инфляцияны пайда болу себептері ң 3. орытынды Қ 3. 1. аза станда ы Қ қ ғ инфляция а арсы к ресіні ғ қ ү ң болаша а арнал ан ба ыттары ққ ғ ғ

Кіріспе Инфляция (лат. inflatio – « абыну» , «ісіну» ) — қ б лКіріспе Инфляция (лат. inflatio – « абыну» , «ісіну» ) — қ б л ба аны суінен, тауарлар тапшылы ынан ұ ғ ң ө ғ ж не тауарлар ж не ызметтер сапасыны ә ә қ ң т мендеуінен туындайтын а шаны нсыздануы, ө қ ң құ сондай-а оны сатып алу абілетіні т мендеуі. қ ң ө

Алғашқы инфляция 1775-1783 жылдары Солт стік ү Америкада т уелсіздік шін бол ан со ыс әАлғашқы инфляция 1775-1783 жылдары Солт стік ү Америкада т уелсіздік шін бол ан со ыс ә ү ғ ғ долларды нсыздануына келіп ң құ ә со ты. 1784-1794 жылдары революция кезінде қ ндірілген а аз ассигнаттар бір жылда 883 есе ө қ ғ нсызданды. Еркін б секе кезіндегі капитализм құ ә жа дайында инфляцияны со ыс, да дарыстан, ғ ғ ғ стихиялы апаттар кезінде болатын несие қ а шаларыны алтын а айрбасталуыны то тауы қ ң ғ ң қ кезінде пайда болды.

 Инфляция — б л кез келген экономикалы даму ұ қ лгісіне т н объективті былыс. Инфляция — б л кез келген экономикалы даму ұ қ лгісіне т н объективті былыс. Инфляцияны ү ә құ ң себептері айналыс ж не ндіріс саласында орын ә ө алады. Инфляция жа дайында а аз а шалар ғ қ мыналар а атысты нсызданады: ғ қ құ алтын а; ғ тауар; шетел валютасына. Бірінші жа дайда а аз а шамен берілетін ғ қ алтынны нары ты ны артады. Екінші ң қ қ құ жа дайда тауарларды ба асы седі. шінші ғ ң ғ ө Ү жа дайда шетел валютасына атысты лтты ғ қ ұ қ валютаны ба амы т мендейді. ң ғ ө

 азіргі инфляция мынадай факторлар а Қ ғ байланысты: А ша айналысыны факторларына: қ ң азіргі инфляция мынадай факторлар а Қ ғ байланысты: А ша айналысыны факторларына: қ ң бюджет тапшылы ын жабу а пайдаланыл ан, шексіз к п ғ ғ ғ ө а шаны эмиссиялануы есебінен айналыс аясыны қ ң ң арты а ша массасына толып кетуі; халы қ қ қ шаруашылы ыны арты несиеге толуы. ғ ң қ А шалай емес факторлар а: қ ғ о амдык ндірістегі қ ғ ө те сіздікке, шарушылы ты шы ынды тетігіне, ң қ ң ғ қ мемлекетті экономикалы саясаты, оны ішінде ң қ ң салы саясаты, ба а саясаты, сырт ы экономикалы қ ғ қ қ саясатына байланысты факторлар жатады.

 Атал ан факторларды анат жаюына байланысты инфляцияны екі ғ ң қ ң т рі Атал ан факторларды анат жаюына байланысты инфляцияны екі ғ ң қ ң т рі болады: ү с раныс ж не шы ын ( сыныс) инфляциясыұ ә ғ ұ. С раныс ұ инфляциясы т мендегідейө факторлардың серіненә туындайды : скери шы ыстарды суі, я ни скери техникаларды азаматты ә ғ ң ө ғ ә ң қ салаларда пайдалану ажеттігінен, н тижесінде а ша баламасы қ ә қ айналыс шін арты болып алады; ү қ қ мемлекеттік бюджет тапшылы ы ж не ішкі арыздарды суі, я ни ғ ә қ ң ө ғ мемлекетті ыс а ж не орта мерзімді міндеттемелерін шы ару ң қ қ ә ғ есебінен бюджет тапшылы ын жабу н тижесінде мемлекетті ішкі ғ ә ң арызы артады; қ несиелік экспанциялау, я ни елді орталы банкіні коммерциялы ғ ң қ банктер мен кіметке несие беретін несиелер к леміні л аюын ү ө ң ұ ғ сипаттайды; импорттал ан инфляция, я ни шетел валюталарын сатып алу ғ ғ барысында тауар айналымына ажеттілікті стіне лтты қ ң ү ұ қ валютанын, эмиссиялануы; ауыр нерк сіп саласына те к п м лшерде инвестация ж мсау. ө ә ө ө ө ұ

