Скачать презентацию PRESENT CONTINUOUS přítomný čas průběhový Vypracovala Mgr Silvie Скачать презентацию PRESENT CONTINUOUS přítomný čas průběhový Vypracovala Mgr Silvie

5256a3601e8f2a0beb052079c148116e.ppt

  • Количество слайдов: 12

PRESENT CONTINUOUS přítomný čas průběhový Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová PRESENT CONTINUOUS přítomný čas průběhový Vypracovala: Mgr. Silvie Reitharová

tvoření průběhového času Všechny průběhové časy mají v angličtině stejný vzorec: Sloveso BÝT + tvoření průběhového času Všechny průběhové časy mají v angličtině stejný vzorec: Sloveso BÝT + GERUNDIUM v přítomném čase má sloveso být tři možné tvary am, is, are k těmto tvarům přidáme gerundium I am sitting in the classroom. He is speaking to you now. They are writing their homework.

Co je to gerundium? § Gerundium je tvar odvozený od slovesa přidáním koncovky – Co je to gerundium? § Gerundium je tvar odvozený od slovesa přidáním koncovky – ing ( go – going / swim-swimming) gerundium ale NENÍ SLOVESO § je to buď: § podstatné jméno slovesné ( chození, plavání…) § přechodník ( jdoucí, plavající…) - přechodník můžeme chápat a používat také jako přídavné jméno – Protože gerundium není sloveso, musíme ho ve větě, v přítomném průběhovém čase, používat vždy SPOLEČNĚ SE SLOVESEM BÝT

pravidla přidávání koncovky -ing § K většině sloves přidáme koncovku bez jakékoliv změny sing pravidla přidávání koncovky -ing § K většině sloves přidáme koncovku bez jakékoliv změny sing – singing / go – going / sleep-sleeping / read-reading § Ke změně dochází u těchto skupin sloves: § A) slovesa , která končí na –e § - e odpadne a přidáme –ing bez jakékoliv další změny write-writing / use – using / have – having § B) slovesa, která jsou jednoslabičná ( nebo mají přízvuk na poslední slabice) a končí na dvojici 1 samohláska + 1 souhláska § U těchto sloves zdvojíme koncovou souhlásku swim – swimming / run- running / stop – stopping § Slovesa, která končí na Y ( nebo I ) se nemění ! play-playing / cry – crying / buy – buying / try- trying / ski-skiing

Od kterých sloves je možné utvořit gerundium? § Gerundium je obecně možné utvořit od Od kterých sloves je možné utvořit gerundium? § Gerundium je obecně možné utvořit od všech sloves, která mají infinitiv- to jsou všechna slovesa, kromě způsobových ( modálních) sloves – can, must, may Některá slovesa se ale v běžných situacích NEPOUŽÍVAJÍ v průběhových časech !

slovesa, která běžně netvoří průběhové časy want need prefer chtít potřebovat upřednostňovat like love slovesa, která běžně netvoří průběhové časy want need prefer chtít potřebovat upřednostňovat like love milovat hate nenávidět belong realise suppose know vědět, znát remember pamatovat si, vzpomenout si forget see hear understand believe mean seem mít rád patřit někam vidět věřit uvědomit si slyšet znamenat předpokládat zapomenout rozumět, chápat zdát se, jevit se

pozor na slovesa: Některá slovesa mají více významů Podle významu pak mohou nebo nemohou pozor na slovesa: Některá slovesa mají více významů Podle významu pak mohou nebo nemohou tvořit průběhové časy § HAVE § A) mít – vlastnit nelze použít průběhový čas (I have a sister) § B) součást fráze ( have a shower, have breakfast, have a party, have a drink…) můžeme použít průběhový čas ( They are having breakfast now) § THINK § A) myslet si – mít názor ( Myslím si, že …. ) nelze použít průběhový čas ( I think he is a good student) § B) přemýšlet o něčem můžeme použít průběhový čas ( I am thinking about his problem)

