Скачать презентацию Predstavitev osnutkov pravilnikov o zagotavljanju sevalne in jedrske Скачать презентацию Predstavitev osnutkov pravilnikov o zagotavljanju sevalne in jedrske

cfc049495f73f6446cb7d7c727fb42d1.ppt

  • Количество слайдов: 53

Predstavitev osnutkov pravilnikov o zagotavljanju sevalne in jedrske varnosti v jedrskih in sevalnih objektih Predstavitev osnutkov pravilnikov o zagotavljanju sevalne in jedrske varnosti v jedrskih in sevalnih objektih Andrej Stritar junij 2007 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 1 http: //www. ursjv. gov. si/

Sistem omejitev in nadzora Meje varnosti EU zakonodaja Nacionalna zakonodaja Varnostno poročilo in tehnične Sistem omejitev in nadzora Meje varnosti EU zakonodaja Nacionalna zakonodaja Varnostno poročilo in tehnične specifikacije IAEA in drugi standardi Postopki • G REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 3 http: //www. ursjv. gov. si/

Sistem omejitev in nadzora • Za objekt moramo poznati fizične meje varnosti • Zakonodajni Sistem omejitev in nadzora • Za objekt moramo poznati fizične meje varnosti • Zakonodajni okvir določa omejitve, ki preprečujejo preseganje mej varnosti. – EU zakonodaja – Domača zakonodaja • IAEA in drugi standardi • V varnostnem poročilu so strnjene vse omejitve, ki sta jih določila proizvajalec in upravljavec, odobril pa upravni organ • Postopki so operativni predpisi, ki zagotavljajo izpolnjevanje varnostnega poročila REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 4 http: //www. ursjv. gov. si/

Kdo nadzira sevalno in jedrsko varnost? Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Ministrstvo za okolje in Kdo nadzira sevalno in jedrsko varnost? Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Ministrstvo za okolje in prostor Uprava RS za jedrsko varnost GEN energija nadzor jedrske varnosti Ministrstvo za zdravje Uprava RS za varstvo pred sevanji Hrvatska elektroprivreda lastniki REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST nadzor varstva pred sevanji 5 http: //www. ursjv. gov. si/

Sistem zagotavljanja in nadzora varnosti Nadzor države Mediji in javnost Notranji nadzor REPUBLIKA SLOVENIJA Sistem zagotavljanja in nadzora varnosti Nadzor države Mediji in javnost Notranji nadzor REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST Delavec 6 http: //www. ursjv. gov. si/

Orodja za državni nadzor varnosti • Dovoljenja za lokacijo, gradnjo in obratovanje • Dovoljenja Orodja za državni nadzor varnosti • Dovoljenja za lokacijo, gradnjo in obratovanje • Dovoljenja za spremembe • Inšpekcijski nadzor • Poročanja • Ukrepi po uradni dolžnosti REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 7 http: //www. ursjv. gov. si/

Sistem slovenske zakonodaje • Ustava – Zakoni • Uredbe vlade • Pravilniki ministrstev • Sistem slovenske zakonodaje • Ustava – Zakoni • Uredbe vlade • Pravilniki ministrstev • Državni načrti – Resolucije parlamenta • EU zakonodaja – Direktive se preslikajo v slovenske akte – Uredbe (regulations) pa kar veljajo • Mednarodne pogodbe se ratificirajo s posebnim zakonom in s tem postanejo zakon REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 10 http: //www. ursjv. gov. si/

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 11 http: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 11 http: //www. ursjv. gov. si/

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 12 http: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 12 http: //www. ursjv. gov. si/

