Скачать презентацию ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН Скачать презентацию ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН

32f9a17cb648da257d389610e2782d93.ppt

  • Количество слайдов: 8

 ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 -2020 ЙОСИФ АВРАМОВ, доктор ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 -2020 ЙОСИФ АВРАМОВ, доктор по икономика, финансово- инвестиционен консултант, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ БТПП, ЧЛЕН НА УС НА БТПП Понеделник, 30. 11. 2015 г. , 9. 00 ч. , Френски институт, пл. Славейков 3 1

 ДО КРАЯ НА 2015 Г. ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОП СЕ УПРАВЛЯВАХА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДО КРАЯ НА 2015 Г. ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОП СЕ УПРАВЛЯВАХА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД. ОТ 2015 Г. ТЕ ЩЕ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ФОНДЪТ НА ФОНДОВЕТЕ. ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ ЕАД Е УЧРЕДЕН С РАЗПОРЕЖДАНЕ № 3 ОТ 22. 07. 2015 Г. НА МС КАТО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ. ТОЙ Е С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО СА ПРИЛАГАНИ ПО ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, КАКТО И ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И EВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 -2020 Г. ТОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ПОДКРЕПА, ПРЕДВИДЕНИ В РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 17. 12. 2013 Г. , СА ЧАСТ ОТ ПОДКРЕПАТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА БЪЛГАРИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ. ФОНДЪТ НА ФОНДОВЕТЕ ТРЯБВА ДА РАБОТИ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И СЛЕДВА ДА ОГРАНИЧИ РИСКА ОТ ПОЛИТИЧЕСКО ВЛИЯНИЕ НАД ОПЕРАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ.

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МСП” 2014 -2020. ТЯ Е ОДОБРЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МСП” 2014 -2020. ТЯ Е ОДОБРЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА 13. 10. 2015 Г ТАЗИ НОВА ОП Е С РЕСУРС ОТ 102 МЛН. ЕВРО ИЛИ 200 МЛН. ЛВ. ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „ИНИЦИАТИВА ЗА МСП" ЦЕЛИ ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ. СТРАТЕГИЯТА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, КАТО ЧАСТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2014 -2020, Е ТЯСНО СВЪРЗАНА С ЦЕЛИТЕ ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ И С ПРИНОСА НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ПОСТИГАНЕТО НА ВЗАИМНОДОПЪЛВАЩИТЕ СЕ ВИДОВЕ РАСТЕЖ НА СТРАТЕГИЯТА "ЕВРОПА 2020", А ИМЕННО ИНТЕЛИГЕНТЕН И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ. ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ - БАНКИ, КОИТО ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ Т. НАР. КРЕДИТНИ ГАРАНЦИИ ПО НАЧИН, КОЙТО ЩЕ Е СХОДЕН С ДЖЕРЪМИ 1 И ДЖЕРРЪМИ 2. УПРАВЛЕНИЕТО НА ТОЗИ СПЕЦИАЛЕН РЕСУРС, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИ МСП В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА ЗА МСП. ТОЗИ РЕСУРС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД И ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ "СЪВЕТ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРИ ГАРАНТИРАНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД. ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЪЩО ЩЕ УЧАСТВАТ В СЪВЕТА НА

ФИНАСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ СА: ФИНАСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ СА:

Програма COSME e с общ бюджет от 2. 3 млрд. евро за периода 2014 Програма COSME e с общ бюджет от 2. 3 млрд. евро за периода 2014 г. -2020 г. В обхвата й са четири области на подпомагане, в т. ч. : Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти; Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб; Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията и насърчаване на предприемачеството. Програма COSME сe разглежда преди всичко като инструмент за финансиране, защото улеснява достъпа на МСП до финансиране. За тази цел за периода 2014 -2020 г. почти 1. 4 млрд. евро от бюджета на COSME се разпределя за заеми и рисков капитал, които могат да се допълват с използването на национални финансови инструменти за МСП. Финансовите инструменти на програма COSMЕ включват механизъм за гарантиране на заеми (в т. ч. : покриване на гаранции за заеми до 150 000 евро, предназначени за МСП) и капиталов механизъм за растеж (включва подкрепа на фондове за рисков капитал, с особен акцент върху разширяването и фазата на растеж на МСП). Останалите 1 млрд. евро от бюджета на програма COSME ще се изразходват за голяма част от успешните програми на предходния програмен период от програма CIP. Отворени процедури за финансовите инструменти по програма COSME са: За заявяване на интерес към финансовите посредници за Механизма за гарантиране на заеми (EFG) и за заявяване на интерес към финансовите посредници за Капиталовия механизъм за растеж (LGF). Си. Банк е единственото българско ЮЛ, което разпределя 100 млн. евро по Програма COSME.

Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации HORIZON 2020. Innov. Fin – Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации HORIZON 2020. Innov. Fin – Финансиране от ЕС за новатори „Хоризонт 2020“ е Осмата рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации и е за 7 години - от 2014 г. до 2020 г. Тя заменя Седмата рамкова програма за научни изследвания (7 РП), която обхвана периода 20072013 г. и бе с бюджет от около 55 милиарда евро. „Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята на общността Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации и е с ресурс над 79 млрд. евро. Тя осигурява и достъп до рисков капитал. Иновативните дружества и други организации често пъти изпитват затруднения при осигуряването на достъп до финансиране за високорискови нови идеи или за тяхното разработване. „Хоризонт 2020“ помага за запълването на тази „празнина по отношение на иновациите“ посредством заеми и гаранции, както и чрез инвестиране в иновативни МСП и дружества с ниска или средна капитализация. Тази подкрепа действа като катализатор за привличане на частно финансиране и рисков капитал за научни изследвания и иновации. Изчислено е, че всяко 1 евро, което ЕС инвестира, генерира 5 евро в допълнително финансиране, като размера на финансирането е 2, 842 млрд. евро. Inno. Fin – финансиране от ЕС за новатори ще осигурява кредитни гаранции и рисково финансиране на иновативни фирми. На сайта на Европейската инвестиционна банка е визирано, че вече е ползван ресурс по този раздел от Франция, Великобритания, Испания и Финландия. България все още не се е възползвала.

 БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! ЙОСИФ АВРАМОВ, доктор по икономика ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! ЙОСИФ АВРАМОВ, доктор по икономика ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ПРИ БТПП, ЧЛЕН НА УС на БТПП; E-mail: josif. [email protected] bg ; тел. : 02 983 45 62; моб. тел. : 0887 44 52 52 www. inovacii. bg Уебсайт Платформа “Иновационна борса” на Съвета иновации и развитие на технологиите при БТПП www. evroproekti. org – Информационен сайт на Съвета по иновации при БТПП