Презентация АППОИ 9 Рядки у VB.NET String

Скачать презентацию АППОИ 9 Рядки у VB.NET String Скачать презентацию АППОИ 9 Рядки у VB.NET String

appoi_9_ryadki_u_vb.net_string.ppt

 • Размер: 127 Кб
 • Количество слайдов: 18

Описание презентации Презентация АППОИ 9 Рядки у VB.NET String по слайдам

 1 Рядки у VB. NET (String) 1 Рядки у VB. NET (String)

 2 Загальні положення Клас System. String вміщує методи, які застосовуються для маніпуляцій із рядками. З 2 Загальні положення Клас System. String вміщує методи, які застосовуються для маніпуляцій із рядками. З використанням методів цього класу ми можемо визначити довжину рядка, виконати пошук підрядка, змінити регістр символів у рядку, порівняти два рядка, розділити рядки на підрядки і виконати низку інших дій. Після того як екземпляр класу String створено, він не може бути змінений — усі методи класу, які змінюють вміст рядка, повертають новий екземпляр цього класу. Клас String. Builder, який знаходиться у просторі імен System. Text, використовується для створення рядків, вміст яких може бути модифіковано. В Microsoft. NET перший символ рядка має нульовий індекс.

 3 Властивості класу String Imports System. String  Module 1 Sub Main() 3 Властивості класу String Imports System. String Module 1 Sub Main() Dim Str As String Dim I As Integer Str = “ Економічна кібернетика » While I <= Str. Length — 1 Console. Write. Line(Str. Chars(I)) I += 1 End While End Sub End Module Клас String містить дві властивості: властивість Chars(Integer), що повертає символ у зазначеній позиції, і властивість Length, що повертає число символів у рядку. У прикладі показане використання властивостей, у якому буде виводитись вміст рядка по одному символу. Отримали результат:

 4 Пошук підрядка у рядку Index. Of Imports System. String Module 1  Sub 4 Пошук підрядка у рядку Index. Of Imports System. String Module 1 Sub Main() Dim Str As String Dim Ch As Char Dim Chars As Char() = {“ н «, “ е «, “ т «} Str = “ Економічна кібернетика » Ch = “ к » Console. Write. Line(Str. Index. Of(“ кіб «)) ‘returns 1 1 Console. Write. Line(Str. Index. Of(Ch)) ‘returns 1 Console. Write. Line(Str. Index. Of(Chars)) ‘returns 16 Console. Write. Line(Str. Last. Index. Of(Ch)) ‘returns 20 End Sub End Module Метод Index. Of(Char) використовується для пошуку першої копії підрядка у даному рядку. Він повертає початкову позицію підрядка, якщо його знайдено, або – 1 — у протилежному випадку. Метод Last. Index. Of() знаходить останній екземпляр підрядка у рядку Отримаємо результат:

 5 Пошук підрядка у рядку In. Str Sub Main()  Dim Str As String 5 Пошук підрядка у рядку In. Str Sub Main() Dim Str As String Dim Ch As Char Dim Chars As Char() = {«н», «е», «т»} Dim start. Pos As Integer Str = «Економічна кібернетика» Ch = «к» start. Pos = 1 Console. Write. Line(In. Str(start. Pos, Str, «кіб»)) ‘returns 12 Console. Write. Line(In. Str(start. Pos, Str, Ch)) ‘returns 2 Console. Write. Line(In. Str(start. Pos, Str, Chars)) ‘returns 17 Console. Write. Line(In. Str(start. Pos, Str, Ch)) ‘returns 2 start. Pos = 12 Console. Write. Line(In. Str(start. Pos, Str, Ch)) ‘returns 12 start. Pos = 13 Console. Write. Line(In. Str(start. Pos, Str, Ch)) ‘returns 21 End Sub Функція In. Str ( [Start. Pos, ] String 1, string 2[, compare] ) повертає позицію підрядка string 2 у рядку string 1. Вона повертає початкову позицію підрядка, якщо його знайдено, або – 1 — у протилежному випадку. Параметр compare задає метод порівняння text або binary. Він дозволяє врахувати регістр символів!! Проект Fun. In. Str