Podlaga za uredbo ZVISJV: 9. člen priglasitev namere … (4) Vlada podrobneje določi vire Podlaga za uredbo ZVISJV: 9. člen priglasitev namere … (4) Vlada podrobneje določi vire sevanja, za katere namere iz prvega odstavka tega člena ni treba priglasiti, ter z njimi povezane majhne količine radioaktivnih snovi ali nizke koncentracije aktivnosti, za katere niso presežene ravni za izvzetje, zahteve glede tipskega preskušanja zaprtih virov sevanja in električnih naprav in opreme ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati katodne cevi iz prejšnjega odstavka. (5) Vlada določi tudi ravni opustitve in merila, na podlagi katerih se pristojno ministrstvo iz drugega odstavka tega člena lahko odloči, da se radioaktivnih snovi ne obravnava več po tem zakonu. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 13 http: //www. ursjv. gov. si/

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 14 http: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 14 http: //www. ursjv. gov. si/

Podlaga za pravilnik ZVISJV: 12. člen vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti Podlaga za pravilnik ZVISJV: 12. člen vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti … (2) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za zdravje, podrobneje določita vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ter obseg in vsebino tehnične dokumentacije iz prejšnjega odstavka. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 15 http: //www. ursjv. gov. si/

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 16 http: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 16 http: //www. ursjv. gov. si/

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti - ZVISJV • • Začel Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti - ZVISJV • • Začel veljati 2. 10. 2002 Poglavja: 1. Splošne določbe 2. Izvajanje sevalnih dejavnosti 3. Varstvo ljudi pred ionizirajočimi sevanji 4. Sevalna in jedrska varnost 5. Izdaja, podaljšanje, spremembe, odvzem in prenehanje veljavnosti dovoljenj 6. Fizično varovanje jedrskih snovi in jedrskih objektov 7. Neširjenje jedrskega orožja in varovanje jedrskega blaga REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 17 http: //www. ursjv. gov. si/

Poglavje ZVISJV - nadaljevanje 8. Spremljaje stanja radioaktivnosti okolja 9. Sanacija posledic izrednega dogodka Poglavje ZVISJV - nadaljevanje 8. Spremljaje stanja radioaktivnosti okolja 9. Sanacija posledic izrednega dogodka 10. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 11. Zbirke podatkov o virih sevanja in sevalnih dejavnosti 12. Financiranje varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti 13. Nadomestila za omejeno rabo prostora zaradi jedrskega objekta 14. Upravne naloge in inšpekcijsko nadzorstvo 15. Kazenske določbe 16. Prehodne in končne določbe REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 18 http: //www. ursjv. gov. si/

KAKOVOST IN VODENJE SEVALNA VARNOST TRANSPORT VAROVANJE RAO IZREDNI DOGODKI REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KAKOVOST IN VODENJE SEVALNA VARNOST TRANSPORT VAROVANJE RAO IZREDNI DOGODKI REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 19 http: //www. ursjv. gov. si/

PROJEKTNE OSNOVE, POGOJI PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ USPOSABLJANJE OBRATOVANJE REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR PROJEKTNE OSNOVE, POGOJI PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ USPOSABLJANJE OBRATOVANJE REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 20 http: //www. ursjv. gov. si/

http: //www. ursjv. gov. si/ zakonodaja REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA http: //www. ursjv. gov. si/ zakonodaja REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 21 http: //www. ursjv. gov. si/

http: //www. ursjv. gov. si/zakon slovenskih predpisov REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR http: //www. ursjv. gov. si/zakon slovenskih predpisov REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 22 http: //www. ursjv. gov. si/

http: //www. ursjv. gov. si/zakon/slovenski_predpisi REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS http: //www. ursjv. gov. si/zakon/slovenski_predpisi REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 23 http: //www. ursjv. gov. si/

Kratice podzakonskih aktov • Neuradne, dogovor za lažjo komunikacijo – JV – jedrska varnost, Kratice podzakonskih aktov • Neuradne, dogovor za lažjo komunikacijo – JV – jedrska varnost, pripravlja URSJV – SV – sevalna varnost, pripravlja URSVS – UV – uredbe vlade, pripravijo vsa ministrstva – FV – fizično varovanje, pripravi MNZ REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 24 http: //www. ursjv. gov. si/