 Шы ын ( сыныс) инфляциясы — б л ба а ғ ұ ұ ғ белгілеу Шы ын ( сыныс) инфляциясы — б л ба а ғ ұ ұ ғ белгілеу дерісіне сер ететін мынадай ү ә факторларды болуымен сипатталады: ң е бек німділігіні суін азайту ж не ң ө ә ндірісті лдырауы; ө ң құ к рсетілетін ызметті ма ызыны артуы; ө қ ң ң ң бір нім бірлігіне ж мсалатын шы ынны ө ұ ғ ң суіні жеделдетілуі, сіресе жала ыны суі; ө ң ә қ ң ө энергетикалы да дарыс. қ ғ

Инфляцияны т мендегідей белгілеріне ө байланысты жіктеуге болады: Инфляциялы дерісті сипатына арай: қ үИнфляцияны т мендегідей белгілеріне ө байланысты жіктеуге болады: Инфляциялы дерісті сипатына арай: қ ү ң қ ашы инфляция, я ни, ба а а еш андай да қ ғ ғ ғ қ кедергі болмайды, оны еркін суі бай алады; ң ө қ жабы инфляция, я ни тауар тапшылы ы қ ғ ғ жа дайында ба а а мемлекет атан ба ылау ғ ғ ғ қ қ жасап отырады; инфляциялы шок, я ни бір мезетте бірден ба а қ ғ ғ сіп кетеді. ө

Таралу орнына арай: қ локальды инфляция, я ни ба а бір ана қ ғ ғ ғТаралу орнына арай: қ локальды инфляция, я ни ба а бір ана қ ғ ғ ғ елді шекарасында седі; ң ө дуниеж ү зілік инфляция, я ни кейбір елдер ғ топтарын немесе барлы аламды қ ғ қ экономиканы т гелдей дерлік амтиды. ү қ

Ба аны су ар ынына арай: ғ ң ө қ қ қ баяу инфляция —Ба аны су ар ынына арай: ғ ң ө қ қ қ баяу инфляция — ба а баяу ар ынмен біртіндеп ғ қ қ жылына 10%- а седі; ғ ө орташа инфляция — ба а тез ар ында жылына 20-дан ғ қ қ 200 %- а дейін седі, м ндай ба а ар ыны ауыр ғ ө ұ ғ қ қ экономикалы ж не леуметтік зардаптар а қ ә ә ғ шалды тырады; қ ш ыр инфляция — ба а жылына 500-ден 1000 %- а ұ қ ғ ғ дейін ж не одан жо ары ар ынмен седі. ш ыр ә ғ қ қ ө Ұ қ инфляция а ша ж йесіні лдырауына келіп со ады. қ ү ң құ ә ғ М ндай жа дайда а ша зіні ат аратын ызметтерін ұ ғ қ ө ң қ қ жо алта бастайды. ғ

Р-да инфляция а арсы к ресіні болаша а арнал ан Қ ғ қ ү ң ққР-да инфляция а арсы к ресіні болаша а арнал ан Қ ғ қ ү ң ққ ғ ба ыттары ғ аза стан экономикасында са талып отыр ан жа сы Қ қ қ ғ қ жа дай а байланысты аза стан республикасыны лтты ғ ғ Қ қ ң Ұ қ Банкі а ша атынастарын реттеудегі жа а режимге, я ни қ қ ң ғ инфляциялы таргеттеуге к шуге ба ыт алды. Осы б лімді қ ө ғ ө арастыр анда лтты Банкті осындай ба ытты не шін, қ ғ Ұ қ ң ғ ү инфляциялы таргеттеуді негізгі ба ыты туралы м селелер қ ң ғ ә оз алатын болады. қ ғ

 лтты Банк – елдегі инфляцияны т мендетуге Ұ қ ө ба ыттал ан а лтты Банк – елдегі инфляцияны т мендетуге Ұ қ ө ба ыттал ан а ша-кредит саясатын т уелсіз ткізуші болып ғ ғ қ ә ө табылады. Инфляцияны т мендетуге ба ыттал ан ө ғ ғ а ша-кредит ралдарыны толы арсеналы лтты Банкті қ құ ң қ Ұ қ ң иелігінде. Инфляция инфляциялы таргеттеу кезінде ма ызды р лді қ ң ө ат арады. Сонымен атар, ауыспалы сыныс пен с раныс, қ қ ұ ұ а ша агрегаттары, пайызды ставкалар, валюталы ба ам, қ қ қ ғ мемлекеттік ба алы а аздар нары ы, инфляция ж не ба а мен ғ қ ғ ғ ә ғ инфляциялы тосу бірге олданылады. Осы ан байланысты қ қ ғ лтты Банк трансмиссионды модель дайындап, Ұ қ қ а ша-кредит саясатыны экономика а серін ба ылап, қ ң ғ ә қ «базалы инфляцияны » индексі саналуда. қ ң