Презентация 316 ОМ темісова А.

Скачать презентацию 316 ОМ темісова А. Скачать презентацию 316 ОМ темісова А.

316_om_temіsova_a..ppt

 • Размер: 2.6 Mегабайта
 • Количество слайдов: 26

Описание презентации Презентация 316 ОМ темісова А. по слайдам

 « « Астана Медицина Университеті» АҚ № 1 о амды денсаулы са тау кафедрасыҚ ғ « « Астана Медицина Университеті» АҚ № 1 о амды денсаулы са тау кафедрасыҚ ғ қ қ қ С Ж Ө Та ырыбы: қ Сыр аттанушылы ты жеке ж не рама тіркеуқ қ ә құ Дайында ан: ғ темісова А. А. Ө 316 Ж. М. Тексерген: Балданбаева Д. А.

Аурулы -сыр аулық қ қ деп халы арасында бір жыл қ ішінде ал аш ыАурулы -сыр аулық қ қ деп халы арасында бір жыл қ ішінде ал аш ы рет аны талып, тіркелуге алын ан ғ қ қ ғ ауруларды жиынты ын айтады. Ал ң ғ ауруларды ң таралуы – бір жыл ішінде халы арасында ы қ ғ тіркелген барлы ауруларды саны. На тылап қ ң қ айт анда – б л биыл ы жылы бірінші рет аны тал ан қ ұ ғ қ ғ аурулар мен ткен жылдары аны талып, биыл ы ө қ ғ жылы бір-а рет тіркеуге алын ан ауруларды қ ғ ң жина ы. Мысалы, созылмалы аурулар: ж рек ж не ғ ү ә ан айналым ж йесіні , ас азан, бауыр, б йрек ж не қ ү ң қ ү ә т. б. аурулар.

Тұрғындардың сырқаттануын зерттеу және сипаттауда үш ұғымды бөліп көрсетеді: -- өзіндік сырқаттанушылық, -аурулардың таралуы және -патологиялықТұрғындардың сырқаттануын зерттеу және сипаттауда үш ұғымды бөліп көрсетеді: — өзіндік сырқаттанушылық, -аурулардың таралуы және -патологиялық зақымданулар.

 Өзіндік сырқаттанушылық (( алғашқы сырқаттанушылық)- берілге н жылы тұрғындар арасында тіркелмеген немесе алғаш рет тіркелген Өзіндік сырқаттанушылық (( алғашқы сырқаттанушылық)- берілге н жылы тұрғындар арасында тіркелмеген немесе алғаш рет тіркелген аурулар жинағы.

 Сырқаттанушылық немесе аурулардың таралуы – бұл тұрғындар арасындағы барлық аурулардың бірлестігі: осы жылы алғаш анықталған, Сырқаттанушылық немесе аурулардың таралуы – бұл тұрғындар арасындағы барлық аурулардың бірлестігі: осы жылы алғаш анықталған, өткен жылы тіркелген, бірақ осы жылы қайта шағымданған аурулар.

 Патологиялық зақымдану термині –дәрігерлік тексеріс кезінде тұрғындар арасында анықталған морфологиялық және функционалдық Патологиялық зақымдану термині –дәрігерлік тексеріс кезінде тұрғындар арасында анықталған морфологиялық және функционалдық өзгерістердің жиынтығың анықтайды.

Сыр аттанушылы ты зерттеу қ қ жолдары: I. Т р ындарды д рігерлік аралу аСыр аттанушылы ты зерттеу қ қ жолдары: I. Т р ындарды д рігерлік аралу а ұ ғ ң ә қ ғ здігінен келу н тижесі бойынша ө ә халы ты денсаулы ын зерттеу. қ ң ғ II. Профилактикалы -д рігерлік тексеру қ ә м ліметтері бойынша зерттеу. ә III. лім туралы м ліметтер бойынша Ө ә зерттеу.

 Тұрғындардың дәрігерге өздігінен келуі бойынша сырқаттанушылықты зерттеу. . Жалпы аурулы туралы м ліметтер қ ә Тұрғындардың дәрігерге өздігінен келуі бойынша сырқаттанушылықты зерттеу. . Жалпы аурулы туралы м ліметтер қ ә “ орытынды диагноз тіркелетін Қ статистикалы талон”(№ 025-2/т) жат т рі қ құ ү ар ылы жиналады. Ауру адамны нау асы оны қ ң міріне биыл ы жылы бірінші рет аны талса, ө ғ қ онда статистикалы талон а “+” белгісі қ ғ ойылады. Жедел аурулар жылына бірнеше рет қ айталануы м мкін. Б л жа дайда ауруды рбір қ ү ұ ғ ң ә жа адан пайда бол ан кезе дерінде ң ғ ң статистикалы талонында “+” белгісі ойылуы қ қ керек.