ZVISJV: Sevalna in jedrska varnost 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. ZVISJV: Sevalna in jedrska varnost 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 4. 7 4. 8 Razvrščanje objektov Zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti Posegi v prostor Gradnje oziroma izvedbe gradbenih in rudarskih del Poskusno obratovanje sevalnih in jedrskih objektov Obratovanje sevalnih in jedrskih objektov Radioaktivna kontaminacija Ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom 4. 9 Vnos iz in iznos v države članice EU, uvoz, izvoz ter tranzit jedrskih in radioaktivnih snovi ter radioaktivnih odpadkov 4. 10 Intervencijski ukrepi REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 25 http: //www. ursjv. gov. si/

ZVISJV: Sevalna in jedrska varnost – obstoječi pravilniki • JV 1 Pravilnik o strokovnem ZVISJV: Sevalna in jedrska varnost – obstoječi pravilniki • JV 1 Pravilnik o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko varnost • JV 3 Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost – Definira komisijo za izbor – Predpisuje način izbire pooblaščencev • JV 4 Pravilnik o usposobljenosti delavcev v jedrskih in sevalnih objektih – Kakšno usposobljenost morajo imeti operaterji – Kako se ta usposobljenost preverja REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 26 http: //www. ursjv. gov. si/

ZVISJV: Sevalna in jedrska varnost – obstoječi pravilniki 2 • JV 7 Pravilnik o ZVISJV: Sevalna in jedrska varnost – obstoječi pravilniki 2 • JV 7 Pravilnik o radioaktivnih odpadkih – Razvrščanje (NSRAO, VRAO) – Evidence – Predelava, obdelava • JV 10 Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti – Državni, obratovalni, izredni monitoring REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 27 http: //www. ursjv. gov. si/

Cilji JV 5 in JV 9 Sevalni in jedrski objekti v Sloveniji naj bodo Cilji JV 5 in JV 9 Sevalni in jedrski objekti v Sloveniji naj bodo vsaj toliko ali bolj varni, kot so podobni objekti v razvitem svetu Slediti mednarodnim standardom Kjer je le možno, standarde presegati Terjati stalno izboljševanje REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 28 http: //www. ursjv. gov. si/

Predpostavke za JV 5 in JV 9 • Skupno za sevalne in jedrske objekte Predpostavke za JV 5 in JV 9 • Skupno za sevalne in jedrske objekte • Osnova so zahteve za jedrsko elektrarno, vse ostalo naj bi bilo prirejeno • Ciljano na nove objekte … • … kar ni možno za obstoječe - v prehodne določbe • Podlage: – WENRA Reference Levels – IAEA Standardi – E 1, E 2 in drugi stari pravilniki – US NRC – drugo REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 29 http: //www. ursjv. gov. si/