tvoření průběhového času § Jediným slovesem ve větě v průběhovém čase je sloveso být tvoření průběhového času § Jediným slovesem ve větě v průběhovém čase je sloveso být (am, is, are) , věty tedy tvoříme podle pravidel slovesa být § Příklad vyčasování slovesa work v přítomném průběhovém čase : § I am working we are working § he is working you are working § she is working they are working § it is working Sloveso být lze samozřejmě stáhnout s podmětem I´m working / He´s working / They´re working …

zápor a otázka § § ZÁPOR A OTÁZKU TVOŘÍME PODLE PRAVIDEL SLOVESA BÝT § zápor a otázka § § ZÁPOR A OTÁZKU TVOŘÍME PODLE PRAVIDEL SLOVESA BÝT § § I am not working we aren´t wprking he is´t working you aren´t working § § she isn´t working they aren´t working § § OTÁZKA: Am I working ? Are we working ? § § Is he working ? Are you working ? Is she working Are they working ? § Is it working ? ZÁPOR : am not, isn´t , aren´t + gerundium : it isn´t working am, is , are + podmět + gerundium ? § V krátké odpovědi opakujeme jen sloveso být § § Are you working ? – Yes I am / No, I am not Is your brother playing in his room? - Yes, he is / No, he isn´t

užití přítomného průběhového času přítomný průběhový čas vyjadřuje děj, který: 1) Probíhá PRÁVĚ TEĎ užití přítomného průběhového času přítomný průběhový čas vyjadřuje děj, který: 1) Probíhá PRÁVĚ TEĎ popisujeme to, co právě děláme my a ostatní popisujeme, co dělají lidé na obrázku ptáme se, co někdo právě dělá - Právě studujeme. We are studying now. - Učíme se přítomný čas průběhový. We are learning present continuous - Teď nehrajeme golf. We aren´t playing golf at the moment. - Co teď dělá tvůj kamarád? What is your friend doing ? - Píšete teď dopisy? Ne, nepíšeme. Are you writing letters now? No, we aren´t.

2) probíhá v SOUČASNÉM ČASOVÉM OBDOBÍ Srovnáváme to co je „obvykle“ (- v prostém 2) probíhá v SOUČASNÉM ČASOVÉM OBDOBÍ Srovnáváme to co je „obvykle“ (- v prostém čase) s tím co je „teď“ Teď může znamenat dnes, letos, tento týden, měsíc, toto léto… Obvykle pěstujeme spoustu zeleniny, ale LETOS pěstujeme jen květiny. We usually grow a lot of vegetable, but this year we are growing only flowers. Proč dnes sedíš u okna? Obvykle sedíš vedle dveří ? Why are you sitting near the window today? You usually sit next to the door. 3) vyjadřuje PŘECHODNÝ DĚJ musíme zvážit, zda děj, který chceme vyjádřit je trvalý = prostý čas , nebo přechodný = průběhový čas Babička žije v Plzni - trvalý děj My grandmother LIVES in Pilsen. Sestra žije u přátel než si najde něco na bydlení - přechodný děj My sister IS LIVING with her friends until she finds somewhere to live.

4) Vyjadřuje ZMĚNU STAVU používá se zejména u statistických údajů, hodnocení zjištěného stavu naměřené 4) Vyjadřuje ZMĚNU STAVU používá se zejména u statistických údajů, hodnocení zjištěného stavu naměřené hodnoty a podobně) často používáná slovesa –klesat, stoupat, měnit se –decrease, increase, change Počet lidí bez práce klesá. The number of people without jobs is decreasing. 5) Vyjadřuje BLÍZKOU PLÁNOVANOU BUDOUCNOST ve chvíli, kdy hovoříme vyjadřujeme co máme už předem naplánováno ptáme se na plány někoho dalšího V sobotu hrajeme v Plzni We are playing in Pilsen on Saturday Příští týden navštívím tu výstavu I am visiting the exhibition next weekend Nepojedu vlakem. I am not going by train. Co děláš příští neděli? What are you doing next Sunday? (