 Профилактикалық тексеру мәліметтері бойынша сырқаттанушылықты зерттеу. . Д рігерлік тексеруді мына мамандар ж ргізуі Профилактикалық тексеру мәліметтері бойынша сырқаттанушылықты зерттеу. . Д рігерлік тексеруді мына мамандар ж ргізуі ә ү ажет – терапевт, хирург, невропатолог ж не қ ә т. б. Жан-жа ты профилактикалы д рігерлік қ қ ә арау, міндетті т рде йымдастырыл ан қ ү ұ ғ жымдарда, ндіріс орындарыны ұ ө ң ж мысшылары, скери ызметкерлер мен ұ ә қ спортшылар ж не т. б. — да ж ргізіледі. ә ү профилактикалы тексеруде ауруларды т ріне қ ү с йкес аны тау а болады. Олар туберкулез, ә қ ғ глаукома, атерлі ісік т. б. , аурулар мерзімі қ бойынша д рігерлік арауды ажет етеді. ә қ қ

 лім себептеріні м ліметтері бойынша Ө ң ә    лім себептеріні м ліметтері бойынша Ө ң ә сыр аттанушылы ты зерттеу. қ қ На ты ауру жиілігін білу шін осындай осымша қ ү қ діс олданылады. Онда ауырып айтыс болу ә қ қ жа дайлар есепке алынады. лім себептерін ғ Ө д рігерлерді ку лігі, тіркеу формасы ар ылы ә ң ә қ зерттеуге болады. Р лім себептері бойынша е жиі кездесетін Қ ө ң аурулар т рі: ү -Ж рек ж не ан айналым ж йесіні аурулары. ү ә қ ү ң -Жара аттану мен улану. қ — атерлі ісіктер. Қ -Тыныс алу ж йесіні аурулары. ү ң

 Сырқаттанушылық ты  зерттеу әдістері: Сырқаттанушылық ты зерттеу әдістері:

Зерттеу дістеріә Сыр ат-рды қ ң т рлері ү Зерттейтін к здеріө 1. Емгерге аралуЗерттеу дістеріә Сыр ат-рды қ ң т рлері ү Зерттейтін к здеріө 1. Емгерге аралу қ бойынша 1. Жалпы сыр аттанушқ ылы қ 2. Жедел аурулар(ж па ұқ лы аурулар, Тама тан қ улану, ш ыл ұғ к сіби улану) ә Статистика лы талон қ 025\2-у ш ыл ұғ хабарлау, жатты құ есеп ф-058-у,

3. Эпидемиядан тыс сыр аттануларқ (туберкулез, вене рологиялы т. б. ) қ ж не атерлі ә3. Эпидемиядан тыс сыр аттануларқ (туберкулез, вене рологиялы т. б. ) қ ж не атерлі ә қ ісіктер 4. Госпиталды қ сыр аттанушы қ лы қ 089-у 090-у Ауруды ң стационардан шы ан ққ картасы т. ф. №

2. Медициналы қ бай ау қ м ліметтері ә бойынша 5. Уа ытша қ е2. Медициналы қ бай ау қ м ліметтері ә бойынша 5. Уа ытша қ е бекке ң жарамсызды қ сыр аттануш қ ылы ы ғ Медициналы қ бай ауда қ аны тал ан қ ғ сыр аттануш қ ылы ж не қ ә патологиялы қ за ымдану қ Е бекке ң жарамсызды қ пара ы-094-у, ғ аны тамасы-09 қ 5-у. Диспансерлік ба ылау қ картасы (тіркеу ф-030 ба ылауда ы қ ғ адамдар-048)

3. лім Ө себептерін тіркеу лім Ө себептері бойынша лім туралы Ө ку лік т. ф-1063. лім Ө себептерін тіркеу лім Ө себептері бойынша лім туралы Ө ку лік т. ф-106 ә

Есептеу жолдары. Ал аш ы сыр аттанушылы ғ қ қ қ = -------------х1000 Осы жылыЕсептеу жолдары. Ал аш ы сыр аттанушылы ғ қ қ қ = ————-х1000 Осы жылы ал аш ғ рет ай ындал ан қ ғ сыр аттанушылы қ қ саны Халы саны қ Сыр аттану тарамдылы ы қ ғ = —————-х1000 Осы тіркелген барлы қ сыр аттану саны қ Орташа халы саны қ