Postopek priprave • Prvi osnutki leta 2003 • Prva javna obravnava poletje 2006 • Postopek priprave • Prvi osnutki leta 2003 • Prva javna obravnava poletje 2006 • Interni skrbniki URSJV dopolnjevali osnutek do konca 2006 • 2007 A. S. prevzel koordinacijo vsega • Junij 2007 začetek ponovne javne razprave • Jesen 2007 komentarji in sestanki s stroko • Konec 2007: potrdi Strokovni svet • 2008: postopek na MOP in sprejem. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 30 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 5: “Predobratovalni pravilnik” Pravilnik o projektnih osnovah, pridobivanju dovoljenj, varnostni dokumentaciji, notranji organiziranosti JV 5: “Predobratovalni pravilnik” Pravilnik o projektnih osnovah, pridobivanju dovoljenj, varnostni dokumentaciji, notranji organiziranosti in zagotavljanju kakovosti v sevalnih in jedrskih objektih • Združeni bivši: JV 5 Kakovost + JV 8 Varnostno poročilo + JV 15 Projektne osnove + JV 18 Dovoljenja REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 31 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 5: “Predobratovalni pravilnik” 1. PROJEKTNE OSNOVE 2. PRIDOBIVANJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJ 3. VARNOSTNA JV 5: “Predobratovalni pravilnik” 1. PROJEKTNE OSNOVE 2. PRIDOBIVANJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJ 3. VARNOSTNA DOKUMENTACIJA 4. ORGANIZIRANOST IN KAKOVOST OBJEKTA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 32 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 5: Projektne osnove • Temeljne zahteve, ki jih mora izpolnjevati objekt – Načela: JV 5: Projektne osnove • Temeljne zahteve, ki jih mora izpolnjevati objekt – Načela: obramba v globino, enojna odpoved, neodvisnost, raznolikost, redundanca, varna odpoved, preverjene komponente, stopenjski pristop – Izbira projektnih dogodkov – Pokritost vseh faz objekta (gradnja, obratovanje, razgradnja ipd. ) – Normalno obratovanje, dogodki in nesreče – Dozne omejitve, omejitve tveganja – Upoštevanje staranja – Pasivne/aktivne funkcije – Pogoji lokacije – Pripravljenost na razgradnjo – Fizično varovanje – Pripravljenost na izredne dogodke – … REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 33 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 5: Projektne osnove 2 • Specifične projektne osnove za – Jedrske elektrarne (iz JV 5: Projektne osnove 2 • Specifične projektne osnove za – Jedrske elektrarne (iz IAEA standarda) – Raziskovalni reaktor (IAEA) – Skladišče RAO in IJG – Odlagališče RAO ali IJG – Odlagališče jalovine – Obsevalnike oz. pospeševalnike REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 34 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 5: PRIDOBIVANJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJ • • • Soglasje h gradnji objekta Soglasje JV 5: PRIDOBIVANJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJ • • • Soglasje h gradnji objekta Soglasje za poskusno obratovanje Dovoljenje za obratovanje ali prenehanje obratovanja Dovoljenje za začetek ali zaključek razgradnje Zapiranje odlagališč Življenjske faze objekta: UMESTITEV GRADNJA POSKUSNO OBRATOVANJE PRENEHANJE RAZGRADNJA NADZOR REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 35 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 5: Varnostna dokumentacija • Varnostno poročilo – IAEA standardni format v Safety Guide JV 5: Varnostna dokumentacija • Varnostno poročilo – IAEA standardni format v Safety Guide GS-G-4. 1 – Za druge objekte ustrezno milejši • Obratovalni pogoji in omejitve • Program razgradnje – Povzet iz IAEA • Varnostno poročilo ob zaključku razgradnje REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 36 http: //www. ursjv. gov. si/