 6 Порівняння рядків Рядки порівнюються для того, щоб визначити чи дорівнюють вони один одному. Якщо 6 Порівняння рядків Рядки порівнюються для того, щоб визначити чи дорівнюють вони один одному. Якщо ні то один з них «менший» другий – «більший». Визначення більше – менше ґрунтуються на кодах символів ANSII. У випадку літер порядок кодів співпадає з алфавітним порядком – з тим виключенням, що великі літери менше малих (це визначено порядком кодів). Таким чином «ABC» менше «abc». Для порівняння двох рядків використовується один із перевантажених версій методу Compare. Цей метод повертає 0, якщо рядки ідентичні, -1, якщо перший рядок менше другого, або +1, якщо перший рядок більше другого. По замовчуванню порівняння рядків виконується з урахуванням регістру символів. Для того щоб регістр символів ігнорувався, третій опціональний параметр методу Compare повинен мати значення True. Наприклад, три наступних порівняння повертають різні результати: Str = “Microsoft. NET” Console. Write. Line(Str. Compare(Str. To. Upper, Str. To. Lower)) ‘ 1 Console. Write. Line(Str. Compare(Str. To. Upper, Str. To. Lower, True)) ‘ 0 Console. Write. Line(str. Compare(str. To. Lower, str. To. Upper)) ‘ —

 7 Перетворення рядка у масив Imports System. String Module 1 Sub Main()  Dim 7 Перетворення рядка у масив Imports System. String Module 1 Sub Main() Dim Str As String Dim Words() As String Dim I As Integer Str = «Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації» Words = Str. Split(» «) For I = 0 To Words. Get. Upper. Bound(0) Console. Write. Line(I & » : » & Words(I)) Next End Sub End Module Для перетворення рядка у масив підрядків використовується метод Split(Param. Array Char()). Потрібно вказати символ, який вважається символом, що разділяє підрядки, — це може бути пробіл, кома і т. п. Наступний метод Join(String, String()) призначено для об’єднання елементів масиву у рядок.

 8 Об ’ єднання масиву у рядок Imports System. String Module 1 Sub Main() 8 Об ’ єднання масиву у рядок Imports System. String Module 1 Sub Main() Dim Str, new. Str As String Dim Words() As String Dim I As Integer Str = «Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації» Console. Write. Line(Str) Words = Str. Split(» «) For I = 0 To Words. Get. Upper. Bound(0) Console. Write. Line(I & » : » & Words(I)) Next Array. Reverse(Words) ‘ reverse масиву Words new. Str = Join(Words, » «)) ‘ об ’ єднали рядок Console. Write. Line(new. Str) new. Str = new. Str. To. Upper ‘ верхній регістр Console. Write. Line(new. Str) new. Str = new. Str. To. Lower ‘ нижній регістр Console. Write. Line(new. Str) End Sub End Module

 9 Заміна символів/фраз та конкатенація Dim Str, new. Str As String Dim Str 1, Str 9 Заміна символів/фраз та конкатенація Dim Str, new. Str As String Dim Str 1, Str 2, Str 3 As String Str = «Спеціальність економічна кібернетика» Console. Write. Line(Str) new. Str = Str. Replace(» «, «_») ‘ замінили пробіл на _ Console. Write. Line(new. Str) Str = new. Str. Replace(«Спеціальність», «Фах») ‘ замінили спец на фах Console. Write. Line(Str) Str 1 = «Університет » Str 2 = «споживчої » Str 3 = «кооперації» Str = Str 1. Concat(Str 1, Str 2, Str 3) ‘ конкатенація рядків Console. Write. Line(Str) new. Str = Str 1 & Str 2 & Str 3 ‘ можна і так Console. Write. Line(new. Str) Для заміни усіх екземплярів вказаного символа на інший символ використовуємо метод Replace(Char, Char) або Replace(String, String) Для об ’ є днання однієї або декількох рядків у один рядок використовується один із перевантажених методів Concat.

 10 Доповнення та видалення символів Метод и Pad. Left(Integer, Char) и Pad. Right (Integer, Char) 10 Доповнення та видалення символів Метод и Pad. Left(Integer, Char) и Pad. Right (Integer, Char) використовуються для заповнення рядка ліворуч або праворуч вказаною кількістю символів. Методи Trim. Start(Char()) и Trim. End(Char()) призначені для видалення заданої послідовності символів з початку або кінця рядка. Метод Trim() використовується для видалення вказаної послідовності символів як із початку, так і з кінця рядка. Для видалення заданої кількості символів із рядка з вказаної позиції призначено метод Remove(Integer, Integer). Щоб вставити рядок у вказану позицію іншого рядка, використовується метод Insert(Integer, String). Приклад застосування вказаних методів – на наступному слайді.