Медициналы ба ылау қ қ ар ылы ай ындал ан қ қ ғ = Медициналы ба ылау қ қ ар ылы ай ындал ан қ қ ғ = ———————-х1000 сыр аттанушылы қ қ Медициналы ба ылаудан қ қ ткен халы саны ө қМедициналы ба ылау қ қ ар ылы ай ындал ан қ қ ғ сыр аттанушылы ж не қ қ ә патологиялы за ымдану қ қ сандары

Еңбекке жарамсыздық сырқаттанушылық 4 көрсеткіш арқылы сипатталады уа ытша е беккеқ ң жарамсызды Еңбекке жарамсыздық сырқаттанушылық 4 көрсеткіш арқылы сипатталады уа ытша е беккеқ ң жарамсызды қ = ————————-х100 жа дай саны ғ Уа ытша е бекке қ ң жарамсызды жа дай саны қ ғ Ж мысшыларды орташа саны ұ ң 1. 2. уа ытша е бекке қ ң жарамсызды қ = ————————-х100 к ндер саны ү уа ытша е бекке қ ң жарамсызды к ндер саны қ ү Ж мысшыларды орташа саны ұ ң

уа ытша е беккеқ ң жарамсызды ты қ ң = ------------------------х100 1 жауа ытша е беккеқ ң жарамсызды ты қ ң = ————————х100 1 жа дайыны ғ ң орташа за ты ы ұ қ ғ Е бекке жарамсызды к ндер ң қ ү саны Е бекке жарамсызды ң қ жа дай саны ғ 3. Сыр аттанушылы қ қ рамы құ = ———————-х100Белгілі бір сыр аттанушылы қ қ бойынша е бекке жарамсызды ң қ жа дай саны ғ Барлы е бекке жарамсызды қ ң қ жа дай саны ғ 4.

Аурулықты зерттеу үшін және оны уақыт, кеңістік бойынша салыстыратын керекті бір жағдай – ол казіргі номенклатура,Аурулықты зерттеу үшін және оны уақыт, кеңістік бойынша салыстыратын керекті бір жағдай – ол казіргі номенклатура, яғни аурулардың, жарақаттану лардың, өлім себептерінің жіктелуін қолдану.

 Дерттер түрлері және денсаулыққа әсер ететің жағдайлар, халықаралық статистикалық жіктелуінде, яғни оныншы рет Дерттер түрлері және денсаулыққа әсер ететің жағдайлар, халықаралық статистикалық жіктелуінде, яғни оныншы рет қайта қаралуында (( халықаралық аурулар жіктелуі, ХАЖ-10) көрсетілген. Осы ХАЖ-10 дерттер нозологиялары 21 сыныпқа бөлінген.

Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы заң 1997 жылы 19 мамырда қабылданды Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы заң 1997 жылы 19 мамырда қабылданды

Осы Заң Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтаудың құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін белгілейді, мемлекеттікОсы Заң Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтаудың құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін белгілейді, мемлекеттік органдардың меншік нышандарына қарамастан жеке және заңды тұлғалардың денсаулық сақтау жөнінде азаматтардың Конституциялық құқығын іске асыруға қатысуын реттейді

І - жалпы ережелер ІІ – ҚР-да азаматтардың денсаулығын сақтауды ұйымдастыру ІІІ - ҚР-да азаматтарға медициналықІ — жалпы ережелер ІІ – ҚР-да азаматтардың денсаулығын сақтауды ұйымдастыру ІІІ — ҚР-да азаматтарға медициналық көмек ұйымдастыру жүйесі ІҮ – Донорлық Ү – Дәрі-дәрмектік және протездік ортопедиялық көмекҚР азаматтардың денсаулығын сақтау туралы Заң 14 тараудан құралады

ҮІ – Мемлекеттік және жеке денсаулық сақтау ұйымдарының құқықтары мен міндеттері ҮІІ –Денсаулық сақтауды қаржыландыру ҮІІІҮІ – Мемлекеттік және жеке денсаулық сақтау ұйымдарының құқықтары мен міндеттері ҮІІ –Денсаулық сақтауды қаржыландыру ҮІІІ – Азаматтардың денсаулық сақтау саласындағы құқықтары ІХ — Азаматтардың денсаулық сақтау саласындағы міндеттері

Х – Шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың денсаулық сақтау саласындағы құқықтары мен міндеттері ХІ – ДенсаулықХ – Шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың денсаулық сақтау саласындағы құқықтары мен міндеттері ХІ – Денсаулық сақтау ұйымдарын кадрлармен қамтамасыз ету ХІІ – Медицина және фармацевтика қызметкерлерінің құқықтары, міндеттері, жауапкершілігі және олардың әлеуметтік қорғалуы ХІІІ – Медициналық сараптама ХІҮ – Қортынды ережелер