USAR NEK in novi format 1. Introduction and general description of plant 2. Site USAR NEK in novi format 1. Introduction and general description of plant 2. Site characteristics 3. Design of structures, components, equipment and systems 4. Reactor 5. Reactor coolant system 6. Engineered safety systems 7. Instrumentation and controls 8. Electrical power 9. Auxiliary systems 10. Steam and power conversion system 11. Radioactive waste management 12. Radiation protection 13. Conduct of operation 14. Initial test program 15. Accident analysis 16. Technical specifications 17. Quality assurance REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST JV 5 I: UVOD II: SPLOŠEN OPIS OBJEKTA III: UPRAVLJANJE Z VARNOSTJO IV: OCENA LOKACIJE V: PROJEKTNE OSNOVE VI: OPIS SISTEMOV IN SKLADNOST S PROJEKTOM VII: VARNOSTNE ANALIZE VIII. POSKUSNO OBRATOVANJE OBJEKTA IX. OBRATOVANJE X: OBRATOVALNI POGOJI IN OMEJITVE XI: VARSTVO PRED SEVANJEM XII: PRIPRAVLJENOST NA IZREDNE DOGODKE XIII: OKOLJSKI VIDIKI XIV: RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI IN IZRABLJENIM GORIVOM XV: PROGRAM RAZGRADNJE OBJEKTA 37 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 5: Vodenje in QA • WENRA – Zahteva po dobri notranji organiziranosti – JV 5: Vodenje in QA • WENRA – Zahteva po dobri notranji organiziranosti – temelj varnostne kulture – Ustrezno osebje – Varnostna politika – Zadovoljstvo vpletenih – … • Kakovost – IAEA standard – WENRA – Odgovornosti, procesi, merjenja, izboljšave … REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 38 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 9: “Obratovalni pravilnik” Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih JV 9: “Obratovalni pravilnik” Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov UMESTITEV GRADNJA POSKUSNO OBRATOVANJE PRENEHANJE RAZGRADNJA NADZOR REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 39 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 9: Obratovalni pravilnik 1. SPREMLJANJE OBRATOVALNIH IZKUŠENJ 2. NADZOR STARANJA 3. VZDRŽEVANJE, PREIZKUŠANJE, JV 9: Obratovalni pravilnik 1. SPREMLJANJE OBRATOVALNIH IZKUŠENJ 2. NADZOR STARANJA 3. VZDRŽEVANJE, PREIZKUŠANJE, PREGLED SSK 4. POROČANJA 5. OBRAVNAVA SPREMEMB (MODIFIKACIJ) 6. PSR 7. PSA 8. PRIPRAVLJENOST NA IZREDNE DOGODKE REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 40 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 9: Obratovalni pravilnik • Obvezno upoštevanje varnostnega poročila in omejitev in pogojev • JV 9: Obratovalni pravilnik • Obvezno upoštevanje varnostnega poročila in omejitev in pogojev • Obvezna uporaba postopkov • Spremljanje obratovalnih izkušenj – V lastnem objektu in drugje – Neodvisna skupina • Nadzor staranja – Program nadzora staranja REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 41 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 9: Vzdrževanje, preizkušanje, pregledi • • Program vzdrževanja Vzdrževanje na moči Nadzor tveganja JV 9: Vzdrževanje, preizkušanje, pregledi • • Program vzdrževanja Vzdrževanje na moči Nadzor tveganja Poročanja REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 42 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 9: Poročanja • Obveza poročanja upravnemu organu – Dnevno – Mesečno – Trimesečno JV 9: Poročanja • Obveza poročanja upravnemu organu – Dnevno – Mesečno – Trimesečno – Letno – O remontu – O dogodkih – V sistem INES REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 43 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 9: Nadzor sprememb • • • Obveznost stalnega izboljševanja Razvrščanje sprememb v kategorije JV 9: Nadzor sprememb • • • Obveznost stalnega izboljševanja Razvrščanje sprememb v kategorije Način obravnave sprememb Začasne spremembe Možnost odobritve prekoračitve obratovalnih pogojev in omejitev • Uporaba PSA pri oceni sprememb REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 44 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 5: PSR • Občasni varnostni pregled - PSR -5 let: Vloga za potek JV 5: PSR • Občasni varnostni pregled - PSR -5 let: Vloga za potek PSR: Vsebina, roki PSR Polletna poročila, tematska poročila odobritev potrditev -0, 5 leta: Vloga za odobritev <+5 let: Izvedba izboljšav 0 let: Podaljšanje dovoljenja REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 45 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 5: PSR • Vsebina iz IAEA • Posebnosti za raziskovalne reaktorje tudi iz JV 5: PSR • Vsebina iz IAEA • Posebnosti za raziskovalne reaktorje tudi iz IAEA • Možnost izrednega PSR REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 46 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 9: PSA • Obveznost uporabe za elektrarne • Možnost uporabe za ne-elektrarne • JV 9: PSA • Obveznost uporabe za elektrarne • Možnost uporabe za ne-elektrarne • Obseg in kakovost REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 47 http: //www. ursjv. gov. si/

JV 9: Pripravljenost na nezgode • Navodila in smernice (EOP in SAMG) • Pripravljenost JV 9: Pripravljenost na nezgode • Navodila in smernice (EOP in SAMG) • Pripravljenost na ukrepanje – NUID – Načrt zaščite in reševanja – Organiziranost – Oprema – Usposabljanje – Intervencijski nivoji – Zaščitni ukrepi – Obveščanje prebivalstva (iz EU direktive) REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 48 http: //www. ursjv. gov. si/