 11 Str = Економічна кібернетика  Console. Write. Line(Str=  & Str) 11 Str = «Економічна кібернетика» Console. Write. Line(«Str= » & Str) Str = Str. Pad. Left(Str. Length + 7, «*») Console. Write. Line(«застосували Pad. Left » & Str) Str = Str. Pad. Right(Str. Length + 7, «*») Console. Write. Line(«застосували Pad. Right » & Str) Str 1 = Str. Trim. Start(«*») Console. Write. Line(«застосували Trim. Start » & Str) Str = Str. Trim. End(«*») Console. Write. Line(«застосували Trim. End » & Str) Console. Write. Line(«Str 1= » & Str 1) Str 1 = Str 1. Trim(«*») Console. Write. Line(«застосували Trim » & Str 1) Str = Str. Remove(Str. Index. Of(«ічна»), «ічна». Length) Console. Write. Line(«застосували Remove » & Str) Str = Str. Insert(Str. Index. Of(«кіб») — 1, «ічна») Console. Write. Line(«застосували Insert » & Str)

 12 Вирізання підрядка із рядка Для вирізання підрядка із рядка застосовується метод Substring( Start. Index 12 Вирізання підрядка із рядка Для вирізання підрядка із рядка застосовується метод Substring( Start. Index , Length ) або функція Mid(String, Start, Length) Dim Str, Str 1 As String Str = «Економічна кібернетика“ Str 1 = Str. Substring(11, 5) Str 1 = Mid(Str, 12, 5) У обох випадках значення Str 1 буде дорівнювати “кібер”

 13 Форматування типу Decimal Imports System Module 1 Sub Main() Dim Formats() As 13 Форматування типу Decimal Imports System Module 1 Sub Main() Dim Formats() As String = {«D», «D 4», «D 6»} Dim I As Integer Dim Value As Integer = 123 For I = 0 To Formats. Get. Upper. Bound(0) Console. Write. Line(«Value: {0: » & Formats(I) & «}», Value) Next End Sub End Module Це форматування вказується специфікатором D (або d). Також можна вказати точність виведення — мінімальну кількість цифр.

 14 Форматування типу Exponential Imports System Module 1 Sub Main() Dim Formats() As 14 Форматування типу Exponential Imports System Module 1 Sub Main() Dim Formats() As String = {«E», «E 2», «E 3»} Dim I As Integer Dim Value As Integer = 123456 For I = 0 To Formats. Get. Upper. Bound(0) Console. Write. Line(«Value: {0: » & Formats(I) & «}», Value) Next End Sub End Module Використовується формат (який також називається «інженерним» форматом; специфікатор E або e) для перетворення значень у експоненціальне представлення. Також можемо вказати точність перетворення — кількість символів після десяткової точки.

 15 Форматування типу Fixed-point Imports System Module 1 Sub Main() Dim Formats() As 15 Форматування типу Fixed-point Imports System Module 1 Sub Main() Dim Formats() As String = {«F», «F 3», «F 5»} Dim I As Integer Dim Value As Integer = 123 For I = 0 To Formats. Get. Upper. Bound(0) Console. Write. Line(«Value: {0: » & Formats(I) & «}», Value) Next End Sub Форматування чисел із фіксованою точкою (специфікатор F або f) використовується для перетворення десяткових чисел шляхом додавання вказаної кількості нулів (по замовчуванню два) після десяткової точки.

 16 Форматування типу Number Imports System Module 1 Sub Main() Dim Formats() As 16 Форматування типу Number Imports System Module 1 Sub Main() Dim Formats() As String = {«N», «N 3», «N 5»} Dim I As Integer Dim Value As Integer = 123456 For I = 0 To Formats. Get. Upper. Bound(0) Console. Write. Line(«Value: {0: » & Formats(I) & «}», Value) Next End Sub End Module Цей формат (специфікатор N або n) використовується для перетворення значень у форму [-]d, ddd. dd.

 17 Форматування типу Percent Imports System Module 1 Sub Main() Dim Formats() As 17 Форматування типу Percent Imports System Module 1 Sub Main() Dim Formats() As String = {«P», «P 3», «P 5»} Dim I As Integer Dim Value As Decimal = 0. 12345 For I = 0 To Formats. Get. Upper. Bound(0) Console. Write. Line(«Value: {0: » & Formats(I) & «}», Value) Next End Sub End Module Використовують цей формат (специфікатор P або p) для перетворення числового значення у вигляді процента.

 18 Форматування типу Picture Numeric Imports System Module 1 Sub Main() Dim Formats() 18 Форматування типу Picture Numeric Imports System Module 1 Sub Main() Dim Formats() As String = {» {0: 0. ##}», » {0: ##. ###}», «{0: %#. ##}», «{0: ##. ##E+0}», «{0: {{##. ##}}}», «{0: \###. ##\#}»} Dim I As Integer Dim Value As Double = 1. 23456 For I = 0 To Formats. Get. Upper. Bound(0) Console. Write. Line(«Value: » & Formats(I), Value) Next End Sub End Module На попередніх слайдах використовувалися шаблони з різними специфікаторами форматів. Окрім простих шаблонів можна використовувати і більш комплексні. Деякі з таких шаблонів продемонстровано у прикладі: