Скачать презентацию prezentace společnosti 1 OSNOVA 1 Cíl prezentace Скачать презентацию prezentace společnosti 1 OSNOVA 1 Cíl prezentace

dbb1bec9eeb2bf05cc257b844e847b9f.ppt

  • Количество слайдов: 16

prezentace společnosti prezentace společnosti

1. OSNOVA 1. Cíl prezentace 2. Co společnost MANETECH, a. s. nabízí? 3. Krátké 1. OSNOVA 1. Cíl prezentace 2. Co společnost MANETECH, a. s. nabízí? 3. Krátké představení společnosti 4. Technologický postup výroby substrátu 5. Sušený substrát 6. Schéma 7. Vlivy na okolí 8. Diskuse 2 / 16

1. CÍL PREZENTACE Cílem této prezentace je seznámit zastupitelstvo městyse Okříšky s investičním záměrem 1. CÍL PREZENTACE Cílem této prezentace je seznámit zastupitelstvo městyse Okříšky s investičním záměrem společnosti MANETECH, a. s. v prostoru areálu bývalé pily společnosti Wotan Forest, a. s. 3 / 16

2. 1 CO SPOLEČNOST MANETECH, A. S. NABÍZÍ? Produkt společnosti MANETECH, a. s. – 2. 1 CO SPOLEČNOST MANETECH, A. S. NABÍZÍ? Produkt společnosti MANETECH, a. s. – organický substrát Legislativa Evropské unie i České republiky podporuje hnojení organickými hnojivy v rámci boje proti erozi půdy a programu trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova Ministerstva zemědělství i životního prostředí ČR chystají dlouhodobé programy pro podporu boje proti erozi půdy Pokud není do půdy dodávána organická hmota (jsou používána pouze průmyslová hnojiva), získává půda náchylnost k vodní a větrné erozi a snižuje se její úrodnost. Zemědělec si takto nezadržitelně a nevratně si poškozuje svůj výrobní prostředek, tedy půdu Společnost MANETECH, a. s. chce v této oblasti nabídnout dostupné řešení 4 / 16

2. 2 CO SPOLEČNOST MANETECH, A. S. NABÍZÍ? Výhody organického hnojení Při hnojení půdy 2. 2 CO SPOLEČNOST MANETECH, A. S. NABÍZÍ? Výhody organického hnojení Při hnojení půdy klasickým průmyslovými hnojivy má toto hnojení účinnost cca 50%, zbytek živin je rostlinami nevyužitý a je z půdy vyplavován do spodních vod Opakované hnojení průmyslovými hnojivy bez dodání organické hmoty do půdy, spolu s používáním stále těžší mechanizace vede k utužení půdy a narušení její přirozené schopnosti vázat vodu Naproti tomu hnojení organickým hnojivem, ve kterém jsou živiny vázány ve formě organického komplexu, vede k optimálnímu využití živin dle aktuální potřeby rostlin a tím ke zvýšení efektivity Živiny vázané v organickém komplexu jsou uvolňovány postupně, nedochází k jejich vyplavování a úroveň jejich využití se pohybuje nad 90% Pozitiva substrátu MANETECH, a. s. společnosti Amoniakální dusík je zcela transformován do podoby organického komplexu, formy snáze a lépe využitelné rostlinami Výsledný substrát obsahuje významné procento huminových kyselin – vyšší než u běžných kompostů a tímto získává charakter organického hnojiva Produkovaný substrát obnovuje biologickou aktivitu a rovnováhu v půdě a množství humusu, působí protierozivně Velmi dobré sorbční vlastnosti substrátu zabraňují průsaku dusíkatých a jiných anorganických látek do spodních vod a udržují v půdě příznivou relativní vlhkost 5 / 16

2. 3 CO SPOLEČNOST MANETECH, A. S. NABÍZÍ? 6 / 16 2. 3 CO SPOLEČNOST MANETECH, A. S. NABÍZÍ? 6 / 16

3. 1 KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Historie společnosti MANETECH, a. s. se v oblasti kompostačních 3. 1 KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Historie společnosti MANETECH, a. s. se v oblasti kompostačních technologií specializoval na kompostaci kapalin - zpracování kapalných druhotných produktů zemědělské výroby a jejich transformací na organický substrát Referenční společnosti využívající v historii technologii společnosti MANETECH, a. s. AGROFARM, a. s. (Žďár nad Sázavou) BOHEMIA VITAE, a. s. (Jindřichův Hradec) Celá technologie společnosti MANETECH, a. s. je kryta sérií tuzemských i zahraničních patentů Drupork Svitavy, a. s. (Svitavy) Touto technologií bylo v historii zpracováno pouze v ČR 6 000 t kapalných organických surovin PROAGRO Nymburk a. s. (Nymburk) Do roku 2000 – 2001 využívalo technologii společnosti MANETECH, a. s. až 150 aktivních společností Většímu rozšíření této technologie zabránila její ekonomická náročnost a benevolentnost legislativy v oblasti nakládání s druhotnými organickými produkty zemědělské výroby MAVE Jičín, a. s. (Jičín) VEMA, a. s (Chrudim) Josef Mayer – nezávislý konzultant v oblasti technologie chovu prasat Realizaci projektu výrobního závodu na výrobu baleného organického substrátu v minulosti zabránily nedostatečné finanční zdroje bývalých majoritních akcionářů společnosti 7 / 16

3. 2 KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Změny v akcionářské struktuře MANETECH, a. s. v roce 3. 2 KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Změny v akcionářské struktuře MANETECH, a. s. v roce 2012 V roce 2012 došlo ke změně akcionářské struktury společnosti MANETECH, a. s. – nový majoritní akcionář – Český investor podnikající v oblasti průmyslu a zemědělství Vstup nového akcionáře významně posílil finanční možnosti společnosti Nový strategický investor chce realizovat ekonomicky fungující projekt za použití dále definované technologie na území České republiky, ale i např. Ukrajiny, Ruské federace a USA 8 / 16

3. 3 KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Současné směřování společnosti 1. Zpracování kapalných druhotných produktů živočišné 3. 3 KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Současné směřování společnosti 1. Zpracování kapalných druhotných produktů živočišné výroby (kejda, digestát z BPS) a jejich transformace za pomoci technologie společnosti na kvalitní organický substrát 2. Sušení substrátu v sekundární části technologie, jejímž výstupem je sušený organický substrát, balený ve spotřebitelském balení, volný - sypký, nebo ve formě granulí, dle požadavků zákazníka 3. V současné době je připravována projektová dokumentace výrobního závodu na výrobu balených organických substrátů – projekt je zpracováván renomovanou projekční společností, která má za sebou mj. realizaci 80 BPS na území ČR 4. Společnost MANETECH, a. s. spolupracuje na rozvoji své technologie i s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a odborníky z vysokých škol v ČR 5. Zpracováním výhradně organických materiálů je výsledný produkt – substrát ekologický, celkově je kladen důraz na využívání postupů maximálně šetrných k životnímu prostředí 6. Cílem společnosti je stát se stabilním dodavatelem organického substrátu a tedy dodavatelem bio řešení pro své okolí 9 / 16

4. 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY SUBSTRÁTU Řešení pomocí technologie společnosti MANETECH, a. s. Technologie 4. 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY SUBSTRÁTU Řešení pomocí technologie společnosti MANETECH, a. s. Technologie společnosti MANETECH, a. s. upravuje kejdu a digestát z BPS pro účely dalšího zpracování přísadou vhodné aktivní látky – aktivního činidla, které upraví její vlastnosti tak, že ulpívá na předloženém podkladu – (nosiči) Nejvhodnějším nosičem je sláma obilovin a řepky olejné, u kterých proces fermentace nabíhá nejrychleji a vyšší vzrůst tepla vede k výraznému zvýšení sušiny, ze zpracovávaných surovin se odpařuje pouze čistá vodní pára, celý technologický proces probíhá na zpevněné ploše 10 / 16

5. 1 SUŠENÝ SUBSTRÁT Následná technologie Logickým pokračováním fáze zpracování kapalných organických surovin je 5. 1 SUŠENÝ SUBSTRÁT Následná technologie Logickým pokračováním fáze zpracování kapalných organických surovin je sušení organického substrátu na sušinu nad 60% Tato technologická varianta, jejímž výsledkem je balený organický substrát, neomezuje využití produktu pouze na lokální teritorium Sušený organický substrát vychází svými vlastnostmi z původního organického substrátu, který již byl popsán, má však konstantní granulometrii a díky poklesu vlhkosti i vyšší koncentraci živin 11 / 16

6. 1 SCHÉMA Návrh využití areálu 12 / 16 6. 1 SCHÉMA Návrh využití areálu 12 / 16

7. 1 VLIVY NA OKOLÍ Přínosy pro region Zaměstnanost cca 20 osob z místních 7. 1 VLIVY NA OKOLÍ Přínosy pro region Zaměstnanost cca 20 osob z místních zdrojů Spolupráce s místními firmami – doprava, služby, údržba Vazby na okolní zemědělské společnosti – budování dodavatelsko-odběratelských vazeb Předpokládáme vzájemnou podporu při realizaci investičního záměru Jsme připraveni podporovat kulturně-sportovní aktivity v městysi Možnost dodávek substrátu na zemědělské pozemky v okolí – řešení problematiky eroze půdy Podpora rozvoje bio-produktů v zemědělském regionu, návaznost místních živnostníků na naše podnikání Podpora produktu ze strany MZE a MŽP pozitivně ovlivní celý region 13 / 16

7. 2 VLIVY NA OKOLÍ Informace k předpokládaným dotazům V níže uvedené pasáži jsme 7. 2 VLIVY NA OKOLÍ Informace k předpokládaným dotazům V níže uvedené pasáži jsme se pokusili odpovědět na předpokládané dotazy spojené s realizací projektu Bude vaše výroba spojena s negativním zápachem, který bude ovlivňovat okolí? NE, výroba organického substrátu s použitím technologie MANETECH neprodukuje zápach ani v jedné své fázi Bude vaše výroba spojená se zvýšenou prašností? NE, ve všech fázích výroby zůstává substrát dostatečně vlhký a z tohoto důvodů nepráší Bude váš projekt negativně ovlivňovat své okolí nadměrným hlukem? NE, v areálu bude probíhat manipulace moderními manipulačními prostředky a tedy bez zvýšené hlučnosti Bude sušení v sušárně doprovázeno negativními exhalacemi? NE, pro sušení bude použita podobná moderní technologie jaká je využita ne vedlejším pozemku k sušení obilí Jak velkou zátěží bude dotčena doprava v obci ? Doprava v obci bude dotčena jen omezeně, počítáme s maximálně 5 – 10 průjezdy moderních cisteren denně Jak bude v nové společnosti dodržován technologický postup? Společnost MANETECH, a. s. se bude řídit podmínkami certifikátu pro výrobu organického substrátu, hned v prvních fázích zahájení výroby počítáme s certifikací dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 14 / 16

8. DISKUSE Zde je prostor pro diskusi a Vaše případné dotazy 15 / 16 8. DISKUSE Zde je prostor pro diskusi a Vaše případné dotazy 15 / 16

ZÁVĚR Děkujeme za pozornost U Kanálky 1359/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 16 ZÁVĚR Děkujeme za pozornost U Kanálky 1359/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 16 / 16