WENRA – West European Nuclear Regulator Association • Prostovoljno združenje 17 upravnih organov • WENRA – West European Nuclear Regulator Association • Prostovoljno združenje 17 upravnih organov • Pripravili smo reference levels • Vsi naj bi jih vnesli v lastne zakonodaje do leta 2010 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 49 http: //www. ursjv. gov. si/

WENRA Reference Levels JV 5 A: Safety Policy JV 5 B: Operating Organisation JV WENRA Reference Levels JV 5 A: Safety Policy JV 5 B: Operating Organisation JV 5 C: Quality Management JV 4 D: Training and Authorization of NPP staff JV 5 E: Design Basis Envelope for Existing Reactors JV 5 F: Design Extension of Existing Reactors JV 5 JV 9 J: System for Investigation of Events and Operational Experience Feedback K: Maintenance, In-service inspection and Functional Testing LM: Emergency Operating Procedures and Severe Accident Management Guidelines JV 8 N: Contents and updating of Safety Analysis Report G: Safety Classification of Structures, Systems and Components JV 9 O: Probabilistic Safety Analysis JV 9 P: H: Operational Limits and Conditions JV 9 Q: Plant Modifications I: Ageing Management REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST JV 9 JV 5 Periodic Safety Review R: On-site Emergency Preparedness S: Protection against Internal Fires 50 http: //www. ursjv. gov. si/

Implementacija WENRA zahtev v predpisih REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS Implementacija WENRA zahtev v predpisih REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 51 http: //www. ursjv. gov. si/

Implementacija WENRA zahtev v NEK REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS Implementacija WENRA zahtev v NEK REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 52 http: //www. ursjv. gov. si/

WENRA-SI Benchmarking Findings 2006 Legislation: • More than half of WENRA requirements are not WENRA-SI Benchmarking Findings 2006 Legislation: • More than half of WENRA requirements are not completely addresed in the current Slovenian regulation, • Safety Policy, Ageing Management, EOP and SAMG are the issues which are missing from current regulation, • Majority of requirements for SAR and OLC are involved in the regulation, • Other issues are only partly covered in domestic regulation. Implementation: • Most of the WENRA requirements are implemented in the Krško NPP, • Some incomplete implementation is in the areas of Oper. organisation, QM, SAR, and PSA. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 53 http: //www. ursjv. gov. si/

Not fully implemented The list of WENRA requirements not fully implemented: • Verification of Not fully implemented The list of WENRA requirements not fully implemented: • Verification of staff sufficiency, • Long term staffing plan for activities important to safety, • Changes to the level of staffing which might be significant to safety, • Maintaining in house sufficient and competent staff and resources to manage and evaluate safety work carried out by contractors, • Changes to the organizational structure managed by adequate procedure, • QAM implementation: collaboration of management, performers and assessors, • Description of operational experience feedback program and management of testing in USAR, • USAR supplement with relevant decommissioning data, • Use of PSA to operational occurrences significance assessment, • Use of PSA to review the adequacy of inspection programmes • Use of PSA to review the adequacy of Techn. Spec. REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 54 http: //www. ursjv. gov. si/

Splet predpisov za nuklearko Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti JV Splet predpisov za nuklearko Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti JV 5 projektne osnove dovoljenja vodenje kakovost Nacionalna zakonodaja JV 9 obratovanje obr. izkušnje staranje vzdrževanje preizkušanje pregledi PSR, PSA spremembe NUID Varnostno poročilo in tehnične specifikacije Postopki JV 4 usposabljanje • G JV 7 RAO JV 10 obratovalni monitoring UV 2 mejne doze REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST JV 6 dekontaminacija UV 3 omejena raba UV 6 jedrske snovi UV 4 finančna jamstva FV 1&2 fizično varovanje 55 http: //www. ursjv. gov. si/

Hvala lepa! REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST Hvala lepa! REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST 56 http: //www. ursjv. gov. si/